Statutární město Chomutov
Download
1 / 24

Statutární město Chomutov vyhlásilo - PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Statutární město Chomutov vyhlásilo výzvu č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory projektů Regenerace bytových domů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutov „Sídliště, místo pro život“. Identifikace výzvy. Operační program: Integrovaný operační program

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Statutární město Chomutov vyhlásilo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Statutární město Chomutov

vyhlásilo

výzvu č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory projektů Regenerace bytových domů

v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Chomutov

„Sídliště, místo pro život“


Identifikace výzvy

Operační program: Integrovaný operační program

Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje

Oblast intervence:

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů

Číslo výzvy: 1

Celkový finanční objem pro tuto výzvu:

73 322 600,- Kč alokovaná částka pro celkové investice

Z toho přidělíme dotace ve výši 29 329 040,00 Kč

Výše podpory = dotace činí max. 40% z celkových způsobilých výdajů projektu.


Termíny výzvy

Vyhlášení výzvy: 13. 7. 2009

Ukončení příjmu žádostí: 18. 9. 2009 v 11:00

Lhůta pro podávání žádostí je 68 dní.

Zahájení projektu:

Od data uvedeného na potvrzení o způsobilosti projektu z Centra pro regionální rozvoj ČR.

Ukončení projektu: do 30. 6. 2015


Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů, a to:

 • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích),

 • bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník),

 • vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů),

 • další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník).

  Mohou mezi sebou navázat i partnerství při řešení projektů ve vybrané zóně IPRM IOP.


Jak předložíte žádost o finanční podporu městu

1. nejdůležitější krok www.eu-zadost.cz

1. Registrace uživatele – e-mail, heslo

2. Elektronicky vyplňujete přednastavené pole

3. Provedete kontrolu – pole kontrola

4. Případně skenujete povinné přílohy do benefitu – pole přílohy

5. Konečná fáze je pole finalizace

6. Tisk a podle výzvy předáte žádost na město


DOPORUČENÍ

Regenerace bytových domů na chomutovských sídlištích

Název projektu např. Technické zhodnocení nebo modernizace nebo rekonstrukce předmět díla ve společných prostorech bytového domu v ulici čp. sídlišti v Chomutově

Upozornění, abyste neohrozili později získání dotace:

1.

Před datem vydání potvrzení nesmí být zahájeny stavební práce, nesmí být uzavřena smlouva s dodavatelem nebo nesmí být dán závazný příslib objednávky.

2.

Výdaje projektu je zaúčtováno jako pořízení investic.

3.

Podporu nelze využít na opravy nebo údržbu.

Výklad pojmů viz. výzva


Způsobilý výdaj

Zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, střechy, výměna oken, vnějších dveří), zateplení vnitřních konstrukcí,


Uznatelný výdaj projektu

Pořízení = nákup, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu, a to zejména

otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahů, výměna elektrických kabelů ve společných prostorách domu a přívodů k jednotlivým elektroměrům

Výdaje na výměnu radiátorů jsou způsobilé v případě, kdy se jedná o pořízení, modernizaci nebo rekonstrukci otopné soustavy

Modernizace a rekonstrukce výtahů podléhají stavebnímu povolení a i ohlášení.


Uznatelný výdaj projektu

Společná část např. splaškové kanalizace, vodovodu či teplovodu začíná od paty domu.


Uznatelný výdaj

Odstranění statických poruch domů např. nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí


Uznatelný výdaj

Rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení, společných prostor ve smyslu schodiště, chodby, střechy.


Uznatelný výdaj

Sanace základů a hydroizolace spodní stavby.


Uznatelný výdaj

Rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů např. výměna zábradlí, balkonů


Uznatelný výdaj

DPH v potřebách projektu uvádějte částky celkové včetně DPH, pokud si nebudete DPH uplatňovat u Finančního úřadu


Neuznatelné výdaje

Výdaje bez přímého vztahu k projektu

Zpracování projektové dokumentace a projektové žádosti

Pořízení stav a použitého zařízení

Neinvestiční výdaje

Náklady na výběrové a zadávací řízení

Umělecká díla

Úroky a poplatky spojené s úvěrem

Zbytečné investice, které převyšují cenu v místě a čase obvyklou


Předložení žádosti o finanční podporu

1 fáze) Žadatel předloží žádost včetně příloh Statutárnímu městu Chomutov.

Po schválení žádosti Radou města vystaví hlavní projektový manažer žadateli potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami. Žádost včetně příloh žadateli vrátí.

2 fáze) Žadatel předloží shodnoužádost včetně potvrzení města a dalších povinných příloh na Pobočku Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Severozápad, Školní 10/1183, 43001 Chomutov.


Povinné přílohy k projektové žádosti

 • Seznam příloh – samostatný doklad Vámi přiložených příloh - Počet listů je nepovinný údaj, žadatel nemusí vyplňovat v benefitu ani na seznamu

 • Doklad o partnerství – není-li partner pište nedoloženo

 • Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu - ne starší 90 dnů

 • Prokázání právní subjektivity žadatele – ne starší 90 dnů

 • Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem v Chomutově, pokud je to relevantní

 • Projektová dokumentace nebo stavebně technická zpráva doporučuji: Konzultujte se stavebním úřadem v Chomutově Vaše projektové záměry, tak abyste věděli, v jakých případech je potřebná projektová dokumentace.


Přílohy k žádosti

 • Platný doklad o povolení stavby - konzultujte se stavebním úřadem v Chomutově

 • Platný průkaz energetické náročnosti budovy - zajímá nás u projektů viz. aktivity ve výzvě

  Úspora spotřeby energie bytových domů – procentické vyjádření snížení spotřeby energie v bytových domech na území problémových sídlišť, tj. vyjádření rozdílu spotřeby energie před provedením energetických sanací obytných budov a po jejich dokončení.

  Průkaz není shodný s energetickým auditem.

 • Potvrzení o výběru projektu z města Chomutova – napište jako doloženo

 • Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním zástupcem = plná moc


Přílohy k projektudané Statutárním městem Chomutov

 • Doklad o předfinancování a spolufinancování projektu

 • Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova „Sídliště, místo pro život“ – podepsat a předat společně se žádostí ve dvojím vyhotovením.

  Přílohy mají vliv na hodnocení projektové žádosti.


Způsob příjmu finalizovaných písemných projektových žádostí

Příjem žádosti do pátku 18. 9. 2009 do 11:00.

osobní doručení

Podatelna Městského úřadu v Chomutově, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

úřední hodiny podatelny:

Po, St: 8 – 17 hod; Út, Čt – 13 – 15 hod;

Pá – 8 – 11:30 hod.

V případě zájmu si žadatel připraví kopii obálky, na kterou podatelna potvrdí převzetí.

doručení poštou či kurýrní službou

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov 430 28


Způsob výběru projektů městem Chomutov

 • Kontrola oprávněnosti s IPRM města Chomutov hodnotí Hlavní projektový manažer (5 dnů)

 • Kvalitativní hodnocení žádostí provádí hodnotitelé z hodnotící komise (5 dnů)

 • Schválení Řídícím výborem (3 dny)

 • Projednání Radou města, předpoklad 19. 10. 2009

 • Oznámení výsledku žadatelům a vrácení žádostí, předpoklad 22. 10. 2009


Informační zdroje

Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 zveřejněné na stránkách:

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

Žádost Benefit7 – www.eu-zadost.cz

Informace o IPRM IOP Chomutov - http://www.chomutov-projekty.eu/

Nová verze příručky pro žadatele a příjemce 5.2 IOP Chomutov ze dne 7. 8. 2009. uveřejněna na www.chomutov-projekty.eu


Konzultace

Prosíme o telefonické nebo elektronické ohlášení předem.

Mgr. Marcela Kukiová, projektová manažerka

+420 474 637 243

m.kukiova@chomutov-mesto.cz

Petra Brožíková DiS., projektová manažerka

+420 474 637 491

p.brozikova@chomutov-mesto.cz


Děkujeme za pozornostúsek projektů Odbor kanceláře primátora(IPRM IOP Sídliště, místo pro život)


ad
 • Login