Strukturfonderna i Finland – förenkling genom flate rates och indirekta kostnader - PowerPoint PPT Presentation

Strukturfonderna i finland f renkling genom flate rates och indirekta kostnader
Download
1 / 13

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Strukturfonderna i Finland – förenkling genom flate rates och indirekta kostnader. Jan Holmberg. Finanscontrollerfunktionen. Fungerar som revisionsmyndighet för ERUF & ESF programmen 2007-2013 och 2014-2020 Utför systemgranskningar hos beviljande myndigheter

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Strukturfonderna i Finland – förenkling genom flate rates och indirekta kostnader

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strukturfonderna i finland f renkling genom flate rates och indirekta kostnader

Strukturfonderna i Finland – förenklinggenomflateratesochindirektakostnader

Jan Holmberg


Finanscontrollerfunktionen

Finanscontrollerfunktionen

Fungerarsomrevisionsmyndighet för ERUF & ESF programmen 2007-2013 och 2014-2020

Utförsystemgranskningarhosbeviljandemyndigheter

Utförprojektgranskningarhosstödmottagare

5 personerpåfinansministeriet


F renklade kostnadsmetoder varf r

Förenkladekostnadsmetoder – Varför?

Minskarstödmottagarensadministrativaarbetsbörda

Minskararbetsbördanhosbeviljandemyndighet

Försnabbarbetalningsprocessen

Minskarbehov av verifikation

Minskarosäkerhetenomstödberättigheten

Förenklarrevisionsarbetet


F renklade metoder 2007 2013

Förenklade metoder 2007-2013

 • Togs ibruk mitt i programperioden

 • Engångsersättningar i små projekt

  • Offentlig finansiering högst 50 000 euro

  • Utbetalning då projektresultatet levererats

 • Flat rate (%) för indirekta kostnader & resekostnader

  • 20 % av lönekostnader i ERUF

  • 17 % av lönekostnader i ESF

 • Valfrihet hos sökanden


F renklade metoder 2014 2020

Förenklademetoder 2014-2020

 • Tasibrukfrånbörjan av programperioden

 • Engångsersättningar i små & mellanstoraprojekt

 • Flatratealternativenutökas

  • Tvåolikamodeller för ERUF

  • Tre olikamodeller för ESF

 • Förenklademetoderhuvudregel – verkligakostnader ett undantag


Eng ngsers ttning

Engångsersättning

Stödet för projektet beviljas som engångsersättning

Projektresultatet skall vara i enlighet med stödbeslutet

Offentliga finansieringen kan uppgå till högst 100 000 euro

Sökanden skall lämna en detaljerad kostnadskalkyl samt en uppskattning av anskaffningar

Ett projekt som finansieras genom engångsersättning kan ändras endast i fråga om tidsfristen för genomförandet.


Procentuell ers ttning resor indirekta kostnader eruf esf

Procentuellersättning – resor & indirektakostnader (ERUF/ESF)

 • 24 % /17 % av lönekostnader ersätter:

  • projektets resekostnader,

  • kontorskostnader,

  • avgifter för projektpersonalens deltagande i utbildning och seminarier, 

  • kostnader för projektpersonalens företagshälsovård,

  • lokalkostnader

  • kostnader för projektets styrgrupp


Procentuell ers ttning indirekta kostnader eruf esf

Procentuellersättning – indirektakostnader (ERUF/ESF)

 • 15 % av lönekostnader ersätter:

  • kontorskostnader,

  • avgifter för projektpersonalens deltagande i utbildning och seminarier, 

  • kostnader för projektpersonalens företagshälsovård,

  • lokalkostnader

  • kostnader för projektets styrgrupp


Procentuell ers ttning annat n l nekostnader esf

Procentuellersättning – annat änlönekostnader (ESF)

 • 40 % av lönekostnader ersätter:

  • Alla andra projektkostnader


Ber kningsgrund f r procentuell ers ttning

Beräkningsgrund för procentuellersättning

Lönekostnader som föranleds av arbete som krävs för att ett projekt ska kunna genomföras

Kostnader som baserar sig på lag eller på tjänste- eller arbetskollektivavtal.

Lönerna får inte överskrida den lön som sökanden i allmänhet betalar för motsvarande uppgift.

Resultatpremier, naturaförmåner och bonusar är inte stödberättigande.


Exempel flat rate esf 17

Exempel – Flatrate ESF 17 %


Erfarenheter 2007 2013

Erfarenheter 2007-2013

Minskarredovisningsbördan av besvärligaallokeradekostnader (t.ex. hyror, städning, IT)

Minskarrisken för icke-stödberättigadekostnader i internfakturering (internvinst)

Försnabbarhantering av utbetalningar

Förenklarrevisionen

Kanledatilllägre el. högrestödnivåänverkligakostnader

Stödereffektivtprojektgenomförande – optimerart.ex. resande


Strukturfonderna i finland f renkling genom flate rates och indirekta kostnader

Tack!

Frågorochkommentarer?

Tilläggsinfo: http://www.rakennerahastot.fi/

Jan Holmberg

Finansministeriet - Finland

jan.holmberg@vm.fi

Gsm: +358-40-8416499


 • Login