Di susun oleh
Download
1 / 37

Di susun oleh : - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tugas Mata Kuliah KAPITA SELEKTA. Di susun oleh :. Karya ini di buat oleh : IRENG. CECEP ALI NURDIN (0801569 / 04) DENY FERDIANSYAH B. (0803220 / 05) DIAN RATNASARI (0802116 / 06). MENU. TANDA BACA. MENU. MENU. SEJARAH. JANJI & UU. S K T. GALERI. `. HIZBUL WATHAN QOBILAH

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Di susun oleh :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Di susun oleh

Tugas Mata Kuliah KAPITA SELEKTA

Di susunoleh:

Karyainidibuatoleh :

IRENG

CECEP ALI NURDIN (0801569 / 04)

DENY FERDIANSYAH B. (0803220 / 05)

DIAN RATNASARI (0802116 / 06)

MENU


Di susun oleh

TANDA BACA

MENU


Di susun oleh

MENU

SEJARAH

JANJI & UU

S K T

GALERI

`

HIZBUL WATHAN QOBILAH

SMA MUHAMMADIYAH KEDAWUNG - CIREBON

CLOSE


Di susun oleh

TANDA BACA

PENGERTIAN

FUNGSI

JENIS

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

PENGERTIAN TANDA BACA

Tandabacaadalahsimbol yang tidakberhubungandenganfonem (suara) ataukatadanfrasapadasuatubahasa, melainkanberperanuntukmenunjukkanstrukturdanorganisasisuatutulisan, danjugaintonasisertajeda yang dapatdiamatisewaktupembacaan. Aturantandabacaberbedaantarbahasa, lokasi, waktu, danterusberkembang. Beberapaaspektandabacaadalahsuatugayaspesifik yang karenanyatergantungpadapilihanpenulis.

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

FUNGSI TANDA BACA

Beberapajenistandabaca yang pentingantara lain adalah:

 • Titik (.) berfungsiuntukmenandaiakhirkalimatberita, atauuntukkeperluansingkatan, gelar, danangka-angka

 • Koma (,) berfungsiuntukmemisahkananakkalimatatauhal-hal yang disebutkandalamkalimat, jugauntukkeperluansingkatan, gelar, danangka-angka.

 • Tanda ((..)) kurungberfungsiuntukmenjelaskansuatuistilah yang belumbanyakdiketahuiolehkhalayak.

 • Tanda (`) kutipsatuberfungsiuntukmengasosiasikansuatuistilah.

 • Tanda ("...") petikberfungsiuntukmenandaikalimatlangsungataupercakapandalamnaskah drama.

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

 • Tanda (!) seruberfungsiuntukmenegaskan, memberiperingatanbahwakalimat yang bertandaserutersebutperluuntukdiperhatikan.

 • Tanda (?) tanyaberfungsiuntukmelengkapikalimattanya.

 • tandablindovcantik (b) berfungsidipegang.

 • Tanda (...-...) hubungberfungsiuntukmenghubungkanpenggalankata, kataulang, rentangsuatunilai.

 • Titikdua (:) berfungsiuntukmengawalipenguraiansuatukalimat.

FUNGSI TANDA BACA

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

JENIS TANDA BACA

A. TandaTitik (.)

F. TandaPisah (—)

K. TandaKurungSiku ([...])

B. TandaKoma (,)

G. TandaElipsis (...)

L. TandaPetik ("...")

C. TandaTitikKoma (;)

H. Tanda Tanya (?)

M. TandaPetik Tunggal ('...')

D. TandaTitikDua (:)

I. TandaSeru (!)

N. TandaGaris Miring (/)

E. TandaHubung (–)

J. TandaKurung ((...))

O. TandaPenyingkat (Apostrof) (')

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaTitik (.)

 • Tandatitikdipakaipadaakhirkalimat yang bukanpertanyaanatauseruan.

  Misalnya:

 • Ayahkutinggaldi Solo.

 • Biarlahmerekadudukdisana.

 • Diamenanyakansiapa yang akandatang.

 • Hariinitanggal 6 April 1973.

 • Marilahkitamengheningkancipta.

 • SudilahkiranyaSaudaramengabulkanpermohonanini.

 • 2.Tanda titikdipakaidibelakangangkaatauhurufdalamsuatubagan, ikhtisar, ataudaftar.

 • Misalnya:

 • a.III.DepartemenDalamNegri

 • A.DirektoratJendral Pembangunan MasyarakatDesa

 • B.DirektoratJendralAgraria

 • 1.

 • b.1.Patokan Umum

 • 1.1Isi Karangan

 • 1.2Ilustrasi

 • 1.2.1Gambar Tangan

 • 1.2.2Tabel

 • 1.2.3Grafik

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaTitik (.)

Catatan:

Tandatitiktidakdipakaidibelakangangkaatauhurufdalamsuatubaganatauikhtisarjikaangkaatauhurufitumerupakan yang terakhirdalamderetanangkaatauhuruf.

3.Tanda titikdipakaiuntukmemisahkanangka jam, menit, dandetik yang menunjukkanwaktu.

Misalnya:

pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik)

4.Tanda titikdipakaiuntukmemisahkanangka jam, menit, dandetik yang menunjukkanjangkawaktu.

Misalnya:

1.35.20 jam (1 jam, 35 menit, 20 detik)

0.20.30 jam (20 menit, 30 detik)

0.0.30 jam (30 detik)

5.Tanda titikdipakaidiantaranamapenulis, judultulisan yang tidakberakhirdengantandatanyadantandaseru, dantempatterbitdalamdaftarpustaka.

Misalnya:

Siregar, Merari. 1920. AzabdanSengsara. Weltevreden: BalaiPoestaka.

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaTitik (.)

6.Tanda titikdipakaiuntukmemisahkanbilanganribuanataukelipatannya.

Misalnya:

Desaituberpenduduk 24.200 orang.

Gempa yang terjadisemalammenewaskan 1.231 jiwa.

7.Tanda titiktidakdipakaiuntukmemisahkanbilanganribuanataukelipatannya yang tidakmenunjukkanjumlah.

Misalnya:

Ialahirpadatahun 1956 di Bandung.

Lihathalaman 2345 danseterusnya.

Nomorgironya 5645678.

8.Tanda titiktidakdipakaipadaakhirjudul yang merupakankepalakaranganataukepalailustrasi, tabel, dansebagainya.

Misalnya:

AcaraKunjungan Adam Malik

BentukdanKedaulatan (Bab I UUD'45)

SalahAsuhan

9.Tanda titiktidakdipakaidibelakang

(1) alamatpengirimdantanggalsuratatau(2) namadanalamatpenerimasurat.

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaTitik (.)

Misalnya:

JalanDiponegoro 82

Jakarta (tanpatitik)

1 April 1985 (tanpatitik)

Yth. Sdr. Moh. Hasan (tanpatitik)

JalanArif 43 (tanpatitik)

Palembang (tanpatitik)

Atau:

Kantor PenempatanTenaga (tanpatitik)

JalanCikini 71 (tanpatitik)

Jakarta (tanpatitik)

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaKoma (,)

1.Tanda komadipakaidiantaraunsur-unsurdalamsuatuperincianataupembilangan.

Misalnya:

 • Sayamembelikertas, pena, dantinta.

 • Suratbiasa, suratkilat, ataupunsuratkhususmemerlukanperangko.

 • Satu, dua, ... tiga!

2.Tanda komadipakaiuntukmemisahkankalimatsetara yang satudarikalimatsetaraberikutnya yang didahuluiolehkatasepertitetapiataumelainkan.

Misalnya:

 • Sayaingindatang, tetapiharihujan.

 • Didibukananaksaya, melainkananak Pak Kasim.

3.Tanda komadipakaiuntukmemisahkananakkalimatdariindukkalimatjikaanakkalimatitumendahuluiindukkalimatnya.

Misalnya:

 • Kalauharihujan, sayatidakakandatang.

 • Karenasibuk, ialupaakanjanjinya.

4.Tanda komatidakdipakaiuntukmemisahkananakkalimatdariindukkalimatjikaanakkalimatitumengiringiindukkalimatnya.

Misalnya:

 • Sayatidakakandatangkalauharihujan.

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaKoma (,)

 • Dialupaakanjanjinyakarenasibuk.

 • Diatahubahwasoalitupenting.

5.Tanda komadipakaidibelakangkataatauungkapanpenghubungantarkalimat yang terdapatpadaawalkalimat. Termasukdidalamnyaolehkarenaitu, jadi, lagi pula, meskipunbegitu, akantetapi.

Misalnya:

 • ... Olehkarenaitu, kitaharusberhati-hati.

 • ... Jadi, soalnyatidaksemudahitu.

6.Tanda komadipakaiuntukmemisahkankatasepertio, ya, wah, aduh, kasihandarikata yang lain yang terdapatdidalamkalimat.

Misalnya:

 • O, begitu?

 • Wah, bukan main!

 • Hati-hati, ya, nantijatuh.

7.Tanda komadipakaiuntukmemisahkanpetikanlangsungdaribagian lain dalamkalimat.(Lihatjugapemakaiantandapetik, Bab V, Pasal L dan M.)

Misalnya:

 • KataIbu, "Sayagembirasekali."

 • "Sayagembirasekali," kataIbu, "karenakamu lulus."

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaKoma (,)

8.Tanda komadipakaidiantara

(i) namadanalamat,(ii) bagian-bagianalamat,(iii) tempatdantanggal, dan(iv) namatempatdanwilayahataunegeri yang ditulisberurutan.

Misalnya:

 • Surat-suratiniharapdialamatkankepadaDekanFakultasKedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta.

 • Sdr. Abdullah, JalanPisangBatu 1, Bogor

 • Surabaya, 10 mei 1960

 • Kuala Lumpur, Malaysia

9.Tanda komadipakaiuntukmenceraikanbagiannama yang dibaliksusunannyadalamdaftarpustaka.

Misalnya:

Alisjahbana, SutanTakdir. 1949 TatabahasaBaruBahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Djakarta: PT PustakaRakjat.

10.Tanda komadipakaidiantarabagian-bagiandalamcatatan kaki.

Misalnya:

W.J.S. Poerwadarminta, Bahasa Indonesia untukKarang-mengarang (Yogyakarta: UP Indonesia, 1967), hlm. 4.

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaKoma (,)

11.Tanda komadipakaidiantaranamaorangdangelarakademik yang mengikutinyauntukmembedakannyadarisingkatannamadiri, keluarga, ataumarga.

Misalnya:

B. Ratulangi, S.E.

Ny. Khadijah, M.A.

12.Tanda komadipakaidimukaangkapersepuluhanataudiantara rupiah dansen yang dinyatakandenganangka.

Misalnya:

12,5 m

Rp12,50

13.Tanda komadipakaiuntukmengapitketerangantambahan yang sifatnyatidakmembatasi

(Lihatjugapemakaiantandapisah, Bab V, Pasal F.)

Misalnya:

 • Guru saya, Pak Ahmad, pandaisekali.

 • Di daerahkami, misalnya, masihbanyakoranglaki-laki yang makansirih.

 • Semuasiswa, baik yang laki-lakimaupun yang perempuan, mengikutilatihanpaduansuara.

Bandingkandenganketeranganpembatas yang pemakaiannyatidakdiapittandakoma:

 • Semuasiswa yang lulus ujianmendaftarkannamanyapadapanitia.

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaKoma (,)

14.Tanda komadapatdipakai—untukmenghindarisalahbaca—dibelakangketerangan yang terdapatpadaawalkalimat.

Misalnya:

Dalampembinaandanpengembanganbahasa, kitamemerlukansikap yang bersungguh-sungguh.

AtasbantuanAgus, Karyadimengucapkanterimakasih.

Bandingkandengan:

Kita memerlukansikap yang bersungguh-sungguhdalampembinaandanpengembanganbahasa.

KaryadimengucapkanterimakasihatasbantuanAgus.

15.Tanda komatidakdipakaiuntukmemisahkanpetikanlangsungdaribagian lain yang mengiringinyadalamkalimatjikapetikanlangsungituberakhirdengantandatanyaatautandaseru.

Misalnya:

"Di manaSaudaratinggal?" tanyaKarim.

"Berdirilurus-lurus!" perintahnya.

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaTitikKoma (;)

1.Tanda titikkomadapatdipakaiuntukmemisahkanbagian-bagiankalimat yang sejenisdansetara.

Misalnya:

Malammakinlarut; pekerjaanbelumselesaijuga.

2.Tanda titikkomadapatdipakaisebagaipenggantikatapenghubunguntukmemisahkankalimat yang setaradidalamkalimatmajemuk.

Misalnya:

Ayah mengurustanamannyadikebunitu; Ibusibukbekerjadidapur; Adikmenghapalnama-namapahlawannasional; sayasendiriasyikmendengarkansiaran "PilihanPendengar".

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaTitikDua (:)

1a.Tanda titikduadapatdipakaipadaakhirsuatupernyataanlengkapjikadiikutirangkaianataupemerian.

Misalnya:

 • Kita sekarangmemerlukanperabotanrumahtangga: kursi, meja, danlemari.

 • Hanyaadaduapilihanbagipejuangkemerdekaanitu: hidupataumati.

1b.Tanda titikduatidakdipakaijikarangkaianatauperianitumerupakanpelengkap yang mengakhiripernyataan

Misalnya:

 • Kita memerlukankursi, meja, danlemari.

 • FakultasitumempunyaiJurusanEkonomiUmumdanJurusanEkonomi Perusahaan.

2.Tanda titikduadipakaisesudahkataatauungkapan yang memerlukanpemerian.

Misalnya:

Ketua: Ahmad Wijaya

Sekretaris: S. Handayani

Bendahara: B. Hartawan

TempatSidang: Ruang 104

PengantarAcara: Banbang S.

Hari: Senin

Waktu: 09.30

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaTitikDua (:)

3.Tanda titikduadapatdipakaidalamteks drama sesudahkata yang menunjukkanpelakudalampercakapan.

Misalnya:

Ibu: (meletakkanbeberapakopor) "Bawakoporini, Mir!"

Amir : "Baik, Bu." (mengangkatkopordanmasuk)

Ibu: "Janganlupa. Letakkanbaik-baik!" (dudukdikursibesar)

4.Tanda titikduadipakai:

(i) diantarajilidataunomordanhalaman,(ii) diantarababdanayatdalamkitabsuci,(iii) diantarajuduldananakjudulsuatukarangan, serta(iv) namakotadanpenerbitbukuacuandalamkarangan.

Misalnya:

Tempo, I (1971), 34:7

Surah Yasin:9

Karangan Ali Hakim, PendidikanSeumurHidup: SebuahStudi, sudahterbit.

Tjokronegoro, Sutomo, TjukupkahSaudaramembinaBahasaPersatuan Kita?, Djakarta: Eresco, 1968.

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaHubung (–)

1.Tanda hubungmenyambungsuku-sukukatadasar yang terpisaholehpenggantianbaris.

Misalnya:

Di sampingcara-cara lama ituadaju-

gacara yang baru.

Sukukata yang berupasatuvokaltidakditempatkanpadaujungbarisataupangkalbaris.

Misalnya:

Beberapapendapatmengenaimasalahitu

telahdisampaikan ....

Walaupunsakit, merekatetaptidakmau

beranjak ....

atau

Beberapapendapatmengenaimasalah

itutelahdisampaikan ....

Walaupunsakit, merekatetaptidak

mauberanjak ....

bukan

Beberapapendapatmengenaimasalahi-

tutelahdisampaikan ....

Walaupunsakit, merekatetaptidak ma-

u beranjak ....

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaHubung (–)

2.Tanda hubungmenyambungawalandenganbagiankatadibelakangnyaatauakhirandenganbagiankatadidepannyapadapergantianbaris.

Misalnya:

Kiniadacara yang baruuntukmeng-

ukurpanas.

Kukuranbaruinimemudahkankita me-

ngukurkelapa.

Senjatainimerupakanalatpertahan-

an yang canggih.

Akhiran-itidakdipenggalsupayajanganterdapatsatuhurufsajapadapangkalbaris.

3.Tanda hubungmenyambungunsur-unsurkataulang.

Misalnya:

anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan.

Angka 2 sebagaitandaulanghanyadigunakanpadatulisancepatdannotula, dantidakdipakaipadatekskarangan.

4.Tanda hubungmenyambunghurufkata yang diejasatu-satudanbagian-bagiantanggal.

Misalnya:

p-a-n-i-t-i-a

8-4-1973

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaHubung (–)

5.Tanda hubungbolehdipakaiuntukmemperjelas

(i) hubunganbagian-bagiankataatauungkapan, dan (ii) penghilanganbagiankelompokkata.

Misalnya:

ber-evolusi

duapuluh lima-ribuan (20 x 5000)

tanggungjawab-dankesetiakawanan-sosial

Bandingkandengan:

be-revolusi

dua-puluh-lima-ribuan (1 x 25000)

tanggungjawabdankesetiakawanansosial

6.Tanda hubungdipakaiuntukmerangkaikan

(i) se-dengankataberikutnya yang dimulaidenganhurufkapital,(ii) ke-denganangka,(iii) angkadengan-an,(iv) singkatanberhurufkapitaldenganimbuhanataukata, dan(v) namajabatanrangkap

Misalnya:

se-Indonesia, se-Jawa Barat, hadiah ke-2, tahun 50-an, mem-PHK-kan, hari-H, sinar-X, Menteri-Sekretaris Negara

7.Tanda hubungdipakaiuntukmerangkaikanunsurbahasa Indonesia denganunsurbahasaasing.

Misalnya:

di-smash, pen-tackle-an

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaPisah (__)

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaPisah (__)

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaElipsis (…)

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

Tanda Tanya (?)

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaSeru (!)

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaKurung ((…))

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaKurung ((…))

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaKurungSiku ([…])

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaPetik (“…”)

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaPetik (“…”)

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaPetik Tunggal (‘…’)

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaGaris Miring (/)

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

TandaPenyingkat (Apostrof) (‘)

BACK

MENU

NEXT


Di susun oleh

Terima kasih

MENU


ad
 • Login