Patron honorowy:
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Przemysław Żydok Grupa "ON Inclusion 14-20" przy PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Patron honorowy:. Przemysław Żydok Grupa "ON Inclusion 14-20" przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych TPG, FPMiINR. PLAN PREZENTACJI. 1. ON inclusion 14-20 – co to jest, skąd ten temat? 2. Rzut oka na projekt Umowy Partnerstwa PL – UE: - przedsiębiorczość w perspektywie 14+

Download Presentation

Przemysław Żydok Grupa "ON Inclusion 14-20" przy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Przemys aw ydok grupa on inclusion 14 20 przy

Patron honorowy:

Przemysław Żydok

Grupa "ON Inclusion 14-20" przy

Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

TPG, FPMiINR


Plan prezentacji

PLAN PREZENTACJI

1. ON inclusion 14-20 – co to jest, skąd ten temat?

2. Rzut oka na projekt Umowy Partnerstwa PL – UE:

- przedsiębiorczość w perspektywie 14+

- osoby niepełnosprawne w perspektywie 14+

3. Dokumenty UE i postulaty NGO dotyczące ON:

- aspekt horyzontalny

- Regionalne Programy Operacyjne

- PO WER – centralne polityki publiczne


On inclusion 14 20

ON INCLUSION 14-20

- Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

- Stała konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020

- Grupa 12 postulatów

- Podgrupa ds. osób niepełnosprawnych – ON inclusion 14-20


Przemys aw ydok grupa on inclusion 14 20 przy

RZUT OKA NA PROJEKT UMOWY PARTNERSTWA PL – UE


Przedsi biorczo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cel tematyczny: 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

Program Operacyjny: Inteligenty Rozwój

Priorytety inwestycyjne:

3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR)

3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji (EFRR)


Przedsi biorczo1

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cel tematyczny: 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

Program Operacyjny: Regionalne Programy Operacyjne

Priorytety inwestycyjne:

8.7. samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (EFS)


Przedsi biorczo2

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cele tematyczne – porównanie alokacji:

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

- 2007-2013 – 3,2%

- 2014-2020 – 6,1%

8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

- 2007-2013 – 6,1%

- 2014-2020 – 6,3%

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

- 2007-2013 – 6,0%

- 2014-2020 – 8,1%


Niepe nosprawno

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Wprost wymieniana jest tylko 1 raz na 84 priorytety inwestycyjne:

9.6. zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną


Niepe nosprawno1

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Pośrednio i w dokumentach niższego szczebla występuje nieco częściej:

PO WER: Cel 8.Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

RPO: Cel 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

PO PC: kwestie dostępności cyfrowej


Niepe nosprawno2

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Ale to ciągle bardzo mało, biorąc pod uwagę bardzo ambitny cel postawiony w projekcie Umowy Partnerstwa PL – UE:

Wzrost zatrudnienia ON z 20,8 do 27% (2020 r.)

Ok. 200 tys. zatrudnionych ON


Przemys aw ydok grupa on inclusion 14 20 przy

DOKUMENTY UNII EUROPEJSKIEJ I POSTULATY NGO DOTYCZĄCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:


Dokumenty ue

DOKUMENTY UE

POPRAWIONE ROZPORZĄDZENIA OGÓLNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE PROGRAMOWANIA PIĘCIU FUNDUSZY POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020

Załącznik I, p. 6.4. Dostępność (s. 141): "Instytucje zarządzające gwarantują, że wszystkie produkty,towary, usługi i infrastruktury, które są publicznie dostępne lub zapewniane ogółowi społeczeństwa i które są współfinansowane z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, są dostępnedla wszystkich obywateli, łącznie z osobami niepełnosprawnymi”.


Dokumenty ue1

DOKUMENTY UE

(s. 164) Warunkek ex-ante: Istnienie mechanizmu, który zapewnia skuteczne wdrożenie i stosowanie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

- wdrożenie środków zgodnie z art. 9 Konwencji ONZ w celu zapobiegania przeszkodom i barierom w dostępie dla osób niepełnosprawnych oraz identyfikowania i eliminowania takich przeszkód i barier,

- uregulowania instytucjonalne dotyczące wdrożenia i kontroli Konwencji ONZ zgodnie z art. 33 Konwencji,

- plan w zakresie szkoleń i rozpowszechniania informacji wśród pracowników zaangażowanych we wdrażanie funduszy,

- środki mające na celu zwiększenie potencjału administracyjnego w celu wdrożenia i stosowania Konwencji ONZ, w tym odpowiednie ustalenia dotyczące monitorowania zgodności z wymogami dotyczącymi dostępności".


Dokumenty ue2

DOKUMENTY UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 z dn. 14.03.2013

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier z dn. 15.11.2010

Konkluzje Rady w sprawie wsparcia realizacji europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020 (2011/C 300/01) z dn. 11.10.2011


Postulaty ngo

POSTULATY NGO

SKŁAD GRUPY ON INCLUSION 14-20:

- Agata Gawska, FPMiINR

- Piotr Kowalski, PFON, PZG

- dr Paweł Kubicki, SGH

- dr Katarzyna Roszewska, UKSW

- Zespół Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS, Fundacja Synapsis

- Aleksander Waszkielewicz, FIRR

- Monika Zakrzewska, PSOUU

- Przemysław Żydok, OFOP, TPG


Postulaty ngo1

POSTULATY NGO

- Ponad 100 organizacji podpisało się pod postulatami

- Na bazie postulatów do MRR wystąpiła Rzecznik Praw Obywatelskich

- Poparcie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

- Do MRR nasze postulaty wysłał OFOP, PFON


Postulaty ngo2

POSTULATY NGO

Kwestie horyzontalne

1. Wprowadzenie do ogólnej polityki horyzontalnej kwestii dostępności pod kątem niepełnosprawności (na wzór równości płci)

2. Definiowanie niepełnosprawności zgodnie z Konwencją ONZ oraz dokumentami UE – nie ograniczanie się do orzeczenia

3. Wprowadzenie, jako obligatoryjnego elementu wszystkich programów operacyjnych, koncepcji „uniwersalnego projektowania”

4. Aby umożliwić szeroki udział osób z niepełnosprawnościami w projektach ogólnodostępnych należy też m.in. przewidzieć możliwość finansowania (np. z Pomocy Technicznej) tzw. „racjonalnych usprawnień”

5. W celu odpowiedniego monitorowania horyzontalnej zasady dostępności, należy zapewnić możliwość reprezentacji przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami w komitetach monitorujących wszystkich programów operacyjnych


Postulaty ngo3

POSTULATY NGO

Komponent regionalny (Regionalne Programy Operacyjne)

1. Zapewnienie projektów / wsparcia specjalizowanego dla ON

2. Elastyczność i indywidualizacja wsparcia – brak narzuconego wachlarza działań

3. Wspieranie deinstytucjonalizacji i tworzenia środowiskowych form wsparcia

4. Indywidualizacja wskaźników rezultatu i nakładu

5. Wprowadzenie i kontrola wskaźnika "udział osób niepełnosprawnych w projektach niespecjalizowanych"

6. Wyodrębnienie projektów aktywizacji społecznej bez wskaźników zatrudnieniowych

7. Obligatoryjne szkolenie ekspertów oceniających projekty


Postulaty ngo4

POSTULATY NGO

Komponent centralny (PO WER)

Priorytetu inwestycyjny w I osi priorytetowej POWER-a (ok. 1% alokacji EFS) na działania związane ze stworzeniem efektywnych modeli wsparcia osób z niepełnosprawnościami stanowiących implementację Konwencji ONZ:

- operacjonalizacja modelu implementacji Konwencji ONZ (plany systemowych reform, rekomendacje do zmian ustaw, rozporządzeń, programów rządowych)

- wypracowywanie rekomendacji dla działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w innych programach operacyjnych

- testowanie rozwiązań innowacyjnych

- efektywna i wielopoziomowa, prowadzona w oparciu o innowacyjne metody, promocja włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.


Postulaty ngo5

POSTULATY NGO

Konwencja = nowa filozofia = nowe polityki publiczne

Problem wyłączeń blokowych

Nowoczesny, partycypacyjne metody tworzenia polityk


Wa ne adresy

WAŻNE ADRESY

http://nowaperspektywa.ngo.pl/

http://eu.ngo.pl/wiadomosc/856352.html

(tu można wyrazić poparcie dla postulatów)


Przemys aw ydok grupa on inclusion 14 20 przy

Dziękuję za uwagę

Przemysław Żydok

pzydok@tpg.org.pl

www.tpg.org.pl


  • Login