Tunteet ja niiden synty
Download
1 / 10

Tunteet ja niiden synty - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tunteet ja niiden synty. Tunne eli emootio on subjektiivinen, mielihyvän tai mielipahan sävyttämä, melko lyhytaikainen kokemus tai reaktio Tunteet heräävät sosiaalisissa tilanteissa, ajattelun tai tavoitteiden yhteydessä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Tunteet ja niiden synty

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tunteet ja niiden synty


 • Tunne eli emootio on subjektiivinen, mielihyvän tai mielipahan sävyttämä, melko lyhytaikainen kokemus tai reaktio

 • Tunteet heräävät sosiaalisissa tilanteissa, ajattelun tai tavoitteiden yhteydessä

 • Ihminen kokee monenlaisia tunteita, jotka vaihtelevat kestoltaan, intensiteetiltään (voimakkuus), sävyltään ja merkitykseltään

 • Lisäksi jokainen liittää tunteeseen impulsiivisesti muita kokemuksiaan, tietojaan sekä muistojaan

 • Tunteet syntyvät useimmiten automaattisesti ja ilman tietoista harkintaa, mutta niitä voidaan tuottaa myös tietoisesti esimerkiksi erilaisten ilmeiden avulla


 • Osa ihmisen tunteista on synnynnäisiä ja universaaleja (löytyy joka kulttuurista), kuten ilo, suru, viha ja pelko

 • Tunteita voidaan ilmaista tahallisesti tai tahattomasti ja erilaisten ilmeiden, äänien, eleiden tai asentojen avulla

 • Oppiminen ja kulttuuri vaikuttavat tunteiden kehittymiseen ja ilmaisuun sekä siihen, miten muiden tunteita tunnistetaan

 • Kulttuurin lisäksi merkittäviä tekijöitä tunteiden kehittymisessä ovat esimerkiksi perusturvallisuus (Erikson), kiintymyssuhteet (mm. Bowly), seksuaalisuuden kehitys (Freud) ja tarvitsevuuden ja itsenäisyyden ristiriidan ratkaisu (Mahler)

 • Tunteet kehittyvät mm. peilisuhteiden, objektisuhteiden, samaistumisen, psyykkisen itsesäätelyn ja itsetunnon kautta

 • Tunteiden kehittyminen on osa kokonaispersoonallisuuden kehitystä


Tunneteoriat

Kognitiiviset tunneteoriat

Biologis-fysiologiset tunneselitykset

Sosiaaliset selitykset


Kognitiiviset tunneteoriat

 • Perustuvat käsitykseen, jonka mukaan ihminen käsittelee ja ohjaa aktiivisesti tunteitaan. Tunteet rinnastetaan muuhun tiedonkäsittelyyn

 • Tunteet ja ajattelu ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa: ajattelun avulla voi muuttaa tunnetta ja tunne voi muokata ajattelua.

 • Tunteet syntyvät arvioiden ja tulkintojen seurauksena, jotka taas perustuvat sisäisiin malleihin eli skeemoihin

 • Tunteet ovat yksilön tulkintoja omasta sisäisestä tilasta ja ympäristön tarjoamista malleista

 • Kaikista keskeisimmät kognitiiviset tunneteoriat ovat Schachterin ja Singerin näkemys sekä Richard Lazaruksen tunneteoria


Schacher ja Singer

Richard Lazarus

 • Jotta tunne syntyisi, yksilöllä on oltava fysiologinen tila ja se on kyettävä tulkitsemaan

 • Tunteen kokeminen on tulosta omasta, havaintojen avulla tehdystä tulkinnasta. Esim. ”Metsässä on pimeää. Kuulen ääniä pusikosta. Kahden puun välissä vilahti jokin. En uskalla kulkea metsässä. Pelkään

 • Tekivät 1960-luvun alussa kuuluisan adrenaliinikokeensa

 • Oma arviointi ja ympäristö luovat tunteen

 • Ärsyke saa aikaan primaari- arvion, jonka avulla ihminen päättelee nopeasti, miten suhtautua tilanteeseen

 • Primaariarvion jälkeen seuraa hitaampi, mutta todella paljon tarkempi sekundaariarvio, jonka avulla ihminen pohtii esim. ”Selviänkö tilanteesta?”

 • Arviointi saa aikaan tunteen ja reaktion, toiminnan

 • Minäkäsitys ja maailmankuva vaikuttavat arvioihin, uutta tietoa verrataan vanhaan


Lazaruksen tunneteoria

Maailmankuva Minäkäsitys

Tunne

Ärsyke

primaariarvio

sekundaariarvio

Toiminta

Ajattelu


Biologis-fysiologiset tunneselitykset

 • Painottavat biologista ihmiskuvaa ja korostavat ihmisten ja eläinten tiettyjen tunnemekanismien yhtäläisyyttä

 • Näiden tunneselitysten perustana ovat olleet mm. Käsitykset perittyjen tunnevalmiuksien olemassaolosta (esim. viha valmistaa taisteluun), etologiset tutkimukset ja vaistoteoriat, evoluutiopsykologian tutkimukset sekä James-Langen fysiologinen tunneteoria

 • James-langen fysiologinen tunneteoria: Elimistön reaktiot tulkitaan tunteiksi, esim. ”Vapisen, olen siis peloissani.”

 • Tunteet ”tuntuvat kehossa”, koska: 1) Autonomisen hermoston osat aktivoituvat tunteista, 2) elimistö pyrkii aina homeostaasiin (tasapainoon) välttämällä epämiellyttäviä tunteita, ja 3) tunteita säätelee aivojen sisäosissa sijaitseva limbinen järjestelmä


Sosiaaliset selitykset

 • Tunteet syntyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Niiden oppimista edistävät mallit, palkkiot ja rangaistukset

 • Tunteet saatetaan nähdä myös ehdollistumisen tuloksena (Watson, Skinner)

 • Tunteet omaksutaan sosiaalisen oppimisen ja palautteen kautta

 • Ihminen pystyy myös vahvistamaan tunnettaan, poistamaan epäilyjä ja löytämään myönteisiä puolia

 • Ymmärretään muiden tunteita, jonka johdosta viestiminen paranee

 • Tunteet herättävät vastatunteita ja tunteet tarttuvat

 • Kulttuurilla suuri vaikutus ilmaisemiseen

 • Yleistä ryhmään tai normeihin tukeutuminen. ”Täytyy olla kuin kaikki muut.””Ei sieltä viimeksikään ketään tullut.”


Tunteita on vaikea tutkia

 • Tunteiden operationalisointi on ongelmallista, koska tunteita on vaikea määritellä niin, että ne saataisiin mitattavaan muotoon.

 • Tunteet ovat todella moniulotteisia, minkä vuoksi luotettavia mittausmenetelmiä on vähän. Tämän vuoksi tunteiden eri osatekijöitä tutkitaan eri tavoin.

 • Psykologian perusmenetelmistä käytössä ovat mm. koejärjestelyt, tarkkailutilanteet, itsearvioinnit ja haastattelut


ad
 • Login