Kriminalitetens rsaker
Download
1 / 21

Kriminalitetens rsaker - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Kriminalitetens årsaker. Sentrale element i et lovbrudd: - en handling - atferdsperspektivet - en lovbestemmelse som definerer handlingen som et lovbrudd - normperspektivet - en håndhevelse som fastslår at handlingen rammes av en lovbestemmelse – håndhevelsesperspektivet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kriminalitetens rsaker' - taline


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kriminalitetens rsaker l.jpg
Kriminalitetens årsaker

Sentrale element i et lovbrudd:

 • - en handling - atferdsperspektivet

 • - en lovbestemmelse som definerer handlingen som et lovbrudd - normperspektivet

 • - en håndhevelse som fastslår at handlingen rammes av en lovbestemmelse – håndhevelsesperspektivet

 • Når har vi med skjulte lovbrudd å gjøre?

 • Når dreier det seg om registrerte lovbrudd?

 • Når dreier det seg om justismord?

TE Kriminalitetens årsaker


Flerfaktorteorier l.jpg
Flerfaktorteorier

 • En kombinasjon av biologiske (Italienske skole) og miljø faktorer (Franske)

 • Burts(1925) påviste 117 faktorer som var av betydning for ungdomskriminaliteten i England

 • Dersom kriminalitet skyldtes opphopning av ulike kriminalitetsfaktorer burde det ved kartlegging være mulig å forutsi ev. fremtidig kriminalitet hos en person

 • I Norge Møglestue (1962) Bødal (1962) og Christie (1960)

 • Christie fant at ved å undersøke større populasjon enn innsatte så ble det vanskeligere å påvise forskjeller mellom lovovertredere og lovlydige. Han forandret tilnærming

TE Kriminalitetens årsaker


Kriminalitet som sosial l ring 1950 l.jpg
Kriminalitet som sosial læring 1950+

 • Det var ikke individet med medfødte egenskaper og påvirkning av ulike miljøfaktorer som var av interesse (individorientering).

 • Sosiale og kulturelle særpreg ved individets miljø kom i forgrunnen

 • Tarde (fransk): Imitasjon

 • Chicagoskolen: Fellesskapet på gata – lært i omgang med jevnaldrende – og kulturell overføring fra eldre

TE Kriminalitetens årsaker


Kriminologiske teorier l.jpg
Kriminologiske teorier

 • Atferdsperspektivet: Individ, gruppe og samfunnsnivå

 • Normperspektivet: Definering av visse handlinger som lovbrudd

 • Håndhevelsesperspektivet: Politiets og rettsapparatets praksis

 • Flerfaktorperspektivet. Summen av kriminalitetsfremmende faktorer som personen er blitt utsatt for

TE Kriminalitetens årsaker


Den klassiske skolen 1700 tallet l.jpg
Den klassiske skolen 1700-tallet

 • Sentralt navn: Marki av Bocassa 1738- 1794

 • Kriminalitet er ikke determinert av sosiale – eller individuelle forhold, men et resultat av den enkeltes frie valg.

 • Noen er ikke er ikke villige til å underordne seg samfunnspakten, men søker egoistiske fordeler på bekostninger av fellesskapet.

 • Straff og reaksjon blir et sentralt tema.

 • Hvitsnittforbrytere?

TE Kriminalitetens årsaker


Empirisk kriminologi 1800 tallet l.jpg
Empirisk kriminologi 1800 -tallet

 • Quetelet – Belgisk / Mayhew – Engelsk

 • De farlige klasser – filleprolitariatet

 • Utgangspunkt i demografiske metoder

 • Stor tilflytting til byene – industrialisering – forslumming.

 • Maehew: ”London labor and the London poor.De som vil arbeide , de som ikke kan arbeide og de som ikke vil arbeide”

TE Kriminalitetens årsaker


Den italienske skolen 1800 tallet l.jpg
Den Italienske skolen – 1800- tallet

 • Lombroso (1935-1909): Forbrytermennesket (1876)

 • Den fødte forbryter: Fysiske degenregasjonstegn korresponderte med psykiske. Påvirket av Darwin – så forbrytere som karakteristisk for et tidligere utviklingstrinn – modererte seg noe etter hvert

 • Bygger på målinger av 400 fanger + 25000(?) kriminelle.

TE Kriminalitetens årsaker


Den franske skolen 1800 siste del l.jpg
Den Franske skolen 1800- siste del

 • Lacassagne: Sammenheng mellom økonomi og kriminalitet (kornpriser)

 • Vektlegger miljøets betydning

 • Unormale og ”dårlige” hjem

 • Fattigdom og slum som årsak

 • Hjemmets betydning.

 • Vektlegger miljø i motsetning til den italienske som vektla arv som den viktigste årsaksforklaring.

TE Kriminalitetens årsaker


Arv milj l.jpg

Slektsforskning

Dugdale (the Jukes) 1895

Goddard: Kalikakfamilien 1912

Scharffenberg: Omstreiferfam.

Arv? – Sosial arv!

Tvillingforskning

Eugenikk – slektshygiene

Goring:Intelligensdefekter

Healy: emosjonelle konflikter- inspirert av Freud

Kretschmers typeteori

Sheldon

Kurt Schneider introduserte begrepet psykopati i 1923

Arv Miljø

TE Kriminalitetens årsaker


Flerfaktorteorier10 l.jpg
Flerfaktorteorier

 • Forklaringen på kriminalitet lå i summen av de påvirkninger i kriminell retning som vedkommende var blitt utsatt for: Kriminalitetsfaktorer.

 • Kombinasjon av den italienske (arv) og den franske (miljø) skolen

 • Burts (1925) for eksempel påpekte 170 faktorer som fremmet ungdomskriminalitet i England.

 • I Norge: Idar Møglestue (1962), Nils Christie (1960), Kåre Bødal (1962)

 • Ved å utvide populasjonen til å gjelde alle straffedømte – ikke bare de som var i institusjon fant Christie det vanskelig å påvise forskjeller mellom lovovertredere og lovlydige, han endret dermed tilnærming som kom til uttrykk i ny lærebok Hvor tett et samfunn (1975)

TE Kriminalitetens årsaker


Kriminalitet som sosial l ring l.jpg
Kriminalitet som sosial læring

 • Kriminalitet forklares som lært atferd, et resultat av at forbryteren levde opp til omgivelsenes forventninger

 • Sosiale og kulturelle særpreg ved individets miljø kom i forgrunn.

 • Gabriel Tarde –fransk: Imitasjon

 • Sutherland: Forbrytelse som lønnes seg. White Collar crime- kriminalitet og lovlydighet er lært i samhandling med andre.

 • Brun Gulberandsen (1958). Kriminalitet står langt nærmere gutterollen enn jenterollen, og er derfor mer utbredd blant gutter

TE Kriminalitetens årsaker


Det kriminelle samfunn l.jpg
Det kriminelle samfunn

 • Storsamfunnets samfunnssystem kan i seg selv virke kriminalitetsfremmende – Sovjet før og nå?

 • Kriminalitet som en funksjon av strukturelle og organisatoriske forhold ved samfunnet

 • Christies 75: Hvor tett et samfunn?

 • I små og oversiktelige samfunn er kriminalitet og andre avvik langt mindre utbredt enn i de store og uoversiktelige – tette og løse samfunn.

TE Kriminalitetens årsaker


Samfunnsperspektivet emil durkheim anomiteori l.jpg
Samfunnsperspektivet Emil Durkheim - Anomiteori

 • Samhold eller fellesskapet legger bånd på den enkelte: Det hersker NOMOS

 • Det finnes samfunnstilstander der hver enkelt overlates til seg selv: ANOMI – tendens til lovløshet.

 • Da utgår det ingen styring fra NOMOS

 • Samfunnet er avhengig av kriminalitet for at nomos skal virke

 • Durkheim mener markedsøkonomi virker i retning av anomisk samfunn: multinasjonale selskaper??

 • Diskrepans mellom internaliserte ideal/mål og tilgjengelige og sosialt aksepterte midler/ressurser/regler

TE Kriminalitetens årsaker


Slide14 l.jpg
SamfunnsperspektivetRobert Merton (the american dream) skille mellom kulturelle mål og institusjonaliserte (godtatte) midler

TE Kriminalitetens årsaker


Kriminelle delkulturer l.jpg
Kriminelle delkulturer

 • Albert Cohen (1955) Delinquent boys:

 • Kriminalitet særlig utbredt blant gutter fra arbeiderklasse i amerikanske storbyer – hvorfor?

 • Statusfrustrasjon middelklassekulturen blir uoppnåelig – gjengkulturen er en løsning – representerer en reaksjonsdannelse- distinkte trekk:

 • 1.Ikke et nyttepreg – det som stjeles har liten verdi

 • 2. Det stjålne blir ofte gitt bort eller kastes-lovovertredelsen har en skadefryd – hærverk m.m.

 • 3. Negativisme- handlingen er motivert ut fra at den er forbudt

 • 4. Foranderlighet – lite spesialisering

 • 5 Hedonisme – her og nå og ingen langsiktelige mål

TE Kriminalitetens årsaker


Delkultur som fiksjon hauge 63 l.jpg
Delkultur som fiksjonHauge 63.

 • Rådende oppfatning i 50- 60 åra at enkelte unge hadde internalisert gjengkulturen som sine egne og levde opp til disse forventningene

 • Da skulle en tro at gjengene var stabile og godt integrerte – Hauge påviste at de hadde løs struktur og preget av skiftende medlemskap samt at kriminaliteten var høyest hos de perifere medlemmene ikke ledere med høy status

 • Medlemmene opplevde de andre som mer asosiale enn seg selv

TE Kriminalitetens årsaker


Stemplingsteorier l.jpg
Stemplingsteorier

 • Lemmert (1951) Social pathology:

 • Primæravvik: Atferd som utøveren (rasjonaliserer) som ”normalt

 • Sekundæravvik: Atferd som springer ut fra at utøveren har gått inn i rollen som avviker eller kriminell

 • Howard Becker ”Outsiders” – moralske entreprenører

 • Sum: kriminalitet er samfunnsskapt

TE Kriminalitetens årsaker


1970 og framover kriminalitet som konflikt l.jpg
1970 og framover: Kriminalitet som konflikt

 • Ikke kriminaliteten , men kriminaliseringen som ble opptatt av

 • Radikalisering: Studentopptøyer, demonstrasjoner, ulovlige streiker

 • Harmoni avløst av konflikt

 • Først og fremst opptatt av straffesystemet, i liten grad av kriminell atferd

 • Makt og autoritetskonflikter -

 • Klassekonflikter

 • kulturkonflikter

TE Kriminalitetens årsaker


1970 og framover den rasjonelle lovbryter l.jpg
1970 og framover: Den rasjonelle lovbryter

 • Fokus fra hvorfor en person er blitt lovbryter tilfor han begår konkrete lovbrudd

 • Ref. til den klassiske skolen 1700-tallet

 • Cost – benefit. (sosial fallhøyde)

 • Carrol and Weaver: Erfarne og uerfarne butikktyver

 • Konsekvenser for forebyggelse av kriminalitet?

TE Kriminalitetens årsaker


Senmodernitetens globale kriminalitet l.jpg
Senmodernitetens globale kriminalitet

 • Narkokriminalitet

 • Illegal våpenhandel

 • Illegal handel med radioaktivt materiale

 • Menneskesmugling

 • ”Hvit slavehandel”

 • Omsetning av menneskelige organer

 • Hvitvasking av penger

 • Datakriminalitet

TE Kriminalitetens årsaker


Senmodernitetens individuelle kriminalitet l.jpg
Senmodernitetens individuelle kriminalitet

 • Individets fristilling

 • Risikosamfunnet

 • Aktuarkriminologi: Kartlegge ulikheter i risiko for å begå kriminalitet

 • Hvem må man overvåke – overvåkningssamfunnet

 • Strafferetten økt opptatt av prognoser og prediksjon

 • USA: Three strikes and you’re out

 • Nasjonale og internasjonale overvåkingssystemer – Schengen

 • Hvem skal overvåkes/

TE Kriminalitetens årsaker