Ydasys1 10 10 2013
Download
1 / 19

YDASYS1 10 .10.2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

YDASYS1 10 .10.2013. Ing. Monika Šimková. Relační model dat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' YDASYS1 10 .10.2013' - teddy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ydasys1 10 10 2013

YDASYS1 10.10.2013

Ing. Monika Šimková


 • Relační model dat

 • Základy položil E.F. Codd v roce 1970 a vycházel z matematických pojmů teorie množin a predikátové logiky. Jako základní strukturu modelu použil relaci, jež je matematicky definována jako podmnožina kartézského součinu n množin. Hlavním cílem bylo: vnést disciplínu do způsobu manipulace s daty,

  • zabezpečit nezávislost dat,

  • zvýšit produktivitu programování.


Z kladn terminologie rmd
Základní terminologie RMD

 • Databáze je kolekce databázových relací reprezentovaných tabulkami, tj. všechny informace jsou uloženy v tabulkách.

 • Databázová relace se liší od matematické definice relace ve dvou aspektech:

 • 1. Relace je vybavena pomocnou strukturou – schématem relace, které je tvořeno jménem relace,

  • jmény atributů,

  • definicí domén.

 • 2. Hodnoty jsou atomické (dále nedělitelné)


Vlastnosti datab zov tabulky
Vlastnosti databázové tabulky

 • 1. Každá tabulka má jednoznačné jméno.

 • 2. Každý sloupec v tabulce má jednoznačné jméno.

 • 3. Všechny hodnoty daného sloupce jsou stejného typu.

 • 4. Každá tabulka musí mít primární klíč.

 • 5. Nezáleží na pořadí sloupců.

 • 6. Nezáleží na pořadí řádků.

 • 7. Tabulka nemůže mít duplicitní řádky.

 • 8. Všechny hodnoty jsou atomické.


Po adavky na rdbms
Požadavky na RDBMS

 • V roce 1985 Codd specifikoval 5 skupin pravidel (celkem 12) pro relační databázové systémy, která jsou měřítkem, zda daný DBMS je „skutečně“ relační: základní pravidla

  • pravidla týkající se struktury dat

  • pravidla týkající se integrity dat

  • pravidla týkající se modifikace dat

  • pravidla o nezávislosti dat

 • Dnešní relační databázové systémy tato pravidla splňují.


Z kladn pravidla
Základní pravidla

 • RDBMS musí být schopen manipulovat s daty

 • pomocí operací relační algebry.

 • Má-li RDBMS jazyk nižší úrovně - tato nižší úroveň nemůže porušit pravidla integrity vyjádřené na vyšší úrovni jazyka (Přístup do DB řídí RDBMS tak, aby integrita dat nemohla být porušena bez vědomí administrátora).


Pravidla t kaj c se struktury dat
Pravidla týkající se struktury dat

 • RDBMS by mělpodporovat:

  • relace,

  • domény,

  • primární klíče, cizí klíče.

 • Všechny informace jsou reprezentované explicitně na logické úrovni jediným způsobem: hodnotami v tabulkách - i metadata.

 • Je-li pohled teoreticky upravitelný, měl by být i fakticky upravitelný.

 • 7


Pravidla t kaj c se modifikace dat
Pravidla týkající se modifikace dat

 • Garantovaný přístup ke každé atomické hodnotě na základě jména tabulky, hodnoty primárního klíče a názvu sloupce.

 • Obsáhlý jazyk na manipulaci s daty, který by měl umožňovat: definici dat,

  • definici pohledů,

  • modifikaci dat (interaktivní a programovou),

  • integritní omezení,

  • autorizaci,

  • transakce (begin, commit a rollback)


Pravidla t kaj c se integrity dat
Pravidla týkající se integrity dat

 • Jsou podporovány hodnoty NULL na reprezentaci chybějící informace

 • Integritní omezení musí být definovány v DDL jazyku a musí být uložitelné v systémovém katalogu (centralizovaná kontrola integrity)

 • Pravidla o nezávislosti dat

 • Nezávislost dat na aplikaci, která data používá.

 • Uživatelé i aplikační programátoři jsou izolováni od organizace dat na nižší úrovni.


Norm ln formy relac
Normální formy relací

 • Normální formy lze použít při datovém modelování na kontrolu toho, zda jsou relace správně navrženy. Správnost posuzuje- me na základě splnění určitých pravidel - normálních forem.

 • Základním pojmem, spojeným s definicí normálních forem relací je funkční závislost, definovaná mezi dvěma množinami atributů jedné relace a je sémantickou vlastností atributů.

 • Definice 1:Je dána relace R(A,B), kde A, B mohou být složené atributy. Atribut B je funkčně závislý na atributu A, je-li pro každou hodnotu A jednoznačně daná hodnota B.

 • (Označení A B)

 • Definice 2: Atribut B je plně funkčně závislý na atributu A, je-li funkčně závislý na A a není funkčně závislý na žádné podmnožině A.


Funk n z vislost p klady 1
Funkční závislost - příklady (1)

 • U každé z následujících relací najděte funkční závislosti mezi atributy.

 • ČTENÁŘ(čČt, jméno, obec, ulice, číslo, PSČ)

 • čČt  jméno, obec, ulice, číslo, PSČ – pokud čČt je primární klíč

 • Platí také {obec, ulice, číslo}  PSČ - jedná se o plnou funkční závislost, neboť nestačí znát jenom obec nebo jenom ulici a obecně potřebujeme znát obec,ulici a číslo aby bylo možné zjistit PSČ.

 • REZERVACE(ISBN, čČt, datumRez)

 • { ISBN, čČt }  datumRez - platí v případě že uchováváme pouze aktuální rezervace.

 • Jedná se navíc o plnou funkční závislost, neboť stejný titul (ISBN) si může rezervovat více čtenářů a jeden čtenář si může rezervovat více titulů. Neexistuje funkční závislost pouze na ISBN nebo pouze na čČt.


Funk n z vislost p klady 2
Funkční závislost – příklady (2)

 • KREDITY(čPředm, čUč, jménoUč, čSt, jménoSt, známka, datum)

 • Předpokládáme, že se evidují i neúspěšné pokusy a student nemůže jít na zkoušku ze stejného předmětu vícekrát za den.

 • {čPředm, čSt, datum} → jménoSt, známka, čUč, jménoUč

 • {čPředm, čSt, datum} → známka – toto je plná funkční závislost

 • čPředm → čUč - tato závislost platí za předpokladu, že ke každému předmětu je evidován pouze jeden učitel – garant

 • čUč → jménoUč

 • čSt → jménoSt


Norm ln formy relac1
Normální formy relací

 • 1. normální forma relace

 • Relace je v 1. normální formě, když všechny její hodnoty jsou atomické.

 • 2. normální forma relace

 • Relace je v 2. normální formě, když je v 1. NF a každý neklíčový atribut je plně funkčně závislý na primárním klíči a na každém kandidátním klíči.

 • 3. normální forma relace

 • Relace je v 3. normální formě, když je v 2. NF a všechny neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé.


Proces normalizace rela n ch tabulek 1
Proces normalizace relačních tabulek (1)

 • Při návrhu schémat databázových relací potřebujeme dostat tabulky, které budou mít „rozumné vlastnosti“:

  • eliminované určité typy redundance

  • zjednodušenou kontrolu integrity dat,

  • nebude docházet k anomáliím při údržbě dat.

 • Proces normalizace tabulek je formální technika na- pomáhající při návrhu relačních databázových tabulek. Sestává z posloupnosti kroků, při kterých dochází k dekompozici původních tabulek na základě analýzy funkčních závislostí atributů.


Proces normalizace rela n ch tabulek 2
Proces normalizace relačních tabulek (2)

 • Není – li relace v 1.NF (obsahuje vícehodnotový atribut), vytvoříme novou tabulku.

 • Není-li relace v 2.NF, tak vytvoříme projekci, abychom eliminovali neúplné funkční závislosti na primárním klíči.

 • Není-li relace v 3.NF, tak vytvoříme projekci, abychom odstranili tranzitivní závislosti.

 • Příklad:

 • R(A, B,C,D); A → D …. není v 2.NF – vytvoříme projekci: R1(A,B,C) a R2(A,D)

 • S(E, F,G); F → G … není v 3.NF –

 • vytvoříme projekci: R1(E, F) a R2(F,G)


P klad normalizace
Příklad normalizace

 • KREDITY(čPředm, čUč, jménoUč, čSt, jménoSt, známka,datum)

 • Tabulka má složený primární klíč: {čPředm, čSt, datum}

 • a hodnoty jsou atomické; je v 1.NF

 • Existují neúplné funkční závislosti na primárním klíči – tabulka není v 2.NF.

 • Odstraníme neúplné závislosti na PK vytvořením nových tabulek pomocí projekce.

 • Předmět(čPředm, čUč); čPředm je PK

 • Student(čSt, jménoSt); čSt je PK

 • Učitel(čUč, jménoUč); čUč je PK

 • Kredity(čPředm, čSt, datum, známka)

 • V nových tabulkách nejsou žádné funkční závislosti mezi neklíčovými atributy – tabulky jsou ve 3NF.


P klad 1nf
Příklad – 1NF

 • V tabulce Zásoby jsou uloženy informace obchodní společnosti, která má prodejny v různých městech. Cena produktů je stejná ve všech prodejnách. Pokud je ale stav zásob jednotlivých produktů v některé prodejně vyšší než daný limit, aplikuje se v té prodejně dané procentuální snížení ceny.

 • Zásoby(čProdejny, Město, Plocha, čManagera, JménoManagera, čProduktu, názevProduktu, Cena, Množství, Sleva)

 • Primární klíč: {čProdejny, čProduktu}

  • Tabulka je v 1NF – všechny hodnoty jsou atomické.


P klad 2nf
Příklad – 2NF

 • Abychom zjistili, zda je tabulka ve 2NF, musíme prozkoumat, zda neexistují parciální funkční závislosti na PK.

 • Je zřejmé, že platí:

 • čProdejny  město, plocha, čManagera, jménoManagera

 • čProduktu  názevProduktu, cena

 • Transformujeme proto původní tabulku pomocí projekce na více tabulek, každá je v 2NF:

 • Prodejny(čProdejny, město, plocha, čManagera, jménoManagera)

 • čProdejny je PK

 • Produkty(čProduktu, názevProduktu, cena)

 • čProduktu je PK

 • Zásoby (čProdejny, čProduktu, množství, sleva)

 • {čProdejny, čProduktu} je PK

 • 18


P klad 3nf
Příklad – 3NF

 • Abychom zjistili, zda je tabulka ve 3NF, musíme prozkoumat každou tabulku, zda v ní neexistují funkční závislosti mezi atributy.

 • V tabulce Prodejny platí zřejmě závislost

 • čManagera->jménoManagera

 • Transformujeme proto tabulku a projekcí vytvoříme dvě tabulky:

 • Prodejny(čProdejny, město, plocha, čManagera)

 • Manageři (čManagera, jménoManagera)

 • Dostali jsme celkem 4 tabulky, všechny splňují 3NF.


ad