Darbs ar datu bāzēm un dažādiem meklētājrīkiem - Interaktīvā elektroniskā bukleta iespējām - PowerPoint PPT Presentation

Darbs ar datu b z m un da diem mekl t jr kiem interakt v elektronisk bukleta iesp j m
Download
1 / 19

 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Darbs ar datu bāzēm un dažādiem meklētājrīkiem - Interaktīvā elektroniskā bukleta iespējām. Ģirts Kindzulis Rīgas plānošanas reģions.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Darbs ar datu bāzēm un dažādiem meklētājrīkiem - Interaktīvā elektroniskā bukleta iespējām

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Darbs ar datu b z m un da diem mekl t jr kiem interakt v elektronisk bukleta iesp j m

Darbs ar datu bāzēm un dažādiem meklētājrīkiem - Interaktīvā elektroniskā bukleta iespējām

Ģirts Kindzulis

Rīgas plānošanas reģions


Projekta ievies js r gas pl no anas re ions ievie anas termi 01 10 2011 31 07 2012

ESF projekts “ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II”Vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/051/43

Projekta ieviesējs – Rīgas plānošanas reģions

Ieviešanas termiņš – 01.10.2011.-31.07.2012.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Esf projekts

ESF projekts

 • Projekta tiešie mērķi:

  • Izveidot ērtu pieejamu un interesēm atbilstošu informatīvo vidi par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma iespējām.

  • Pilnveidot Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību kultūras darbinieku zināšanas un prasmes darbā ar informāciju tehnoloģijām un ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansētu projektu izstrādē, finanšu plānošanā un ieviešanā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Projekta aktivit tes un pl notie rezult ti

Projekta aktivitātes un plānotie rezultāti

 • Interaktīvs elektronisks buklets par ES fondu iespējām:

  • Rezultātā plānots - interaktīvs elektronisks buklets un apmācību semināri pašvaldību pārstāvjiem

 • Kapacitātes stiprināšana pašvaldības darbiniekiem kultūras jomā:

  • Rezultātā plānots - pētījums un 3mācību semināri

 • Projekta rezultātu izvērtēšana

 • Projekta vadība

 • Publicitāte

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Interakt vs elektronisks buklets par es fondu piesaistes iesp j m

Interaktīvs elektronisks buklets par ES fondu piesaistes iespējām

 • Bukleta dizaina izstrāde

 • Bukleta izstrāde

 • Apmācības pašvaldību pārstāvjiem par bukleta par ES fondiem izmantošanas iespējām

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Bukleta dizaina izstr de

Bukleta dizaina izstrāde

 • Bukleta dizaina izstrāde norisinājās 2011.gadā.

 • 2012.gada 23.janvāra tikšanās reizē Rīgā pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar izstrādāto bukleta dizainu un apkopoja ieteikumus turpmākajā bukleta izstrādes procesā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Bukleta vizu lais noform jums 2 varianti

Bukleta vizuālais noformējums – 2 varianti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Bukleta izstr de

Bukleta izstrāde

 • Bukleta izstrāde tiks veikta līdz 2012.gada jūlijam

 • Ieteikumus un papildinājumus par bukleta izstrādi var sūtīt Rīgas plānošanas reģionam:

  Rīgas plānošanas reģions

  ES struktūrfondu informācijas centrs

  Tel. 67217975

  E-pasts: infocentrs@rpr.gov.lv

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Interakt vs elektronisks buklets

Interaktīvs elektronisks buklets

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Apm c bu semin ri pa vald bu p rst vjiem

Apmācību semināri pašvaldību pārstāvjiem

 • Sākot ar 2012.gada 14.maiju projekta “ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II” (Vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/051/43) ietvaros tiek organizēti apmācības pašvaldību pārstāvjiem.

 • Plašāku informāciju par apmācību norises vietām un datumiem var uzzināt Rīgas plānošanas reģionā, tel. 67217975, e-pasts: infocentrs@rpr.gov.lv

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Bukleta pied v t s iesp jas i

Bukleta piedāvātās iespējas I

 • Papildus informācijas atlases iespējaspiemēram:

  • Pēc projektu iesniedzēja veida;

  • pēc interesējošās nozares;

  • pēc tā, vai projektu konkursam ir obligāti nepieciešams piesaistīt ārvalstu partneri.

 • Informācijas atlase attiecas uz vairākām bukleta sadaļām kā Finansējuma avotu meklēšana, Jaunumi un Pasākumi.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Atlases krit rijs jomas

Atlases kritērijs - jomas

 • Vides apsaimniekošana

 • Enerģētika

 • Kultūra

 • Sociālā joma

 • Jaunatne

 • Mūžizglītība

 • Vispārējā un profesionālā izglītība

 • Augstākā izglītība

 • Zinātne

 • Uzņēmējdarbības uzsākšana

 • Uzņēmējdarbības attīstība

 • Lauksaimniecība

 • Citas jomas (veselības joma, transports, sports, integrāciju, drošība, informāciju un komunikāciju tehnoloģijas utt.)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Bukleta pied v t s iesp jas ii

Bukleta piedāvātās iespējas II

 • Iespēja ērti pietiekties jaunumu saņemšanai, lai regulāri (1 x nedēļā) saņemt savām interesēm atbilstošu informāciju e-pastā:

  • Pēc projektu iesniedzēja (projektu īstenotāja) veida;

  • Pēc darbības jomām;

  • Pēc teritorijas – attiecas uz pasākumiem (reģions / novads).

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Bukleta pied v t s iesp jas iii

Bukleta piedāvātās iespējas III

 • Iespēja skatīt ES struktūrfondu projektus pēc dažādiem atlases kritērijiem:

  • reģionālā/novadu griezumā,

  • pēc ES struktūrfondu aktivitātes veida,

  • Pēc projektu īstenotāja veida.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Bukleta pied v t s iesp jas iv

Bukleta piedāvātās iespējas IV

 • Informatīvie materiāli no pasākumiem – materiāli pieejami pie katra pasākuma (ja attiecas)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Pa vald bu ieguvumi

Pašvaldību ieguvumi

 • Iespēja atrast interesēm atbilstošu informāciju saistībā ar finanšu piesaistes iespējām pēc dažādiem izvēles kritērijiem.

 • Iespēja ērti pieteikties jaunumu saņemšanai, lai e-pastā saņemt precīzāku informāciju par ES finanšu piesaistes iespējām.

 • Iespēja mājaslapu norādīt ikvienam interesentam novadā, lai veicinātu novada uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un citu interesentu aktīvu iesaisti finansējuma piesaistē, vienlaicīgi veicinot arī novada attīstību.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Re iona ieguvumi

Reģiona ieguvumi

 • Iespēja piedāvāt interaktīvu elektronisku bukletu interneta vidē, kur ikvienam ir iespēja atrast interesēm atbilstošu informāciju par ES finanšu piesaistes iespējām saistībā ar finanšu piesaistes iespējām pēc dažādiem izvēles kritērijiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Jaut jumi diskusij m

Jautājumi diskusijām

 • Kādi papildus uzlabojumus nepieciešams iekļaut interaktīvā elektroniskā bukletā par ES fondu piesaistes iespējām sadaļās :

  • Finansējuma avotu meklēšana;

  • ES finanšu aktualitātes

  • Projekti

  • Pierakstīšanās jaunumiem

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!

Rīgas plānošanas reģiona

ES struktūrfondu informācijas centrsZ. A. Meierovica bulvāris 18, 3.stāvs, RīgaTel. 67217975E-pasts: infocentrs@rpr.gov.lv


 • Login