slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
دفترکارسبز

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

دفترکارسبز - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

دفترکارسبز. به شکل ایده ال ما می بایست بیشتر روز خود را در بیرون و زیر آفتاب و در هوای آزاد بگذرانیم . ولی واقیت این است که ما 90% از وقت خود را در داخل ساختمانها سپری می کنیم. جامعه ايراني در افق چشم اندازه بيست ساله ( 1404).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' دفترکارسبز' - takara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

به شکل ایده ال ما می بایست بیشتر روز خود را در بیرون و زیرآفتاب و در هوای آزاد بگذرانیم . ولی واقیت این است که ما 90% از وقت خود را در داخل ساختمانها سپری می کنیم

slide3
جامعه ايراني در افق چشم اندازه بيست ساله ( 1404)

برخودار از سلامت، رفاه، امنيتغذايي، تاميناجتماعي، برخودار ازفرصتهاي برابر، توزيع مناسب در آمد ، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض

و بهره مند از محيطزيست مطلوب

slide4

ماده 190 برنامه پنجم توسعه كشور

كليه دستگاه هاي اجرائي و موسسات و نهادهاي غير دولتي موظفند جهت كاهش

اعتبارات هزينه اي دولت، اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط

زيستبراي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب،

مواد اوليه و تجهيزات،كاهش مواد زايد جامد و بازيافت طبق آيين نامه

سازمان حفاظت محيط زيست اقدام نمايند.

slide5
مفهوم دفتر كار سبز در سازمان/ ادارات/ارگان ها/ دستگاه هاي اجرائي

• توجيه استفاده از مواد شامل آب و انرژي

• كاهش حجم مواد پسماند و بهبود مديريت مواد پسماند

• اتخاذ تدابير خريد سبز و بهبود تداركات

• بهبود كيفيت محيط داخلي سازمان

• آگاه سازي كاركنان نسبت به اهميت موضوعات زيست محيطي

بعلاوه پذيرش اصول و قواعد راهنماي GOمي تواند بعنوان يك ابزار كاهش هزينه و معرفي مسئوليت هاي زيست محيطي، براي سازمانعمل نمايد. سازمان مي تواند تصوير خود را نسبت به درك و آگاهي ذينفعان و مشتريان و ارباب رجوع كه بطور فزاينده نسبت به حفاظتاز محيط زيست هشيار هستند بهبود بخشد.

slide6
اهداف بكارگيري چك ليست هاي دفتر كار سبز

• همسويي اقدامات روزانه دفتر كار با محيط زيست بعنوان مولفه مديريتي

• شناسايي معيارهاي مهم و اولويت دار براي سازمان(دفتر كار، اداره و ...)

• توانمندسازي منابع انساني در اجراي آنها و تضمين پايداري

• ارتقاء منطقي بهره وري در استفاده از منابع

• ايجاد فرصتي براي سازمان ها جهت اتخاذ رويكردي جهت ايجاد سيستم دفتر كار سبز

*در اكثر مواقع، فعاليتهاي زيست محيطي اصلاحي در دفتر كار سبز، سرمايه گذاري كمي( در حد تنخواه) را نشان مي دهد و تقريبا در کمتراز يك سال اين هزينه برمي گردد.

slide7
GOمخاطبين راهنماي دفتر كار سبز

راهنماي دفتر كار سبز مي تواند توسط مديران و پيمانكاران سازمان ها همچنين مجريان فني سيستمهاي آنان مورد استفاده واقع گردد.

slide8
مراحل استقرار سيستم"دفتر کار سبز"

1-    تکميل فرم درخواست دريافتگواهينامه"دفتر کار سبز"2-    تشکيلتيم"دفتر کار سبز"3-    برگزاري دوره آموزشيعمومي4-    تدوين خط مشي"دفتر کار سبز" 5-   انجام خودارزيابي بر اساس چک‌ ليست"دفتر کار سبز" 6-    تعيين و اولويت‌بندي پروژه‌هاي بهبود7-    تدوين برنامه‌هاي عملياتي بهبود8-   ارسال گزارش فعاليت‌ها به دبيرخانه9-   انجام مميزي سازمان10-  دريافتگواهينامهبينالمللي "دفتر کار سبز" بر اساس بلوغ سازماني بطور مشترک از سازمان حفاظت از محيطزيست و جامعه مديريت سبز اروپا

slide9
سيستم دفتر كار سبز

1 - خود مميزي و شناخت وضعيت موجود سازمان

2- تدوين خط مشي كه معرف تعهد سازمان به اصول دفتر كار سبز است

3- تهيه برنامه عملياتي دفتر كار سبز

4- اجراي برنامه

5- نظارت و پايش

6- خود مميزي

شناخت دفترتانووضعيتمحيطيفعلي آن

تدوين خط مشيوتعيين اهداف آن

اتخاذ يک برنامه اجرايي دفتر کار سبز

فرآيند نظارت و باز بيني

پيادهسازي

slide10
موارد ضروري
 • تقويت وبهبود مستمر
 • تغييراتسازماني
 • تغيير رفتار
 • تغييرفني
 • پيگيري و تقويتمعيارهاياصلاحي
 • افزايشآگاهي کارکنان
slide11
مدل دفتر کار سبز

زباله هاي دفتر کار

آب

انرژي

کاغذ

تدارکات

خريد

هوا

صدا

حمل و نقل

سيستم دفترسبز

slide12
اقدامات دفتر کار سبز

خريد

زباله هاي دفتر کار

آب

انرژي

هوا

صدا

حمل و نقل

کاغذ

تدارکات

slide13
اقدامات فرهنگيآموزشي
 • آگاهی دادن به کارکنان
 • توليدمحتواي و اطلاع رساني
 • بکار گیری صحیح دستگاهها و تجهیزات
 • ترویج اقدامات سبز
 • مدیریت دیداری
 • بازيافت هر تن کاغذ باطله ۱۷ درخت جنگلي را احياءمي کند
 • به ازايتوليد هر تن کاغذ حدود چهارصد هزار ليتر آب مصرف مي شود
 • انرژی صرفه جویی شده حاصل از بازیافت یک قوطی آلومینیومی، یک تلویزیون را برای سه ساعت روشن نگه خواهد داشت.
 • تهیه شیشه از شیشه بازیافت شده ۵۰ درصد آلودگی آب و ۲۰درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد.
slide14
اقدامات سيستميمديريتي
 • تهیه دستورالعملها
 • ایجاد روشهای مناسب مصرف
 • شناسایی و اندازه گیری مصارف انرژی
 • شناسایی و اندازه گیری مصارف کاغذ و پسماند
 • بهينهسازيخريد
 • هدف گذاري و تعریف برنامه های بهبود مصرف
 • نظام جذب ايده و پيشنهادات
slide15
اقدامات اقتصاديمالي
 • جایگزین کردن تجهيزاتپربازدهانرژي
 • استفاده از انرژی های نوین
 • تغییر امکانات و استفاده از تجهیزات خودکار
 • اجرای برنامه های بازیافت و مدیریت پسماند
ad