การ
Download
1 / 43

การ เขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี การศึกษา 2552 - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

การ เขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี การศึกษา 2552. การประเมินตนเอง คือ. เป็น กระบวนการเรียนรู้ตนเองด้วยการทบทวนว่า หน่วยงาน ของตนได้ปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด มี การบริหาร จัดการการ บริหารทรัพยากรและงบประมาณที่เหมาะสม เพียงใด ผล การดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับใด

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การ เขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี การศึกษา 2552' - tarala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2552


การประเมินตนเอง คือ

เป็นกระบวนการเรียนรู้ตนเองด้วยการทบทวนว่า

 • หน่วยงานของตนได้ปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด

 • มีการบริหารจัดการการบริหารทรัพยากรและงบประมาณที่เหมาะสมเพียงใด

 • ผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับใด

 • พร้อมทั้งมุ่งทบทวน ค้นหา และวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา เพื่อหาแนวทางการสร้างเสริมความแข็งแกร่งและแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันตามกระบวนการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งที่จะได้รับผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพยั่งยืนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี3ระบบย่อย คือ

 • การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542หมวด4มาตรา22, 23, 24, 26 และมาตรา27เพื่อตรวจว่าสถานศึกษา มีการปฏิรูปการเรียนรู้หรือยัง

 • การประกันคุณภาพการสอนของครู คือครูเปลี่ยนจากการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญหรือยัง

 • การประกันคุณภาพการบริหาร คือผู้บริหารเปลี่ยนจากการบริหารธุรการเป็นการบริหารวิชาการและบริหารการเรียนการสอนหรือยัง


มิติในการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประเมินจะคำนึงถึง 3A และประเมินแต่ละมิติทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสะท้อนความเป็นจริงของแต่ละมาตรฐาน

1. ความตระหนักถึงความสำคัญ (Awareness) ของการพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ความเข้าใจในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และมีจิตใจที่อยากพัฒนาให้ดีขึ้น

2. ความพยายาม (Attempt) ที่จะทำให้ความตระหนักนั้นเป็นความจริงโดยมีร่องรอยความพยายามในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

3. การบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Achievement) จากความพยายามที่ได้ดำเนินการมาและเกิดผลตามสภาพจริงในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้


วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานการประเมินตนเองวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจำปี มี3ประการ คือ

1) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตามมาตรา48แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”


วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานประจำปีวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานประจำปี(ต่อ)

2) เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อแสดงถึงสัมฤทธิผลในการดำเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลของหน่วยงานสำหรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน และหน่วยงานภายนอก


หลักการเขียนรายงานการประเมินตนเองหลักการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง มีหลักการสำคัญ ดังนี้

 • ก่อนเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรศึกษารูปแบบของรายงานว่าประกอบด้วย หัวข้อใด และมีลำดับการนำเสนออย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้รายงานมีเนื้อหาที่สมบูรณ์

 • เขียนเสนอรายงานให้มองเห็นเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีความสอดคล้องกันทั้งในตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินที่กำหนด ซึ่งควรสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และหลักฐานอ้างอิง

 • ควรศึกษารายละเอียดของแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ได้แนวทางในการเขียนรายงาน


การเขียนผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้การเขียนผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

 • เขียนผลการดำเนินงานตามที่ดำเนินการจริงในวงรอบการประเมิน

 • อ้างอิงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในวงเล็บท้ายผลการดำเนินงานแต่ละประเด็น

 • การเสนอผลสัมฤทธิ์ที่เป็นตัวเลขต้องสอดคล้องกับหลักฐานที่อ้างอิง

 • เขียนผลการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามลำดับของเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

 • ให้ยึดเกณฑ์การประเมินเป็นหลักในการให้คะแนน


ส่วนประกอบ รายงานการประเมินตนเอง (SAR)


ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

ประกอบด้วย ประวัติ ปณิธาน วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ บุคลากร นักศึกษา(คณะวิชา) แผนภูมิองค์กร แผนภูมิการบริหารงาน แผนภูมิการปฎิบัติงาน งบประมาณ ความท้าทาย และสรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา

เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับ

ปัจจุบันและอนาคตได้


แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (

 • ประวัติ……………………………………………

 • ปณิธาน……………………………………………

 • วัตถุประสงค์……………………………………………

 • ที่ตั้ง……………………………………………


แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (

 • จำนวนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่

 • จำนวนอาจารย์ตามการแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย


แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (

 • จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 • จำนวนเจ้าหน้าที่


แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (

 • จำนวนนักศึกษาปริญญาตรี

 • ปริญญาโท


แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (

 • งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปีการศึกษา 2552...............ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น800,000บาท (แปดแสนบาทถ้วน)


แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (

 • แผนภูมิองค์กร

 • แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart)

 • แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Activity Chart)


แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (

 • ความท้าทายเป้าหมายสูงสุดในขณะนี้ที่คณะวิชา/หน่วยงานต้องการ

  สถานการณ์ที่ยั่วยุหรือเร่งให้เราต้องทำอะไรบางอย่าง เป็นสิ่งที่ทดสอบความสามารถของเรา ความท้าทายอาจเป็นปัญหา/ความเสี่ยง/โอกาสพัฒนาในปัจจุบันหรือปัญหา/โอกาสแห่งความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (

 • สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา


ผลการดำเนินงาน

เป็นส่วนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พร้อมคะแนนประเมินเป็นตัวชี้วัด ตามเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัจจัยคุกคาม และแนวทาง

การพัฒนา ในแต่ละยุทธศาสตร์


ให้ทำเครื่องหมาย รายงานการประเมินตนเอง (ใน  โดยพิจารณาจากผลดำเนินงานว่าทำได้กี่ข้อ/ระดับ แล้วเทียบกับเป้าหมายว่าได้ตามเป้าหมายหรือไม่

คำอธิบายผลการดำเนินงาน :

 บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน

มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน

มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน

มีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร

มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับแผนพัฒนาสถาบัน

มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

อธิบายผลการดำเนินงานในแต่ละข้อว่าดำเนินการอย่างไร พร้อมอ้างอิงหลักฐานเอกสารประกอบ หากข้อใดไม่ได้ดำเนินการ ให้บอกว่าไม่มีการดำเนินการในข้อนี้ หรือ -


แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมาย

 • พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาในแต่ละตัวชี้วัด

 • พิจารณาจากค่าเป้าหมายเดิม และค่าเป้าหมายในยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน

 • พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน ตามระบบประกันคุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพ

 • พิจารณาจากปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม


เกณฑ์ประเมิน รายงานการประเมินตนเอง ( : ตารางเกณฑ์ประเมินเพื่อตรวจสอบว่าดำเนินงานได้กี่ข้อ/ระดับ คิดเป็นคะแนน

ผลการประเมินการดำเนินงาน :

 • ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการดำเนินการระดับ .......... เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินดังนี้

ดำเนินงานได้กี่ระดับ/ข้อ จากที่คำอธิบายผลดำเนินงานทั้ง 7 ระดับ

ผลการดำเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ให้สรุปว่าผลการดำเนินงานบรรลุหรือไม่บรรลุ โดยลบตัวหนังสือที่ไม่ต้องการออก


นำเอาระดับ/ข้อมาเปรียบเทียบจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากไม่เพิ่มหรือลดให้เขียนว่าผลการดำเนินงานคงที่

ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น/ลดลงเมื่อเทียบกับรอบปีการศึกษา 2551

ซึ่งมีผลการดำเนินงานเท่ากับระดับ....เกณฑ์ ....คะแนน ดังนั้นจึงถือว่าผลการดำเนินงาน มี/ไม่มีพัฒนาการ

ผลการดำเนินงาน

- เพิ่มขึ้น/คงที่(คะแนนเต็ม)= มีพัฒนาการ

- ลดลง/คงที่(คะแนนไม่เต็ม) = ไม่มีพัฒนาการ

บอกผลการดำเนินงานของปีการศึกษา 2551 โดยใช้คะแนนของ มพย.


 • ส่วนสำคัญ หากไม่เพิ่มหรือลดให้เขียนว่าผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

ปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินงานในด้านนี้ ตัวบ่งชี้นี้ หรือเป็นจุดแข็งที่ช่วยทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ เป็นการพิจารณาจุดเด่น ความเข้มแข็ง ความพร้อมของคณะวิชา / หน่วยงานในด้านต่างๆ โดยพิจารณาสภาพแวดล้อม ในคณะวิชา / หน่วยงานที่กระทบต่อการดำเนินงาน ช่วยส่งผลให้ทำงานได้ดีขึ้น ใช้งบประมาณน้อย และเกิดผลสัมฤทธิ์สูง


 • ส่วนสำคัญ หากไม่เพิ่มหรือลดให้เขียนว่าผลการดำเนินงาน

ตัวอย่างปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

 • มีพื้นที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการ

 • มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย

 • บุคลากรในคณะมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการวิชาการ ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายนอกในการเป็นวิทยากร บรรยาย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผ่านสื่อต่าง ๆ

 • มีผลงานโดดเด่นในการสร้างองค์ความรู้ที่แสดงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยภาคใต้และสากล มีการจัดนิทรรศการ การแสดงและดนตรี เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


 • ส่วนสำคัญ หากไม่เพิ่มหรือลดให้เขียนว่าผลการดำเนินงาน

ตัวอย่างปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

 • มีระบบส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเอง

 • มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เข็มแข็ง มีการดำเนินการตามระบบ และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง


 • ส่วนสำคัญ หากไม่เพิ่มหรือลดให้เขียนว่าผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต

 • แนวทางที่สนับสนุนการดำเนินงานในด้านนี้ในอนาคต หรือเป็นแนวทางเสริมจุดแข็งที่ช่วยทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ

 • เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้แก่คณะวิชา /หน่วยงานจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่จะส่งผลทำให้คณะวิชา / หน่วยงานประสบความสำเร็จได้

 • เป็นการวิเคราะห์แนวทางที่จะส่งเสริม/สนับสนุน จุดเด่น จุดแข็ง ของคณะวิชา/หน่วยงาน ที่จะส่งผลทำให้ คณะวิชา/หน่วยงานประสบความสำเร็จ


 • ส่วนสำคัญ หากไม่เพิ่มหรือลดให้เขียนว่าผลการดำเนินงาน

ตัวอย่างแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต

 • หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการแข่งขันทางด้านวิชาการและวิชาชีพในสาขาทางด้านศิลปกรรม

 • มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกจำนวนมาก

 • มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 • ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและซอฟแวร์สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน

ปัจจัยที่เอื้ออำนวยจากสภาพแวดล้อมภายนอก


 • ส่วนสำคัญ หากไม่เพิ่มหรือลดให้เขียนว่าผลการดำเนินงาน

ตัวอย่างแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต

 • จัดฝึกอบรม วิธีการถ่ายทอดความรู้ วิทยากรมืออาชีพให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่

 • จัดโครงการประกวดนวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและหา Best Practice ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

แนวทางเสริมจุดเด่น/จุดแข็ง


 • ส่วนสำคัญ หากไม่เพิ่มหรือลดให้เขียนว่าผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์อุปสรรคในการดำเนินงาน

 • อุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานในด้านนี้/ตัวบ่งชี้นี้ไม่ประสบความสำเร็จ อาจจะพิจารณาจากระดับคะแนนที่ไม่ได้ดำเนินการ

 • เป็นการพิจารณาจุดด้อยของหน่วยงานในด้านต่างๆโดยพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่กระทบต่อการดำเนินงานให้ทำได้ยาก ใช้งบประมาณมากหรือเสี่ยงที่จะไม่ประสบผลสำเร็จ

 • เป็นการวิเคราะห์ข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ขัดขวางการดำเนินงาน ทำให้หน่วยงานประสบความสำเร็จได้ช้า และหน่วยงานต้องรีบดำเนินการแก้ไข


 • ส่วนสำคัญ หากไม่เพิ่มหรือลดให้เขียนว่าผลการดำเนินงาน

ตัวอย่างอุปสรรคในการดำเนินงาน

 • มหาวิทยาลัยอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง เปิดสอนหลักสูตรที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับหลักสูตรของคณะ ทำให้เกิดการแข่งขันในการรับนักศึกษาเข้าศึกษา

 • คณาจารย์มีภาระงานสอนสูงกว่าเกณฑ์ทำให้ไม่มีเวลาในการทำงานวิจัย/สร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่

 • เกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยของแหล่งต่าง ๆ มีมาตรฐานสูง ทำให้นักวิจัยใหม่ๆ ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน

 • มีสถาบันหรือหน่วยงานอื่นที่มีบริการวิชาการที่ใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการให้บริการวิชาการ


 • ส่วนสำคัญ หากไม่เพิ่มหรือลดให้เขียนว่าผลการดำเนินงาน

ตัวอย่างอุปสรรคในการดำเนินงาน

 • ไม่มีระบบการจัดหารายได้จากงานบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม

 • จำนวนกิจกรรม ค่าใช้จ่าย และมูลค่าในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 • บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในหน้าที่รับผิดชอบ


 • ส่วนสำคัญ หากไม่เพิ่มหรือลดให้เขียนว่าผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขที่จะช่วยทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับอุปสรรคที่มี

เป็นผลการวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาในอนาคต และข้อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น


 • ส่วนสำคัญ หากไม่เพิ่มหรือลดให้เขียนว่าผลการดำเนินงาน

ตัวอย่างข้อเสนอแนะ /แนวทางแก้ไข

 • พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ โดดเด่น และเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

 • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการทำวิจัยร่วมกัน

 • ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการกับทางสถาบันและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง

 • เชื่อมโยงงานด้านการวิจัย และบริการการกับภารกิจทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 • ส่วนสำคัญ หากไม่เพิ่มหรือลดให้เขียนว่าผลการดำเนินงาน

ตัวอย่างข้อเสนอแนะ /แนวทางแก้ไข

 • จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยกำหนดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

 • จัดให้มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและนำไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา และอาจพัฒนาจนถึงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอกคณะ


มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน


ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้


ตารางสรุปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐาน มพย.


ตารางสรุปคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบ 10ด้าน


ตารางสรุปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐาน สมศ.


หลักการอ้างอิงหลักฐานหลักการอ้างอิงหลักฐาน

 • ให้อ้างอิงหลักฐานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ดังนี้

 • ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ

  • ตัวเลขที่ 1: มาตรฐาน

  • ตัวเลขที่ 2: ลำดับตัวบ่งชี้

   หรือ บอกได้ว่า 2 ตัวแรกบ่งบอกถึง ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในมาตรฐานต่างๆ

  • ตัวเลขที่ 3:ลำดับเอกสาร

  • ตัวอย่างเช่น

   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีหลักฐานอ้างอิง 2 ชิ้น ดังนั้น การอ้างอิงคือ

   ชิ้นที่ 1 คือ 1.1.1

   ชิ้นที่ 2 คือ 1.1.2


หลักการอ้างอิงหลักฐานหลักการอ้างอิงหลักฐาน

 • 2. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์เชิงคุณภาพ แบบ ระดับ/ข้อ

  • ตัวเลขตัวที่ 1 หมายถึง มาตรฐาน

  • ตัวเลขตัวที่ 2 หมายถึง ลำดับตัวบ่งชี้

  • หรือ บอกได้ว่า 2 ตัวแรกบ่งบอกถึง ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในมาตรฐานต่างๆ

  • ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง ระดับ/ข้อ ของเกณฑ์

  • ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง ลำดับเอกสาร

 • ตัวอย่างเช่น ตัวบ่งชี้ 5.1 ระดับเกณฑ์ข้อ 1 มีเอกสาร 3 ชิ้น การอ้างอิง

  • ชิ้นที่ 1 คือ 5.1.1.1

  • ชิ้นที่ 2 คือ 5.1.1.2

  • ชิ้นที่ 3 คือ 5.1.1.3


ถาม & ตอบหลักการอ้างอิงหลักฐาน


ad