Integrovan z chrann syst m civiln ochana a kr zov mana ment v slovenskej republike
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, CIVILNÁ OCHANA A KRÍZOVÝ MANAŽMENT V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, CIVILNÁ OCHANA A KRÍZOVÝ MANAŽMENT V SLOVENSKEJ REPUBLIKE. SÚĆASNÝ STAV PRIPRAVENOSTI NA UDALOSŤ/MIMORIADNU UDALOSŤ AKO VÝCHODISKO PRE PERSPEKTÍVY A ROZVOJ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Mgr. Milan Šišulák sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany

Download Presentation

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, CIVILNÁ OCHANA A KRÍZOVÝ MANAŽMENT V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, CIVILNÁ OCHANA A KRÍZOVÝ MANAŽMENT V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

SÚĆASNÝ STAV PRIPRAVENOSTI NA UDALOSŤ/MIMORIADNU UDALOSŤ AKO VÝCHODISKO PRE PERSPEKTÍVY A ROZVOJ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Mgr. Milan Šišulák

sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky


Legislatíva bezpečnostného systému SR

 • Ústava Slovenskej republiky

 • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

 • Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní bezpečnostnej rady v mieri

 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

 • Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme

 • Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky

 • Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky

 • Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii

 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách


Krízové situácie v Slovenskej republike(Ústavný zákon. 227/2002 Z. z., Zákon č. 387/2002 Z. z., Zákon č.42/1994 Z. z..)

Vojna

Mimoriadna

situácia

Vojnový

stav

Výnimočný

stav

Núdzový

stav

Vypovedá

prezident

Slovenskej

republiky

na základe

rozhodnutia

NR SR

Vyhlasuje

prezident

Slovenskej

republiky

na základe

návrhu

vlády SR

Vyhlasuje

prezident

Slovenskej

republiky

na základe

návrhu

vlády SR

Vyhlasuje

vláda SR

Vyhlasuje

starosta obce,

obvodný úrad,

obvodný úrad

v sídle kraja,

vláda SR

bezpečnostné rady

(ústavný zákon č. 227/2002 Z. z., zákon č. 110/2004 Z. z.)

krízové štáby


Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

Zákon č. 387/2002 Z. z. ustanovuje pôsobnosť orgánov verejnej moci pri riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu a pri ich riešení a sankcie za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom


Krízová situácia

Krízovou situáciou mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len "krízová situácia") sa rozumie obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v ústavnom zákone alebo osobitnom zákone na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu,


Orgány krízového riadenia

 • Vláda Slovenskej republiky, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky

 • ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy

 • Národná banka Slovenska

 • obvodný úrad v sídle kraja

 • bezpečnostná rada kraja

 • obvodný úrad

 • bezpečnostná rada obvodu

 • Obec

  Orgány krízového riadenia, okrem bezpečnostných rád, si zriaďujú krízové štáby


Krízové riadenie a krízový štáb

Krízové riadeniemimo času vojny a vojnového stavu je súhrn riadiacich činností orgánov krízového riadenia, ktoré sú zamerané na analýzu a vyhodnocovanie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení

Krízový štáb je výkonný orgán orgánu krízového riadenia, ktorého úlohou je analyzovať riziká krízovej situácie, navrhovať opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zložiek v jeho pôsobnosti v období krízovej situácie


Ústredný krízový štáb

Je orgánom orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie v období mimo času vojny a vojnového stavu, ktorého zloženie a podrobnosti o jeho úlohách a činnosti ustanovuje štatút, ktorý schvaľuje vláda

Predsedom ústredného krízového štábu je minister vnútra Slovenskej republiky a podpredsedami sú minister zahraničných vecí slovenskej republiky a minister obrany Slovenskej republiky


Krízový štáb obvodného úradu v sídle kraja

Krízový štáb zriaďuje obvodný úrad v sídle kraja a je výkonným orgánom prednostu obvodného úradu v sídle kraja pri analýze rizík krízovej situácie a pri vzniku krízovej situácie

Krízový štáb koordinuje činnosť krajských úradov a obvodných úradov na území kraja pri nebezpečenstve vzniku a počas krízovej situácie

Členovia krízového štábu sú menovaní prednostom obvodného úradu v sídle kraja

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému poskytuje súčinnosť krízovému štábu pri plnení jeho úloh

.


Civilná ochrana

V zákone č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva je civilná ochrana definovaná ako systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí


Civilná ochrana

Zahŕňa najmä tieto úlohy a opatrenia:

- organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác,

- organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,

- poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,

- zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie,

- vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení,

- organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu


Mimoriadna situácia

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona o civilne ochrane obyvateľstva

Počas mimoriadnej situácie sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia a lebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti

Na účely zákona o civilnej ochrane obyvateľstva mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristický útok


Mimoriadna situácia

Živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok

Havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok

Katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie


Mimoriadna situácia

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov

Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:

a) záchranné práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia,

b) evakuácia,

c) núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo

d) použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému.

Mimoriadna situácia sa nevyhlasuje, ak bol vyhlásený výnimočný stav alebo núdzový stav. Ak bol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásený výnimočný stav alebo núdzový stav, postupuje sa podľa osobitného zákona


Všeobecne záväzné právne predpisy k zákonu o civilnej ochrane obyvateľstva

Nariadenie vlády o jednorazovom mimoriadnom odškodnení

Nariadenie vlády o kategorizácii územia Slovenskej republiky z hľadiska civilnej ochrany

Vyhláška o evakuácii

Vyhláška o záchranných prácach a organizovania jednotiek civilnej ochrany

Vyhláška o hospodárení s materiálom civilnej ochrany

Vyhláška o technických a prevádzkových podmienkach informačného systému


Všeobecne záväzné právne predpisy k zákonu o civilnej ochrane obyvateľstva

Vyhláška o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok

Vyhláška o stavebno-technických požiadavkách na stavby a technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany

Vyhláška o príprave na civilnú ochranu


Integrovaný záchranný systém a krízové riadenie

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho zložiek pri zabezpečovaní ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni pri udalosti alebo pri vzniku krízovej situácie

Tiesňou sa rozumie stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci

Implementácia jednotného tiesňového volania- číslo 112

(v súlade s rozhodnutím RadyEurópskejúnie z 29.júla 1991)


Integrovaný záchranný systém a krízové riadenie

V integrovanom záchrannom systéme pôsobia:

- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

- obvodné úrady v sídle kraja

- záchranné zložky, ktoré sa rozdeľujú na

 • Základné záchranné zložky

 • Ostatné záchranné zložky

 • Útvary Policajného zboru


Koordinačné stredisko IZS

Koordinačné stredisko v prípade nebezpečenstva vzniku mimoriadnej udalosti alebo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti:

a) zabezpečuje varovanie obyvateľstva, ak tak nevykonali zákonom určené právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie,

b) vyrozumieva orgány štátnej správy a iné právnické osoby, ktoré zabezpečujú úlohy súvisiace so záchrannými prácami pri mimoriadnych udalostiach,

c) poskytuje súčinnosť krízovému štábu obvodného úradu v sídle kraja pri plnení jeho úloh,

d) spracúva informácie o ohrození alebo mimoriadnej udalosti


Koordinačné stredisko IZS

Nepretržitý výkon činnosti koordinačného strediska zabezpečujú operátori, ktorými sú zástupcovia obvodného úradu v sídle kraja, ministerstva zdravotníctva a Hasičského a záchranného zboru a pri ohrození alebo krízovej situácii aj zástupca Policajného zboru, ak o to obvodný úrad v sídle kraja požiada


Ďakujem za pozornosť


 • Login