Program rozvoje venkova agroenvironment ln opat en
Download
1 / 41

Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI. Právní základ. Program rozvoje venkova, zpracovaný na základě nařízení Rady č. 1698/2005 o EAFRDu Prováděcí předpis nařízení vlády č. 79/2007 Sb. novelizace č. 114/2008 Sb., 45/2009 Sb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření ' - tamra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pr vn z klad
Právní základ

 • Program rozvoje venkova, zpracovaný na základě nařízení Rady č. 1698/2005 o EAFRDu

 • Prováděcí předpis nařízení vlády č. 79/2007 Sb. novelizace č. 114/2008 Sb., 45/2009 Sb.

 • Administraci zajišťuje SZIF


V et aeo i
Výčet AEO I

Postupy šetrné k ŽP:

 • Ekologické zemědělství

 • Integrovaná produkce

  Péče o krajinu:

 • Zatravňování orné půdy

 • Pěstování meziplodin

 • biopásy


V et aeo ii
Výčet AEO II

Ošetřování TTP:

 • Louky

 • Mezofilní a vlhkomilné louky

 • Trvale podmáčené a rašelinné louky

 • Hnízdiště bahňáků

 • Hnízdiště chřástala polního

 • Pastviny

 • Druhově bohaté pastviny

 • Suché stepní trávníky a vřesoviště


Z kladn podm nky i
Základní podmínky I

 • Pětiletý závazek

 • Minimální výměra k zařazení:

 • 0,5 ha z.p. - ekologické zemědělství

 • 1 ha ovocných sadů – integrovaná produkce

 • 0,5 ha vinic – integrovaná produkce

 • 0,5 ha z.p. – integrovaná produkce zeleniny


Z kladn podm nky ii
Základní podmínky II

Minimální výměra:

 • 5 ha z.p. – ošetřování TTP

 • 2 ha z.p. – ošetřování TTP v NP nebo CHKO

 • 1 ha z.p. – zatravňování orné půdy

 • 5 ha z.p. – pěstování meziplodin

 • 2 ha z.p. - biopásy


Dodr en podm nek dobr ho zem d lsk ho a environment ln ho stavu
Dodržení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu

 • Nerušení krajinných prvků

 • Nesetí širokořádkových kultur nad sklon 12 stupňů

 • Zapravení kejdy nebo močůvky do 24 hodin po aplikaci

 • Nerozorávat TTP

 • Nepálit rostlinné zbytky na poli (sláma)


Pod n dosti
Podání žádosti environmentálního stavu

 • Princip:

 • Nejprve o zařazení, pak každoročně do 15. 5. v rámci kombinované žádosti na Agentuře pro zemědělství a venkov (ZA-PÚ)

 • Podání po lhůtě krácení nároku o 1%, nejpozději však do 25 dnů, mimo zásahu vyšší moci


Jednotliv opat en
Jednotlivá opatření environmentálního stavu

 • 1. Postupy šetrné k životnímu prostředí

 • 2. Ošetřování travnatých porostů

 • 3. Péče o krajinu


Postupy etrn k p
Postupy šetrné k ŽP environmentálního stavu

 • Ekologické zemědělství - pozemky v rámci režimu přechodného období nebo v certifikovaném EZ

 • Sazby:

 • 155 € /ha orné půdy

 • 564 €/ha orné se zeleninou nebo speciálními bylinami

 • 71 €/ha TTP


Integrovan produkce
Integrovaná produkce environmentálního stavu

 • Pětiletý závazek

 • Ovocné stromy (broskvoň, hrušeň, jabloň, meruňka, slivoň, třešeň, višeň)

 • Ovocné keře(angrešt, maliník, ostružiník, rybíz)

 • Pěstování zeleniny na orné půdě


Sazby ip po ty jedinc
Sazby IP, počty jedinců environmentálního stavu

 • 435 EUR/ha ovocného sadu,

 • 507 EUR/ha vinice,

 • 440 EUR/ha orné půdy, na níž je pěstována zelenina.

 • Minimální průměrný počet životaschopných jedinců u jádrovin 500 kusů, peckovin 200 kusů a bobulovin 2 000 kusů.


Podm nky
Podmínky environmentálního stavu

 • Monitoring výskytu škodlivých činitelů, počasí

 • Omezení u pesticidů

 • Rozbory

 • Pravidelný řez korun stromů nebo řez keřů


Ip r vy vinn
IP révy vinné environmentálního stavu

 • Omezení pesticidů

 • U mědi maximálně 2 kg/ha

 • Maximálně 50 kg dusíku/ha

 • Maximálně 6 postřiků proti plísni a 6 proti padlí

 • Do 36 měsíců po výsadbě v každém druhém meziřadí bylinný porost

 • Minimálně 1800 hlav/ha


Ip zeleniny
IP zeleniny environmentálního stavu

 • Omezení pesticidů

 • Sledování výskytu škodlivých činitelů

 • Sledování počasí (teplota, vlhkost)

 • Sledování výskytu těžkých kovů v půdě


Travn porosty
Travní porosty environmentálního stavu

 • Pětiletý závazek

 • Celofaremní opatření

 • Intenzita chovu v rozmezí 0,2 VDJ/ha TTP-1,5 VDJ/ha z.p.

 • Obnova TTP lze 1x5 let, je připravována možnost sklidit krycí plodinu (obilovinu) až po uzrání


1 louky
1. louky environmentálního stavu

 • 75 EUR/ha

 • Maximálně 60 kg N včetně ze statkových hnojiv

 • Nelze kejda mimo kejdu skotu

 • Minimálně dvě seče, 1. do 31.7.

 • Od 15.8. lze přepásat, ale až po 2. seči

 • K 31.10 musí být porost nižší než 30 cm

 • V ZCHÚ, OP NP a PO nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev bez souhlasu OOP


2 mezofiln a vlhkomiln louky
2. mezofilní a vlhkomilné louky environmentálního stavu

 • Hnojené 100 €/ha

 • Nehnojené 116 €/ha

 • Nehnojené s neposečenými pásy 135 €/ha

 • Pouze organická hnojiva, max. 60 kg N,

 • Neposečené pásy šířka 6-12 metrů, 5-10% výměry bloku/dílu, posečeny až následující rok v termínu 1. seče


3 horsk a suchomiln louky
3. horské a suchomilné louky environmentálního stavu

 • Hnojené 120 €/ha

 • Nehnojené 130 €/ha

 • Nehnojené s neposečenými pásy 150€/ha

 • Maximálně 60 kg N/ha celkem


3 horsk a suchomiln louky1
3. horské a suchomilné louky environmentálního stavu

 • Minimálně jedna seč v termínu

 • Do 31.7.

 • 15.7.-31.8.

 • 15.8.-30.9.

 • Přepásání po 15.8., pokud není v LPISu stanoveno jako nevhodný k pastvě

 • Neposečené pásy šířka 6-12 metrů, 5-10% výměry bloku/dílu, posečeny až následující rok v termínu 1. seče


4 trvale podm en a ra elinn louky
4. trvale podmáčené a rašelinné louky environmentálního stavu

 • 417 €/ha

 • Žádná hnojiva, žádná pastva

 • První seč v termínu (Stanoveno v LPIS)

 • 15.5.-30.6.

 • 15.6.- 31.7.

 • 15.7.-31.8.

 • 15.8.-30.9.

 • Pouze lehká mechanizace

 • Nelze mulčovat, obnova, přísev, odvodnění

 • Nutno zachovat zřetelnou hranici v terenu


5 hn zdi t bah ka
5. Hnízdiště bahňáka environmentálního stavu

 • 202 €/ha

 • Žádná hnojiva, ani organická, žádná pastva

 • 1. seč 15.7-31.8.

 • 2. seč 30.9.-15.11.

 • Nelze mulčovat, válet, smykovat, přísev a obnova bez souhlasu OOP

 • Sečení z jedné strany nebo od středu


6 hn zdi t ch stala
6. Hnízdiště chřástala environmentálního stavu

 • 183 €/ha

 • Žádná hnojiva, ani organická, žádná pastva

 • Minimálně 1. seč 15.8.-30.9.

 • Nelze mulčovat, válet, smykovat, přísev a obnova bez souhlasu OOP

 • Maximálně 2 žací stroje současně na bloku


7 pastviny
7. pastviny environmentálního stavu

 • 112 €/ha

 • Maximálně 80 kg N/ha, z toho minimálně 5 kg a maximálně 55 kg z pastvy

 • Minimálně jedno spasení do 31.10.

 • Likvidace nedopasků

 • K 31.10 musí být porost nižší než 30 cm

 • V ZCHÚ, OP NP a PO nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev bez souhlasu OOP

 • Herbicidy jen bodově

 • Zabezpečení proti úniku zvířat


8 druhov bohat pastviny
8. Druhově bohaté pastviny environmentálního stavu

 • 169 €/ha

 • Žádná hnojiva (ani organická), pouze dodaná pastvou v rozmezí 5-40 kg N/ha

 • Minimálně jedno spasení do 31.10.

 • Likvidace nedopasků

 • K 31.10 musí být porost nižší než 30 cm

 • V ZCHÚ, OP NP a PO nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev bez souhlasu OOP

 • Herbicidy jen bodově

 • Zabezpečení proti úniku pasených zvířat

 • Napájení pasených zvířat


9 such stepn tr vn ky a v esovi t
9. Suché stepní trávníky a vřesoviště environmentálního stavu

 • 308 /ha

 • Žádná hnojiva (ani organická), pouze dodaná pastvou v rozmezí 5-30 kg N/ha

 • Minimálně jedno spasení

 • 1.5.-31.10

 • 15.4.-30.6.

 • 15.7.-30.9.

 • 15.4.-30.6. a pak 1.8.-30.9.


9 such stepn tr vn ky a v esovi t1
9. Suché stepní trávníky a vřesoviště environmentálního stavu

 • Likvidace nedopasků plevelných druhů (kopřiva dvoudomá, šťovík tupolistý a kadeřavý, vlčí bob mnoholistý, celík kanadský a třtina křovištní)

 • K 31.10 musí být porost nižší než 30 cm

 • Nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev

 • Herbicidy nelze

 • Zabezpečení proti úniku pasených zvířat

 • Napájení pasených zvířat


Zatrav ov n
Zatravňování environmentálního stavu

 • Pro zařazení pozemek musí splňovat jedno z následujících kriterií:

 • střední svažitost půdního bloku/dílu je vyšší než 10 stupňů, nebo

 • alespoň na 50 % výměry půdního bloku/dílu se vyskytuje půda mělká, písčitá, velmi těžká nebo podmáčená, nebo

 • jakákoliv část půdního bloku/dílu se nachází v LFA, nebo

 • alespoň 50 % výměry půdního bloku/dílu se nachází ve zranitelné oblasti dusičnany, nebo

 • půdní blok/díl je vzdálen jakoukoliv svou částí 25 m od vodního útvaru (toto kritérium platí pouze pro zatravňování normální nebo regionální travní směsí podél vodních útvarů).


Zatrav ov n1
Zatravňování environmentálního stavu

 • Sazba dotace:

 • 270 - 374 €/ha zatravněné výměry půdního bloku/dílu pomocí úředně uznané travní směsi,


Zatrav ov n2
Zatravňování environmentálního stavu

 • Během prvního roku příslušného pětiletého období nelze pást

 • V prvním roce se provádí údržba travního porostu minimálně dvěmi sečemi s odklizem biomasy (přisouhlasném vyjádření OOP jednou sečí) ročně.

 • Od druhého roku pak již žadatel rozhodne, zdabude údržbu provádět sečením či pasením .

 • Herbicidy je možné používat jen v prvních dvou letech a pouze k bodové likvidaci plevelů.

 • V systému EZ se nesmí herbicidy používat vůbec


Meziplodiny
Meziplodiny environmentálního stavu

 • Sazba dotace je stanovena ve výši 104 €/ha orné půdy oseté meziplodinou

 • Pětiletý závazek na celkovou výměru orné, kde bude meziplodiny pěstovat

 • Výměra 3-10% celkové výměry orné půdy

 • Výsev 20.6.-20.9.

 • Nutno certifikované osivo

 • Od 16.2. do 31.5. likvidace porostu klasicky orebně nebo bezorebně


Biop sy
Biopásy environmentálního stavu

 • 401 €/ha biopásu

 • Certifikované osivo

 • Šíře 6-12 m ve směru orby

 • Mezi biopásy minimálně 50 m

 • 50 m od dálnice a silnice I: a II. třídy

 • Nelze pesticidy

 • Po 31.3. následujícího roku se zapraví do půdy


Sankce
Sankce environmentálního stavu

 • Od 3% až po nepřiznání dotace podle rozsahu nedodržení podmínek

 • U EZ lze i pokuty dle zákona o EZ

 • Lze souběh postihů oproti zásadě jednoho trestu

 • Pozor na povinné evidence – použití hnojiv, použití prostředků ochrany rostlin, evidence a označování zvířat a další


Zm ny od roku 2009
Změny od roku 2009 environmentálního stavu

 • Přechod z integrované produkce révy vinné a ovoce do ekologického režimu

 • Kontrola podmíněnosti u hnojiv a pesticidů

 • Pardonované snížení výměry z 5 % na 15 % u pozbytí právního důvodu užívání pozemku


Zm ny v dosti o za azen
Změny v žádosti o zařazení environmentálního stavu

Od podání žádosti o zařazení do vydání rozhodnutí nelze

 • Doplnit další půdní blok

 • Zvýšit výměru půdního bloku

 • Měnit zvolený management

 • U ošetřování travních porostů nelze snížit výměru (mimo změny v rámci aktualizace LPIS.


Zv en v m ry
Zvýšení výměry environmentálního stavu

 • Zatravňování pouze novou žádostí o zařazení

 • U EZ, IP, péče o TP a biopásy – pokud zvýšení výměry není více než 25%, pak žádost o změnu společně se žádostí o dotace, trvá původní závazek 5 let, pokud více než 25%, pak nová žádost o zařazení

 • U meziplodin nelze navyšovat výměru


Sn en v m ry
Snížení výměry environmentálního stavu

 • Mimo uvedené pozbytí právního důvodu užívání pozemku ve výši do 15 % za celých 5 let se uplatní vratka vyplacené dotace, mimo:

 • Restituce

 • Pozemkové úpravy

 • Vyšší moc

 • Změny v LPIS – do 5 % výměry bloku

 • První zalesnění

 • Stavba ve veřejném zájmu


Dost o sn en
Žádost o snížení environmentálního stavu

 • Současně s žádostí o dotaci (do 15.5)

 • Do 31.1. následujícího roku u EZ, IP, TP a zatravňování, pokud ke změně došlo od 15.5. do 31.12.

 • Do 30.4. následujícího roku u meziplodin a biopásů.

 • Dobrovolné ukončení závazku – vratka


P evod z vazku
Převod závazku environmentálního stavu

 • Fůze, změna právní formy, prodej části podniku nebo celého, nájem části nebo celého podniku, zánik právnické osoby, ukončení zemědělského podnikání

 • Nutno doložit na SZIFu příslušnými dokumenty

 • Převod i možností změn a trvání závazku

 • Pak se dotace nevrací


Z kresy do map
Zákresy do map environmentálního stavu

 • Zjednodušení zákresů, pouze jedna mapa

 • Rozdíly u ručních zákresů a v případě žádosti přes portál Farmář

 • Zákres červeně v případě ruční mapy

 • Mapy 1: 10 000 nebo 1:5 000, síla čáry 0,3 – 0,5 mm


Pozor na evidence
Pozor na evidence environmentálního stavu

 • O hnojivech, i když nehnojíte, pak rok a napsat bez hnojení

 • U přípravků na ochranu rostlin, vést u nulovou evidenci

 • Bude zjednodušeno, vypuštění čísla šarže

 • Evidence v papírové nebo počítačové formě, nutno mít evidovány požadované údaje


ad