การวางแผน
Download
1 / 62

การวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา - PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

การวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา. ประเด็นการพูดคุย. ประเภทของแผน คำสำคัญเกี่ยวกับการวางแผน กระบวนการวางแผน/บริหารโครงการ. ประเภทของแผน. School Charter Strategic Plan School Improvement Plan Action Plan. ธรรมนูญโรงเรียน แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา' - teegan-gentry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา


ประเด็นการพูดคุย

ประเภทของแผน

คำสำคัญเกี่ยวกับการวางแผน

กระบวนการวางแผน/บริหารโครงการ


ประเภทของแผน

School CharterStrategic PlanSchool Improvement Plan

Action Plan

ธรรมนูญโรงเรียน

แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์

แผนพัฒนาคุณภาพ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 1 ปีแผนปฏิบัติการประจำปี


คำสำคัญ

สภาพแวดล้อมกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมตัวชี้วัด เป้าหมาย

ข้อมูลฐาน งบประมาณSWOT MTEF

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ จุดหมาย ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลสัมฤทธิ์


กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

การกำหนดกลยุทธ์

FEEDBACK

การนำกลยุทธ์ไปใช้

การประเมินและควบคุมกลยุทธ์


ขั้นตอนการวางแผนและบริหารโครงการขั้นตอนการวางแผนและบริหารโครงการ

- ทบทวน/ตรวจสอบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

- ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น

- วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดโครงการ

- วิเคราะห์และจัดทำคำของบประมาณ

- ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ

- ประเมิน ติดตาม ปรับปรุง แก้ไข


ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 • สถานภาพของโครงการ

 • ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

 • กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข

 • พิจารณาตัดสินใจ


ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้นริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น

 • ที่มาและความสำคัญ

 • ลักษณะโครงการ

 • กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • แนวทางการมีส่วนร่วม

 • จริยธรรม ความเป็นธรรมในสังคม

 • เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ


ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้นริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น

 • ผลกระทบโครงการอื่น

 • กระบวนการ

 • ความเหมาะสมกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

 • ทางเลือกอื่น

 • เวลา กระบวนการ

 • ทรัพยากร

 • ศักยภาพหัวหน้าโครงการ


วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดโครงการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดโครงการ

- ขอบเขตของโครงการ

- ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ความคุ้มค่า

- กำหนด/เลือกทางเลือก

- ทรัพยากร

- วิเคราะห์ความเสี่ยง

- วิเคราะห์ต้นทุน


วิเคราะห์และจัดทำคำของบประมาณวิเคราะห์และจัดทำคำของบประมาณ

- จัดลำดับความสำคัญของโครงการ

- จัดทำคำของบประมาณ


ติดตามความก้าวหน้าของโครงการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

- จัดทำและอนุมัติแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณ

- ติดตามความก้าวหน้า

- ทบทวน/ปรับเปลี่ยน

- สรุปผลการติดตาม ปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ไข


ประเมิน ติดตาม ปรับปรุง แก้ไข

- ประเมินผลผลิตและกระบวนการ

- ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจ

- ติดตามผลกระทบ

- สรุปปัญหา แนวทางแก้ไข


Strategic planning
Strategic Planning ปรับปรุง แก้ไข

Broad processes that involve thinking about an organization’s mission and the best way to achieve these objectives


กระบวนการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงานกระบวนการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน

S

W

O

T

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

KPI

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ

แผนปีที่ ๑

แผนปีที่ ๒

แผนปีที่ ๓

โครง

โครง

โครง

โครง

โครง

โครง

โครง

โครง

โครง

การ

การ

การ

การ

การ

การ

การ

การ

การ

Performance - Based Budgeting


 • หน่วยงานจะก้าวไปทางไหนหน่วยงานจะก้าวไปทางไหนWhere are you going?

 • สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรWhatistheenvironment?

 • จะไปถึงจุดหมายได้อย่างไรHowdoyougetthere?

 • รู้ได้อย่างไรว่าสำเร็จหรือล้มเหลว

  How do you know that success/failure?จุดหมายปลายทางหน่วยงานจะก้าวไปทางไหน

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

มาตรฐานการประเมินภายนอก

มาตรฐานโรงเรียนนิติบุคคล

มาตรฐานการบริหารโรงเรียนแบบ SBM

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


Stakeholder

Stakeหน่วยงานจะก้าวไปทางไหนholder

สิ่งที่Stakeholder ต้องการ

สิ่งที่ต้องการจากStakeholder

ความต้องการของStakeholderและหน่วยงานภายในหน่วยงานสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรจุดแข็ง(Strength)

จุดอ่อน(Weakness)

สิ่งที่วิเคราะห์ โครงสร้าง การบริการ, ผลผลิต คน

เงิน

วัสดุ การจัดการ

ภายนอกหน่วยงานโอกาส(Opportunity)

ภัยคุกคาม(Threat)

สิ่งที่วิเคราะห์ สภาพสังคม เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ นโยบาย การเมือง

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคSWOT


จุดเด่นสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร

จุดด้อย

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

ที่


โอกาส/ปัจจัยเอื้อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร

ภัยคุกคาม/ข้อจำกัด

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

ที่

ที่


วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

ปัญหา = สภาพที่คาดหวัง - สภาพที่เป็นจริง


นักเรียนทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้

จับใจความจากการอ่านไม่ได้

คิดวิเคราะห์ไม่เป็น

ทำงานเป็นกลุ่มไม่ได้ดี

ขาดวินัยในตนเอง

สุขภาพไม่ดี

ผลผลิต

Ideas for Today and Tomorrow


กระบวนการนักเรียนทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้

 • ครูสอนโดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานของนักเรียน

 • ครูไม่จัดกิจกรรมตามลำดับขั้นของการเรียนรู้

 • ครูสอนโดยไม่ใช้สื่อ

 • ครูไม่มีการเสริมแรงนักเรียน

 • ครูสอนโดยไม่คำนึงถึงพัฒนาการของนักเรียน

 • ครูไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน


กระบวนการนักเรียนทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้

 • ผู้ปกครองยากจน ไม่เอาใจใส่บุตรหลาน

 • การบริหารไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

 • ขาดการนิเทศ/นิเทศไม่ต่อเนื่อง


ปัจจัยนักเรียนทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้

 • ขาดบุคลากร

 • บุคลากรขาดประสิทธิภาพ

 • ขาดงบประมาณ

 • ขาดสื่อ อุปกรณ์การนิเทศ


วิเคราะห์นักเรียนทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้1

โรงเรียนของฉันมีปัญหา ดังนี้

1.นักเรียนคิดวิเคราะห์ไม่เป็น

2………………………………..

3………………………………..

4………………………………..

5………………………………..


การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

วิเคราะห์2

ครู

นักเรียน

นร.คิดไม่เป็น

ผู้บริหาร

ศน.

ผู้ปกครอง


วิเคราะห์การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา3

ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานโอกาสจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร

( เอื้อและแข็ง)

เพิ่ม ขยาย ส่งเสริม สนับสนุน

( เอื้อแต่อ่อน)

ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา

จุดอ่อน

จุดแข็ง

( ไม่เอื้อ แต่แข็ง)

เร่งรัด ประสานงาน

( ไม่เอื้อและอ่อน) ยุติ ยุบรวม เลิกล้ม ถ่ายโอน ลด

อุปสรรค


บริหารแบบบมีส่วนร่วมจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร

 • ร่วมคิด

 • ร่วมทำ

 • ร่วมประเมิน

 • ร่วมรับผิดชอบ


การจัดทำแผนที่ทางกลยุทธ์การจัดทำแผนที่ทางกลยุทธ์


วิสัยทัศน์การจัดทำแผนที่ทางกลยุทธ์: โรงเรียนมีมาตรฐาน นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม รักษ์ท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทย

C1. นักเรียนมีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

C2. นักเรียนมีคุณภาพ (คนดีมีคุณธรรม รักษ์ท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทย)

ลูกค้า

I.1 มีการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นการบูรณาการด้านคุณธรรม จริยธรรม

I2. โรงเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

I3. โรงเรียนมีระบบควบคุมภายใน

I4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน

I5. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

กระบวนการภายใน

L2 มีการวิจัยเพื่อการศึกษาและนำผลการวิจัยมาใช้

L3. บุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

L1 บุคลากรทางการศึกษามีความรู้และคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

การเรียนรู้และพัฒนา

B&R1 มีงบประมาณที่เพียงพอ

B&R2 การบริหารงบประมาณให้ได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

งบประมาณและทรัพยากร


การจัดทำตัวชี้วัดการจัดทำแผนที่ทางกลยุทธ์


ดัชนีการจัดทำแผนที่ทางกลยุทธ์

ตัวชี้

ตัวชี้วัด

ตัวชี้นำ

ตัวบ่งชี้

ตัวชี้บ่ง

คำที่ใช้

indicator


วิธีการเขียนตัวชี้วัดวิธีการเขียนตัวชี้วัด

ไม่มีทิศทางตัวชี้วัด

มีทิศทางตัวชี้วัดความสำเร็จ


ตัวชี้วัดวิธีการเขียนตัวชี้วัด

อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับความพึงพอใจต่อการเรียน

เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1 คน


ตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีการเขียนตัวชี้วัด

อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

ร้อยละ 100

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทาง วิทยาศาสตร์ ระดับ 4

ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐มีความพึงพอใจ ต่อการเรียนของบุตรหลาน


สถานศึกษาวิธีการเขียนตัวชี้วัด

สพท.

สถานศึกษา

สพฐ.

สพท.

สถานศึกษา

สถานศึกษา

สพท.

สถานศึกษา

สงป.


เชิงปริมาณวิธีการเขียนตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ

ค่าใช้จ่าย

เวลา

ลักษณะของตัวชี้วัด


ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดีลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี

เฉพาะเจาะจง (Specific)

วัดได้ (Measurable)

บรรลุผลได้ (Achievable)

สอดคล้องกับความเป็นจริง(Realistic)

เหมาะสมกับช่วงเวลา(Timely)


Measurement kpi template

ชื่อตัวชี้วัด ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี(Name of measure)

ความหมายของตัวชี้วัด (Definition)

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด (Purpose)

สูตรในการคำนวณ (Formula)

หน่วยที่วัด (Unit of measures)

ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน (Frequency)

แหล่งของข้อมูล (Resources)

สัมพันธ์กับตัวชี้วัดใด (Lead and lag relationship)

ใครเป็นผู้ตั้งเป้า (Target setting)

ใครเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ (Who measures)

ใครเป็นเจ้าภาพ (Who is the owner: รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด)

ใครเป็นผู้สนับสนุน (Who is the supporter)

ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)

เป้าหมาย (Target)

Measurement / KPI Template


การกำหนดเป้าหมายลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี


เกณฑ์การตัดสินลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี

เกณฑ์เติบโต (Growth model)

เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute model)

เกณฑ์สัมพัทธ์ (Relative model)


กลยุทธ์ที่ 1 ประกันสิทธิและโอกาสการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิตที่ 1 การจัดการศึกษาภาคบังคับ

เป้า

หมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลปีฐาน

วงเงิน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

97.25

100

1) ประชากรในวัยเรียน

ได้รับสิทธิและโอกาสใน

การได้รับการศึกษาภาค

บังคับ

1) ร้อยละของประชากร อายุย่างเข้า

ปีที่ 7 – 16 ปี ได้รับการศึกษาภาค

บังคับ จำแนกตามระดับชั้นและกลุ่ม

เป้าหมาย

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา

ภาคบังคับที่ออกระหว่างปี จำแนกตาม

ระดับชั้นและกลุ่มเป้าหมาย

7.25

3.00


การกำหนดงาน/โครงการ ประกันสิทธิและโอกาสการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


กลยุทธ์ที่ 1 ประกันสิทธิและโอกาสการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิตที่ 1 การจัดการศึกษาภาคบังคับ

เป้า

หมาย

ข้อมูลปีฐาน

วงเงิน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

97.25

100

1. รณรงค์ให้ผู้เรียน

ได้รับการศึกษาภาคบังคับ

เพิ่มขึ้น

500,000

สนผ.

1) ประชากรในวัยเรียน

ได้รับสิทธิและโอกาสใน

การได้รับการศึกษาภาค

บังคับ

1) ร้อยละของประชากร อายุย่างเข้า

ปีที่ 7 – 16 ปี ได้รับการศึกษาภาค

บังคับ จำแนกตามระดับชั้นและกลุ่ม

เป้าหมาย

2. สนับสนุนส่งเสริม

ให้ผู้เรียนจนจบการศึกษา

ภาคบังคับ

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา

ภาคบังคับที่ออกระหว่างปี จำแนกตาม

ระดับชั้นและกลุ่มเป้าหมาย

3.00

300,000

สนผ.

สศศ.

7.25


การกำหนดรายละเอียด ประกันสิทธิและโอกาสการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รณรงค์ให้เด็กในวัยเรียนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรณรงค์ให้เด็กในวัยเรียนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ

โครงการ..........................................

ระยะเวลา

ดำเนินงาน

ผู้รับ

ผิดชอบ

กิจกรรม

งบประมาณ

ที่

1

 • รณรงค์ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น

 • ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาภาคบังคับ

 • รับเด็กเชิงรุกในพื้นที่อัตราเรียนต่ำ

 • แนวทางการรับนักเรียน

500,000

100,000

300,000

100,000

10 มี.ค. – 15 พ.ค. 47

สนผ.

 • สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนต่อจนจบการศึกษา

 • ภาคบังคับ

 • สร้างระบบส่งต่อนักเรียนในกรณีย้ายโรงเรียน

 • จัดให้นักเรียนที่จบ ป. 6 มีที่เรียนต่อ ม. 1

 • แก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน

สนผ.

สศศ.

2

300,000

100,000

100,000

100,000

15 พ.ค. – 30 ก.ย. 47


การเขียนโครงการ...รณรงค์ให้เด็กในวัยเรียนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ

แบบประเพณีนิยม

(Conventional method)

แบบเหตุผลสัมพันธ์

(Logical framework method)

หรือ Log Frame


หัวข้อการเขียนโครงการ.......หัวข้อการเขียนโครงการ.......

 • ชื่อโครงการ : PROJECT NAME

 • หลักการและเหตุผล : BACKGROUND AND RATIONAL OF THE PROJECT

 • วัตถุประสงค์โครงการ : PROJECT PURPOSE

 • เป้าหมายของโครงการ : PROJECT OUTPUTS

 • วิธีดำเนินการ : PROJECT ACTIVITIES

 • ระยะเวลาดำเนินการ : PROJECT DURATION

 • งบประมาณ : PROJECT BUDGET

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : RESPONSIBLE AGENCY

 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ORGANIZATIONAL ARRANGEMENT

 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ : EXPECTED BENEFITS FROM THE PROJECT


Narrativeหัวข้อการเขียนโครงการ.......

Summary : NS

(สาระสำคัญโดยสรุป)

Objectively Varifiable

Indicators : OVI

(ตัวชี้วัด; ตัวแปรเวลา ปริมาณ คุณภาพ สถานที่)

Means of Varification : MOV

(วิธีการ/แหล่งทรัพยากร)

Important Assumption : IA

(เงื่อนไขสำคัญ)

จุดมุ่งหมายของ

แผนงาน (NS4)

ตัวชี้วัด/ผลกระทบ

(OVI4)

วิธีการ/ทรัพยากรระดับ

แผนงาน

(MOV4)

เงื่อนไขความสำเร็จ

ของแผนงาน

(IA4)

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ(NS3)

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

(OVI3)

วิธีการ/ทรัพยากรระดับ

โครงการ

(MOV3)

เงื่อนไขความสำเร็จ

ของโครงการ

(IA3)

จุดหมายผลผลิต

(NS2)

ตัวชี้วัด/ผลผลิต

(OVI2)

วิธีการ/ทรัพยากรระดับ

กิจกรรม

(MOV2)

เงื่อนไขความสำเร็จ

ของผลผลิต

(IA2)

ชุดกิจกรรม/

ปัจจัย(NS1)

ต้นทุน/หน่วยผลผลิต

(OVI1)

วิธีการ/ทรัพยากรระดับกระบวนการและปัจจัย

(MOV1)

เงื่อนไขความสำเร็จ

ของกระบวนการและปัจจัย

(IA1)

PPM: PROJECT PLANNING MATRIX


Swot matrix

Obj: หัวข้อการเขียนโครงการ.......การสร้างความพอใจของผู้ป่วยสำหรับรพ.

 • Opportunities

 • ลูกค้าต่างชาติมาใช้บริการมากขึ้น

 • วิวัฒนาการของระบบ IT/IS

 • Threats

 • คู่แข่งมากขึ้นและแข่งกันสร้างความพอใจมากขึ้น

 • Strengths

 • ผู้ป่วย OPD มีความพอใจสูง

 • สถานที่ดี

 • มี Internet Café

 • มีบริการล่าม

 • สร้างศูนย์การค้าขนาดย่อมไว้ในรพ.

 • เน้นการสร้างความภักดี โดยอาศัยบัตรสมาชิก

 • Weaknesses

 • ราคาสูง

 • เน้นการตลาดไปที่ลูกค้าต่างชาติที่มีฐานะมากขึ้น

 • เปิดการให้บริการคำปรึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 • มีการปรับราคาให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน

SWOT Matrix


เหตุผลที่โครงการไม่ได้รับอนุมัติเหตุผลที่โครงการไม่ได้รับอนุมัติ

 • ได้ประโยชน์น้อย

 • ไม่คุ้มค่า

 • ขาดปัจจัย

 • มีความเสี่ยงสูง

 • เทคโนโลยีไม่เหมาะสม

 • ผู้ดำเนินการขาดศักยภาพการติดตามรู้ได้อย่างไรว่าสำเร็จหรือล้มเหลวและประเมินผล


การตั้งงบประมาณรู้ได้อย่างไรว่าสำเร็จหรือล้มเหลว

 • วิสัยทัศน์

 • พันธกิจ

 • ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

 • เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง

 • เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน


การตั้งงบประมาณ(ต่อ)รู้ได้อย่างไรว่าสำเร็จหรือล้มเหลว

 • กลยุทธ์หน่วยงาน

 • แผนงบประมาณ

 • ผลผลิต

 • โครงการ

 • กิจกรรม

 • งบประมาณ


การตั้งงบประมาณ(ต่อ)รู้ได้อย่างไรว่าสำเร็จหรือล้มเหลว

 • เป้าหมายผลผลิต

 • ตัวชี้วัด

 • กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ ปานกลาง(MTEF)

 • ประเภทงบรายจ่าย