Ra~unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Ra~unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ra~unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi. Poslovni doga|aj. Eksterni. Interni. Ra~unovodstvo. Ra~unovodstvo. Proces Deo preduze}a Nau~na disciplina Nastavni predmet. 1. Proces:. Prikupqaju Sre|uju Obra|uju ^uvaju podaci Oblikuju Prenose i

Download Presentation

Ra~unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Ra~unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Poslovni doga|aj

Eksterni

Interni

Ra~unovodstvo


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Ra~unovodstvo

 • Proces

 • Deo preduze}a

 • Nau~na disciplina

 • Nastavni predmet


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

1. Proces:

 • Prikupqaju

 • Sre|uju

 • Obra|uju

 • ^uvaju podaci

 • Oblikuju

 • Prenose i

 • ^uvaju informacije koje su problemski usmerene na dono{ewe ekonomskih odluka


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

2.Deo preduze}a koje se bavi tom delatno{}u


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

3. Nau~na disciplina koja uop{tava i unapre|uje dostignu}a u toj oblasti


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Nastavni predmet u [kolama i na fakultetima


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Ra~unovodstvo

Komitet za terminologiju ameri~kog Instituta ovla{}enih javnih ra~unovo|a

Nauka o bele`ewu i klasifikovawu poslovnih transakcija i doga|aja, primarno finansijskog karaktera i ve{tina sastavqawa zna~ajnih izve{taja, analize i interpretirawa ovih transakcija i doga|aja i preno{ewe rezultata licima koja moraju doneti odluku ili dati ocenu


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Ra~unovodstvo

1.Finansijsko kwigovodstvo


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Ra~unovodstvo

2.Obra~un tro{kova


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Ra~unovodstvo

3.Ra~unovodstvena kontrola


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Ra~unovodstvo

4.Ra~unovodstveno planirawe i analiza


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Obra~un tro{kova

Kwigovodstvo

Ra~unovodstveno planirawe i analiza

Ra~unovodstvena kontrola

 • Obavezno koristi podatke

 • Mo`e i korisno je da koristi podatke

 • Vr{i ra~unovodstvenu kontrolu


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Ra~unovodstvene informacije

 • Definisawe :

 • Najva`niji PROIZVODI rada ra~unovodstva i wegovih organizacionih delova su:

 • Ra~unovodstveni podatak

 • Ra~unovodstvena informacija

 • Ra~unovodstveni iskazi

 • Ra~unovodstveni izve{taji


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Proces obrade podataka

(izlaz) Informacija

Podaci (ulaz)

Ra~unovodstvena obrada


Korisnici ra unovodstvenih informacija

Interni

Eksterni

Korisnici ra~unovodstvenih informacija


Interni korisnici

Vlasnici kapitala

dr`ava

dru{tvo

akcionari

privatnici

zadrugari

Interni korisnici


Interni korisnici1

Organi upravqawa i rukovo|ewa

Interni korisnici


Interni korisnici2

Analiza Prodaja Planirawe

Interni korisnici

Stru~ne slu`be u preduze}u


Eksterni korisnici

Dr`ava i weni organi

Eksterni korisnici


Eksterni korisnici1

Banke

Eksterni korisnici


Eksterni korisnici2

Dobavqa~i

Eksterni korisnici


Eksterni korisnici3

Potencijalni investitori

Eksterni korisnici


Eksterni korisnici4

Statisti~ki zavodi

Eksterni korisnici


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Prihvatqivost pojedinih zahteva

Filter

 • Zakonska regulativa

 • Profesionalna regulativa

 • Ra~unovodstvena na~ela

 • Ra~unovodsveni standardi

 • Kodeks profesionalne etike ra~unovo|a

Zahtevi korisnika

Zahtevi korisnika


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Kvalitet ra~unovodstvenih informacija

 • Istinite

 • Korisne za odlu~ivawe

 • Adekvatna

 • Konkretna i reprezentativna

 • Blagovremena

 • Pouzdana

 • Ta~na

 • Nepristrasna

3. Razumqive

4. Ekonomi~ne


Ra unovodstvo definisawe i wegovi sastavni delovi

Revizija kao jedan od “testova’ kvaliteta ra~unovodstvenih informacija

Ra~unovodstveni iskazi

Revizija

Korisnici


 • Login