NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOBROWNIKI PowerPoint PPT Presentation


  • 69 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOBROWNIKI.

Download Presentation

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOBROWNIKI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA

ODPADAMI KOMUNALNYMI

W GMINIE BOBROWNIKI


Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897).Powyższa ustawa nałożyła na gminy obowiązek przejęcia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W związku z powyższym, z dniem 1 lipca 2013 r. zmienia się system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców GMINY BOBROWNIKI.

Nowy system ma zapewnić prawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi polegającą na jak największym odzysku odpadów do ponownej przeróbkiz jednoczesną ochroną środowiska naturalnego.


Obecnie o sposobie zagospodarowania odpadów decydują firmy odbierające je od właścicieli nieruchomości. Najtańszym sposobem utylizacji odpadów komunalnych jest składowanie ich na wysypisku, zatem odpady trafiają tam prawie wszystkie. Od lipca br. na wysypiska będzie można wywozić nie więcej niż 50 proc. odpadów ulegających biodegradacji. Z każdym rokiem normy będą ostrzejsze, a za ich nieprzestrzeganie grożą kary finansowe.

Segregacja staje się naszym obowiązkiem

Obowiązek segregacji i recyklingu nałożyła na nas Unia Europejska.

W przypadku niespełnienia poniższych wymogów, Gmina zapłaci wysokie kary, które trzeba będzie doliczyć do opłaty śmieciowej.

50%

10%

obecny poziom odzysku surowców


W nowym systemie gospodarowania odpadami, za odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość selektywnego zbierania odpadów odpowiadać będzie gmina.

Odpady od mieszkańców odbierać ma firma, która obsługiwać będzie teren całej gminy.

Za odbiór odpadów, niezależnie od wielkości wytworzonych śmieci, wszyscy mieszkańcy uiszczać będą jedną podstawową stawkę. Dzięki równej stawce nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci do lasu ani do sąsiadów, znikną dzikie wysypiska. Zniknie też powód,aby pozbywać się śmieci przez spalanie w domowych piecach - co mimo, że jest niezgodnez prawem, nadal stanowi problem.


Podstawowe obowiązki jakie ustawa nałożyła na Gminę:

zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,na których zamieszkują mieszkańcy

utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (poszerzony GPZON)

prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia lub odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych


ILE ŚMIECI WYTWARZAMY ?


JAK SEGREGUJEMY?


ŚMIECI SEGREGOWANE


SKĄD TAKA SKŁADKA ?


Opłata za gospodarowanie odpadami pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują koszty:

a)odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

b)utrzymanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych,

c)obsługi administracyjnej systemu, w tym koszty:

- korespondencji,

- edukacji mieszkańców ( wydruk ulotek, plakatów),

- wydruku deklaracji,

- zakupu oprogramowania i komputerów,

- wynagrodzenia pracowników,

- windykacji należności.


Przyjęta stawka przez Radę Gminy 10 zł od mieszkańca

przy zadeklarowaniu segregowania


Przyjęta stawka przez Radę Gminy 14 zł od mieszkańca

przy braku segregacji


Jakie stawki mają inni ?


Stawki opłat w Gminie Bobrowniki i gminach ościennych


Po co segregujemy?


Ograniczenie masy bioodpadów

kierowanych do składowania

całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


Przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu surowców wtórnych

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

(bez odpadów wielomateriałowych, a zmieszane odpady opakowaniowe)


Odzysk innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych

Odpady gruzowe z grupy 17-tej oraz ex200399

(odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach)


Jak segregować?


Co przysługuje mieszkańcom?


1. liczba pojemników uzależniona od ilości mieszkańców

2. wywóz pojemników 1 raz w m-cu

3. worki do segregacji


Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

zużyte baterie i akumulatory,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

przeterminowane leki,

chemikalia,

meble i inne śmieci wielkogabarytowe (akcja 2 razy do roku),

opony (akcja 2 razy do roku)


Jakie problemy ma nasza gmina ?


Udziały Gminy Bobrowniki w spółce „RECYKLING Wojkowice”

Gmina Bobrowniki jest współudziałowcem w spółce “RECYKLING Wojkowice”. W swoim posiadaniu ma 858 udziałów. Obok Gminy Bobrowniki do spółki przynależą gminy: Ożarowice, Psary, Wojkowice.


W roku 2012 zakończono budowę nowoczesnej stacji segregacji odpadów, przy współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego - w wysokości 1.621.124,78.

W przypadku nie zachowania trwałości projektu (likwidacja spółki, brak odpowiedniej ilości odpadów do segregowania) może zajść konieczność zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi.


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ


Zakład ma 1620 zawartych umów na odbiór śmieci.

Obsługuje ponad połowę mieszkańców naszej gminy


Dlaczego ponad połowa gmin w Polsce, nie ma rozstrzygniętego przetargu?


1. Nie ma rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego

2. Połowa gmin w Polsce nie ogłosiła jeszcze przetargu

3. Ogłosiły przetargi te gminy, które nie miały własnej obsługi

4. Wciąż trwają prace nad kolejną nowelizacją


Część firm prowadzących dotychczasowo odbiór odpadów deklaruje chęć sprzedaży koszy będących w Państwa dyspozycji. Prosimy o sprawdzenie możliwości wykupienia pojemników w biurach obsługi klienta.


Dziękujemy za uwagę


  • Login