sikkerhetsforum i utvikling
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sikkerhetsforum i utvikling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Sikkerhetsforum i utvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Sikkerhetsforum i utvikling. Forslag til rammer for nytt Sikkerhetsforum. Ptil som koordinerende tilsynsmyndighet også for petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for Sikkerhetsforum. Melkøya. Eventuelle fremtidige integrerte sokkel/ landanlegg eller andre anlegg av slik type.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sikkerhetsforum i utvikling' - tait


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sikkerhetsforum i utvikling

Sikkerhetsforum i utvikling

Forslag til rammer for nytt Sikkerhetsforum

slide2

Ptil som koordinerende tilsynsmyndighet også for petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for Sikkerhetsforum

Melkøya

Eventuelle fremtidige integrerte sokkel/ landanlegg eller andre anlegg av slik type

Tjeldbergodden

Nyhavna-Aukra

Kollsnes

Mongstad

Sture

Slagentangen

Kårstø

sikkerhetsforum dagens organisasjonskart
Sikkerhetsforum - dagens organisasjonskart

Magne Ognedal Leder Sikkerhetsforum

Marianne Stein

AAD (observatør)

Angela EbbesenSekretær Sikkerhetsforum

Nina L Lie

Prosjektsekretær

Audun Bjordal

Oljeindustriens

Landsforening

Ketil Karlsen

Nopef

Lasse Robberstad

Oljeindustriens

Landsforening

Øyvind Gregersen

Nopef

Per Otto Selnes

Oljeindustriens

Landsforening

Roy Erling Furre

Oljearbeidernes

Fellessammenslutning

Bjørn Lie

Landsorganisasjonen

i Norge

Odd-Magne Skei

Norges

Rederiforbund

Paal Nilsen

De Samarbeidende

Organisasjoner

Knut Aaneland

Teknologibedriftenes

Landsforening

Wenche I Sola

Lederne

Halvor Erikstein

Oljearbeidernes

Fellessammenslutning

mandat sikkerhetsforum fra 2001 2003 videref ring men ogs behov for videreutvikling
Mandat Sikkerhetsforum fra 2001 - 2003 Videreføring – men også behov for videreutvikling

”ODs sikkerhetsforum skal:

 • være et forum for å diskutere, initiere og følge opp aktuelle sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål
 • legge tilrette for et godt samarbeid mellom partene i næringen og myndighetene i samsvar med intensjonen i arbeidsmiljøloven § 1
 • generelt begrense seg til å diskutere spørsmål som faller inn under ODs myndighetsområde og ikke forhold som er regulert gjennom tariffavtaler eller andre privatrettslige avtaler
 • være referansegruppe for prosjekter som er igangsatt eller planlegges initiert av partene eller av myndighetene, herunder Stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet, ODs prosjekt "Risikonivå - Norsk sokkel", OLFs ”Samarbeid om sikkerhet” og OLFs aldringsprosjekt, etc.”
slide5
Hvorfor behov for videreutvikling?Ptil som ny tilsyns- og koordineringsetat for land- og sokkelvirksomhet
 • Tilsyns- og koordineringsetat for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten til havs og på 8 landanlegg
 • Revitalisering og videreutvikling av tilsynsordningen
 • Ny organisasjonsstruktur og nye ledere våren 2004innebærer gjennomgang og videreutvikling av strategier, føringer og prioriteringer
 • Sikkerhetsforum følger Ptil sitt ansvars- og myndighetsområde fra sokkel til land – inkludert koordineringsrollen
hvorfor behov for videreutvikling utvidet ansvarsomr de og nye akt rer
Hvorfor behov for videreutvikling?Utvidet ansvarsområde og nye aktører
 • Prosessindustriens Landsforening (PIL) inn som ny aktør som representant for arbeidsgiversiden på landanlegg
 • Arbeidstakerrepresentasjonen for landanlegg – konsekvenser for representasjonen i Sikkerhetsforum?
 • OLF – endringer i ledelse og utvalgsstruktur – konsekvenser for representasjon i Sikkerhetsforum
ledelse og styring
Ledelse og styring
 • AAD ønsker at Sikkerhetsforum skal være den sentrale arena for tre-partsamarbeid om HMS i petroleumsindustrien innenfor Ptil sitt virkeområde.
 • AAD deltar fortsatt som observatør
 • Petroleumstilsynet viderefører lederoppgaven ved inntil videre direktør Ptil
 • AAD og Ptil har forventninger til at industrien viderefører og styrker sitt ledelsesmessige engasjement for S-Forum
drift og tilrettelegging av arenaen sekretariat i ptil
Drift og tilrettelegging av arenaenSekretariat i Ptil
 • tilrettelegging, rapportering og oppfølging av møtevirksomheten
 • koordinering og oppfølging av prosesser rundt rapportering og oppfølging av St meldinger
 • profilering og informasjon
 • organisering og gjennomføring av årlige bedriftsbesøk og S-forums års konferanse

Ambisjoner: Videreføring og videreutvikling – bredere faglig- og ledelsesmessig forankring og tydeligere profilering

sikkerhetsforum i utvikling m ter med arbeidsgiver og arbeidstakersiden
Sikkerhetsforum i utviklingmøter med arbeidsgiver- og arbeidstakersiden

Deltakere ved møtet med arbeidsgiversiden den 26.04.04:

 • Kjell Wickstrand, PIL
 • Per Terje Vold og Per Otto Selnes, OLF
 • Odd-Magne Skei, NR
 • Knut Aaneland, TBL

Deltakere ved møtet med arbeidstakersiden den 25.05.04:

 • Ketil Karlsen, Nopef
 • Bjørn Lie, LO
 • Roar Abrahamsen, Fellesforbundet
 • Wenche I Sola, Lederne
 • Pål Nilsen, Norsk Sjøoffisersforbund/DSO
 • Jan-Eirik Feste, Prifo
nytt sikkerhetsforum
Nytt Sikkerhetsforum

Innspill og synspunkter fra arbeidsgiversiden:

 • Sikkerhetsforum må gjenspeile Ptil sitt tilsynsområde
 • Bør ikke bli større enn i dag – balanse mellom arbeidstaker og –giversiden i antall (samordning innen NHO-området og innen LO og YS)
 • S-forum som strategisk møteplass med prinsipielle diskusjoner:
  • Fokus på områder med høyest risiki for storulykker, dødsfall og alvorlige personskader
  • RNNS videreføres, mens spørreundersøkelsen må grundig revurderes
  • Økt forståelse for hvorfor vi ikke er bedre på sikkerhet i forhold til investerte ressurser og anvendte metoder
  • Åpen, utfordrende dialog mellom alle parter – inkludert økonomi og hms og spørsmål om velferdsordninger og kompensasjon – om ledelsesfokus, holdninger og atferd i spørsmål om hms-kultur med bredt engasjement fra alle
 • Representasjon på høyt ledernivå fra alle tre parter – sikre policy- og prinsippdiskusjoner
 • S-forums årskonferanse og Ptil kulturkonferanse – egne prosesser med styringsgrupper
nytt sikkerhetsforum innspill og synspunkter fra arbeidstakersiden
Nytt SikkerhetsforumInnspill og synspunkter fra arbeidstakersiden
 • Sikkerhetsforum den viktigste arenaen for HMS-arbeidet i virksomheten som staker ut kursen for nye satsningsområder slik at en samlet industri kan stille seg bak arbeidet
 • Sikkerhetsforum bidrar til å styrke næringens omdømme – luker ut diskusjoner fra media
 • Oppnår resultater selv i perioder med dårlig samarbeidsklima
 • Fokus på overordnede problemstillinger
 • Driftsutfordringene har hatt spesiell fokus. Ved at anleggsvirksomheten på land kommer inn, vil en få et mer helhetlig perspektiv på HMS-utfordringene i virksomheten
 • Intensjonene i mandatet bør videreføres
 • Noe skepsis mht å ta inn alle de nye landanleggene, men har tillit til at Ptil fortsatt ivaretar HMS-tilsynet på en god måte
 • Tegn til negative endringer i samarbeidsklimaet fordi OLF ikke i tilstrekkelig grad legger til rette for partssamarbeid og har mer fokus på næring og mindre på HMS
 • TBL, BNL og PIL er viktige samarbeidspartnere på arbeidsgiversiden
videre visjoner og ambisjoner for sikkerhetsforum
Videre visjoner og ambisjoner for Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforum skal være den sentrale tre-partsarena for HMS i petroleumsindustrien som bidrar til økt kunnskap og forståelse for hvorfor olje- og gassindustrien skal være en foregangsnæring på HMS Dette oppnår vi ved at Sikkerhetsforum:

 • er representert ved ledere, HMS-personell og sentrale beslutningstakere blant partene i næringen og i Petroleumstilsynet og med AAD som tydelig observatør
 • legger til rette for og stimulerer til samarbeid og debatt omkring sentrale HMS-utfordringer i petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg
 • er høringsinstans, pådriver og initiativtaker til strategiske HMS-prosjekter og -prosesser innenfor rammen av Ptil sitt myndighetsområde
 • er pådriver for informasjons- og kunnskapsformidling, utvikling og forankring av god HMS-kultur og -praksis mellom partene og myndighetene i samsvar med AML § 1
nytt sikkerhetsforum nye medlemmer
Nytt Sikkerhetsforum – nye medlemmer

Ptil foreslår følgende utvidelse av Sikkerhetsforum:

 • 1 representant fra PIL
 • TBL styrkes med ytterligere 1 representant
 • 1 representant fra Fellesforbundet
 • 1 representant for Prifoil

Totalt antall medlemmer fra partene blir da 9 arbeidstaker-representanter og 7 arbeidsgiverrepresentanter

Myndighetssiden vurderer å begrense sin deltakelse til leder og sekretær S-forum og innkalle egne representanter til enkeltsaker

ad