Aktualizacja
Download
1 / 19

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Endogenne potencjały rozwojowe województwa lubelskiego (wstępne wyniki analizy) Bogdan Kawałko Dyrektor. Lublin, 20 sierpnia 2012 r. Potencjał Rozwojowy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020' - tala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego

na lata 2006 – 2020

Endogenne potencjały rozwojowe województwa lubelskiego

(wstępne wyniki analizy)

Bogdan Kawałko

Dyrektor

Lublin, 20 sierpnia 2012 r.


Potencjał Rozwojowy

Brakjestjednolitej(jednej)uniwersalnej definicji określającejPOTENCJAŁ ROZWOJOWY(trudność)

- Najczęściej przyjmował się zespół różnych czynników będących w zależności i korelacji (pozytywnej, synergicznej)

- Innym podejściem jest określenie potencjałów za pomocąudziałuposzczególnych jego składowych w zasobach ogólnokrajowych (zewnętrznych)


Potencjał Rozwojowy

 • Relacje SRW a krajowy i regionalny system programowania (potencjały)

 • Strategia powinna identyfikować potencjały i bariery rozwojowe istotne z punktu widzenia rozwoju województwa i kraju

 • Obszary strategicznej interwencji wskazane w SRW powinny przełożyć się na koncentrację tematyczną i terytorialną

 • SRW powinny wskazać oczekiwania i propozycje przedsięwzięć priorytetowych istotnych do realizacji na poziomie regionalnym oraz wspólnych dla poziomu krajowego i regionalnego

 • Powiązanie potencjałów rozwojowych z systemem wsparcia


Potencjał Rozwojowy

 • PROBLEMY:

 • Trudna identyfikacja, trudne wybory

 • Brak kryteriów wyboru

 • Duże wyzwanie intelektualne


Terytorializacja

- co wynika z dokumentów strategicznych ?

 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

  • „Głównym zadaniem planowania przestrzennego jest

   • wskazywanie możliwości optymalnego wykorzystania przestrzennie zróżnicowanych cech danego obszaru dla osiągnięcia celów rozwojowych,

   • ustalenie rozmieszczenia w przestrzeni i koordynacja w czasie działań rozwojowych, pozwalające na uzyskanie efektu synergii tych działań

   • zachowanie tych cech terytorium, które wymagają ochrony i gwarantują tworzenie podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju.”

 • Wyznaczanie obszarów funkcjonalnych


Terytorializacja

- co wynika z dokumentów strategicznych ?

 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020

  • „Celem strategicznym polityki regionalnej jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju:

   • wzrostu,

   • zatrudnienia,

   • spójności.”

  • „Celem polityki staje się stymulowanie wszystkich regionów do rozwoju ich potencjału wzrostu przede wszystkim na podstawie ich zasobów endogennych. „

 • Wyznaczanie obszarów strategicznej interwencji


Terytorializacja

- Założenia aktualizacji Strategii (…)

 • „Nowe podejście do wsparcia regionów zakłada większą koncentrację środków oraz przesunięcie akcentów z wyrównywania szans rozwojowych na wydobywanie specyficznych dla danego obszaru potencjałów rozwojowych.”

 • Wśród zasad wskazanych w Założeniach (…), które będą brane pod uwagę przy opracowaniu Strategii są:

  • trwałości i zrównoważonego rozwoju, co oznacza tworzenie wartości dodanej na trwałych podstawach m.in. Poprzez wykorzystanie endogenicznych potencjałów

  • koncentracji: określenie obszarów strategicznej interwencji/ obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadlokalnym w aspekcie: tematycznym i terytorialnym


Potencjał rozwojowy

- jak go można definiować ?

POTENCJAŁ TERYTORIALNY

to potencjał rozwojowy wynikający z uwarunkowań danego obszaru


Potencjał rozwojowy

- jak go można definiować ?

Potencjał człowieka: wiedza, doświadczenie, umiejętności, zdolności, motywacja, otwartość na zmiany

Potencjał instytucji: możliwości instytucji do sprawnego wypełniania postawionych zadań

Potencjał gospodarki: zespół cech danej gospodarki, decydujących o jej konkurencyjności


Potencjał rozwojowy

- co zrobić by go wykorzystać ?

 • Wykorzystanie potencjału oznacza:

  • jego zdefiniowanie (co możemy wykorzystać),

  • określenie warunków jego wykorzystania,

  • koniczność określenia jakie działania należy podjąć, aby dany zasób wygenerował większą wartość dodaną

   • dostosowanie wsparcia do realiów danego terytorium,

   • konsekwentne, długofalowe i zintegrowane wsparcie.

 • Kluczową kwestią jest zachowanierównowagi pomiędzy czynnikiem ekonomicznym (generowanie wartości dodanej dzięki wykorzystaniu danego zasobu) a czynnikiem społecznym i środowiskowym (bardzo ważna rola planowania przestrzennego).


Potencjały rozwojowe

- ankieta

 • Adresatami ankiety były osoby uczestniczące w debacie, m.in.:

  • jednostki samorządu terytorialnego (233 jednostki),

  • departamenty Urzędu Marszałkowskiego,

  • Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego,

  • inni zaangażowani partnerzy społeczno-gospodarczy.

 • W sumie wypełnionych zostało 91 ankiet

 • Skala od 1 do 10

 • 10 oznacza największe znaczenie, a 1 najmniejsze znaczenie

 • Odpowiedzi „inne…” – niewielka liczba wskazań lecz z wysoką oceną zniekształca wyniki ankiet


Potencjały rozwojowe

- wyniki ankiet

Co stanowi najważniejszy potencjał województwa lubelskiego?

Inne: m.in. środowisko, turystyka, transgraniczność


Potencjały rozwojowe

- wyniki ankiet

Co stanowi najważniejszą słabość województwa lubelskiego?

Promocja regionu, sieć szerokopasmowego internetu


Potencjały rozwojowe

- wyniki ankiet

Co stanowi najważniejszą szansę rozwojową województwa lubelskiego?


Potencjały rozwojowe

- wyniki ankiet

Co stanowi najważniejsze zagrożenie dla rozwoju województwa lubelskiego?


Potencjały rozwojowe

- podsumowanie wyników ankiet

?


Podsumowanie

 • wykorzystanie potencjału danego obszaru powinno przekładać się na tworzenie wartości dodanej na tym właśnie obszarze

 • „odkrywanie” potencjału i zagospodarowywanie zasobów musi mieć w dużej mierze charakter oddolny

 • niezbędne jest kompleksowe podejście do „zagospodarowania” danego potencjału\

 • dyskusja, weryfikacja oraz uzupełnienie propozycji zgłoszonych przez Departamenty


Dodatkowe informacje

 • Wszystkie informacje dotyczące procesu aktualizacji Strategii będą na bieżąco udostępniane na stronie:

 • www.strategia.lubelskie.pl

 • Kontakt :

 • [email protected]


Dziękuję za uwagę

Bogdan Kawałko

Dyrektor


ad