k re lilleholt
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kåre Lilleholt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Kåre Lilleholt - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Kåre Lilleholt. Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2012. Finansiering av burettslaget. Andelskapital Innskot Fellesgjeld. Nedbetaling av fellesgjeld. Verdien av andelen (nettoverdien) aukar. Tiltak mot låginnskotsbustader. Rammer for fellesgjeld (§§ 2-14 til 2-16)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kåre Lilleholt' - teagan-singleton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k re lilleholt

Kåre Lilleholt

Husleige- og eigarseksjonsrett

Våren 2012

finansiering av burettslaget
Finansiering av burettslaget
 • Andelskapital
 • Innskot
 • Fellesgjeld
nedbetaling av fellesgjeld
Nedbetaling av fellesgjeld
 • Verdien av andelen (nettoverdien) aukar
tiltak mot l ginnskotsbustader
Tiltakmot låginnskotsbustader
 • Rammer for fellesgjeld (§§ 2-14 til 2-16)
 • Opplysningar om totalpris
 • Føresegner om sikringsordningar (§§ 5‑26til 5‑30)
 • Restriktive reglar om kven som kan avtale om rett til bustad (§ 2-12 a)
rettsregistrering
Rettsregistrering
 • Burettslagslova kap. 6
 • Registrering i grunnboka
  • andelane registrerte som registereiningar
  • også avtalar om rett til bustad
  • registrering av rettar i andelane
pantsetjing av burettslagsandel
Pantsetjing av burettslagsandel
 • Pantelova § 4-3 a
 • Rettsvern ved tinglysing i grunnboka
pantsetjing av aksjebustad eller obligasjonsleilegheit
Pantsetjing av aksjebustad eller obligasjonsleilegheit
 • Pantelova § 4-3
 • Notifikasjon
 • Eventuelt handpantsetjing av innskotsbevis
burettslaget
Burettslaget
 • Burettslagslova § 1-1
 • Føremål å gje andelseigarane bruksrett til eigen bustad
 • Verksemd som heng saman med buretten
 • Som hovudregel like mange andelar som bustader
ansvarsavgrensing
Ansvarsavgrensing
 • Burettslagslova § 1-2
  • andelseigarane heftar ikkje for lagsskyldnadene
  • andelseigarane kan seie opp (brl. § 5-21)
brukareigeprinsippet
Brukareigeprinsippet
 • Som hovudregel
  • berre fysiske personar som andelseigarar
  • berre ein andel pr. person
  • avgrensa rett til bruksoverlating
kven som kan eige andel
Kven som kan eige andel
 • Som hovudregel fysiske personar, brl. § 4-1
 • Som hovudregel berre ein andel pr. person
 • Juridiske personar, brl. § 4-3
  • tiprosentregelen
  • vedtektsfesting
eigarskifte
Eigarskifte
 • Burettslagslova § 4-4
  • vilkår for eigarskifte, sakleg grunn
  • Rt. 2011 s. 1641
 • Særleg om godkjenning av ny andelseigar, § 4‑5
 • Bruksretten kan ikkje tidsavgrensast, heller ikkje gjennom vilkår, § 4-7
p legg om sal
Pålegg om sal
 • Dersom erverv i strid med lov eller vedtekter, § 4-8
 • Reglar om tvangssal
utl ysing av andelseigar
Utløysing av andelseigar
 • Burettslagslova § 4-10
 • Vesentleg mishald, fleirtalsmisbruk, alvorleg og varig motsetningsforhold
forkj psrett
Forkjøpsrett
 • Krev vedtektsfesting, brl. § 4-4
 • Nokre ufråvikelege føresegner i lova
 • Laget gjer retten gjeldande på vegner av forkjøpsrettshavaren
ad