Situ cija sabiedrisk transporta nozar
Download
1 / 18

Situācija sabiedriskā transporta nozarē - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Situācija sabiedriskā transporta nozarē. VSIA “Autotransporta direkcija” 2012. gada 28. marts. Kopējais dotāciju apjoms sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (milj. LVL). Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensēšanai (milj. LVL).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Situācija sabiedriskā transporta nozarē

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Situ cija sabiedrisk transporta nozar

Situācija sabiedriskā transporta nozarē

VSIA “Autotransporta direkcija”

2012. gada 28. marts


Kop jais dot ciju apjoms sabiedrisk transporta pakalpojumu sniedz jiem milj lvl

Kopējais dotāciju apjoms sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (milj. LVL)


Dot cija sabiedrisk transporta pakalpojumu snieg an radu os zaud jumu kompens anai milj lvl

Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensēšanai (milj. LVL)


2011 gad nesegtie zaud jumi milj lvl

2011.gadā nesegtie zaudējumi, milj. LVL


Dot ciju nepietiekam ba zaud jumu seg anai 2012 gad milj lvl

Dotāciju nepietiekamība zaudējumu segšanai 2012.gadā, milj. LVL

*maršrutos, kas iziet vairāk nekā 20% ārpus pilsētas

**prognoze, ja valsts budžetā piešķir papildus 7.6 milj. LVL


Degvielas cenu pieauguma dinamika lppa dati

Degvielas cenu pieauguma dinamika (LPPA dati)


Lps un sm 2011 gada sarunu stenotie pas kumi

LPS un SM 2011. gada sarunu īstenotie pasākumi


Lps un sm 2011 gada sarunu ne stenotie pas kumi

LPS un SM 2011. gada sarunu neīstenotie pasākumi


2012 gads

2012. gads


Skol nu autobusi

Skolēnu autobusi

 • Satiksmes ministrija ir veikusi savus pasākumus:

 • Grozījumi Autopārvadājumu likumā (par pašpārvadājumiem)

 • Grozījumi MK Noteikumos 327. “Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi”

 • VARAM nav veikusi savus pasākumus:

 • Maršrutu saskaņošana ar plānošanas reģioniem,

 • Metodika pašvaldību saistošajiem noteikumiem par izmantošanas kārtību


Soci l s dro bas t kla aizvieto anas pas kumi

Sociālās drošības tīkla aizvietošanas pasākumi

 • Satiksmes ministrija ir sagatavojusi Informatīvo ziņojumu par Sociālā drošības tīkla stratēģijas pārvadājumu jomas pasākumu administrēšanas uzlabošanu:

 • Netiek veiktas izmaiņas (nepieciešami 11,9 -12,2 milj. Ls 2013. gadā)

 • Tiek samazināts valsts atbalsts

  • 0 / 20 % / 50 % līdzmaksājums (ieguvums 4,48 milj.Ls)

  • 0 / 20 % / 40 % līdzmaksājums (ieguvums 3,94 milj.Ls)


Priek likumi atlai u samazin anai

Priekšlikumi atlaižu samazināšanai


Autoostu sist mas reorganiz cija

Autoostu sistēmas reorganizācija

 • Satiksmes ministrija ir sagatavojusi Informatīvo ziņojumu un iesniegusi Valsts sekretāru sanāksmei. Principi:

 • Pārskatīt un definēt kritērijus autoostām;

 • Noteikt iebraukšanas maksu AO, nosakot minimālo pakalpojumu apjomu, kuru apmaksā no valsts budžeta;

 • Izstrādāt finansējuma aprēķināšanas un sadales metodiku valsts budžeta līdzekļu sadalei starp pašvaldībām;

 • Noteikt kā atbildīgo institūciju ATD.


Nu ekonomikas mazin anas pas kumi

Ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumi

 • Grozījumi Autopārvadājumu likumā;

 • MK Noteikumi par neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem;

 • Skaidras naudas aprites samazināšana pasažieru pārvadājumos;

 • Vienotu kontroles dienestu izveidošana plānošanas reģionos;

 • Sadarbības veidošana: pārvadātājs – pašvaldība- pasūtītājs – valsts policija – VID.


Pas kumi p rvad t ju ekonomisk s situ cijas uzlabo anai

Pasākumi pārvadātāju ekonomiskās situācijas uzlabošanai

 • ES finansējuma iespējas IT risinājumiem;

 • Kvalitātes prasību ieviešanas atcelšana uz 2014. gadu;

 • Garantiju maksas atcelšana (vai samazināšana) koncesiju līgumiem;

 • Vienotas maršrutu plānošanas sistēmas izveidošana;

 • Pasažieru pārvadājumu sistēmas reorganizācija;

 • Pārvadājumu apjoma saprātīga samazināšana.


Pasa ieru p rvad jumu sist mas reforma

Pasažieru pārvadājumu sistēmas reforma

 • Tuvāko 2-3 gadu laikā veikt reformu:

 • Nodrošinot kopīgu visu maršrutu plānošanu

 • Pārskatot vietējo / starppilsētu maršrutu sarakstu pēc faktiskās nozīmes

 • Pārskatot ilgtermiņa koncesijas līgumus

 • Pakāpeniski pārvietojot valsts dotāciju no starppilsētu uz vietējiem maršrutiem

 • Ieviešot jaunu modeli starppilsētu satiksmē

 • Problēmas. Pārvadātāju pretestība. Iespējama kompensācijas nepieciešamība ilgtermiņa līgumu revidēšanai. “Pasažieru vilciena” lomas nenoteiktība un problemātiska spēja konkurēt pie jauna modeļa. Sasaiste ar Rīgas mobilitātes plānu. Kopīga plānošana.


Starppils tu p rvad jumu mode i t zes diskusijai

Starppilsētu pārvadājumu modeļi – tēzes diskusijai

 • Brīvais tirgus (nav iespējams)

 • Pasūtītāja regulēti/ neregulēti tarifi (cenas)

 • Komercmaršruti (bez valsts dotācijas)

 • Ekskluzīvas tiesības uz maršrutiem

 • Sasaiste ar citiem pārvadājumu veidiem, pasažieru akumulēšana

 • Patreizējo lotu sadale (pārdale) un iepirkumu sistēmas maiņa

 • Valsts dotācijas sadales principu izmaiņas


Atd veicamie pas kumi 2012 gada i pusgad

ATD veicamie pasākumi 2012. gada I pusgadā

 • Kontroles darba pastiprināšana, ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumi

 • Kvalitātes prasību pārskatīšana

 • Tarifu izmaiņas starppilsētu pārvadājumiem ar 1. aprīli

 • MK Not. projekti (grozījumi MK Nr. 1226. un MK Not. par neregulārajiem pārvadājumiem)

 • Dotācijas avansēšanas kārtības pārskatīšana

 • Priekšlikumi pārvadājumu apjoma samazināšanai

 • Priekšlikumi pasažieru pārvadājumu reformai valstī


ad
 • Login