EUROOPALIKUD VÄÄRTUSED KOHALIKU TASANDI OTSUSTESSE
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

EUROOPALIKUD VÄÄRTUSED KOHALIKU TASANDI OTSUSTESSE 27. veebruar 2008 PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EUROOPALIKUD VÄÄRTUSED KOHALIKU TASANDI OTSUSTESSE 27. veebruar 2008. Millest räägime. Euroopalikud väärtused Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) Euroopalikud väärtused CEMRi projektis: Euroopa harta naiste ja meeste võrdõigus-likkuse kohta kohalikus elus

Download Presentation

EUROOPALIKUD VÄÄRTUSED KOHALIKU TASANDI OTSUSTESSE 27. veebruar 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Euroopalikud v rtused kohaliku tasandi otsustesse 27 veebruar 2008

EUROOPALIKUD VÄÄRTUSED KOHALIKU TASANDI OTSUSTESSE

27. veebruar 2008


Millest r gime

Millest räägime

 • Euroopalikud väärtused

 • Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR)

 • Euroopalikud väärtused CEMRi projektis: Euroopa harta naiste ja meeste võrdõigus-likkuse kohta kohalikus elus

 • Harta ülesanded kohalikele omavalitsusele

 • Eesti suhestumine harta ja tema eesmärki-dega

 • Kokkuvõtteks ja edasimõtlemiseks


1 euroopalikud v rtused

1. Euroopalikud väärtused

Euroopa sotsiaalne mudel peegeldab

 • sotsiaalsel õiglusel

 • solidaarsusel

 • vabadusel ja demokraatial

 • inimõiguste austamisel põhinevat

  ühist väärtuste kogumit.


Euroopalikud v rtused

Euroopalikud väärtused

 • Selge üksmeel on Euroopas tuntav seisukohas, et Põhjamaa riike nähakse Euroopa eeskujumudelina.

 • Põhjamaade fenomen on selles, et kõrget majanduskasvu osatakse edukalt kombineerida sotsiaalse kaitse ja võrdsusega.

  Sotsioloog Ivi Proos: Euroopalikud väärtused ja rahvuslikud huvid, 2006


P hjamaad euroopa eeskujumudel

Põhjamaad- Euroopa eeskujumudel

 • Põhjamaad – stabiilne majanduskasv, naiste kõrge osalus tööturul ja kõrge sündivus

 • Põhjamaad – maailma juhtriigid soolise võrdõiguslikkuse alal


2 euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste n ukogu cemr

2. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu - CEMR


Cemr euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste n ukogu

CEMR – Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu

 • 1951 – Euroopa Omavalitsuste Nõukogu

 • 1984 – Euroopa Kohalike ja Regionaalsete

  Omavalitsuste Nõukogu

 • 50 üleriiklikku omavalitsusliitu 36 riigist

 • kokku üle 100 000 omavalitsuse

 • Euroopa suurim kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ühendus

 • President: Michael Häupl, Viini linnapea

 • Eesti Linnade Liit (1995)

 • Eesti Maaomavalitsuste Liit (2004)


Cemri tee euroopa hartani naiste ja meeste v rd iguslikkuse kohta kohalikus elus

CEMRi tee Euroopa hartani naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus

 • 1980ndatest aktiivne tegevus naiste osakaalu suurenda-miseks eriti kohaliku ja regionaalse tasandi poliitikas

 • 1991 Kohalike ja regionaalsete omavalitsuste valitud naisesindajate komitee

 • 2004 projekt Town for Equality

  http://www.ccre.org/bases/T_599_26_3524.pdf

 • 2005 projekt Euroopa harta naiste ja meeste

  võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus

  http://www.ccre.org/docs/charter_equality_form_en.jpg


Euroopalikud v rtused kohaliku tasandi otsustesse 27 veebruar 2008

ARENG alates 1970ndaist

 • - arusaamine avaliku- ja erasfääri vastastiktoimest

 • - uus vaatenurk linnaplaneerimisele, sh

 • elamud, arhitektuur ja ruumikasutus

 • uus vaatenurk ühiskondliku transpordi korraldusele

 • aja juhtimine: teenuste ajaline kättesaadavus

 • - peredele suunatud teenuste analüüs: lasteaiad,

 • koolivälised tegevused, vanurite eest hoolitsemine

 • - perevägivald, kriisikeskused, ohvriabi, teavitus


Euroopalikud v rtused kohaliku tasandi otsustesse 27 veebruar 2008

3. Euroopalikud väärtused CEMRi projektis Euroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus

 • Nii tänases kui homses maailmas on naiste ja meeste tegelik võrdõiguslikkus majandusliku ja sotsiaalse edu võti – mitte ainult Euroopa ja siseriiklikul tasandil, vaid ka regioonides, linnades ja valdades.

  Michael Häupl, CEMR president, Viini linnapea

 • Inimesele kõige lähemal seisva valitsustasandina esindavad kohalikud ja regionaalsed omavalitsused tasandit, millel on kõige paremad võimalused võidelda ebavõrdsuse jätkumise ja taastootmise vastu ning edendada võrdsuse printsiibile rajatud ühiskonda.


4 harta p him tted

4. Harta põhimõtted

 • Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on inimese põhiõigus

 • Naiste ja meeste tasakaalustatud osalemine otustamisel on demokraatliku ühiskonna üheks eeltingimuseks

 • Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamiseks on vaja kaotada soolised stereotüübid

 • Soolise võrdõiguslikkuse edendamine eeldab sugupoolte aspekti lülitamist kohaliku omavalitsuse kõigisse tegevustesse

 • Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse tagamiseks on vaja piisavate ressurssidega varustatud tegevuskavasid ja programme


Harta 30 artiklit lesanded kohalikele omavalitsustele

Harta 30 artiklit – ülesanded kohalikele omavalitsustele

Valdkondi, kus soolist võrdõiguslikkust edendada:

 • Demokraatlik esindatus

 • Sooliste stereotüüpide kaotamine

 • KOV kui tööandja

 • Töö- ja pereelu ühitamine

 • Haridus

 • Sotsiaalne kaasatus

 • Linnaplaneerimine

 • Soolise vägivallaga võitlemine

 • Inimkaubandusega võitlemine

 • Transport

 • Keskkond

 • Hea haldus ja varane konsulteerimine

 • Rahvusvaheline koostöö

  Harta eestikeelne tekst: www.ccre.org/docs/charte_egalite_et.doc


Harta leskutsed euroopa omavalitsustele

Harta üleskutsed Euroopa omavalitsustele

 • harta allkirjastada

 • järgida oma territooriumil harta põhimõtteid

 • täita hartas sätestatud kohustusi

 • töötada välja soolise võrdõiguslikkuse edendamise

  tegevuskava

  - prioriteedid

  - tegevused

  - ressursid

 • korrapäraselt aru anda tegevuskava elluviimise käigust nii

  kohalikul tasandil kui CEMRile

  NB! Põhieesmärk soolise võrdõiguslikkuse saavutamine, kuid alustada võib väikestest sammudest!

  Pisa konverents veebruar 2008: Euroopa parima praktika kokkuvõte SVÕ edendamisest KOV poolt Euroopa tasandil.

  Harta eestikeelne tekst: www.ccre.org/docs/charte_egalite_et.doc


5 eesti suhestumine harta ja tema eesm rkidega

5. Eesti suhestumine harta ja tema eesmärkidega

Soolise võrdõiguslikkuse seadus

9. Riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutused soolise võrdõiguslikkuse edendajatena

 • (1) Riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutused on kohustatud soolist võrdõiguslikkust süstemaatiliselt ja eesmärgistatult edendama. Nende ülesanne on muuta tingimusi ja asjaolusid, mis takistavad soolise võrdõiguslikkuse saavutamist.

 • (2) Riiklikke, piirkondlikke ning institutsionaalseid strateegiaid, poliitikaid ja tegevuskavasid planeerides, ellu viies ja hinnates peavad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutused lähtuma naiste ja meeste erinevatest vajadustest ja ühiskondlikust staatusest ning arvestama, kuidas rakendatud ja rakendatavad meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda ühiskonnas.

  Allikas: www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=738642


Milline eesti omavalitsus allkirjastab harta esimesena

Milline Eesti omavalitsus allkirjastab harta esimesena?

 • ..........???

 • aga esimesed juba mõtlevad...


P hjamaade kohalikud omavalitsused soolise v rd iguslikkuse edendajatena

Põhjamaade kohalikud omavalitsused soolise võrdõiguslikkuse edendajatena

 • Soome

  80% kohaliku omavalitsuse sektori tööandjaist omab SVÕ edendamise tegevuskava

 • Rootsi

  Kõik üle 10 töötajaga tööandjad peavad koostama SVÕedendamise tegevuskava

  75% avaliku sektori organisatsioonidest omavad sellist tegevuskava

 • Taani

  80% omavalitsustest on kirjalikult fikseeritud SVÕ edendamise poliitikat

  90% volikogudest on oma SVÕ edendamise poliitika

 • Norra

  Kõigi tööandjate kohustus edendada SVÕ; raport esitada aastaaruandes

 • Island

  50% omavalitsustest kas juba välja töötatud või on välja töötamisel SVÕ edendamise tegevuskava

  Parlamendimenetluses olev uus seadus kohustab kõiki omavalitsusi valimiste järgselt looma võrdsete võimaluste komisjoni


Euroopalikud v rtused kohaliku tasandi otsustesse 27 veebruar 2008

Norra omavalitsuste soolise võrdõiguslikkuse indeks

1. Lasteaiakohad 1-5-aastastele lastele

2. Naiste arv 100 mehe kohta vanuse-grupis 20-39

3. Naiste ja meeste haridustase

4. Naiste ja meeste osalemine tööturul

5. Naiste/meeste sissetulekute tase

6. Naiste osakaal volikogus

Max 4 punkti


Euroopalikud v rtused kohaliku tasandi otsustesse 27 veebruar 2008

Rootsi omavalitsuste soolise võrdõiguslikkuse indeks: mida tumedam, seda rohkem võrdõiguslikkust (M/N)

www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/jam_htm_en/jamknframe.htm

 • Keskharidusejärgne haridus

 • Tööga hõivatud

 • Tööotsijad

 • Tööst saadav keskmine sissetulek

 • Väikese sissetulekuga inimesed

 • Ebavõrdne sooline jaotus tööstusharude kaupa

 • Vanemahüvitise saamise päevade arv

 • Ajutise vanemahüvituse saajate arv

 • Haiguspäevade arv aastas

 • 25-34-aastaste inimeste arv

 • Volikogu liikmed

 • Linna/kommuunivalitsuse

 • koosseis

 • 13. Vähemalt 1 töötajaga ettevõtjad


Otsustamine p hjamaades teismoodi hiskond m n

Otsustamine Põhjamaades - teismoodi ühiskond (M/N %)

Parlament Valitsus

Soome 58/42 40/60

Rootsi 53/47 59/41

Taani 67/33 53/47

Norra 65/33 53/47

Island 68/32 67/33

***

Eesti 78/22 79/21

Allikas: Women and Men in Decision-Making, European Commission: Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG

Database: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/measures_in41_en.htm


Otsustamine eestis m n

Otsustamine Eestis (M/N %)

RIIGIKOGU 78 / 22

VALITSUS 79/21

KOHALIK VÕIM

Volikogu esimehed

linn 85 / 15

vald 84 / 16

Linnapead 82 / 18

Vallavanemad 86 / 14

Allikas: Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfo osakond, okt 2007


6 kokkuv tteks ja edasim tlemiseks

6. Kokkuvõtteks ja edasimõtlemiseks

 • Kas kaasaegne ühiskond tähendab ainult majanduskasvu, kinnisvarabuumi, suurt internetikasutajate % või ka euroopalike väärtuste sügavamat omaksvõtmist ühiskonna poolt tervikuna?


Head edasim tlemist

Head edasimõtlemist

Riina Kütt

AHA Keskus

riina@ahakeskus.ee


 • Login