* รายงานการเงิน * การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี * การแก้ไขข้อผิดพลาด - PowerPoint PPT Presentation

4277481
Download
1 / 44

  • 135 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

* รายงานการเงิน * การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี * การแก้ไขข้อผิดพลาด. รายงานการเงิน. งบทดลอง Y-DEV-80000030 งบแสดงฐานะการเงิน S_ALR_87012284 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25 xx. สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน XX

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

* รายงานการเงิน * การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี * การแก้ไขข้อผิดพลาด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4277481

*รายงานการเงิน

* การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี

* การแก้ไขข้อผิดพลาด


4277481

รายงานการเงิน


4277481

งบทดลอง Y-DEV-80000030

งบแสดงฐานะการเงินS_ALR_87012284

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน


4277481

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน XX

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน XX

รวมสินทรัพย์ XX

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน XX

หนี้สินไม่หมุนเวียน XX

รวมหนี้สิน XX

สินทรัพย์สุทธิ XX

สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน XX

หน่วยบาท


4277481

งบแสดงผลการดำเนินงาน

สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 25xx

หน่วยบาท

รายได้จากการดำเนินงานXX

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน XX

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน XX

รายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน XX

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ XX

รายการพิเศษ XX

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ XX


4277481

การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี


4277481

รายงานจากระบบ

1.สมุดรายวันเอกสาร ZGL_RPT001

2 .สมุดรายวันทั่วไปสำหรับเอกสารพัก ZGL_RPT011

3.งบทดลอง Y-DEV-800000030 / G03C

4.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT012 / G16C

5.รายงานติดตามสถานะใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA06 / F09C


4277481

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

เอกสารการนำข้อมูลเข้าระบบ

1.ระบบเบิกจ่ายเงิน ขบ 01,02,03,04,05,06

หรือ ZINF_R09

2. ระบบรับและนำส่งเงิน นส 01,02,03 หรือ

ZRP_RA , RC, RB, RD,R1- R7

3. ระบบบัญชีแยกประเภท บช 01,03,04 หรือ

ZGL_JV, JR, JE, RE, JM……


4277481

วิธีการตรวจสอบ

1.ตรวจสอบสมุดรายวันเอกสารและสมุดรายวันทั่วไป

สำหรับเอกสารพัก กับ เอกสารการนำข้อมูลเข้าระบบ

2. ตรวจสอบการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท

3. ตรวจสอบการผ่านรายการไปงบทดลอง

4. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกับใบขอเบิกเงินนอกงปม. ใบนำส่งเงิน การโอนขายบิล

5. ตรวจสอบรายงานสถานะเงินงปม. กับ ใบสั่งซื้อจ้าง

ใบขอเบิกเงินงปม. ใบนำส่งเงิน


4277481

ผลการตรวจสอบ

1. สมุดรายวันเอกสาร แสดงเอกสารที่ผ่านรายการแล้ว

* พบรายการซ้ำ/ไม่ถูกต้องแจ้งส่วนกลางกลับรายการ

* รายการไม่ครบถ้วน บันทึกรายการให้ครบ

2. สมุดรายวันทั่วไปสำหรับเอกสารที่พักไว้

* พบรายการซ้ำ/ไม่ถูกต้องแจ้งบก./คลังลบเอกสาร

* พบรายการถูกต้องแจ้งบก./คลังจังหวัดผ่านรายการ

* รายการไม่ครบ บันทึกรายการให้ครบและแจ้ง บก./

คลังจังหวัด ผ่านรายการ


4277481

ระบุเลขที่ขอเบิก


4277481

การแก้ไขข้อผิดพลาด


4277481

ระบบรับและนำส่งเงิน


4277481

ระบบรับและนำส่งเงิน


4277481

ระบบรับและนำส่งเงิน


4277481

ระบบรับและนำส่งเงิน


4277481

ระบบเบิกจ่ายเงิน


4277481

ระบบเบิกจ่ายเงิน


4277481

ระบบเบิกจ่ายเงิน


4277481

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง


4277481

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง


4277481

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง


4277481

ระบบบัญชีแยกประเภท


4277481

ระบบบัญชีแยกประเภท


4277481

ระบบบัญชีแยกประเภท


4277481

ระบบบัญชีแยกประเภท


  • Login