A reformpedagógia eszmetörténeti és mentalitástörténeti előzményei - PowerPoint PPT Presentation

A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei
Download
1 / 37

 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A reformpedagógia eszmetörténeti és mentalitástörténeti előzményei. Reformpedagógia: Közös alapelvek mentén szerveződő olyan pedagógiai áramlatok elnevezése, melyek a hagyományos iskola átformálását-megújítását tűzik ki célul.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A reformpedagógia eszmetörténeti és mentalitástörténeti előzményei

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

A reformpedagógia eszmetörténeti és mentalitástörténeti előzményei


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

 • Reformpedagógia:

  Közös alapelvek mentén szerveződő olyan pedagógiai áramlatok elnevezése, melyek a hagyományos iskola átformálását-megújítását tűzik ki célul.

 • A reformpedagógiai gondolatok a 19. század utolsó évtizedeitől kezdve szerveződtek jól körülhatárolható irányzatokká.


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

A reformpedagógiai irányzatok „zászlóbontása” a századfordulót megelőző évtizedekben

 • Az első angol „Új Iskola”: Abbotsholme - 1889, CecileReddie

 • II. Vilmos német császár iskolareformja - 1890,

 • Ellen Key: „A gyermek évszázada” - 1900.


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Abbotsholme, 1889


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

A gyermek évszázada. Ellen Key könyve első – svéd nyelvű – kiadásának címlapja (1900)


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Ellen Key, 1907


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

A reformpedagógia két lényeges mozzanata

 • a) A tradicionális, „régi” iskola kritikája

  • megcsontosodott, túlhaladott módszerek,

  • „csengőhöz alkalmazkodó” időbeosztás,

  • a tudomány rendszerét mereven követő tantárgyak,

  • az elavult tantervek és tankönyvek egyeduralma,

  • sematikus értékelés, külsődleges fegyelmezés,

  • merev iskolarendszer.


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

 • b) A gyermek köré rendelődő pedagógia új jelszavai, radikális retorikája

  • Szélsőséges ellentétpárok az átmenet lehetőségének kizárásával:

   • új (iskola) - régi (iskola),

   • progresszív (pedagógia) - tradicionális (pedagógia),

   • jövő (iskolája) - múlt (iskolája).

  • Az új (utópisztikus) elvek és a régi gyakorlat szembesítése:

   • gyermekközpontúság  tananyag-központúság,

   • cselekvésközpontúság  passzív befogadás,

   • sokoldalú képességfejlesztés  „egydimenziós”, értelemközpontú tanítás.


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Anker: Dorfschule, 1848


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Nagyvárosi iskola tanterme a századfordulón


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Württenberger: Auf der Schulbank, 1909


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

A „régi” iskola karikatúrája


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Fizikai munka - Abbotsholme, 1889


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Tanműhely a századfordulóm


A reformpedag giai gondolkod sm d pedag gia t rt neti gy kerei

A reformpedagógiai gondolkodásmód pedagógia- történeti gyökerei:

 • A reformpedagógia előzményeit három ösvényen haladva derítjük fel:

  • 1. Pedagógiai reformgondolatok fölbukkanása a nevelésről elmélkedő szerzőknél.

  • 2. Az iskolával kapcsolatos kritikai attitűd felerősödése.

  • 3. Az emberi mentalitás és viselkedéskultúra változásai a 18-19. században.


1 a reformgondolatok eszmet rt neti el zm nyei eszmet rt neti v zlat

1. A reformgondolatok eszmetörténeti előzményei (Eszmetörténeti vázlat)

 • Rotterdami Erasmus (1469–1536):

  • A nevelés szükséges:

  • „A természet kitűnő talajú, noha még megműveletlen szántóföldet ad a kezedbe ...”

  • „A gyermekkornak a kellemes és gyermekies dolgok felelnek meg, ... a mogorvaságnak és darabosságnak hiányoznia kell.”


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

 • Juan Luis Vives (1492–1540)

  • A kényszer nem nevel, csak behódolást vált ki:

  • „Az emberi lélekben csodálatos vágy él a szabadság után. Engedi, hogy gyakorolják, de a kényszerítést nem tűri.”

 • Michael de Montaigne (1533–1592)

  • Kritikus gondolkodásra van szükség:

  • „Rostáljon meg a gyermek mindent, és ne fogadjon el semmit tekintély alapján.”

  • „A kollégium nálunk ifjú rabok börtöne.”


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

 • Francois Rabelais (1493 v. 94-1553):

  • A természet a legjobb nevelő közeg:

  • A „kert” mint pedagógiai toposz: „...réten avagy más füves helyen átalmentükben megvizsgálták a fákat és növényeket, egybevetvén azo­kat a régieknek könyveivel, akik ezekről írtak vala...”


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

 • Johannes Amos Comenius (1592-1670):

  • Omnia sponte fluant, absit violentia rebus:

  • „A természet semmit sem hajt erőszakkal előre, csak ami már belül megérett és kitörni készül.”

  • „Az ütésnek-verésnek semmi hatalma sincs arra, hogy általuk a tudomány szeretetét ébresszük a lelkekben.”


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

 • „Legyen az iskola kellemes hely, és hozzon a szemnek kívülről-belülről gyönyörűséget.”

 • A tanítás „...pálca, szigor, kényszer nélkül, a lehetőséghez képest könnyen, kellemesen és mintegy önkéntesen történjék.”


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

 • Jean-Jacques Rousseau (1712-1778):

  • Pozitív, elfogadó gyermekszemlélet:

   „Minden jó, amidőn kilép a dolgok alkotójának kezéből.”

  • Az önkibontakozás segítése:

   „Negatív nevelés”.

  • „Pedagógiai naturalizmus” - a természet, mint az ismeretszerzés színtere.

  • Nevelő jellegű pedagógiai helyzetek teremtése.


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Két illusztráció az „Emil” egy francia nyelvű kiadásából


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

 • Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827):

  • A „kéz, a fej és a szív” kiművelésével segítségnyújtás az emberi boldoguláshoz.

  • „Az ember tanítása ... nem más, mint segítséget nyújtani a természet önkibontakozásra irányuló törekvésének.”

  • A szemléltetés új dimenziói: „Anschauung” –

   a dolgok, jelenségek belsővé vált megtapasztalása. (A népiskolai pedagógiában széles körben elterjedt, nálunk a „beszéd- és értelemgyakorlat” tantárgy módszertanát jelentős mértékben befolyásolta.)


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Az eddigieket összefoglalva megállapítható:

A reformpedagógiát megelőlegző gondolatok fejlődésében nincs „cezúra”,

a fejlődés folyamatos.


2 az iskolakritika feler s d se

2. Az iskolakritika felerősödése

 • Az egyre tömegesedő iskolai oktatással kapcsolatos ambivalencia, majd kritika a képzőművészetben is tetten érhető.


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Nussbiegel: „Klasszikus iskola” 1825


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Kühl: In der Schulklasse, 1889


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Waldmüller: Nach der Schule, 1841


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Iskolakritika „kívülről”: orvosok figyelmeztető cikkei a 19. század első évtizedeitől kezdve

 • Német orvosok:

  • Karl Ignaz Lorinser (1836): túlterhelés  „az idegrendszer tömegének megnövekedése”.

  • „A legszorgalmasabbak a legesendőbbek.”

  • Hermann Cohn (1867): túlzott szellemi igénybevétel  fejfájás, rövidlátás, emésztési panaszok.


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

 • Paul Hasse (1880): az iskolai túlterhelés pszichiátriai tünetekhez vezethet.

 • Vita az iskolai túlterhelésről (22 ezer aláírás).

 • Az ellentábor hangja: a túl sok kellemes foglalatosság ártalmas, a 14-16 éves fiatalságnak szigorú nevelésre van szüksége.

 • II. Vilmos német császár tanügyi reformja (1890): óraszámcsökkentés (a gimnáziumokban heti 16 órával kevesebbet írtak elő), latin-görög stúdiumok anyagának mérséklése.


3 j mentalit s j embereszm ny kibontakoz sa

3. Új mentalitás, új embereszmény kibontakozása

 • A gyermekkel kapcsolatos attitűd fokozatos átformálódása. (A változás jelei a képzőművészetben.)


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Cassatt, Mary: Maternal kiss, 1896


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

 • A családi szerepek differenciálódása a 19. században.

 • Az apa helyzetének, szerepének átértékelődése. Az apa-gyermek kapcsolat új elemei. (Képeslapok család-ábrázolásai.)


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Straka: Der Neugeborene, 1892 (Über Land und Meer)


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Az Én Ujságom című gyermeklap címlapja, 1903


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

 • Az embereszmény változásai a 19. század második felére:

  • Új embertípus születése: a fogyasztó („konzumáló”) ember, aki már nem „evilági aszkétaként” akar élni (Max Weber szavaival), hanem felfedezi saját belső világát, egyre differenciálódó igényeit, kielégítésre törő magasabb rendű szükségleteit.

  • Gyermekeinek színvonalas, sokoldalú nevelést, oktatást akar biztosítani. Ebből a körből kerülnek ki az első „új iskolák” (reformpedagógiai programot megvalósító internátusok) „megrendelői”.


A reformpedag gia eszmet rt neti s mentalit st rt neti el zm nyei

Abbotsholme lakói színielőadáshoz készülődve


 • Login