Lesław Kulmatycki - PowerPoint PPT Presentation

Les aw kulmatycki
Download
1 / 42

  • 77 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Lesław Kulmatycki. Podstawy do kontraktowania długofalowych programów profilaktyki zgodnie z dokumentem UE Health 21. Zagadnienia wystąpienia Przesłanki dla „Zdrowia 21” Struktura dokumentu „Zdrowie 21” „Zdrowie 21” a nowa wersja NPZ Przykład kontraktowania w DRKCh.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Lesław Kulmatycki

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Les aw kulmatycki

Lesław Kulmatycki

Podstawy do kontraktowania długofalowych programów profilaktyki zgodnie z dokumentem UE

Health 21


Les aw kulmatycki

Zagadnienia wystąpienia

Przesłanki dla „Zdrowia 21”

Struktura dokumentu „Zdrowie 21”

„Zdrowie 21” a nowa wersja NPZ

Przykład kontraktowania w DRKCh


Les aw kulmatycki

1977 przyjęcie przez WHO rezolucji „Zdrowie dla wszystkich w 2000”


Les aw kulmatycki

1978na konferencji w Ałma Ata (WHO i UNICEF) przyjęło postulat traktowania POZ jako najważniejszego ogniwa każdego systemu zdrowotnego


Les aw kulmatycki

1982ukazanie się w Anglii “Czarnego Raportu”, (“The Black Report”)wskazującego na stan zdrowia w zależności od hierarchii społecznej. Im wyżej w hierarchii, tym lepsze zdrowie. Różnice pomiędzy klasami wyższymi a niższymi pogłębiają się z roku na rok pomimo bezpłatnej opieki.


Les aw kulmatycki

Traktat z Mastricht ’93 (art..129) podkreśla zaangażowaniu UE w zdrowie publiczne w tym promocję zdrowia jako jego praktycznej strony


Les aw kulmatycki

Traktat Amsterdamski ’99 (art. 152)mówi o zmianach prawnych w opiece zdrowotnej i jej związków ze zdrowiem publicznym


Les aw kulmatycki

1998„Zdrowie dla wszystkich” – nowa wersja dokumentu dla Europy „Health 21”


Les aw kulmatycki

2 główne cele


Les aw kulmatycki

3 fundamentalne wartości


Les aw kulmatycki

4 główne strategie


Les aw kulmatycki

4 główne strategie + 6 grup celów

polityka


1 2 3 5 6 9 10 14 15 18 19 21

4 główne strategie + 6 grup + 21 celów

1-23-5 6-9 10-14 15-18 19-21

polityka


Les aw kulmatycki

ZDROWIE 2121 celów

I Zapewnienie równości w zdrowiu poprzez jedność w działaniu:Cel 1 – Porozumienie na rzecz zdrowia w Regionie EuropejskimCel 2 – Równość w zdrowiu


Les aw kulmatycki

ZDROWIE 2121 celów

II Poprawa zdrowia 870 milionów ludzi w RegionieEuropejskim:Cel 3 – Zdrowy start życiowyCel 4 – Zdrowie młodych ludziCel 5 – Zdrowie ludzi starszych


Les aw kulmatycki

ZDROWIE 2121 celów

III Zapobieganie i zwalczanie chorób i urazów:Cel 6 – Poprawa zdrowia psychicznegoCel 7 – Redukcja chorób zakaźnychCel 8 – Redukcja chorób nie zakaźnychCel 9 – Redukcja urazów powstałych w wyników przemocy i wypadków


Les aw kulmatycki

ZDROWIE 2121 celów

IV Wielosektorowe strategie służące zapewnieniu trwałego zdrowia:Cel 10 – Zdrowe i bezpieczne środowisko naturalneCel 11 – Zdrowszy tryb życiaCel 12 – Redukcja skutków nadużywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania narkotykówCel 13 – Tworzenie przyjaznego zdrowiu otoczeniaCel 14 – Wielosektorowa odpowiedzialność za zdrowie


Les aw kulmatycki

ZDROWIE 2121 celów

V Sektor opieki zdrowotnej ukierunkowany na wyniki:Cel 15 – Zintegrowany sektor zdrowiaCel 16 – Zarządzanie jakością opieki zdrowotnejCel 17 – Finansowanie świadczeń zdrowotnych i alokacja środkówCel 18 – Rozwijanie kadry pracowniczej w opiece zdrowotnej


Les aw kulmatycki

ZDROWIE 2121 celów

VI Polityka i mechanizmy kierujące zmianami:Cel 19 – Badania naukowe i wiedza na rzecz zdrowiaCel 20 – Pozyskiwanie partnerów dla zdrowiaCel 21 – Założenia strategii i polityki „Zdrowia dla Wszystkich”


Les aw kulmatycki

środowisko zewnętrzne, kultura, biosfera

społeczeństwo

osoba

rodzina


Les aw kulmatycki

„Zdrowie 21” a mandala zdrowia

Zapobieganie i poprawa zdrowia i samopoczuciaGrupy celów: II, III (7)

Polityka zdrowotna i zarządzanie, organizacja ochrony zdrowiaGrupy celów:I, V, VI (9)

Lokalna społeczność, więzi rodzinneGrupy celów: IV (5)


Les aw kulmatycki

Narodowy Program Zdrowia 2005-201528 września 2005 roku odbyło się spotkanie Międzyresortowego Zespołu Koordynującego NPZ. Na spotkaniu przedstawiono wstępny ramowy projekt NPZ na lata 2005-2015 (16?).


Les aw kulmatycki

NPZ 2005-2015 (struktura)Jeden cel strategicznyPoprawa zdrowia i jakości życiaTrzy kierunki głównezmniejszenie różnic i dostępnościkształtowanie stylu życiatworzenie środowisk prozdrowotnychCztery grupy celówpolitykaproblemy adresaci organizacja19 celów


Les aw kulmatycki

Polityka

NPZ 2005-2015 19 celów1. Zmniejszenie różnic2. Aktywizacja samorządu 3. Zwiększenie aktywności fizycznej4. Poprawa żywienia5. Zmniejszenie palenia6. Zmniejszenie spożycia alkoholu7. Ograniczenie substancji psychoaktywnych8. Zmniejszenie czynników szkodliwych9. Poprawa stanu sanitarnego10. Zmniejszenie wypadków11. Poprawa zdrowia psychicznego

Problemyzdrowotne


Les aw kulmatycki

Grupyadresatów

NPZ 2005-2015 19 celów12. Matka z dzieckiem13. Dzieci i młodzież14. Osoby starsze15. Niepelnosprawni16. Poprawa jakości i efektywności usług17. Rozbudowa kadr i infrastruktury p.z. i e.z.18. Usprawnienie wczesnej diagnostyki19. Zapobieganie chorobom zakaźnym

Organi-zacja

Problemyzdrowotne


Les aw kulmatycki

NPZ a mandala zdrowia

Zapobieganie i poprawa zdrowia i samopoczuciaGrupy celów: II, III (14)

Polityka zdrowotna i zarządzanie, organizacja ochrony zdrowiaGrupy celów:I, VI (5)

Lokalna społeczność, więzi rodzinneGrupy celów: - (0)


Les aw kulmatycki

„Zdrowie 21” a NPZ 2005-2015

12

9

6

3

ZDROWIE21

NPZ05-15

Lokalna społeczność, więzi rodzinne

Polityka zdrowotna i zarządzanie, organizacja

Zapobieganie i poprawa zdrowia oraz samopoczucia


Les aw kulmatycki

środowisko zewnętrzne, kultura, biosfera

społeczeństwo

osoba

rodzina


Trzy modele kontraktowania uniwersalny rynkowy rodowiskowy

Zasady kontraktowania

Trzy modele kontraktowania"uniwersalny”"rynkowy""środowiskowy”


Les aw kulmatycki

Zasady kontraktowania

"model uniwersalny”polega na włączaniu zadań profilaktycznych i promocyjnych w podstawowe lecznicze kontrakty.


Les aw kulmatycki

Zasady kontraktowania

"model uniwersalny”to próba ujednolicenia i standaryzacji powtarzalnych procedur bez absorbowania zespołów leczniczychpozorowane wypełnianie zobowiązań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia


Les aw kulmatycki

Zasady kontraktowania

"model rynkowy”polega na rozpisaniu konkursu na usługi z zakresu konkretnych problemów zdrowotnych, gdzie głównym kryterium jest bilans kosztów i zysków w kategoriach ilościowych


Les aw kulmatycki

Zasady kontraktowania

"model rynkowy”racjonalizacja kosztów i wyceny poszczególnych procedur i działań realizowanych w ramach programów zdrowotnychniebezpieczeńswo zawężenia promocji zdrowia do interwencji policzalnych i biomedycznych


Les aw kulmatycki

Analiza kosztów programów onkologicznych (DRKCh 2002)

Wskaźniki efektywności programów

Liczba

adre-satów

Procent wszystkich

uczestni-

ków

Średni koszt przypadający na jedną osobę

Wykrycie nowotworów

107

0,5

7 375 zł.

Wykrycie nowotworów łagodnych

260

1,3

3 035 zł.

Skierowania do dalszej diagnostyki

591

3.0

1 335 zł.

Uczestnicy razem

19 526

100

12,8 zł.


Les aw kulmatycki

Zasady kontraktowania

"model środowiskowy”polega on na permanentnej współpracy z ubezpieczonymi i świadczeniodawcami przy równoczesnym zaangażowaniu innych sektorów, przedstawicieli lokalnej społeczności i organizacji pozarządowych.


Les aw kulmatycki

Zasady kontraktowania

"model środowiskowy”budowanie sojuszy na rzecz zdrowia, uaktywnienie przedstawicieli lokalnej społeczności, współodpowiedzialnośćmożliwość „rozcieńczania” odpowiedzial-ności za realizację programów, komplikacje organizacyjno-komunikacyjne


Les aw kulmatycki

Współpraca(DRKCh, 2000, n-89 programów) w odniesieniu do trzech grup realizatorów (SZPITALE, POZ-y, STOWARZYSZENIA)

A. finansowa

1. Urząd Miasta,Gminy 34

2. Starostwa14

3. Firmy farmaceutyczne 11

B. organizacyjna

1. Szkoły37

2. Urząd Miasta, Gminy18

3. Stowarzyszenia, Fundacje12

C. doradcza

1. Szpitale, Akademia Med..21

2. Lekarze11

3. Urząd Miasta, Gminy8

A BC


Les aw kulmatycki

Zasady kontraktowania

"model środowiskowy”to model najbardziej spełniający wymogi nowoczesnej i długofalowej promocji zdrowiamożna w nim wskazać na trzy zasadnicze podstawy kontraktowania


Les aw kulmatycki

Zasady kontraktowania

PODSTAWA 1(strategiczna)Wola długofalowej współpracy międzysektoralnej w zakresie promocji zdrowia nie obarczonej politycznymi sporami


Les aw kulmatycki

Zasady kontraktowania

PODSTAWA 2(merytoryczna)Obecność wymienionych w „Zdrowiu 21” 4 strategii i 6 grup celów oraz właściwa między nimi proporcja.


Les aw kulmatycki

Zasady kontraktowania

PODSTAWA 3(praktyczna)Doświadczenie i kompetencje świadczeniodawców i realizatorów w zakresie promocji zdrowia, ale przede wszystkim doświadczenie i kompetencje w tej materii organizatorów konkursów (środki publiczne)


Les aw kulmatycki

Dziękuję za uwagę


  • Login