Storfjordkonferansen 2010
Download
1 / 11

Storfjordkonferansen 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Storfjordkonferansen 2010. "Korleis kan sjukehusa bidra til førebygging i kommunane?”  ved Marthe Styve Holte styreleiar for Helse Sunnmøre. Lovkrav - Mål. Formål i spesialisthelsetenestelova: fremje folkehelse og motverke sjukdom, skade, liding og funksjonshemming.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Storfjordkonferansen 2010' - talisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Storfjordkonferansen 2010
Storfjordkonferansen 2010

"Korleis kan sjukehusa bidra til førebygging i kommunane?” 

ved

Marthe Styve Holte styreleiar for Helse Sunnmøre


Lovkrav m l
Lovkrav - Mål

 • Formål i spesialisthelsetenestelova: fremje folkehelse og motverke sjukdom, skade, liding og funksjonshemming.

 • Målet med førebyggande helsearbeid er å hindre at sjukdom oppstår og utviklar seg og at dei kronisk sjuke klarer å leve med sjukdomen sin på best muleg måte.


Folkehelsearbeid generelt
Folkehelsearbeid generelt

 • Andre sektorar enn sjukehusa viktigare.

 • Helseføretaka deltek i fylkeskomité for folkehelse – viktig felles arena m.a. med kommunane.

  (Helse Nordmøre og Romsdal representerer helseføretaka i fylket.)


F ringar
Føringar

 • Spesialisthelsetenesta er ein viktig kunnskapsbase og skal i tråd med samhandlingsreforma bidra til kompetanseutveksling og kompetansebygging.

 • I samsvar med samhandlingsavtalen med kommunane skal vi samarbeide om å styrke det førebyggande arbeidet.


Viktige prioriteringar
Viktige prioriteringar

 • Behandling tidleg i sjukdomsforløpet

 • Leggje vekt på læring og meistring

 • Hindre uønska re-innleggingar.

 • Kronisk sjuke.

 • Fysisk aktivitet og sosiale nettverk/fellesskap både i det førebyggjande arbeidet og som del av behandlinga.


Strategi 2020 helse midt norge
Strategi 2020 Helse Midt-Norge

 • Spesialisthelsetenesta må ta medansvar for førebyggjande helsearbeid i eit gjensidig forpliktande samarbeid med kommunane, fylkeskommunane og brukarane.

  (vedtak)


Strategi 2015 helse sunnm re
Strategi 2015 Helse Sunnmøre

 • Vi skal prioritere behandling tidleg i sjukdomsforløpet, og vår rolle i det førebyggande helsearbeid skal bli meir tydeleg


Strategi 2015 konkretisering
Strategi 2015 - konkretisering

 • Vi skal ha ei heilskapleg tilnærming i vårt behandlingsopplegg.

 • Det skal leggjast vekt på førebyggjande arbeid og tidleg intervensjon som sentral del av pasientforløpsarbeidet, særleg for kronikarar og for å hindre unødvendige innleggingar i sjukehus.

 • Vi skal ha fokus på smittevern som eit førebyggande tiltak.

 • Vi skal formidle og bruke den kunnskapen sjukehusa har slik at den kan nyttiggjerast i det førebyggjande arbeidet i kommunane.


Korleis kan sjukehusa bidra
Korleis kan sjukehusa bidra?

 • Vidare dialog om utvikling av kompetansebygging og kunnskapsutveksling. (begge vegar og der brukar blir involvert).(ulike metodar: kurs, bruk av IKT, nettverk etc)

 • Fagaksen fastlege og sjukehus.

 • Læring og meistring i samarbeid med kommunane.

 • Pasientforløp med vekt på førebygging og i samarbeid med kommunane.


Viktig framover
Viktig framover

 • Handlingsplan for iverksetting av strategi 2015

 • Etablering av samhandlingsfora mellom helseføretak og kommunane i samsvar med avtale.

 • Kommunane bør definere nærare kva dei treng av kompetanse i det førebyggande arbeidet? (t.d. smittevern?) (Vi fekk nokre signal i høyringsrunden til Strategi 2015)


Nokre tankar idear
Nokre tankar - idear

 • Egne delavtale med kommunen .

 • Førebygging samarbeid skule,barnehage og friv.sektor.


ad