U ebnice d jepisu a jejich hodnocen
Download
1 / 19

Učebnice dějepisu a jejich hodnocení - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Učebnice dějepisu a jejich hodnocení. Přednáška č. 11 AR 2013/2014. Didaktická média. Nejrozmanitější hmotné a nehmotné projevy lidské činnosti, které jsou využívány v rámci výuky při prezentaci učiva s cílem usnadnit osvojovací procesy žáků. Učebnice:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Učebnice dějepisu a jejich hodnocení' - tacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
U ebnice d jepisu a jejich hodnocen

Učebnice dějepisu a jejich hodnocení

Přednáška č. 11

AR 2013/2014


Didaktick m dia
Didaktická média

Nejrozmanitější hmotné a nehmotné projevy lidské činnosti, které jsou využívány v rámci výuky při prezentaci učiva s cílem usnadnit osvojovací procesy žáků.


U ebnice
Učebnice:

 • je druh knižní publikace uzpůsobený k didaktické komunikaci svým obsahem a strukturou

 • primární úkol U – transformace poznatků daného vědního oboru zcela konkrétním adresátům


Koln u ebnice funguje jako
Školní učebnice funguje jako:

 • prvek kurikula → prezentuje výsek plánovaného obsahu vzdělávání

 • didaktický prostředek:

 • zdroj informací pro žáky i učitele

 • řídí a stimuluje učení žáků

  Přes nástup moderní techniky a moderních technologií zůstává učebnice základním edukačním médiem.


Specifick psychohygienick po adavky na u
Specifické psychohygienické požadavky na ŠU:

 • zohledňování psych. vývoje jedince

 • váha, kvalita a typ knižního zpracování

 • čtivost – vjemově obsahové podmínky snadnosti a efektivnosti čtení

 • čitelnost – vjemově – optické prostředky čtení

 • stylistická a syntaktická úroveň verbálních textů:

  6. - 9. ročník – věta 8 – 10 slov

  SŠ – věta 12 – 13 slov

 • persvazivní( přesvědčovací ) rovina textu


U ebnice d jepisu
Učebnice dějepisu

 • Specifický typ historické literatury – didakticko – historický text, který je primárně určen konkrétnímu adresátovi a slouží k pedagogické komunikaci ( dle Z. Beneše)

  Typologie dějepisných učebnic:

 • Kvazisyntézy – usilují o ucelený, souhrnný , syntetizující obraz vybraného úseku dějin, silná tradice, důraz kladen na výkladový text a narativitu ikonických textů


UD

 • Kvazisyntézy

  2. Učebnice analyticko-syntetické – dnes preferovány, spojení kvazisyntézy s pracovní učebnicí

  3. materiálová kompendia – čítanky, chrestomatie…Literatura
Literatura:

 • Beneš, Z., Gracová, B., Průcha, J., Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu – teorie a multikulturní aspekty edukačního média, Praha 2008

 • Průcha, J., Učebnice: teorie a analýzy edukačního média, Brno 1998

 • Průcha, J., Teorie, tvorba a hodnocení učebnic,

  Praha 1988


Sou asn nab dka ud pro s
Současná nabídka UD pro SŠ

Gymnázium:

Nakladatelství SPL – Práce ( Albra)

Jan Souček

Dějiny pravěku a starověku

Zdeněk Beneš

Dějiny středověku

Miroslav Hroch

Dějiny novověku

Jan Kuklík – Jan Kuklík

Dějiny XX. století, Praha 1999


Nab dka u ebnic gymn zium
Nabídka učebnic - gymnázium

Sada učebnic pod vedením Petra Čorneje

SPN – pedagogické nakladatelství

Dějepis 1, 2, 3, 4 pro gymnázia a SŠ

Učebnice pro SŠ:

Scientia

Vratislav Čapek, Jaroslav Pátek

Dějepis pro SOŠ, Praha 2001


U ebnice pro s
Učebnice pro SŠ

SPL – Práce

Zdeněk Beneš

Dějepis 1, 2 pro SOŠ

SPN – pedagogické nakladatelství

Petr Čornej, Ivana Čornejová

Dějepis pro SOŠ


D jepisn atlasy pro gymn zia a s
Dějepisné atlasy pro gymnázia a SŠ

Kartografie

Atlas světových dějin 1. díl

Atlas světových dějin 2. díl

Eva Semotánová

Atlas českých dějin 1. díl

Atlas českých dějin 2. díl ( od roku 1618 do roku 1993)


D jepisn u ebnice pro z a ni gymn zia
Dějepisné učebnice pro ZŠ a nižší gymnázia

Nová škola - www.nns.cz

Učebnice (U), pracovní sešit(PS), metodická příručka (MP)

Dějepis 6, 7, 8, 9 (Čapka)

k dispozici i interaktivní učebnice (IU)

-

SPN – pedagogické nakladatelství – www.spn.cz

Stará řada

Nová řada

U, PS, MP (Parkan, Válková)

Dějepis pro 6, 7, 8, 9 roč. ZŠ


Du pro z a ng
DU pro ZŠ a NG

Fraus – www.fraus.cz

U, PS, MP, IU, interaktivní cvičení

Dějepis 6, 7, 8, 9,

PRODOS – http://ucebnice.org

Stará řada

Nová řada

U, PS, učitelská verze učebnice s komentářem pro učitele

Dějepis 6, 7, 8, 9


U ebnice pro z a ng
Učebnice pro ZŠ a NG

Dialog

Dějiny pravěku a starověku

Dějiny středověku a počátků novověku

Dějiny novověku

Dějiny 20. století

Hlasy XX. století (CD)

Dějiny XX. století na CD

Robert Kvaček a kol.XX. století o sobě – dokumenty

Kvirenc Jan, Kunstová Eliška

České dějiny do roku 1914 – historie v dokumentech

Kvirenc Jan

Evropa do roku 1914 – historie v dokumentech


D jepisn atlasy pro z a ni gymn zia
Dějepisné atlasy pro ZŠ a nižší gymnázia

Kartografie

Školní atlas českých dějin

Pravěk a starověk

Středověk

Novověk I.

Novověk II.

Dějiny 20. století


Esk d jiny do roku 1914
České dějiny do roku 1914

 • Třebaže čeští historici vydali v minulých desetiletích několik různě pojatých chrestomatií, domnívám se, že žádná z nich příliš nevyhovuje potřebám širší (mimovědecké) veřejnosti a středoškolské výuce. Tím spíše vítám, že se dva vynikající středoškolští profesoři dějepisu ujali tohoto úkolu a že do jeho naplnění vložili jak své pedagogické zkušenosti, tak i schopnost soustavně navazovat na výsledky současné historické vědy.

 • Výběr pramenů sahá od raného středověku do počátku 20. století. Autoři rozdělili 338 ukázek do osmi oddílů s přesnými a výstižnými názvy, které zachycují hlavní etapy českých dějin. Publikace kombinuje tři základní roviny pohledu na dějiny: (1) dobovou pramennou výpověď, (2) názory pozdějších historiků, (3) komentář autorů.

 • Stručný, avšak instruktivní vstup ke každé pramenné či historiografické ukázce není pouhým faktografickým popisem, nýbrž uvedením do kontextu a naznačením problému. Významnou úlohu při tom sehrává věcné propojení ukázek, jejichž komentáře na sebe vzájemně odkazují a tím vedou čtenáře k tomu, aby si lépe uvědomil torzovitost pramenů i neúplnost našeho poznání minulosti a aby celý dějepis pochopil jako proces nikdy nekončícího poznávání; aby si uvědomil smysl stále nových interpretací, jež přirozeně přináší pohyb života a jím nově kladené otázky i odlišně zaujímané zorné úhly postupně přicházejících posuzovatelů...

 • Při výběru ukázek a jejich komentování prokázali autoři velmi rozsáhlé znalosti a rozhled po dějepisné literatuře (včetně nejnovějších, často i polemicky zaměřených nebo hypoteticky pojatých prací), stejně jako vtip a vynalézavost. Díky těmto schopnostem vytvořili pásmo českých dějin jako četbu, která může zainteresovaného studenta strhnout nejen k soustavnému pročítání textů, ale také k jejich hlubšímu promýšlení. Je velmi důležité, že vystihli jak "klasické" politické a vojenské dějiny, tak i proměny společnosti a kultury, církve a náboženských poměrů, ale také každodennosti "obyčejných lidí". Navíc tak učinili způsobem osvětlujícím povahu a vnitřní pohnutky osobností obecně známých nebo i zapomenutých. Autorský respekt k subjektu dějin odpovídá antropologickým a psychologickým pohledům současné historiografie, ale také vydatně přispívá k přitažlivosti vybraných textů… k dalším kladům knihy patří zdařilá snaha zachytit nejen dění v pražském centru či v Čechách, ale také v dalších zemích a regionech českého státu. Stejně tak se plným právem dostalo zasloužené pozornosti různým etnikům obývajícím české země - vedle Čechů zejména Němcům a Židům.

 • Aniž by tato tendence z knihy jakkoli vyčnívala, je patrné, že autoři mají na mysli také výchovné poslání studia dějin. Uvádějí portréty výrazných osobností a kladou čtenáři otázky po jejich motivaci, hodnocení a inspirativnosti, důsledně se vyhýbají moralizování, ale mluvou pramenu připomínají příkladné chování jedince vůči celku (zemi, národu, obecně lidským hodnotám) a v krajním případě i sebeobětování v dějinách (Hus, Jeroným Pražský). Myslím, že i tuto dnes opomíjenou intenci díla je třeba ocenit...

 • Rukopis nové chrestomatie českých dějin jsem pročítal nejen se zájmem, ale i s radostí ze znovu ověřené zkušenosti, že máme tak vzdělané, schopné a zanícené učitele dějepisu. (…) Jsem přesvědčen, že se kniha J. Kvirence a E. Kunstové stane oblíbenou četbou i velmi cenným obohacením nejen školní, ale i obecně i popularizační literatury o českých dějinách. O publikaci:Název: České dějiny do roku 1914 (Historie v dokumentech) Autoři: Jan Kvirenc, Eliška Kunstová Nakladatelství: Dialog Rok vydání: 2006 ISBN: 80-86761-43-6 Počet stran: 208 Formát: 210 x 260 mm Vazba: pevná vazba Doporučená cena: 249,- Kč [objednávky zde]


Teorie v zkumu u ebnic
Teorie výzkumu učebnic

Na učebnicích se hodnotí:

 • textová složka

 • mimotextová složka

 • výkladová složka

 • nevýkladová složka – procesuální aparát učebnice a orientační aparát učebnice

 • Didaktické vybavení učebnice udává koeficient didaktické vybavenosti.

 • KDV je výsledkem analýzy 36 komponentů, které jsou klasifikovány ve třech kategoriích:

 • aparát prezentace učiva - výkladový text, obrazový doprovod

 • aparát řízení učiva – otázky, úkoly, rozlišení textu dle důležitosti barvou, písmem

 • aparát orientace v učivu – záhlaví kapitol, rejstříky

 • Koeficient T – hodnocení obtížnosti textu.


ad