Tilrettelegging for læring av ”grunnleggende ferdigheter” - PowerPoint PPT Presentation

Tilrettelegging for l ring av grunnleggende ferdigheter
Download
1 / 40

 • 161 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tilrettelegging for læring av ”grunnleggende ferdigheter”. Sørlandske lærerstemne 21. oktober 2005 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen. Oversikt. Kompetanser og læring Grunnleggende ferdigheter i praksis Delta gjennom bruk av sjangrer

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Tilrettelegging for læring av ”grunnleggende ferdigheter”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tilrettelegging for l ring av grunnleggende ferdigheter

Tilrettelegging for læring av ”grunnleggende ferdigheter”

Sørlandske lærerstemne 21. oktober 2005

Stein Dankert Kolstø

Institutt for fysikk og teknologi

Universitetet i Bergen


Oversikt

Oversikt

 • Kompetanser og læring

 • Grunnleggende ferdigheter i praksis

 • Delta gjennom bruk av sjangrer

 • Noen ideer til undervisning

 • Økt tidsklemme?


Kompetansebegrepet funksjonell kunnskap

Kompetansebegrepet – funksjonell kunnskap

 • Kultur for læring

  • Funksjonell kunnskap

  • Literacy-begrepet

 • Peker i retning av at kunnskapen skal inngå i brukssammenhenger

  • Hvilke sammenhenger? Hvordan?

 • Tradisjonelt (i naturfag?)

  • Vekt på å forstå

 • Nytt: Økt vekt på at elevene skal kunne delta?


Kompetansem l faglige vs grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål – faglige vs. grunnleggende ferdigheter

 • Kvalitetsutvalget kap 8:

  • Slik basiskompetanse er beskrevet, vil den inneholde faglig innhold på mange områder.

  • Men siden basiskompetansen bare vil inkludere grunnleggende innhold, vil den faglige fordypningen være å finne som faglig kompetanse

 • Uklart?

 • Vi må tenke selv!


Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter

 • (= grunnleggende kompetanser!)

  • å kunne lese

  • å kunne uttrykke seg skriftlig

  • å kunne uttrykke seg muntlig

  • å kunne regne

  • å kunne bruke digitale verktøy

  … på fagenes premisser


Kompetanser og situasjoner

Kompetanser og situasjoner

 • OECD-prosjektet DeSeCo

  • Kompetanse er knyttet til situasjoner

  • Integrerer teori og praksis

  • Vanskelig å undervise generelt først, så anvende

 • ”Grunnleggende kompetanser” en internasjonal trend

  • Ref. Knain 2005


L ring og bruk av kunnskap

Læring og bruk av kunnskap

 • Påstander fra sosio-kulturell læringsteori

  • Kunnskap er knyttet til konteksten hvor den ble lært

  • Overføring av kunnskap til bruk i nye situasjoner er krevende

   • Eks Skolekunnskap vs. hverdagsforestillinger,

   • Eks Klink og elektrokjemiske spenningsrekken

  • Læring er å bli sosialisert inn i måter å tenke på som er intimt knyttet til situasjoner for verbale og praktiske handlinger


L ringssyn og undervisning

Læringssyn og undervisning

 • Konklusjon

  • Dyktighet i å svare på prøver betyr ikke at elevene er blitt dyktiggjorte til å lese, skrive, samtale, regne og bruke IKT i naturfaglige emner

  • Vi må søke å trene elevene på nettopp det vi ønsker de skal bli gode på

  • Hva innebærer det å bli god å skrive faglig, samtale faglig, lese fag, regne i faget, bruke IKT i faget?


Kunne lese

å kunne lese

Hva skal elevene bli gode på?

 • … tilegne seg et meningsinnhold fra ulike typer tekster …

 • … hvordan aktuelle fagtekster bør leses.

  -> Kunne lese faglige tekster/sjangrer

  Naturfag: forklaringer, rapporter, konsekvensutredninger?

  Naturvitenskap i avissjangrer: Notiser, reportasjer og intervju?


Samt lese og vurdere naturfaglige argument i meningsytringer i reportasjer

Samt lese og vurdere naturfagligeargument i meningsytringer i reportasjer?


Kunne uttrykke seg skriftlig

å kunne uttrykke seg skriftlig

Hva skal elevene bli gode på?

 • Fagenes skrivemåter gjenspeiler derfor deres egenart, indre logikk og arbeidsmåter. I noen fag er de tekniske beskrivelsene av apparatur og framgangsmåter viktig; i andre fag …

  -> Kunne uttrykke seg skriftlig i fagets sjangrer

  Naturfag: Forklaring, rapport og utredning?


Delta gjennom argumentere

Delta gjennom å argumentere?


Kunne skrive forklaringer

Kunne skrive forklaringer?


Kunne uttrykke seg muntlig

å kunne uttrykke seg muntlig

Hva skal elevene bli gode på?

 • å uttrykke seg muntlig i talesituasjoner med ulike hensikter, …

 • …presentasjon, forklaring, demonstrasjon eller argumentasjon viktig, …

  -> Kunne delta med faglige forklaringer og argument i diskusjoner i aktuelle saker?


Kunne delta med forklaringer i samtaler

Kunne delta med forklaringer i samtaler?


Kunne delta med vurderinger

Kunne delta med vurderinger?


Grunnleggende ferdighetsverb i ny l replan i naturfag

Grunnleggende ”ferdighetsverb” i ny læreplan i naturfag

 • Muntlig

  • Samtale, fortelle, diskutere

 • Skriftlig

  • skrive logg

 • forstå og/eller delta (skrive, muntlig)

  • Fortelle,forklare, beskrive, gjøre rede for

 • Digital danning

  • Publisere, vurdere, finne informasjon, kritisk vurdere, drøfte

 • Lese? Regne?


Hva med regning og digitale ferdigheter

Hva med ”regning” og ”digitale ferdigheter”?

 • ”Regning” som verktøy i faglig kommunikasjon

  • Beregninger, illustrasjoner, grafer, tabeller osv.

 • ”Digitale verktøy” også et verktøy i faglig kommunikasjon

  • Skaffe og lese digitale tekster, bearbeide digitalt, utvikle digitale multimodale tekster

  • Digital danning: mer enn en ferdighet

 • Bare verktøy?

  • Språk og sjangrer er også verktøy for kommunikasjon


Kunne regne

å kunne regne

Hva skal elevene bli gode på?

 • …kommunisere, representere, argumentere, modellere og behandle problemer innen et bredt spekter av utfordringer.

  -> Kunne tolke og presenter tall og grafer, beregne på grunnlag av matematisk formulerte modeller, samt selve modellbegrepet?

  Hvordan tilrettelegge for læring?

 • Kommer aldri alene, men inngår når naturvitenskapelige sjangrer brukes


Skalering og propor sjoner

Skalering og propor-sjoner?


Forst tabeller st rrelser m ltall og enheter

Forstå tabeller, størrelser, måltall og enheter?


Kunne lese matematiske modeller

Kunne lese matematiske modeller?


Kunne bruke digitale verkt y

å kunne bruke digitale verktøy

Hva skal elevene bli gode på?

 • …kunne velge, vurdere og bruke informasjon.

 • …kunne søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon, samt kommunisere og samhandle med andre.

 • …søke, vurdere og kritisk velge blant et mangfold av informasjonskilder.

  -> Kunne bruke IKT i arbeid med faglige sjangrer

  -> Kunne søke opp faglig informasjon og vurdere påliteligheten kritisk?


Kunne vurdere informasjon

Kunne vurdere informasjon


Finnes det evidens for p standen

Finnes det evidens for påstanden?


S ke i databaser med artikler for eksempel medline

Søke i databaser med artikler?For eksempel Medline?


Min hovedp stand

Min hovedpåstand

 • Grunnleggende ferdigheter i faget innebærer å kunne delta i kommunikasjon gjennom fagets sjangrer

  • Autentiske tekster bør inn i fagundervisningen

 • Dette medfører:

  • Vi trenger å bli mer bevisst hva som kjennetegner vårt fags sjangrer

  • Elever må arbeide med flere faglige sjangrer enn før?

   • Men ikke nytt for alle fag, som f.eks. norsk!

  • Vi trenger til dels nye arbeidsmetoder?


Ferdighetsverb om praktisk arbeid i ny l replan i naturfag

Ferdighetsverb om ”praktisk arbeid” i ny læreplan i naturfag

 • ”Kunne eksperimentere”

  • Håndtere, formulere spørsmål,, bruke utstyr, planlegge og gjennomføre, teste, observere, gjenkjenne, utforske og måle, foreta analyser

 • En 6. grunnleggende ferdighet?

 • Tilsvarende kompetansemål om faglig metode i andre fag?


Kompetansem l

Kompetansemål

 • Kompetanse i et fag er mer enn grunnleggende ferdigheter på fagets premisser!

 • Men:

  • Faglig forståelse blir funksjonell når kompetansen kan brukes til å delta i kommunikasjon med andre:

  • Lesing, skriftlig og muntlig kommunikasjon

  • Med regning og IKT som verktøy for tanke og for kommunikasjon


Tilrettelegging for l ring av grunnleggende ferdigheter

 • Takk for oppmerksomheten!

 • Støtteark på http://www.uib.no/people/pprsk/Dankert/


Referanser

Referanser

 • Keys, C. W. (1997). Revitalizing instruction in scientific genres: Gonnecting knowledge production with writing to learn science. Science Education, 83, 115-130. Side 119 og 124 hhv.

 • Kain, Erik (2005). Definering og valg av kompetanser – DeSeCo. Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr.1

 • Dolin, J., & Ingerslev, G. (1994). Procesorientert skriving i dansk og fysik. I A. C. Paulsen (Ed.), Naturfagenes Pædagogik mellom udviklingsarbejder og teoridannelse. Fredriksberg: Samfundslitteratur.


 • Login