Aktualizacja
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Endogenne potencjały rozwojowe województwa lubelskiego (wstępne wyniki analizy) Bogdan Kawałko Dyrektor. Lublin, 20 sierpnia 2012 r. Potencjał Rozwojowy.

Download Presentation

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego

na lata 2006 – 2020

Endogenne potencjały rozwojowe województwa lubelskiego

(wstępne wyniki analizy)

Bogdan Kawałko

Dyrektor

Lublin, 20 sierpnia 2012 r.


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Potencjał Rozwojowy

Brakjestjednolitej(jednej)uniwersalnej definicji określającejPOTENCJAŁ ROZWOJOWY(trudność)

- Najczęściej przyjmował się zespół różnych czynników będących w zależności i korelacji (pozytywnej, synergicznej)

- Innym podejściem jest określenie potencjałów za pomocąudziałuposzczególnych jego składowych w zasobach ogólnokrajowych (zewnętrznych)


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Potencjał Rozwojowy

 • Relacje SRW a krajowy i regionalny system programowania (potencjały)

 • Strategia powinna identyfikować potencjały i bariery rozwojowe istotne z punktu widzenia rozwoju województwa i kraju

 • Obszary strategicznej interwencji wskazane w SRW powinny przełożyć się na koncentrację tematyczną i terytorialną

 • SRW powinny wskazać oczekiwania i propozycje przedsięwzięć priorytetowych istotnych do realizacji na poziomie regionalnym oraz wspólnych dla poziomu krajowego i regionalnego

 • Powiązanie potencjałów rozwojowych z systemem wsparcia


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Potencjał Rozwojowy

 • PROBLEMY:

 • Trudna identyfikacja, trudne wybory

 • Brak kryteriów wyboru

 • Duże wyzwanie intelektualne


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Terytorializacja

- co wynika z dokumentów strategicznych ?

 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

  • „Głównym zadaniem planowania przestrzennego jest

   • wskazywanie możliwości optymalnego wykorzystania przestrzennie zróżnicowanych cech danego obszaru dla osiągnięcia celów rozwojowych,

   • ustalenie rozmieszczenia w przestrzeni i koordynacja w czasie działań rozwojowych, pozwalające na uzyskanie efektu synergii tych działań

   • zachowanie tych cech terytorium, które wymagają ochrony i gwarantują tworzenie podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju.”

 • Wyznaczanie obszarów funkcjonalnych


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Terytorializacja

- co wynika z dokumentów strategicznych ?

 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020

  • „Celem strategicznym polityki regionalnej jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju:

   • wzrostu,

   • zatrudnienia,

   • spójności.”

  • „Celem polityki staje się stymulowanie wszystkich regionów do rozwoju ich potencjału wzrostu przede wszystkim na podstawie ich zasobów endogennych. „

 • Wyznaczanie obszarów strategicznej interwencji


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Terytorializacja

- Założenia aktualizacji Strategii (…)

 • „Nowe podejście do wsparcia regionów zakłada większą koncentrację środków oraz przesunięcie akcentów z wyrównywania szans rozwojowych na wydobywanie specyficznych dla danego obszaru potencjałów rozwojowych.”

 • Wśród zasad wskazanych w Założeniach (…), które będą brane pod uwagę przy opracowaniu Strategii są:

  • trwałości i zrównoważonego rozwoju, co oznacza tworzenie wartości dodanej na trwałych podstawach m.in. Poprzez wykorzystanie endogenicznych potencjałów

  • koncentracji: określenie obszarów strategicznej interwencji/ obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadlokalnym w aspekcie: tematycznym i terytorialnym


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Potencjał rozwojowy

- jak go można definiować ?

POTENCJAŁ TERYTORIALNY

to potencjał rozwojowy wynikający z uwarunkowań danego obszaru


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Potencjał rozwojowy

- jak go można definiować ?

Potencjał człowieka: wiedza, doświadczenie, umiejętności, zdolności, motywacja, otwartość na zmiany

Potencjał instytucji: możliwości instytucji do sprawnego wypełniania postawionych zadań

Potencjał gospodarki: zespół cech danej gospodarki, decydujących o jej konkurencyjności


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Potencjał rozwojowy

- co zrobić by go wykorzystać ?

 • Wykorzystanie potencjału oznacza:

  • jego zdefiniowanie (co możemy wykorzystać),

  • określenie warunków jego wykorzystania,

  • koniczność określenia jakie działania należy podjąć, aby dany zasób wygenerował większą wartość dodaną

   • dostosowanie wsparcia do realiów danego terytorium,

   • konsekwentne, długofalowe i zintegrowane wsparcie.

 • Kluczową kwestią jest zachowanierównowagi pomiędzy czynnikiem ekonomicznym (generowanie wartości dodanej dzięki wykorzystaniu danego zasobu) a czynnikiem społecznym i środowiskowym (bardzo ważna rola planowania przestrzennego).


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Potencjały rozwojowe

- ankieta

 • Adresatami ankiety były osoby uczestniczące w debacie, m.in.:

  • jednostki samorządu terytorialnego (233 jednostki),

  • departamenty Urzędu Marszałkowskiego,

  • Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego,

  • inni zaangażowani partnerzy społeczno-gospodarczy.

 • W sumie wypełnionych zostało 91 ankiet

 • Skala od 1 do 10

 • 10 oznacza największe znaczenie, a 1 najmniejsze znaczenie

 • Odpowiedzi „inne…” – niewielka liczba wskazań lecz z wysoką oceną zniekształca wyniki ankiet


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Potencjały rozwojowe

- wyniki ankiet

Co stanowi najważniejszy potencjał województwa lubelskiego?

Inne: m.in. środowisko, turystyka, transgraniczność


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Potencjały rozwojowe

- wyniki ankiet

Co stanowi najważniejszą słabość województwa lubelskiego?

Promocja regionu, sieć szerokopasmowego internetu


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Potencjały rozwojowe

- wyniki ankiet

Co stanowi najważniejszą szansę rozwojową województwa lubelskiego?


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Potencjały rozwojowe

- wyniki ankiet

Co stanowi najważniejsze zagrożenie dla rozwoju województwa lubelskiego?


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Potencjały rozwojowe

- podsumowanie wyników ankiet

?


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Podsumowanie

 • wykorzystanie potencjału danego obszaru powinno przekładać się na tworzenie wartości dodanej na tym właśnie obszarze

 • „odkrywanie” potencjału i zagospodarowywanie zasobów musi mieć w dużej mierze charakter oddolny

 • niezbędne jest kompleksowe podejście do „zagospodarowania” danego potencjału\

 • dyskusja, weryfikacja oraz uzupełnienie propozycji zgłoszonych przez Departamenty


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Dodatkowe informacje

 • Wszystkie informacje dotyczące procesu aktualizacji Strategii będą na bieżąco udostępniane na stronie:

 • www.strategia.lubelskie.pl

 • Kontakt :

 • strategia@lubelskie.pl


Aktualizacja strategii rozwoju wojew dztwa lubelskiego na lata 2006 2020

Dziękuję za uwagę

Bogdan Kawałko

Dyrektor


 • Login