Groz jumi teritorijas pl nojumu izstr di reglament jo ajos normat vajos aktos
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Grozījumi teritorijas plānojumu izstrādi reglamentējošajos normatīvajos aktos PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Grozījumi teritorijas plānojumu izstrādi reglamentējošajos normatīvajos aktos. Teritorijas plānošanas likuma grozījumu projekts. Ministrija izvērtē plānošanas reģionu, rajonu pašvaldību un republikas pilsētu teritorijas plānojumus (7.panta trešās daļas 3.punkts)

Download Presentation

Grozījumi teritorijas plānojumu izstrādi reglamentējošajos normatīvajos aktos

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Grozījumi teritorijas plānojumu izstrādi reglamentējošajos normatīvajos aktos


Teritorijas plānošanas likuma grozījumu projekts

 • Ministrija izvērtē plānošanas reģionu, rajonu pašvaldību un republikas pilsētu teritorijas plānojumus

  (7.panta trešās daļas 3.punkts)

 • Plānošanas reģiona attīstības padome izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumus

  (7.panta ceturtās daļas 6.punkts)


Teritorijas plānošanas likuma grozījumu projekts

 • Pēc 2007.gada 31.decembra ministrija izvērtē tos vietējās pašvaldības teritorijas plānojumus par kuru galīgo redakciju ministrija ir sniegusi atzinumu

 • Minētās likuma grozījumu normas stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī

  (Pārejas noteikumi)


Teritorijas plānošanas likuma grozījumu projekts

 • Ministrija izvērtē vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstību normatīvajiem aktiem, ja tas nepieciešams šā likuma 7.1pantā minēto darbību veikšanai

  (7.panta trešās daļas 3.1punkts)


Ministru kabineta 13.11.2007. noteikumi Nr.751 “Grozījumi Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi” noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanasnoteikumi”


Pamatojums grozījumu nepieciešamībai

 • Ministrijas 05.02.2007. Informatīvais ziņojums par plānošanas reģionu un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības perspektīvām

 • Ministru kabineta 06.02.2007. protokollēmums – nodot vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izvērtēšanas funkciju plānošanas reģioniem

 • Plānotāju priekšlikumi


Sabiedriskās apspriešanas

 • Teritorijas plānojums – I un II posms (4 un 6 nedēļas)

 • Teritorijas plānojuma grozījumi - pēc 1.redakcijas izstrādes 6 nedēļas

 • detālplānojuma un tā grozījumu izstrāde pēc 1.redakcijas izstrādes 3 nedēļas

 • pēc pilnveidotās redakcijas izstrādes 3 nedēļas


Sabiedrības informēšana

Sabiedriskās apspriešanas I posmu teritorijas plānojumu grozījumu, detālplānojumu un to grozījumu izstrādē aizstāj sabiedrības informēšana

Lēmuma pieņēmējam – publiskās varas subjektam – sabiedrības viedokļi nav obligāti, tomēr sabiedrībai ir tiesības sagaidīt, ka tās viedokļi tiks izvērtēti


Termiņi

Pašvaldības lēmums

Sekojošā darbība

8 nedēļas sabiedriskās apspriešanas I posms

4 nedēļassabiedriskās apspriešanas II posms

2 nedēļasTP grozījumu sabiedriskā apspriešana

4 nedēļasdetālplānojuma sabiedriskā apspriešana


Nosacījumi un atzinumi

 • Bez maksas

  (12.3.apakšpunkts)

 • Nosacījumi, kas izriet no attiecīgo nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

 • Atzinumos – atbilstība nosacījumiem

  (13.punkts)


Ar 01.01.2008.

 • Vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus izvērtē attiecīgais plānošanas reģions

 • Jāgatavo viens plānojuma eksemplārs vairāk

 • Detālplānojuma eksemplārs – vietējā pašvaldībā (būvvaldē)


Plānošanas reģions:

sniedz trīsatzinumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu:

 • par TP 1.redakciju atbilstoši izsniegtajiem nosacījumiem attiecībā uz plānošanas reģiona teritorijas plānojumu;

 • par TP galīgo redakciju 4 nedēļu laikā;

 • par ar saistošajiem noteikumiem apstiprināto TP.


Grafiskais materiāls

 • Pilna topogrāfiskā karte

 • Jāattēlo arī riska teritorijas

 • Detālplānojumiem – aktualizēts topogrāfiskais plāns


Teritorijas plānojuma galīgā redakcija

 • Pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās redakcijas noteikšanas nav pieļaujamas izmaiņas teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā un tās aprobežojumos

  41.1 punkts


Plānojumu spēkā stāšanās

 • Plānojumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

  Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sestā daļa

  Svītrots 45.punkta 3 teikums.


Gadījumi, kad jāizstrādā detālplānojumi

Ja paredzēta zemes vienību sadalīšana, apvienošana vai jauna būvniecība:

 • noteikts teritorijas plānojumā

 • Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

 • kompleksai teritorijas apbūvei, ja nepieciešama jaunas transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve

 • lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā un meža teritorijā, kurā primārā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir apbūve


Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumi

 • uz 15.11.2007. spēkā esoši 377 jeb 73%

 • līdz 31.12.2007. varbūt pabeigs 60

 • līdz 31.12.2007. nepabeigs 65


 • Login