Foreldreutvalget for grunnoppl ringa fug
Download
1 / 17

FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG. FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. HVORFOR SKAL FORELDRE ENGASJERE SEG I SITT BARNS LÆRING ?. Øyvind Næss, FUG medlem. OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG' - tacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Foreldreutvalget for grunnoppl ringa fug
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG

FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE:

 • Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGA

 • Hvorfor har foreldrene rett til medvirkning i skolen?

  • Foreldrenes hovedansvar for barnas utdannelse er klart definert i både barneloven og opplæringsloven. Læringsplakaten og FNs menneskerettigheter er også med på å understreke at hovedansvaret for både oppdragelse og opplæring ligger hos foreldrene.

  • FUG skal arbeide for at disse lovbestemmelsene får et reelt innhold, og at skolen sørger for at foreldrene har reell medvirkningsmulighet.

  • Sammen skal vi lage en god skole og en god oppvekst for våre barn

  • Det krever dialog, åpenhet, delaktighet og tillit


Forskning viser
Forskning viser:

 • Kunnskap kan gi skole og hjem redskaper til samarbeidet

  • Foreldre er usikre på hva som forventes av dem

 • Foreldre uteblir fra samarbeid de ikke opplever meningsfylt

  • 93% deltar på foreldremøter og 80% er fornøyd med samarbeidet

 • Det er liten grad av elev- og foreldremedvirkning

  • Oppfølging hjemme betyr svært mye for læringsresultater

 • Skolen reproduserer sosiale forskjeller

  • Lærere gir foreldrene mye informasjon, men inviterer lite til dialog og medbestemmelse

 • Utviklingssamtalen er et viktig redskap i samarbeidet

  • Der foreldre kjenner hverandre godt, er de mer fornøyd med samarbeidet med skolen

 • Lærere samarbeider best med de som er mest lik dem selv

  • Myndige foreldre kan oppleves truende for skolen

 • Samarbeidet foregår på skolens premisser


Nivåer i samarbeidet

 • utveksling av informasjon – begge parter gir informasjon til hverandre (foreldre er godt fornøyd med informasjon om undervisning og læring, relativt godt fornøyd med informasjon om trivsel og sosial læring)

 • dialog – kommunikasjon og reelle drøftinger om forhold av betydning (3 av 4 sier de sjelden eller aldri drøfter forhold omkring opplæring og læringsmiljø)

 • medvirkning og medbestemmelse – fatte felles forpliktende beslutninger ved enighet (4 av 5 opplever ingen eller svært liten medvirkning i læringsmiljø og opplæring)


Fug vektlegger at kvalitet i skolen bl a inneb rer
FUG vektlegger at kvalitet i skolen bl.a. innebærer

 • At alle elever føler seg trygge og trives på skolen

  • At alle elever får et best mulig faglig utbytte

 • At elevene møter kvalifiserte og egnede lærere

  • At alle elever får tilpasset opplæring

 • At alle elever har et godt fysisk og psykososialt skolemiljø

  • At ansatte i skolen har en god dialog med foreldrene

 • Når foreldrene inkluderes i skolens arbeid fra første skoledag

  • Når det er åpen dialog mellom hjem og skole

 • Når foreldrene får kunnskap om hvor viktige de er for barnas læring og læringsutbytte

  • Når rådsorganene har reell medvirkning og skoleleder og skoleeier påser at samarbeidet mellom hjem og skole drives i samsvar med lov og regelverk


Tema i barneskolen 1 4 trinn
Tema i barneskolen, 1-4 trinn

 • Hvordan kan jeg som forelder bidra til at mitt barn får en best mulig skolegang?

  • Hva kjennetegner en 6 åring?

 • Hva er det viktig at hjem skole samarbeider om?

  • Hva er det viktig at foreldre samarbeider om?

 • Hvordan få best mulig klassemiljø?

  • Hvordan gi barnet lyst til å lese og bli en god leser?

 • Kan foreldre bidra i undervisningen?

  • Mobbing

 • Lekser og leksehjelp

  • Arbeidsmiljøet i klassen og på skolen


Tema i barneskolen 5 7 trinn
Tema i barneskolen, 5-7 trinn

 • Hva kjennetegner en 10 åring?

  • Større faglige utfordringer, hvordan kan foresatte bidra her?

 • Hvordan motivere for fagene som elevene synes er vanskelige, eller lette?

  • Digital hverdag, ytringsfrihet, personvern og kildekritikk

 • Barn og bøker

  • Mobbing

 • Hvordan løse konflikter/ Grensesetting

  • Klassemiljø

 • Pubertet/identitet og kjøpepress

  • Rusforebygging

 • Turer og ekskursjoner

  • Foreldremøter om et tema


Temaer i ungdomsskolen
Temaer i ungdomsskolen

 • Hva kjennetegner en ”tenåring”, hvor godt kjenner vi ungdommen vår?

  • Innholdet og organiseringen i ungdomskolen, har vi nok informasjon, og hvor finner vi den ?

 • Er det fremdeles viktig for de unge at vi engasjerer oss i skolen?

  • Mobbing

 • Rusmidler

  • Våre egne holdninger

 • Evaluering av læringsmiljøet

  • Forberede en god overgang til VGS

 • Får vi god nok info og rådgivning om vgs?

  • Kan vi bidra i yrkesorienteringen

 • Karakterer og vurderinger blir viktigere

  • Kjærlighet og samliv, god kommunikasjon


Planlegging og organisering av foreldrem ter
Planlegging og organisering av foreldremøter

 • Møtet må planlegges i god tid

  • Skal planlegges i samarbeid mellom foreldrekontaktene og kontaktlærerne

 • Viktig med en saksliste med temaer som skal opp

  • En fordel med svarslipp, det forplikter

 • Husk nye barn/foreldre

  • Kan være en ide å utveksle E-post og eller SMS

 • Møtene skal dreie seg i større grad om innholdet i skolen og våre barns hverdag. Informasjon kan vi få i andre media.

  • Aktuelle spørsmål:

   • Hvilke forventninger har skolen til oss som foreldre?

   • Hva kan jeg forvente av skolen?

   • Hva kan jeg gjøre for å følge opp skolegangen hjemme?

   • Hvordan kan jeg bidra til et godt sosialt fellesskap og et godt læringsmiljø?


Fug foresl r konkrete tiltak som skolene kan iverksette for heve kvaliteten i skolen
FUG foreslår konkrete tiltak som skolene kan iverksette for å heve kvaliteten i skolen.

 • Obligatorisk foreldreskole for foreldre med barn i 1., ev. 5. og 8. trinn

 • Obligatoriske opplegg knyttet til alle overgangene

  • Dobbel konferansetime ved hvert skolebytte/overgang

 • Skolering av tillitsvalgte foreldre

  • Foreldrenes medvirkning i barns læring

 • Foreldreundersøkelsen obligatorisk

  • Nasjonale prøver – oppfølging av disse i konferansetimene

 • Lærerutdanningen – kompetanse i hjem-skole-samarbeid


 • Hva skal vi samarbeide om
  Hva skal vi samarbeide om? å heve kvaliteten i skolen.

  • Konferansetimen

   • Møt forberedt

   • Vær aktiv

   • Skap en dialog om barnets utvikling

   • Særlig viktig i overgangene mellom skolene

   • Barnet skal kanskje ikke være med på alle/ hele konferansetimen

  • Foreldremøtet

   • Har vi sagt noe om…..

  • Røtter og Vinger

   • om ungdomstid og foreldrerollen, et tiltak fra Voksne for Barn sine nettsider


  Hva skal vi gj re
  Hva skal vi gjøre…. å heve kvaliteten i skolen.

  • Snakke positivt om skole, lærere og læring

   • Støtte opp og motivere

  • Vise interesse og spørre hvordan det går

   • Ha felles måltider

  • Diskutere med barna

   • Være en rollemodell

  • Sørge for at alt det praktiske er i orden

   • Bli kjent med de andre foreldrene

  • Delta aktivt i skolens aktiviteter


  Foreldrebank
  Foreldrebank å heve kvaliteten i skolen.

  • Skole:__________________________________________ klasse/trinn/gruppe__________

  • Jeg kan: Kryss av:

  • Være foreldrekontakt

   • Sitte i FAU

  • Komme på skolen på dagtid

   • Være med på aktiviteter på skolen ettermiddag/kveld

  • Invitere elever hjem på ettermiddag/kveld til aktiviteter:

   • PC i nettverk, Baking, Matlaging, Spill, Tegning/maling/formingsaktiviteter

  • Annet ………………………………..

   • Ta med elever på tur

   • Komme på skolen og fortelle om yrket mitt

   • Komme på skolen og fortelle om livssynet vårt/kulturen vår

   • Være med på turer i skoletidenInvitere klassen på hyttetur

   • Bake/lage mat til klassesammenkomster

   • Andre bidrag:

  • Mor/Far til:________________________________________________________

  • Navn:____________________________________________________________

  • Adresse:__________________________________________________________

  • Telefon:________________ e-post:_____________________________________


  • Hva er en god lekse? å heve kvaliteten i skolen.

  • Fordeler med leksehjelp på skolen?

  • Ulemper med leksehjelp på skolen?

 • Hvordan hjelpe barna med lekser?

 • Rammer rundt lekselesing

 • Lekser som kontaktarena mellom skole og hjem

 • Læringsplattform som redskap for kommunikasjon om lekser


 • Tilslutt minner jeg p
  TILSLUTT MINNER JEG PÅ… å heve kvaliteten i skolen.

  • …Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

  • TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

   Se hjemmesiden: