Ergonomia
Download
1 / 26

Ergonomia w ksztaltowaniu warunk w pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 604 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pojecie ergonomii.Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna.Elementy skladowe ergonomii.Stanowisko pracy, ksztaltowanie stanowiska pracy.Projektowanie ergonomiczne.Proces projektowania bezpiecznego stanowiska pracy.Ksztaltowanie struktury przestrzennej.Ksztaltowanie oswietlenia pracy i barwy srodow

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Ergonomia w ksztaltowaniu warunk w pracy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ergonomia

w ksztatowaniu warunkw

pracy


PLAN PREZENTACJI:

 • Pojcie ergonomii.

 • Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna.

 • Elementy skadowe ergonomii.

 • Stanowisko pracy, ksztatowanie stanowiska pracy.

 • Projektowanie ergonomiczne.

 • Proces projektowania bezpiecznego stanowiska pracy.

 • Ksztatowanie struktury przestrzennej.

 • Ksztatowanie owietlenia pracy i barwy rodowiska pracy.

 • Sowniczek.

 • Literatura.

 • Pytania kontrolne.

 • Test.

 • Rozwizanie testu.


 • to sposb mylenia, planowania i organizacji tak, aby praca moga by dostosowana do umiejtnoci i potrzeb ludzi, ktrzy j wykonuj.

 • Nazwa ergonomii pochodzi od greckiego sowa

  • ERGON -praca, czynno, trud

  • oraz

 • NOMOS -prawo, przepis, zasada.

 • POSTACIE ERGONOMII:

  • ERGONOMIA KOREKCYJNA,

 • ERGONOMIA KONCEPCYJNA.

Ergonomia


zajmuje si analiz ju istniejcych stanowisk pracy z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizycznych moliwoci pracownikw oraz formuowaniem zalece zmierzajcych do poprawienia warunkw pracy, zmniejszenia istniejcych obcie oraz popraw wydajnoci i jakoci pracy.

ktrej celem jest takie zaprojektowanie narzdzia, urzdzenia, maszyny, caego obiektu przemysowego, aby spenia podstawowe wymagania ergonomii. W przyszoci, badania nad ni uatwi wprowadzenie wymogw ergonomicznych do koncepcji projektu ni korygowanie praktycznych rezultatw projektowania nie ergonomicznego.

Ergonomia korekcyjna

Ergonomia koncepcyjna


ELEMENTY SKADOWE ERGONOMII

ERGONOMIA zajmuje si projektowaniem systemw pracy, produktw

i rodowiska zgodnie z fizycznymi i umysowymi zdolnociami czowieka.


STANOWISKO PRACY

to ukad, gdzie czowiek za pomoc rodkw pracy (maszyny, narzdzia, przyrzdy) w okrelonej przestrzeni rodowiska pracy wykonuje zorganizowane czynnoci, majce na celu wytworzenie okrelonego produktu.

KSZTATOWANIE STANOWISKA PRACY

FAZY KSZTATOWANIA WARUNKW PRACY

FAZA PROJEKTOWANIA PRACY

FAZA OCENY ISTNIEJCEJ SYTUACJI

Gwnym narzdziem w ergonomii przy ksztatowaniu stanowiska pracy s LISTY KONTROLNE, zawierajce pytania dotyczce warunkw pracy

w zakresie organizacji pracy, rodkw pracy oraz stanowiska pracy.


Projektowanie ergonomiczne

 • Przedmiotem projektowania ergonomicznego s relacje zachodzce midzy czowiekiem a:

  • struktur techniczn (obiektem),

  • rodzajem zadania roboczego wykonywanego

  • w okrelonym rodowisku pracy.

 • Decydujcym, a rwnoczenie najbardziej wraliwym, ogniwem

 • w systemie projektowania jest CZOWIEK, ktrego niezawodno

 • i bezpieczestwo pracy jest uwarunkowane jego moliwociami

 • psychofizycznymi.

 • Przy projektowaniu stanowiska pracy naley wszystko to, co otacza czowieka, dostosowa do jego moliwoci i potrzeb.


PROCES PROJEKTOWANIA BEZPIECZNEGO STANOWISKA PRACY

 • Pierwszoplanow rol w procesie projektowania odgrywa zaprojektowanie struktury przestrzennej stanowiska pracy.

 • STRUKTUR PRZESTRZENN STANOWISKA PRACY TWORZ:

 • konstrukcja stou,

  • elementy sterowania i informacyjne,

 • siedzisko,

 • pojemnik,

 • podstawki,

 • regay itp.

 • W strukturze stanowiska wyrniamy przestrze dla:

  • przemieszczania si i stanowiska roboczego zajmowanego przez pracownika,

  • wykonywania czynnoci wynikajcych z procesu pracy.

 • W procesie projektowania wyodrbniamy nastpujce etapy:

  • sformuowanie danych wyjciowych,

  • tworzenie koncepcji,

  • opracowanie projektu,

 • sprawdzenie poprawnoci rozwizania na wykonanym prototypie.


 • Ksztatowanie struktury przestrzennej

  Za podstawowe uznaje si kryteria: antropometryczne, biomechaniczne; obcienia ukadu ruchu na ktre wpywaj: pozycja przyjmowana podczas pracy czas pracy oraz czstotliwo czynnoci roboczych

  Kryteria antropometryczne okrelaj, i struktura stanowiska pracy powinna by dostosowana do przynajmniej 90% uytkownikw, tj. stwarza wygodne i bezpieczne warunki pracy osobom, ktrych wymiary mieszcz si midzy wartociami 5. i 95. centyla.

  CENTYL - jest to punkt w skali ocen, poniej ktrego znajduje si okrelony % czynnikw, np. 5. centyl jest to punkt na skali, poniej ktrego ley 5 % wynikw.

  Do precyzyjnego wyznaczania przestrzennych stref pracy stosuje si kryteria zasigu rk przedstawione jako: zasig normalny - okrela granic strefy optymalnej, zasig maksymalny, zasig wymuszony - wymaga ruchw tuowia, odlegoci bezpieczne zawarte w PN (Polskie Normy).


  KSZTATOWANIE OWIETLENIA I BARWY RODOWISKA PRACY

  Wiele prac wykonywanych w pozycji siedzcej zwizanych jest wyton prac wzrokow, a wic obcieniem wzroku, dlatego te parametry owietlenia poza oglnymi zasadami winny by dobierane indywidualnie w zalenoci od:

  charakterystyki danego stanowiska,

  rodzaju wykonywanej czynnoci. Na przykad, praca przy komputerze wymaga owietlenia do:

  czytania drukowanego tekstu na dokumencie i znakw na klawiaturze,

  czytania znakw na monitorze. W takiej sytuacji naley zapewni dobre owietlenie dla obu zada.


  Elementem czsto uywanym w miejscu pracy jest kolorystyka.

  Wyrniamy nastpujce cechy barw:

  kolor,

  jasno (cecha powoduje wiksze lub mniejsze odbicia),

  nasycenie (cecha okrelajca stopie oddalenia danej barwy od szarej tej samej jasnoci, im mniej szaroci tym barwa jest bardziej jaskrawa).

  Rozrnia si nastpujce kody barw:

  barwa czerwona - jest sygnaem kategorycznego zakazu wykonywania okrelonych czynnoci, z wyjtkiem wycznikw maszyn i urzdze,

  ta - stanowi ostrzeenie przed niebezpieczestwem,

  barwa zielona - oznacza miejsca i przejcia bezpieczne,

  barwa niebieska - jest barw informacyjn.

  Nie naley uywa w sposb niezasadny barw przeznaczonych do okrelonych celw.


  SOWNICZEK

  Stanowisko pracy to ukad, gdzie czowiek za pomoc rodkw pracy (maszyny, narzdzia, przyrzdy), w okrelonej przestrzeni i rodowisku wykonuje zorganizowane czynnoci, majce na celu wytworzenie okrelonego produktu.

  Przestrze pracy - przestrze przydzielona osobie lub grupie osb dla zrealizowania okrelonego celu pracy w danym systemie pracy.

  Proces pracy - kolejno nastpujce po sobie w czasie i przestrzeni wspdziaanie ludzi, rodkw pracy, materiaw, energii i informacji w ramach systemu pracy. Cig czynnoci, ktrych wykonanie jest niezbdne do osignicia celu pracy.

  Ergonomiczna analiza stanowiska pracy - systematyczny przegld i ocena elementw stanowiska pracy, jego struktury przestrzennej oraz realizowanego na nim procesu pracy pod ktem okrelenia stopnia przystosowania do psychofizycznych cech czowieka, eliminacji dyskomfortu oraz zagroe.


  Pracownik - kada osoba zatrudniona przez pracodawc, w tym praktykant i staysta.

  Centyl - jest to punkt w skali ocen, poniej ktrego znajduje si okrelony % czynnikw, np. 5. centyl jest to punkt na skali, poniej ktrego ley 5% wynikw.

  Fizjologia - nauka o czynnociach organizmw ywych. Fizjologia rolin i fizjologia zwierzt s dziaami biologii, a w przypadku fizjologii czowieka take medycyny.

  Psychika - caoksztat procesw psychicznych i cech psychicznych istot ywych. Obejmuje funkcj mzgu, ktry jest przedmiotem bada psychologii.

  Antropometria - metoda badawcza, polegajca na pomiarach porwnawczych czci ciaa ludzkiego.

  Biomechanika - interdyscyplinarna dyscyplina o przyczynach i skutkach dziaania si zewntrznych i wewntrznych na ukady biologiczne.


  LITERATURA

  1. Koradecka D.: Bezpieczestwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa 1999.

  2. Bezpieczestwo i ochrona czowieka w rodowisku pracy. Ergonomia. CIOP, Warszawa 2002.

  3. Mac S., Leowski J.: Bezpieczestwo i higiena pracy dla ZSZ. Pastwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1972.


  PYTANIA KONTROLNE

  • Czym zajmuje si ergonomia?

  • Jakie dziedziny nauki skadaj si na wiedz ergonomiczn?

  • Czy czowiek wykonujcy prac tworzy ukad samodzielny?

  • Co rozumiesz pod pojciem ergonomia koncepcyjna?

  • Co jest bardziej racjonalne i skuteczne, ergonomia koncepcyjna czy korekcyjna?

  • Co jest zadaniem ergonomii korekcyjnej?

  • Jak dzielimy ergonomi?

  • Podaj definicj stanowiska pracy.

  • Jaki czynnik jest traktowany jako najwaniejszy w projektowaniu ergonomicznym?


  TEST

  1. Ergonomia jest to nauka:

  D a) ktrej celem jest zapoznanie si z procesami technicznymi

  b) ktrej celem jest ksztatowanie dziaalnoci czowieka

  c) ktrej celem jest ksztatowanie dziaalnoci czowieka w tym przede wszystkim rodowiska pracy odpowiednio do jego fizjologicznych i psychologicznych moliwoci

  2. Na wiedz ergonomiczn skadaj si:

  D a) biologia, chemia, fizyka, anatomia

  b) fizjologia pracy, psychologia, antropologia, biomechanika, higiena pracy, socjologia

  c) psychologia, technika bezpieczestwa, ochrona rodowiska, fizyka


  3. Na etapie projektowania urzdzenia i stanowiska roboczego mamy do czynienia z:

  D a) ergonomi koncepcyjn

  D b) ergonomi korekcyjn

  c) koncepcyjno-korekcyjn

  4. Do czego dy ergonomia korekcyjna:

  D a) do zmiany czasu pracy

  D b) do poprawy istniejcych warunkw pracy

  c) do usprawnie technicznych

  5. Ergonomi dzielimy na:

  a) koncepcyjn

  D b) korekcyjn

  c) koncepcyjn i korekcyjn


  6. Stanowisko pracy to:

  a) ukad, gdzie czowiek za pomoc rodkw pracy w okrelonej przestrzeni i rodowisku wykonuje zorganizowane czynnoci majce na celu wytworzenie okrelonego produktu

  D b) konfiguracja rodkw pracy

  D c) ukad midzy rodkami pracy i rodowiskiem

  7. Co naley dostosowa do czowieka przy projektowaniu stanowiska pracy?

  a) naley dostosowa rodowisko, owietlenie, klimatyzacj, przedmioty pracy

  D b) naley dostosowa: rodki pracy, przestrze, rodowisko, organizacj pracy

  D c) naley dostosowa pracownikw, przedmioty i rodki pracy

  8. Co stanowi pierwszoplanow rol w procesie projektowania? a) rodki pracy i czowiek

  D b) przedmioty pracy i rodki pracy

  D c) struktura przestrzenna stanowiska pracy


  9. Jakie czynnoci dokonuje si na etapie tworzenia koncepcji?

  a) analizowanie oczekiwa pracodawcy

  b) rejestracja i analiza procesu pracy

  D c) opracowanie rysunkw oraz modelowanie (tworzenie modeli roboczych) 57

  10. Podstawowe kryteria w ksztatowaniu stanowiska pracy to:

  D a) kryteria fizyczne i otaczajce go rodowisko

  D b) kryteria antropometryczne

  c) kryteria biomechaniczne i antropometryczne

  11. Jakie wyrniamy cechy barw?

  a) kolor, jasno, nasycenie

  b) szaro i jaskrawo

  c) nasycenie i natenie


  12. Jakie wyrniamy kody barwne?

  a) barwa czerwona, ta, czarna

  b) barwa czerwona, ta, zielona, niebieska

  D c) barwa czerwona, pomaraczowa, zielona, ta, niebieska

  13. Co to jest fantom?

  D a) przedmiot uywany jako rodek produkcji

  D b) ywy model

  c) paski model reprezentanta populacji ludzkiej

  14. W jakim celu i kiedy stosuje si modelowanie fizyczne stanowiska pracy?

  a) w trudnych i zoonych przypadkach w procesie projektowania

  b) zawsze w procesie projektowania

  c) w zalenoci od projektanta


  15. Jak czsto wykorzystujemy technik komputerow przy projektowaniu?

  a) do czsto

  b) nigdy

  ] c) jest nie zalecane


  ROZWIZANIE TESTU


  OPRACOWAY:

  Anna Dul

  Magorzata Szwed

  Miriam Koco


  ad
 • Login