Sikkerhetsforum i utvikling - PowerPoint PPT Presentation

Sikkerhetsforum i utvikling
Download
1 / 13

  • 116 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sikkerhetsforum i utvikling. Forslag til rammer for nytt Sikkerhetsforum. Ptil som koordinerende tilsynsmyndighet også for petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for Sikkerhetsforum. Melkøya. Eventuelle fremtidige integrerte sokkel/ landanlegg eller andre anlegg av slik type.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sikkerhetsforum i utvikling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sikkerhetsforum i utvikling

Sikkerhetsforum i utvikling

Forslag til rammer for nytt Sikkerhetsforum


Sikkerhetsforum i utvikling

Ptil som koordinerende tilsynsmyndighet også for petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for Sikkerhetsforum

Melkøya

Eventuelle fremtidige integrerte sokkel/ landanlegg eller andre anlegg av slik type

Tjeldbergodden

Nyhavna-Aukra

Kollsnes

Mongstad

Sture

Slagentangen

Kårstø


Sikkerhetsforum dagens organisasjonskart

Sikkerhetsforum - dagens organisasjonskart

Magne Ognedal Leder Sikkerhetsforum

Marianne Stein

AAD (observatør)

Angela EbbesenSekretær Sikkerhetsforum

Nina L Lie

Prosjektsekretær

Audun Bjordal

Oljeindustriens

Landsforening

Ketil Karlsen

Nopef

Lasse Robberstad

Oljeindustriens

Landsforening

Øyvind Gregersen

Nopef

Per Otto Selnes

Oljeindustriens

Landsforening

Roy Erling Furre

Oljearbeidernes

Fellessammenslutning

Bjørn Lie

Landsorganisasjonen

i Norge

Odd-Magne Skei

Norges

Rederiforbund

Paal Nilsen

De Samarbeidende

Organisasjoner

Knut Aaneland

Teknologibedriftenes

Landsforening

Wenche I Sola

Lederne

Halvor Erikstein

Oljearbeidernes

Fellessammenslutning


Mandat sikkerhetsforum fra 2001 2003 videref ring men ogs behov for videreutvikling

Mandat Sikkerhetsforum fra 2001 - 2003 Videreføring – men også behov for videreutvikling

”ODs sikkerhetsforum skal:

  • være et forum for å diskutere, initiere og følge opp aktuelle sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål

  • legge tilrette for et godt samarbeid mellom partene i næringen og myndighetene i samsvar med intensjonen i arbeidsmiljøloven § 1

  • generelt begrense seg til å diskutere spørsmål som faller inn under ODs myndighetsområde og ikke forhold som er regulert gjennom tariffavtaler eller andre privatrettslige avtaler

  • være referansegruppe for prosjekter som er igangsatt eller planlegges initiert av partene eller av myndighetene, herunder Stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet, ODs prosjekt "Risikonivå - Norsk sokkel", OLFs ”Samarbeid om sikkerhet” og OLFs aldringsprosjekt, etc.”


Sikkerhetsforum i utvikling

Hvorfor behov for videreutvikling?Ptil som ny tilsyns- og koordineringsetat for land- og sokkelvirksomhet

  • Tilsyns- og koordineringsetat for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten til havs og på 8 landanlegg

  • Revitalisering og videreutvikling av tilsynsordningen

  • Ny organisasjonsstruktur og nye ledere våren 2004innebærer gjennomgang og videreutvikling av strategier, føringer og prioriteringer

  • Sikkerhetsforum følger Ptil sitt ansvars- og myndighetsområde fra sokkel til land – inkludert koordineringsrollen


Hvorfor behov for videreutvikling utvidet ansvarsomr de og nye akt rer

Hvorfor behov for videreutvikling?Utvidet ansvarsområde og nye aktører

  • Prosessindustriens Landsforening (PIL) inn som ny aktør som representant for arbeidsgiversiden på landanlegg

  • Arbeidstakerrepresentasjonen for landanlegg – konsekvenser for representasjonen i Sikkerhetsforum?

  • OLF – endringer i ledelse og utvalgsstruktur – konsekvenser for representasjon i Sikkerhetsforum


Ledelse og styring

Ledelse og styring

  • AAD ønsker at Sikkerhetsforum skal være den sentrale arena for tre-partsamarbeid om HMS i petroleumsindustrien innenfor Ptil sitt virkeområde.

  • AAD deltar fortsatt som observatør

  • Petroleumstilsynet viderefører lederoppgaven ved inntil videre direktør Ptil

  • AAD og Ptil har forventninger til at industrien viderefører og styrker sitt ledelsesmessige engasjement for S-Forum


Drift og tilrettelegging av arenaen sekretariat i ptil

Drift og tilrettelegging av arenaenSekretariat i Ptil

  • tilrettelegging, rapportering og oppfølging av møtevirksomheten

  • koordinering og oppfølging av prosesser rundt rapportering og oppfølging av St meldinger

  • profilering og informasjon

  • organisering og gjennomføring av årlige bedriftsbesøk og S-forums års konferanse

    Ambisjoner: Videreføring og videreutvikling – bredere faglig- og ledelsesmessig forankring og tydeligere profilering


Sikkerhetsforum i utvikling m ter med arbeidsgiver og arbeidstakersiden

Sikkerhetsforum i utviklingmøter med arbeidsgiver- og arbeidstakersiden

Deltakere ved møtet med arbeidsgiversiden den 26.04.04:

  • Kjell Wickstrand, PIL

  • Per Terje Vold og Per Otto Selnes, OLF

  • Odd-Magne Skei, NR

  • Knut Aaneland, TBL

    Deltakere ved møtet med arbeidstakersiden den 25.05.04:

  • Ketil Karlsen, Nopef

  • Bjørn Lie, LO

  • Roar Abrahamsen, Fellesforbundet

  • Wenche I Sola, Lederne

  • Pål Nilsen, Norsk Sjøoffisersforbund/DSO

  • Jan-Eirik Feste, Prifo


Nytt sikkerhetsforum

Nytt Sikkerhetsforum

Innspill og synspunkter fra arbeidsgiversiden:

  • Sikkerhetsforum må gjenspeile Ptil sitt tilsynsområde

  • Bør ikke bli større enn i dag – balanse mellom arbeidstaker og –giversiden i antall (samordning innen NHO-området og innen LO og YS)

  • S-forum som strategisk møteplass med prinsipielle diskusjoner:

    • Fokus på områder med høyest risiki for storulykker, dødsfall og alvorlige personskader

    • RNNS videreføres, mens spørreundersøkelsen må grundig revurderes

    • Økt forståelse for hvorfor vi ikke er bedre på sikkerhet i forhold til investerte ressurser og anvendte metoder

    • Åpen, utfordrende dialog mellom alle parter – inkludert økonomi og hms og spørsmål om velferdsordninger og kompensasjon – om ledelsesfokus, holdninger og atferd i spørsmål om hms-kultur med bredt engasjement fra alle

  • Representasjon på høyt ledernivå fra alle tre parter – sikre policy- og prinsippdiskusjoner

  • S-forums årskonferanse og Ptil kulturkonferanse – egne prosesser med styringsgrupper


Nytt sikkerhetsforum innspill og synspunkter fra arbeidstakersiden

Nytt SikkerhetsforumInnspill og synspunkter fra arbeidstakersiden

  • Sikkerhetsforum den viktigste arenaen for HMS-arbeidet i virksomheten som staker ut kursen for nye satsningsområder slik at en samlet industri kan stille seg bak arbeidet

  • Sikkerhetsforum bidrar til å styrke næringens omdømme – luker ut diskusjoner fra media

  • Oppnår resultater selv i perioder med dårlig samarbeidsklima

  • Fokus på overordnede problemstillinger

  • Driftsutfordringene har hatt spesiell fokus. Ved at anleggsvirksomheten på land kommer inn, vil en få et mer helhetlig perspektiv på HMS-utfordringene i virksomheten

  • Intensjonene i mandatet bør videreføres

  • Noe skepsis mht å ta inn alle de nye landanleggene, men har tillit til at Ptil fortsatt ivaretar HMS-tilsynet på en god måte

  • Tegn til negative endringer i samarbeidsklimaet fordi OLF ikke i tilstrekkelig grad legger til rette for partssamarbeid og har mer fokus på næring og mindre på HMS

  • TBL, BNL og PIL er viktige samarbeidspartnere på arbeidsgiversiden


Videre visjoner og ambisjoner for sikkerhetsforum

Videre visjoner og ambisjoner for Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforum skal være den sentrale tre-partsarena for HMS i petroleumsindustrien som bidrar til økt kunnskap og forståelse for hvorfor olje- og gassindustrien skal være en foregangsnæring på HMS Dette oppnår vi ved at Sikkerhetsforum:

  • er representert ved ledere, HMS-personell og sentrale beslutningstakere blant partene i næringen og i Petroleumstilsynet og med AAD som tydelig observatør

  • legger til rette for og stimulerer til samarbeid og debatt omkring sentrale HMS-utfordringer i petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg

  • er høringsinstans, pådriver og initiativtaker til strategiske HMS-prosjekter og -prosesser innenfor rammen av Ptil sitt myndighetsområde

  • er pådriver for informasjons- og kunnskapsformidling, utvikling og forankring av god HMS-kultur og -praksis mellom partene og myndighetene i samsvar med AML § 1


Nytt sikkerhetsforum nye medlemmer

Nytt Sikkerhetsforum – nye medlemmer

Ptil foreslår følgende utvidelse av Sikkerhetsforum:

  • 1 representant fra PIL

  • TBL styrkes med ytterligere 1 representant

  • 1 representant fra Fellesforbundet

  • 1 representant for Prifoil

    Totalt antall medlemmer fra partene blir da 9 arbeidstaker-representanter og 7 arbeidsgiverrepresentanter

    Myndighetssiden vurderer å begrense sin deltakelse til leder og sekretær S-forum og innkalle egne representanter til enkeltsaker


  • Login