ปรัชญาและแนวคิด
Download
1 / 44

Philosophy and Concepts of HCRD 02190611 .... - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

ปรัชญาและแนวคิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ( Philosophy and Concepts of HCRD ) 02190611 ผศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ. ยุคความทันสมัย . เกิดขึ้นราวปี ค . ศ .1950 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาได้ยื่นข้อเสนอฟื้นฟู ประเทศในทวีปยุโรป เรียกว่า “ Marshall Plan ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Philosophy and Concepts of HCRD 02190611 .... ' - talia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ปรัชญาและแนวคิด

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

(Philosophy and Concepts of HCRD)

02190611

ผศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ


ยุคความทันสมัย

 • เกิดขึ้นราวปี ค.ศ.1950 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

 • สหรัฐอเมริกาได้ยื่นข้อเสนอฟื้นฟู ประเทศในทวีปยุโรป เรียกว่า

  “Marshall Plan”


ทฤษฎี/แนวคิดการพัฒนา

กระแสหลัก

 • ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory)

  กระแสรอง/กระแสวิพากษ์

 • ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory)

 • ทฤษฎีมาร์กซิสต์ (Marxist Theory)


ทฤษฎีความทันสมัย

(Modernization Theory)

 • นักวิชาการ :

 • Sir Karl Popper

 • Adam Smith

 • Rostow

 • Keynesian

 • Truman

 • Marshall

 • Alex Inkeles

 • Fred N.Riggs

 • T.R.Batten

 • Daniel Lerner


Modernization Theory

Truman

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1945–1953


Modernization Theory

 • อุดมคติ :

 • เศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism)

 • การเมืองแบบประชาธิปไตย (Democracy)

 • สังคมเมือง (Urbanization)

 • อุตสาหกรรม (Industrialization)

 • การแข่งขัน (Competition)


Modernization Theory

แนวคิดหลัก :

 • สังคมมีความเจริญไม่เท่ากัน

 • สังคมไม่ควรยึดติดในประเพณีมากนัก

 • ประเทศที่ร่ำรวยต้องช่วยประเทศยากจน ทั้งด้านทุน เทคโนโลยี วิชาการ

 • ทำให้เป็นอุตสาหกรรม

 • หลุดพ้นจากความยากจน

  การพัฒนา=ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ


Modernization Theory

เกณฑ์วัดอัตราการพัฒนา :

ทางเศรษฐกิจ- GNP, GDP, NI

ทางสังคม-จำนวนคนรู้หนังสือ

- พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง

- จำนวนโทรศัพท์ รถยนต์

- เครื่องใช้ไฟฟ้า

ทางการเมือง-การปกครองระบอบประชาธิปไตย


Modernization Theory

 • ลักษณะคน :เป็นเจ้าของกิจการหรือบริษัท

 • ยึดถือประเพณีแต่ไม่ใช่ทาส

 • ตำแหน่งได้มาจากการทำงาน

 • ยึดถือความสามารถมากกว่าชาติกำเนิด

 • มุ่งอนาคต

 • มีเหตุผล

 • ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

 • มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว


Modernization Theory

 • Alex Inkeles : Modern Man

 • เปิดรับประสบการณ์ใหม่

 • มีความพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง

 • ยอมรับความหลากหลายที่ต่างออกไป

 • แต่ไม่ขาดจุดยืนของตัว

 • เมื่อสงสัยอะไรต้องแสวงหาข่าวสาร

 • หรือความจริงให้ได้

 • มองอนาคตและปัจจุบัน มากกว่าอดีต

 • มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้


Modernization Theory

 • มีการวางแผนที่ดี

 • มีความเชื่อมั่นว่าจะทำได้

 • ให้คุณค่าด้านทักษะทางเทคนิค

 • ความรู้มากขึ้นค่าตอบแทนก็จะสูงขึ้น

 • ให้คุณค่าการศึกษาแบบทางการ/การเข้าโรงเรียน

 • เคารพเกียรติของผู้อื่น

 • เป็นคนที่มีเหตุผล


Modernization Theory

การศึกษา

 • การสร้างทักษะที่จำเป็น

 • การสร้างคนให้มีความรู้เพื่อตอบสนองการผลิต

 • การสร้างความทันสมัย

  การศึกษา=ในระบบโรงเรียน (Formal Education)


Modernization Theory

T.R.Batten: Mature Man

1.รู้จักใช้ความคิดแบบมีจุดหมายปลายทาง

2.มีความสามารถคาดการณ์ภายหน้าได้ดี

3.สามารถทำงานสลับซับซ้อนได้ดี

4.ยินดีรับฟังและทำความเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น

5.ชำนาญในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น


Modernization Theory

Fred N.Riggs- ลักษณะสังคมประเทศกำลังพัฒนา

เป็นสังคมทวิลักษณ์

 • เกษตรVSอุตสาหกรรม

 • ความเชื่อแบบดั้งเดิม VS วิทยาศาสตร์

 • แบบแผนพฤติกรรมชาติกำเนิด VS ความสามารถ

 • บุคลิกภาพเป็นแบบอนุรักษ์ VS สมัยใหม่


Modernization Theory

Talcott Parsons- สังคมประเพณี

1. ความสัมพันธ์แบบเฉพาะตัว

2. สถานภาพยึดตามชาติวุฒิ

3. หน้าที่ไม่มีขอบเขตแน่นอน

4. ไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์มาเข้าเกี่ยวข้อง

5. มุ่งประโยชน์ส่วนรวม


Modernization Theory

Talcott Parsons- สังคมสมัยใหม่

1. ความสัมพันธ์แบบสากล

2. สถานภาพยึดตามคุณวุฒิ

3. หน้าที่มีขอบเขตแน่นอน

4. มีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

5. มุ่งประโยชน์ส่วนตน


Modernization Theory

กลยุทธ์การพัฒนา

 • ให้เอกชนเป็นผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแทนรัฐ

 • เปลี่ยนฐานเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม

 • เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) และรายได้ต่อหัวของประชาชน (NI)

 • ใช้ทรัพยากรและความมั่งคั่งในชนบทเป็นปัจจัย

  ในการสร้างความเจริญให้แก่เมือง


Modernization Theory

 • กลยุทธ์การพัฒนา

 • ใช้กลไกของตลาด เปิดการค้าเสรี

 • รัฐเป็นผู้ลงทุนในโครงการขั้นพื้นฐาน

 • รัฐกำหนดค่าจ้างแรงงานให้อยู่ในระดับต่ำ

 • รัฐจะต้องสร้างกำลังทหาร-ตำรวจให้เข้มแข็ง

 • การพัฒนาเริ่มจากรัฐบาล


Modernization Theory

Rostow : The Stage of Economic Growth

1. Traditional Society

2. Precondition for Take-off

3. Take-off Stage

4. Stage of High Mass Consumption

5. Beyond Consumption


Modernization Theory

สุธี ประศาสน์เศรษฐ์- ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ

1.ลัทธิพัฒนานิยม-การพึ่งพาต่างประเทศ

2.ลัทธิบริโภคนิยม-การดำเนินชีวิตแบบชนชั้นสูง

3.ลัทธิความมั่นคง-การควบคุมของรัฐ


Modernization Theory

การพัฒนา (Development) หมายถึง...

 • การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)

 • การทำให้เป็นตะวันตก (Westernization)

 • การทำให้เป็นเมือง (Urbanization)

 • การทำให้เป็นอุตสาหกรรม (Industrialization)


Modernization Theory

เครื่องมือ/องค์กรทางการเงิน

 • ธนาคารโลก (World Bank)

 • ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟู

  และพัฒนา (IBRD)

 • กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

 • ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)


ทฤษฎีการพึ่งพา

(Dependency Theory)

 • เกิดขึ้นในราวปี ค.ศ.1960

 • มีกำเนิดมาจากปัญหาความด้อยพัฒนา

  ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา


Dependency Theory

 • นักวิชาการ :

 • Gunnar Frank

 • Seer

 • Cardoso

 • Santos

 • Nyerere

 • Wallerstein

 • Gandhi


Dependency Theory

 • อุดมคติ:

 • การหลุดพ้นจากการพึ่งพา

 • จุดมุ่งหมาย :

 • ลดความไม่เท่าเทียมกัน

 • การว่างงาน

 • ความยากจน

 • การพึ่งตนเอง


Dependency Theory

แนวคิดหลัก :

 • สภาพด้อยพัฒนาเป็นผลมาจากการที่

  ทรัพยากรและส่วนเกินทางเศรษฐกิจไหล (Drained) ไปสู่โลกเหนือ เนื่องจากลัทธิล่าอาณานิคม


Dependency Theory

แนวคิดหลัก :

 • การพึ่งพาระบบทุนนิยมทำให้กลายเป็น ประเทศบริวารทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นแหล่งวัตถุดิบ ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม เป็นแหล่งขยายตัวการลงทุน


Dependency Theory

แนวคิดหลัก :

 • ความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะเอารัดเอาเปรียบ เช่น การขายวัตถุดิบราคาถูก แต่กลับต้องซื้อสินค้าอุตสาหกรรมในราคาแพง โดยการถ่ายโอนบรรษัทข้ามชาติ


Dependency Theory

แนวคิดหลัก :

 • การพัฒนาและความด้อยพัฒนาไม่แยกจากกันเกิดในประเทศเดียวกันและระหว่างประเทศ

 • สภาพด้อยพัฒนาเป็นกระบวนการเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ


Dependency Theory

 • ลักษณะสังคมที่พัฒนา :

 • การหลุดพ้น/ปลดเปลื้องภาวะการพึ่งพา

 • พึ่งตนเอง

 • การจัดระเบียบทางสังคม

  ไม่ใช่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ


Dependency Theory

 • ลักษณะคนที่พัฒนา :

 • ต้องพึ่งตนเอง (Self-Reliant)

 • มีจิตใจเพื่อสังคม (Socialist-Mine)


Dependency Theory

 • แนวทางการพัฒนา :

 • การปฏิวัติแบบสังคมนิยม

 • การตัดความสัมพันธ์กับประเทศศูนย์กลาง

 • การพึ่งตนเองเป็นหลัก


Dependency Theory

 • แนวทางการพัฒนา:Seers

 • ลดการพึ่งพาจากการนำเข้าทั้งอาหารและน้ำมัน

 • เปลี่ยนแปลงรูปแบบและรสนิยมในการบริโภค

 • กระจายรายได้และใช้นโยบายภาษี

 • รัฐอาจต้องเป็นเจ้าของกิจการทรัพยากรธรรมชาติ

 • ดำเนินนโยบายทางวัฒนธรรมเพื่อลดการพึ่งพา


Dependency Theory

 • บทบาทการศึกษา :

 • การศึกษาในระบบโรงเรียนทำให้เกิดการพึ่งพา

  ต้องแบมือขอ เป็นบ่อเกิดความด้อยพัฒนา

 • การศึกษาต้องทำให้คนช่วยตัวเองได้

 • การศึกษาควรแยกตามกลุ่มความสนใจ

  การศึกษาไม่ใช่แค่ในระบบโรงเรียน


Dependency Theory

การพัฒนา (Development) หมายถึง...

 • ไม่ใช่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 • การปฏิรูประเบียบสังคมให้มีความยุติธรรม

 • เอกราชของชาติ

 • อิสระจากการแทรกแซง/ครอบงำ


ทฤษฎีมาร์กซิสต์

(Marxist Theory)

 • วัยหนุ่มเขียนหนังสือ Economic & Philosophic Manuscripts of 1844

 • วัยสูงอายุเขียนหนังสือ Capital

 • ค.ศ.1970 การปฏิวัติในจีน...


Marxist Theory

Karl Marx :

 • การผลิตแบบทุนนิยมเป็นที่มาของ ความทุกข์ยากของกรรมกร

 • ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำคัญน้อยกว่า เครื่องจักร

 • เจ้าของปัจจัยการผลิตยิ่งผลิตได้มาก ยิ่งสร้างความร่ำรวย แต่กรรมกรยิ่งจนลง


Marxist Theory

 • นักวิชาการ :

 • คาร์ล มาร์ก(Karl Marx)

 • สตาลิน(Stalin)

 • เลนิน (Lenin)

 • ฮิตเลอร์(Hitler)

 • เหมาเจ๋อตุง(Mao Jer Tung)

 • คัสโตร(Castro)


Marxist Theory

 • อุดมคติ :

 • การทำให้ทุกคนเท่าเทียมกัน

 • ไม่มีชนชั้น

 • เน้นเรื่องพลังมวลชนที่สามารถสร้าง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้


Marxist Theory

แนวคิดหลัก :

พยายามจัดสรรอำนาจ

ทำให้ทุกคนเท่าเทียมกัน

ทำสงครามประชาชน

 แย่งชิงอำนาจรัฐ ปลุกระดมมวลชนขับไล่ จักรวรรดินิยม


Marxist Theory

สังคมที่พัฒนา :

 • ทุกอย่างเป็นของรัฐ

 • ไม่มีชนชั้น โดยสังคมจะเปลี่ยนผ่านจาก..

ประเพณี ขุนนาง เป็น ทุนนิยม สังคมนิยม และคอมมิวนิสต์


Marxist Theory

ลักษณะคนที่พัฒนา :

 • มีจิตสำนึก (Minded Man)

 • ถูกปลดปล่อย (Liberated Man)


Marxist Theory

บทบาทการศึกษา :

 • ต้องทำให้อ่านออกเขียนได้

 • ยกระดับจิตสำนึกเพื่อความยุติธรรม


Marxist Theory

การพัฒนา (Development)

ความก้าวหน้าขั้นสูงสุด ต้องทำลายล้างการจัดระเบียบทางสังคมแบบทุนนิยม


ad