Groz jumi teritorijas pl nojumu izstr di reglament jo ajos normat vajos aktos
Download
1 / 17

Grozījumi teritorijas plānojumu izstrādi reglamentējošajos normatīvajos aktos - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

Grozījumi teritorijas plānojumu izstrādi reglamentējošajos normatīvajos aktos. Teritorijas plānošanas likuma grozījumu projekts. Ministrija izvērtē plānošanas reģionu, rajonu pašvaldību un republikas pilsētu teritorijas plānojumus (7.panta trešās daļas 3.punkts)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Grozījumi teritorijas plānojumu izstrādi reglamentējošajos normatīvajos aktos' - tavon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Groz jumi teritorijas pl nojumu izstr di reglament jo ajos normat vajos aktos

Grozījumi teritorijas plānojumu izstrādi reglamentējošajos normatīvajos aktos


Teritorijas pl no anas likuma groz jumu projekts
Teritorijas plānošanas likuma grozījumu projekts reglamentējošajos normatīvajos aktos

 • Ministrija izvērtē plānošanas reģionu, rajonu pašvaldību un republikas pilsētu teritorijas plānojumus

  (7.panta trešās daļas 3.punkts)

 • Plānošanas reģiona attīstības padome izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumus

  (7.panta ceturtās daļas 6.punkts)


Teritorijas pl no anas likuma groz jumu projekts1
Teritorijas plānošanas likuma grozījumu projekts reglamentējošajos normatīvajos aktos

 • Pēc 2007.gada 31.decembra ministrija izvērtē tos vietējās pašvaldības teritorijas plānojumus par kuru galīgo redakciju ministrija ir sniegusi atzinumu

 • Minētās likuma grozījumu normas stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī

  (Pārejas noteikumi)


Teritorijas pl no anas likuma groz jumu projekts2
Teritorijas plānošanas likuma grozījumu projekts reglamentējošajos normatīvajos aktos

 • Ministrija izvērtē vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstību normatīvajiem aktiem, ja tas nepieciešams šā likuma 7.1pantā minēto darbību veikšanai

  (7.panta trešās daļas 3.1punkts)


Ministru kabineta 13.11.2007. noteikumi Nr.751 “Grozījumi Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi” noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanasnoteikumi”


Pamatojums groz jumu nepiecie am bai
Pamatojums grozījumu nepieciešamībai Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi” noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas

 • Ministrijas 05.02.2007. Informatīvais ziņojums par plānošanas reģionu un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības perspektīvām

 • Ministru kabineta 06.02.2007. protokollēmums – nodot vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izvērtēšanas funkciju plānošanas reģioniem

 • Plānotāju priekšlikumi


Sabiedrisk s apsprie anas
Sabiedriskās apspriešanas Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi” noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas

 • Teritorijas plānojums – I un II posms (4 un 6 nedēļas)

 • Teritorijas plānojuma grozījumi - pēc 1.redakcijas izstrādes 6 nedēļas

 • detālplānojuma un tā grozījumu izstrāde pēc 1.redakcijas izstrādes 3 nedēļas

 • pēc pilnveidotās redakcijas izstrādes 3 nedēļas


Sabiedr bas inform ana
Sabiedrības informēšana Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi” noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas

Sabiedriskās apspriešanas I posmu teritorijas plānojumu grozījumu, detālplānojumu un to grozījumu izstrādē aizstāj sabiedrības informēšana

Lēmuma pieņēmējam – publiskās varas subjektam – sabiedrības viedokļi nav obligāti, tomēr sabiedrībai ir tiesības sagaidīt, ka tās viedokļi tiks izvērtēti


Termi i
Termiņi Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi” noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas

Pašvaldības lēmums

Sekojošā darbība

8 nedēļas sabiedriskās apspriešanas I posms

4 nedēļas sabiedriskās apspriešanas II posms

2 nedēļas TP grozījumu sabiedriskā apspriešana

4 nedēļas detālplānojuma sabiedriskā apspriešana


Nosac jumi un atzinumi
Nosacījumi un atzinumi Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi” noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas

 • Bez maksas

  (12.3.apakšpunkts)

 • Nosacījumi, kas izriet no attiecīgo nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

 • Atzinumos – atbilstība nosacījumiem

  (13.punkts)


Ar 01 01 2008
Ar 01.01.2008. Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi” noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas

 • Vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus izvērtē attiecīgais plānošanas reģions

 • Jāgatavo viens plānojuma eksemplārs vairāk

 • Detālplānojuma eksemplārs – vietējā pašvaldībā (būvvaldē)


Pl no anas re ions
Plānošanas reģions: Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi” noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas

sniedz trīsatzinumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu:

 • par TP 1.redakciju atbilstoši izsniegtajiem nosacījumiem attiecībā uz plānošanas reģiona teritorijas plānojumu;

 • par TP galīgo redakciju 4 nedēļu laikā;

 • par ar saistošajiem noteikumiem apstiprināto TP.


Grafiskais materi ls
Grafiskais materiāls Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi” noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas

 • Pilna topogrāfiskā karte

 • Jāattēlo arī riska teritorijas

 • Detālplānojumiem – aktualizēts topogrāfiskais plāns


Teritorijas pl nojuma gal g redakcija
Teritorijas plānojuma galīgā redakcija Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi” noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas

 • Pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās redakcijas noteikšanas nav pieļaujamas izmaiņas teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā un tās aprobežojumos

  41.1 punkts


Pl nojumu sp k st an s
Plānojumu spēkā stāšanās Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi” noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas

 • Plānojumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

  Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sestā daļa

  Svītrots 45.punkta 3 teikums.


Gad jumi kad j izstr d det lpl nojumi
Gadījumi, kad jāizstrādā detālplānojumi Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi” noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas

Ja paredzēta zemes vienību sadalīšana, apvienošana vai jauna būvniecība:

 • noteikts teritorijas plānojumā

 • Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

 • kompleksai teritorijas apbūvei, ja nepieciešama jaunas transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve

 • lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā un meža teritorijā, kurā primārā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir apbūve


Viet j s pa vald bas teritorijas pl nojumi
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumi Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi” noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas

 • uz 15.11.2007. spēkā esoši 377 jeb 73%

 • līdz 31.12.2007. varbūt pabeigs 60

 • līdz 31.12.2007. nepabeigs 65


ad