Mikrovlny
Download
1 / 23

Mikrovlny - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mikrovlny. Historie mikrovln.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Mikrovlny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mikrovlny

Mikrovlny


Historie mikrovln

Historie mikrovln

 • Objev elektromagnetickho zen, v jejich spektru jsou mikrovlny, uinil James Clerk Maxwell v roce 1886 svmi znmmi rovnicemi. V roce 1888 Heinrich Hertz demonstroval existenci elektromagnetickch vln, kdy vyrobil aparaturu, kter produkovala a detekovala mikrovlny ve spektru VKV (velmi krtkch vln).


Mikrovlny

 • e mohou mikrovlny slouit k ohevu potravin, si poprv viml Percy Spenser, kdy vyrbl magnetron pro radar firm Raytheon , a zjistil, e se mu v kapse rozpustila okolda.

 • Objev elektromagnetickho zen, v jejich spektru jsou mikrovlny, uinil James Clerk Maxwell v roce 1886 svmi znmmi rovnicemi.

 • V roce 1888 Heinrich Hertz demonstroval existenci elektromagnetickch vln, kdy vyrobil aparaturu, kter produkovala a detekovala mikrovlny ve spektru VKV (velmi krtkch vln).


Objevitel james clerk maxwell

Objevitel: James Clerk Maxwell

 • (* 13.ervna 1831 Middlebie u Edinburghu 5.listopadu 1879 Cambridge ) byl vestrannm Fyzikem .Jeho nejvznamnjm objevem je obecn matematicky popis elektromagnetickho pole dnes znm jako Maxwellovy rovnice .

 • Zjistil existenci elektromagnetickch vln i e svtlo je tak elektromagnetick vlnn.

 • Vroce 1871 se nechal pemluvit, aby se stal pednostou nov zzen experimentln laboratoe v Cambridgi. Jednalo se o tzv. Cavendishovu laborato. Zde pracoval a uil a do sv smrti (zemel na rakovinu ve vku 48 let).


Heinrich rudolf hertz

Heinrich Rudolf Hertz

 • (22. nora 1857 Hamburk- 1.ledna 1894 Bonn) experimentln ovil Maxwellovy a Faradayovy teoretick pedpoklady o en elektromagnetickch vln, a tm odstartoval cestu k vvoji bezdrtovho spojen. Je po nm pojmenovna jednotka SI pro frekvenci Hz.


Stru n charakteristika

Strun charakteristika

 • Mikrovlny jsou vysokofrekvenn radiov vlny (radiofrekvenn elektromagnetick pole) a jsou stejn jako viditeln svtlo st elektromagnetickho spektra. Mikrovlny se pouvaj pedevm pro vysln televize, v radarech pro vzdunou a nmon navigaci a pro telekomunikaci, potaje v to mobiln telefony. Pouvaj se tak v prmyslu pi zpracovn materil, v lkastv pro lbu diatermi a v kuchynch pro ppravu jdel.


Mikrovlny

 • Podobn jako svtlo se mikrovlny prostorem, odrej se od pedmt a pohlcuj v materilech.

 • Kovov materily mikrovlny pln odrej, nekovov materily jako sklo a nkter plasty jsou pro mikrovlny vtinou prhledn. Materily, kter obsahuj vodu, napklad potraviny, kapaliny nebo tkn inn pohlcuj mikrovlnnou energii, kter se pak mn v teplo. Tento informan list se zabv funkc mikrovlnnch trub a otzkami bezpenosti provozu mikrovlnnch trub pouvanch v domcnostech.


Mikrovlny

 • Mikrovlnn energie se v tle lovka absorbuje a zahv exponovanou tk. U orgn, kter maj patnou cirkulaci krve a mn innou teplotn regulaci jako je oko, nebo u orgn citlivch na teplotu jako napklad varlata, je riziko tepelnho pokozen vt. Tepeln pokozen vak me nastat jen pi dlouh expozici velmi vysokm vkonovm rovnm, kter velmi pekrauj rovn, jak se nam vn mikrovlnnch trub.


Mikrovlny

 • Centimetrov vlny a krat (mikrovlny) je psmo elektromagnetickho zen sfrekvenc od 3GHz a 300GHz.

 • Vlastnosti sen centimetrovch vln a kratch se bl vlastnostem en svtla. Za pekkami se vytv ostr stny. S ohledem na existenci radiorelovch spoj je teba plnovat i vstavbu dom nebo jinch vkovch staveb, tlum zpsobuje i lesn porost. Projevuj se zde i vlivy poas.

 • K tlumu dochz napklad pi hustm deti nebo mlze. O tato psma se dl jako nejvt uivatel druicov sluba, vetn druicovho rozhlasu a televize a pevn sluba.


Fotografie h r hertz a j c maywell

Fotografie :H.R.Hertz a J.C. Maywell


Mikrovlnn efekty a jejich uplatn n v chemick ch laborato ch

Mikrovlnn efekty a jejich uplatnnv chemickch laboratoch

Mikrovlny vtinou materil pronikaj jako slunen svtlo sklem,

nktermi materily jsou siln pohlcovny a mikrovlnn energie se

v nich pemuje na teplo, u jinch materil dochz pedevm

k odrazu mikrovln (na tomto principu je zaloeno jejich vyuit

v radarech).


Mikrovlny

Schopnost siln pohlcovat mikrovlnn zen maj polrn ltky,

nap. voda, kter m hlavn podl na ohevu potravin. Interakce

mikrovln s molekulami polrnch ltek je velmi zajmav. Polrn

molekuly jsou bn neuspodan, v elektrickm poli se orientuj

zpornou st ke kladnmu plu a kladnou k zpornmu.

Pi vysok rychlosti oscilace pole nesta molekuly tyto zmny zcela sledovat

a vsledkem pohybu a vzjemnho ten molekul je pemna mikrovlnn energie na teplo.


Mikrovlny

Pi ohevu nehomogennch materilu se proto siln zahv pouze polrn

st.S vznamnm rozdlem od klasickho ohevu se setkme i u mikrovlnnho ohevu homogennch

materil, pi kterm je nejvy teplota uvnit materilu a kles smrem k povrchu. Teplotn

profil je opan ne u klasickho ohevu.


Vyu it v praxi

Vyuit v praxi

Mikrovlny jsou vysokofrekvenn elektromagnetick zen

s frekvenc v intervalu 300,3 GHz, tmto hodnotm odpovd

vlnov dlka 0,011 m. Byly objeveny v Anglii na potku 40.

let 20. stolet na univerzit v Birminghamu, kde dva britt vdci

sir John Randall a dr. H. A. H. Boo vynalezli zdroj mikrovlnnho

zen zvan magnetron.


Mikrovlny

K prvnmu praktickmu vyuit mikrovln

dolo bhem II. svtov vlky, jako soust britskho radarovho

systmu v leteck bitv o Anglii. V radarov technice se mikrovlny

uplatuj dodnes.

V r. 1947 si viml v USA firmy Raytheon Incorporated,

e se v blzkosti radaru roztekla okolda a to ho pivedlo

na mylenku vyut mikrovlny k ohevu. Patent na mikrovlnnou

troubu byl podn v r. 1952 a prvn mikrovlnka se na trhu objevila

v r. 1961.


Mikrovlny

Byla velk jako sk a stla 5000 dolar. Zazen se

pouvalo pouze pro velk kuchyn a jeho vysok poizovac nklady,

nzk spolehlivost a bezpenost zpsobily, e se novinka

hned neujala. K jejmu komernmu spchu vedlo nakonec nejen

technick zdokonalen a sriov vroba mikrovlnnch ohva pro

mal domcnosti, ale tak zmna ivotnho stylu, zamstnanost en

a rostouc nabdka mraench vrobk.


Mikrovlny

V Evrop se pouvn

mikrovlnn trouby rozilo a po roce 1980. Mikrovlnn ohev

potravin je rychl a vysoce ekonomick, neohv se ndoba, ani

prostor a tleso trouby, ztrty energie jsou minimln, nejvt

ztrty pipadaj na teplo uvolnn v magnetronu, kter pracuje pi

frekvenci 2 450 MHz s innost 65%


Mikrovlny

Dnes m mikrovlnn ohev dal irok vyuit pedevm k innmu

a energeticky vhodnmu suen materil. V esk republice

jsou mikrovlny ji od roku 1994 pouvny k suen deva, kter je

nejen rychlej, ale tak levnj ne v klasickch surnch. Vhodou

je, e k ohevu dochz uvnit deva a tlakem vznikajc pry

je vlhkost rychleji vytlaovna k povrchu. Pi klasickm ohevu

je vy teplota na povrchu deva, vlhkost z povrchu rychle unik

a vnitn vlhkost postupuje k povrchu pomaleji.


Mikrovlny

Krom suen deva

se mikrovlny vyuvaj k suen papru, keramickch a farmaceutickch

produkt, rznch granulovanch materil nebo i paden

v textilnm prmyslu.

Vznamnm pnosem bylo vyuit mikrovln k suen knih,

archivli a dokument zasaench pi niivch povodnch

v r. 2002.


Mikrovlny

V tomto ppad vak suen nebylo jednoduchm procesem vzhledem k obsahu rznorodch sloek, hrozilo pesuen a vyplen kovovch soust, nebo znien barevnch reprodukc.Problmy byly nakonec spn vyeeny v stavu chemickch proces Akademie vd v Praze, co dokazuje vysuen vce ne 5 000 svazk a zjem o tuto rychlou, kvalitn a bezpenou metodu v zahrani (jedn se o prodej licence do USA).


Mikrovlny

Jinou oblast, ve kter nachzej mikrovlny nejastj uplatnn jsou telekomunikace a penos dat. Ve svt je znm tak pouit mikrovln k pedeht plastovch granult ped tvarovnm, ke spojovn plast nebo jinch materil, dle k pedeht tuhch paliv nebo pneumatik ped protektorovnm, ke slinovn keramickch vrobk nebo pi vybarvovn textili. Vznamn je pouit mikrovln pi vytvrzovn polymer, pi vulkanizaci prye nebo pi napnovn polymer. Vrobci dnes ve svt nabzej velk prmyslov zazen pro ohev a suen s vkony dov a nkolika set kW.


Mikrovlny

Tento projekt zpracovali: Lena =o* a Terka

http://www.paralaxa.cz/prirodni-vedy/fyzika/52-mikrovlny-rentgen-a ostatni druhy-zareni

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrovlny

http://cs.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell

http://cs.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rudolf_Hertz

http://home.zcu.cz/~jkohout4/mikrovlny.html

http://www.kuchyne.cz/userdata/images/18475whirlpool1.jpg

http://www.mwm.cz/mwm/image02/003-2.jpg

http://www.impreg.cz/images/vlny_v.jpg

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/139113-mikrovlnyhttp://www.chemagazin.cz/Texty/CHXV_1_cl1.pdf


 • Login