II-ojo kvietimo pagal Visuotinės dotacijos priemonę informacija projekto vykdytojams. Projekto įg...
Download
1 / 12

II-ojo kvietimo pagal Visuotinės dotacijos priemonę informacija projekto vykdytojams. Projekto įgyvendinimo pradžia - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

II-ojo kvietimo pagal Visuotinės dotacijos priemonę informacija projekto vykdytojams. Projekto įgyvendinimo pradžia. Jolanta Sabestinaitė Lietuvos Mokslo tarybos Mokslo fondo Mokslo finansavimo departamentas Paramos tyrėjams skyrius. Projekto įgyvendinimo pradžia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

II-ojo kvietimo pagal Visuotinės dotacijos priemonę informacija projekto vykdytojams. Projekto įgyvendinimo pradžia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


II-ojo kvietimo pagal Visuotinės dotacijos priemonę informacija projekto vykdytojams. Projekto įgyvendinimo pradžia

Jolanta Sabestinaitė

Lietuvos Mokslo tarybos Mokslo fondo

Mokslo finansavimo departamentas

Paramos tyrėjams skyrius


Projekto įgyvendinimo pradžia

 • Teikiami dokumentai pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutartį:

 • Projekto pirkimų planas, kuris su Taryba turi būti suderintas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos.

 • Projekto mokėjimo prašymų teikimo grafikas, kuris turi būti pateiktas Tarybai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.


Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai

 • Mokėjimo prašymo formos dalyje „Projekto įgyvendinimas“ fiksuojamas fiziniai veiklų įgyvendinimo rodiklių pasiekimas.

 • Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai fiksuojami kartu su MP pateikus rodiklio pasiekimą pagrindžiančius dokumentus, jų kopijas.

 • Pateikus pranešimo ar straipsnio kopiją užsienio kalba, privalu pateikti jo santrauką lietuvių kalba.

 • Rodiklis laikomas pasiektu tik jei straipsnis yra publikuotas, pranešimas skaitytas po sutarties pasirašymo dienos.

 • Mokėjimo prašymuose ir ataskaitose fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių pasiekimo reikšmės registruojamos kaupiamuoju būdu, t. y. nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.


Projekto stebėsenos rodikliai

 • Mokėjimo prašymo formos dalyje „Stebėsenos rodikliai“ fiksuojami projekto stebėsenos rodiklių pasiekimas.

 • Produkto rodiklis - pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus) viešajame sektoriuje.

 • Produkto rodiklis laikomas pasiektu, kai asmuo įdarbinamas viešajame sektoriuje pagal darbo sutartį projekto įgyvendinimo metu ne trumpesniam kaip 1 metų laikotarpiui bei turi dirbti mokslinį darbą.


Projekto stebėsenos rodikliai

 • Rezultato rodiklis - pagal darbo sutartis viešajame sektoriuje įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus), kurie ir toliau ten dirba praėjus 6 mėnesiams po projekto pabaigos.

 • Rezultato rodiklis laikomas pasiektu, kai asmuo įdarbintas viešajame sektoriuje pagal darbo sutartį projekto įgyvendinimo metu, ir toliau ten, viešajame sektoriuje Lietuvoje, dirba praėjus 6 mėnesiams po projekto pabaigos.

 • Mokslininkas ar kitas tyrėjas turi išlaikyti darbo vietą viešajame sektoriuje po projekto pabaigos, tačiau nebūtinai toje pačioje institucijoje, kurioje jis dirbo projekto įgyvendinimo metu, tačiau mokslininkas ar kitas tyrėjas turi dirbti viešajame sektoriuje mokslinį darbą, atitinkantį jo kvalifikaciją.


Projekto stebėsenos rodikliai

 • Produkto rodiklis - finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus) mokslo tiriamajai veiklai.

 • Rezultato rodiklis - Įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektai.

 • Šie rodikliai laikomi pasiektais įgyvendinus mokslinio tyrimo projektą. Jų pasiekimo reikšmė fiksuojama galutiniame mokėjimo prašyme.


Projekto sutarties keitimai

 • Projekto vykdytojas privalo raštu suderinti su Taryba visus projekto įgyvendinimo nukrypimus, keičiančius projekto apimtį, projekto išlaidas, pratęsiančius projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiančius projektą ar projekto sutartyje ir (arba) paraiškoje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus.

 • Projekto sutartis gali būti keičiama šiais būdais:

 • projekto vykdytojui raštu informavus Tarybą apie pakeitimus;

 • projekto sutarties šalims pasirašant susitarimą dėl projekto sutarties pakeitimo;

 • Tarybai vienašališkai priėmus sprendimą.


Projekto sutarties keitimai

 • Projekto vykdytojui pakanka raštu informuoti Tarybą apie projekto sutarties pakeitimus, neturinčius esminio poveikio projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams. Projekto sutarties pakeitimas ar jo dalis įsigalioja, jeigu jiems pritaria Taryba, nuo sprendimo priėmimo dienos.

 • Ar galima keisti mokslinio tyrimo grupės narių etatų dydžius, jų darbo trukmę projekto įgyvendinimo metu, darbuotojų skaičių ?

 • Projekto vykdytojas privalo pagrįsti, kodėl nori keisti sutartį, užtikrinti, kad įvykdžius, keitimą, visi projekto tikslai ir uždaviniai bus pasiekti, projekto veiklos bus įgyvendintos laiku ir pilnu pajėgumu.

 • Mokslinio tyrimo grupės narių skaičius gali keistis projekto įgyvendinimo metu, tačiau Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad tyrėjų funkcijos nesikeis, o nauji darbuotojai turi atitikti VD priemonėje  tyrėjams nustatytus reikalavimus .


Projekto sutarties keitimai

 • Projekto sutartis turi būti keičiama sutarties šalims pasirašant papildomą susitarimą, kai:

 • būtina pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį;

 • projekto išlaidų kategorijos sumos nukrypimas nuo projekto sutartyje nustatytos sumos yra didesnis kaip 20 procentų, jeigu projekto sutartyje nenustatytas galimas mažesnis projekto išlaidų kategorijos nuokrypis;

 • planuotos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės mažėja daugiau kaip 10 procentų;

 • keičiasi projekto vykdytojo teisinė forma;

 • keičiasi projekto veiklos ir (ar) techniniai sprendimai, turintys esminės įtakos projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams;

 • yra kitų nenumatytų aplinkybių, turinčių esminės įtakos projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams.


Projekto sutarties keitimai

 • Taryba turi teisę vienašaliu sprendimu pakeisti arba nutraukti projekto sutartį, jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto sutarties sąlygų, arba pakeisti projekto sutartį, kai keičiasi Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktų nuostatos, dėl kurių reikia keisti projekto sutartį.

 • Taryba turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (arba) nutraukti projekto sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas projekto finansavimo lėšas ar jų dalį, jeigu projekto vykdytojo pateikta Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita įvertinama neigiamai.


Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita

 • Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos forma patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-213. Ją galima rasti visuotinės dotacijos priemonės svetainėje (http://www.lmt.lt/lt/mkf/vd/vd-ii-dokumentai.html).

 • Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos teikiamos kiekvienais Projekto įgyvendinimo metais ne vėliau kaip per 30 dienų pasibaigus kalendoriniams metams.

 • Taryba įvertina mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitas per 2 mėnesius nuo ataskaitos pateikimo. Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitų įvertinimui Taryba gali pasitelkti ekspertus.


 • Ačiū už dėmesį!


ad
 • Login