Utlendingsrett v ren 2014 familieinnvandring
Download
1 / 19

Utlendingsrett – våren 2014 FAMILIEINNVANDRING - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Utlendingsrett – våren 2014 FAMILIEINNVANDRING. Oslo, 10.02.2014 ved advokat Runa Nordahl Hæreid. INNLEDNING. Litt tall C a. 40 % av total ikke-nordisk innvandring Ektefeller og barn utgjør ca. 90 % Regelverket Ny vs. g ammel lov ”Kan”-skjønn vs. rettighetsbestemmelser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Utlendingsrett – våren 2014 FAMILIEINNVANDRING' - tad-hyde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Utlendingsrett v ren 2014 familieinnvandring

Utlendingsrett – våren 2014FAMILIEINNVANDRING

Oslo, 10.02.2014

ved advokat Runa Nordahl Hæreid


Innledning
INNLEDNING

 • Litt tall

  • Ca. 40 % av total ikke-nordisk innvandring

  • Ektefeller og barn utgjør ca. 90 %

 • Regelverket

  • Ny vs. gammel lov

  • ”Kan”-skjønn vs. rettighetsbestemmelser

 • Internasjonale forpliktelser

 • Terminologi

  • Familieetablering vs. familiegjenforening

  • ”referansen”

  • ”personkrets”

  • ”underhold”

 • Videre fremstillingFamilieinnvandring gjennom ekteskap
FAMILIEINNVANDRING GJENNOM EKTESKAP

 • Ul. § 40

 • Generelle vilkår og dokumentasjonskrav

  • Beviskrav og bevisbyrde

 • Særlig om fare for mishandling og tiltak mot tvangsekteskap- ul. § 40 femte ledd, jf. Rt. 2009 side 1153, og ul. § 51 (samt ul. § 56 fjerde ledd)

 • Ul. § 40 fjerde ledd: proformaekteskap/omgåelsesekteskap (Rt. 2006 side 1657 og Rt. 2013 side 937)

 • Bigamiforbudets betydning og forholdet til ekteskapsloven


Familieinnvandring gjennom samboer
FAMILIEINNVANDRING GJENNOM SAMBOER

 • Ul. § 41

 • Alt. 1 (jf. første ledd): ”fast og etablert” samboerforhold i minst 2 år (se dog ulf. § 9-2)

 • Alt. 2 (jf. annet ledd): barn sammen

 • Alt. 3 (jf. tredje ledd): venter barn sammen (tillatelse ”kan” innvilges)

 • For alle alternativene: vilkårene i fjerde ledd


Familieinnvandring gjennom forelder
FAMILIEINNVANDRING GJENNOM FORELDER

 • Ul. § 42

 • Gjelder for barn under 18 år som ikke har ektefelle eller samboer i hjemlandet

 • Skjæringstidspunkt for alder - § 50

 • Begge foreldrene i riket

 • Én forelder i riket

 • Adopterte barn

 • Barn over 18 år – ul. § 42 (4), ul. § 49, uf. § 9-7


Familieinnvandring gjennom barn
FAMILIEINNVANDRING GJENNOM BARN

 • Ul. § 43-47 og § 52

 • § 43: Barn med flyktningstatus (§ 28) eller kollektiv beskyttelse (§ 34)

  • Gjelder helsøsken under 18 år og foreldre som skal bo med barnet

  • Dersom enslige foreldre: den som bodde med barnet i hjemlandet har fortrinnsrett

  • Barn uten beskyttelsesbehov (§ 38) – ”ankerbarn”


Familieinnvandring gjennom barn fors
FAMILIEINNVANDRING GJENNOM BARN fors.

 • §§ 44 og 45: norske barn

  • Den forelderen barnet skal bo fast sammen med, og som har foreldreansvar ( § 44)

  • Forelder som skal ha samvær ( § 45, jf. ulf. § 9-3)

 • § 46: barn over 18 og enslig forelder over 60

 • § 47: korttidsopphold for å besøke barn

 • § 52 (fornyelse): fortsatt oppholdstillatelse på grunnlag av samværsordning med barn (2 alternativer)


Familieinnvandring for inng ekteskap
FAMILIEINNVANDRING FOR Å INNGÅ EKTESKAP

 • Ul. § 48, jf. ulf. § 9-5

 • Oppholdstillatelse med inntil 6 mnd varighet ”kan”gis

 • Ved vurderingen:

  • Om forlovelsen er en realitet

  • Om det er sannsynlig at søkeren vil returnere om parteneikke gifter seg

  • Om det foreliggerhindringer for at ekteskapet inngås

  • Om dato for vigsel er satt

  • I hvilken grad partene kjenner hverandrefra før


Tillatelse med grunnlag i sterke menneskelige hensyn
TILLATELSE MED GRUNNLAG I STERKE MENNESKELIGE HENSYN

 • Familieinnvandring i andre tilfeller, ul. § 49, jf. forskriften § 9-6 til 9-7

  • § 9-6: unntak fra krav til referansens status

  • § 9-7: angir hvilke familiemedlemmer som kan omfattes (listen er ikke uttømmende)

 • Forholdet til ul. § 38

 • En ”sikkerhetsventil”


Fornyelse der oppholdsgrunnlaget bortfaller
FORNYELSE DER OPPHOLDSGRUNNLAGET BORTFALLER

 • Utgangspunktet – grunnlaget for opphold i Norge forsvinner ved for eksempel samlivsbrudd (gitt ingen permanent tillatelse)

 • Noen unntak

  • Samvær med barn, jf. tidligere

  • Referansen dør, ul. § 53 (1) a

  • Mishandling, ul. § 53 (1) b

  • Urimelige vanskeligheter i hjemlandet, ul. § 53 (2) – ”kan”-skjønn

  • Ved oppløsning av tvangsekteskap, ul. § 53 (3)Underholdskravet1
UNDERHOLDSKRAVET

 • Innledning

  • Bakgrunn/begrunnelse/formål

  • Hvem må oppfylle kravet

   • Utgangspunktet: referansen alene som må oppfylle

   • Oppholdsgrunnlaget til referansen relevant

   • Ikke krav om sikret underhold der referansen er barn

  • Regelverket

 • Hovedregelen

  • 88 % av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ

  • Per dags dato tilsvarer dette 246 136 kroner (oppjusteres i mai hvert år)


Underholdskravet fors
UNDERHOLDSKRAVET fors.

 • Et år fram og et år bakover i tid (ulf. §§ 10-8 og 10-9)

 • Hva som regnes som inntekt

  • § 10-8 bokstav a-e, eller en kombinasjon av disse, jf. bokstav f

  • § 10-9: ”registrert inntekt” – ”i henhold til siste ligningsoppgjør”

   • ”eller i henhold til bekreftelse fra likningsmyndighetene på innrapportert inntekt foregående år” (nytt fra og med 01.10.2013)


Underholdskravet fors1
UNDERHOLDSKRAVET fors.

 • Krav om ingen ”sosialstønad” siste 12 mnd, ulf. § 10-10

 • Boligkrav – ulf. § 10-12 fjerde ledd (for ”kan”-personkretsen).

 • Unntak fraunderholdskravet

  • Diverse unntak inntatt i forskriften

  • Unntak dersom sterke menneskelige hensyntilsier det, jf. ulf. § 10-11

   • Instruks av 05.07.2012 (GI-08/2012)


Underholdskravet fors2
UNDERHOLDSKRAVET fors.

 • ”4 års kravet” – ul. § 40 a

 • Gjelder kun ved familieetablering (§ 40a (2) a)

 • Gjelder ikkehvisfamilen er etablert i Norge (§40a (2) b)

 • Arbeidet eller utdanningen må sammenlagt utgjøre heltidsaktivitet, jf. ulf. § 9-1

 • Se hva som regnes med i ulf. § 9-1 annet ledd

 • Står 4-års kravet seg ift. EMK art. 8?

  • Hode og Abdi mot UK (EMD 6. nov 2012, ref: 22341/09)


Noen relevante emd avgj relser
Noen relevante EMD avgjørelser

 • Om rettskildebildet - FAM-saker i EMD

 • Hode and Abdi v. UK

  • Om faktum i saken

  • Avsnittene 52-56

  • EMDs konklusjon: brudd på EMK art. 14 ”readtogetherwithArticle 8”

  • Ikke nødvendig å se nærmere på om det kunne være brudd på EMK art. 8 alene

  • Overføringsverdi?

 • Tuqabo-Tekle and others v. The Netherlands (2005)

  • Tips til norsk sammendrag: www.udiregelverk.no (velg ”Rettskilder” og deretter ”EMD sammenfatninger”).


Vrige relevante bestemmelser
ØVRIGE RELEVANTE BESTEMMELSER

 • Identitetsproblematikk

  • Hovedregel om gyldig pass (fremskaffet ved personlig fremmøte – ulf. § 2-4)

  • Hva der norske myndigheter ikke stoler på passet, til tross for at det er (teknisk) ekte?

   • Bevisterskel og bevisbyrde

   • Dom i Oslo tingrett av 25.11.2013 (ref: 13-123997TVI-OTIR/05)

   • Skal behandles av Borgarting lagmannsrett 12. August 2014 (foreløpig dato)

 • Tidligere utvisning kan være et hinder for familieinnvandring – ul. § 59

 • ”Formelle avslag” – ul. § 56, jf. ulf. §§10-1-10-3

 • Dokumentasjonskrav, gebyr mv.

 • Kort om saksgangenad