GULLSPÅNGSÄLVEN 2010
Download
1 / 33

GULLSPÅNGSÄLVEN 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

GULLSPÅNGSÄLVEN 2010. Lesjöns utlopp (station 2541). Undersökningarna 2010. Ordinarie vattenkemi 17 stationer i vattendrag 10 stationer i sjöar Bottenfauna 5 lokaler i vattendrag. Innehåll. Avrinningsområdet. Organiskt material. Väderförhållanden. Syretillstånd. Vattenföring, ämnes-

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GULLSPÅNGSÄLVEN 2010' - talli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

GULLSPÅNGSÄLVEN 2010

Lesjöns utlopp (station 2541)


Unders kningarna 2010
Undersökningarna 2010

Ordinarie vattenkemi

17 stationer i vattendrag

10 stationer i sjöar

Bottenfauna

5 lokaler i vattendrag


Inneh ll
Innehåll

 • Avrinningsområdet

 • Organiskt material

 • Väderförhållanden

 • Syretillstånd

 • Vattenföring, ämnes-

  transport och arealförlust

 • Metaller

 • Näringstillstånd

 • Surhetstillstånd

 • Bottenfauna


Avrinningsomr de och punktk llor
Avrinningsområde och punktkällor

• Timsälven

• Svartälven

• Letälven-GullspångsälvenV der ret 2010
Väderåret 2010

• Årsmedeltemperatur 4,0 °C jämfört med 5,4 °C (normalvärdet 1961-90)


V der ret 20101
Väderåret 2010

• Årsnederbörd 611 mm jämfört med 685 mm (normalvärdet 1961-90)


Mnestransporter tims lven och svart lven 1989 2010
ÄmnestransporterTimsälven och Svartälven 1989-2010


Mnestransporter tims lven och svart lven 1989 20101
ÄmnestransporterTimsälven och Svartälven 1989-2010


Arealspecifik kv vef rlust 2010
Arealspecifik kväveförlust 2010

• Låg förlust motsvarar normalläckage från icke kvävemättad skogsmark

• Måttligt hög förlust motsvarar normalläckage från påverkad skogsmark

och ogödslad vall

• Hög förlust motsvarar läckage från åker i slättbygd


Arealspecifik fosforf rlust 2010
Arealspecifik fosforförlust 2010

• Mycket låg förlust motsvarar läckage från opåverkad skogsmark

• Låg förlust motsvarar läckage från vanlig skogsmark

• Måttligt hög förlust motsvarar läckage från hyggen och vallodling

• Mycket hög förlust motsvarar läckage från erosionsbenägen åkermarkSurhetstillst nd 2008 10
Surhetstillstånd 2008-10

 • Huvudsakligen god eller svag buffertkapacitet

 • Mycket svag buffertkapacitet i Svartälven vid Sågen (2625)

 • Surstötar förekom i Svartälven vid Sågen (april-maj, okt-nov) och Lesjöns utlopp (apr)

 • Vid 2010 års bottenfaunaunder-sökning var surhetsstatusen nära neutral vid samtliga fem lokaler i rinnande vatten


Surhetstillst nd 1974 2010 gullsp ngs lven 1005
Surhetstillstånd 1974-2010 Gullspångsälven (1005)

• Ökande buffertförmåga p.g.a. kalkningsinsatser


Organiskt material 2008 2010
Organiskt material2008-2010

 • Huvudsakligen måttligt höga halter av organiskt material

 • Hög halt i Daglösens norra del (3415) och Svartälven vid Sågen (2625)

 • Mycket hög halt i Hovaån vid Nötebron (1101)


Organiskt material 1989 2010 tims lven 3001
Organiskt material 1989-2010Timsälven (3001)

• Halterna av organiskt material har ökat något mer än flödet.


Syretillst nd 2008 2010
Syretillstånd 2008-2010

 • Syrefattigt tillstånd i Öjevettern

 • Svagt syretillstånd i Bredreven,Lersjön, Daglösens norra deloch Östersjön
Metaller 2010
Metaller 2010

• Mest mycket låga eller låga halter

• Måttligt höga medelhalter av bly i

Lesjöälven nedströms Lesjöfors

• Liten avvikelse från jämförvärdet

för bly (4 ggr), molybden (3 ggr),

och zink (2 ggr), i övrigt ingen

avvikelse (Lesjöälven)

• Bottenfaunan i Lesjöälven har

bedömts vara påverkad av föro-

rening, troligen bly från Lesjöfors

industriområde


Metaller 2009
Metaller 2009

• Mest mycket låga eller låga halter

• Tillfälligt måttligt höga halter av

bly och zink i Letälven vid Möckelns

utlopp, mycket hög zinkhalt i dec

• Liten avvikelse från jämförvärdet

för molybden (2 ggr), i övrigt ingen

(Letälven)

• Måttligt höga medelhalter av bly

och koppar i Kilstabäcken, hög

blyhalt i augusti

• Periodvis måttligt höga halter av

bly även i Hovaån


N ringsstatus fosfor 2008 2010
Näringsstatus (fosfor)2008-2010

 • Generellt hög eller god näringsstatus

 • Måttlig näringsstatus i Lonnen samt Timsälven vid utloppet i Möckeln

 • Dålig näringsstatus i Hovaån p.g.a. påverkan från främst jordbruk


N ringstillst nd fosfor 1974 2010 gullsp ngs lven 1005
Näringstillstånd (fosfor) 1974-2010Gullspångsälven (1005)

• Flera orsaker till minskande fosforhalter: reningsverk, nedläggning av

jordbruk, avfolkning av glesbygd, bättre standard på enskilda avlopp

och fosforfattiga tvättmedel


N ringstillst nd kv ve 2008 2010
Näringstillstånd(kväve) 2008-2010

 • Generellt måttligt höga kvävehalter

 • Mycket hög halt i Hovaån

 • Hög halt av ammoniumkväve och samtidigt förhöjda värden för alk. och kond. påvisade genomslag från Filipstads reningsverk i norra Daglösen i mars


N ringstillst nd kv ve 1974 2009 gullsp ngs lven 1005
Näringstillstånd (kväve) 1974-2009Gullspångsälven (1005)

• Minskande kvävehalter främst p.g.a. utsläppsbegränsningar vid

Björkborns industriområde


Alger 2010 klorofyll
Alger 2010 (klorofyll)

• Klorofyllhalten (augusti)

bedömdes som hög i Ullvettern

• Klorofyllhalten var måttligt

hög i centrala Daglösen och

Öjevettern

• Övriga sjöar hade låg

klorofyllhalt

• I Lersjön, centrala Daglösen,

Öjevettern, Ullvettern och

Bredreven uppnåddes inte

god status avseende klorofyll


Nattsländelarv av släktet Lype (foto: Medins Biologi AB)


Bottenfauna 2010
Bottenfauna 2010

• Näringsstatusen expertbedömdes som hög på lokalen i Gullspångsälven vid Åråsforsarna.

• Näringsstatusen expertbedömdes som god på lokalerna i Lesjöälven

nedströms Lesjöfors samt Svartälven nedströms Hällefors.

• I Lesjöälven nedströms Lesjöfors bidrog sannolikt förhöjda blyhalter till

den låga individtätheten av bottenfaunaorganismer.

• I Svartälven nedströms Hällefors påvisade mundelsskador på fjädermyggs- larver förekomst av miljögifter i sedimentet.

• Näringsstatusen expertbedömdes som otillfredsställande på lokalen i Storforsälven nedströms Storfors. Mundelsskador på fjädermyggs- larver har förekommit tidigare år.

• Näringsstatusen expertbedömdes som måttlig på lokalen i Hovaån. Förändringar som färre bäcksländor och fler märlkräftor indikerar ökad eutrofieringspåverkan.


ad