Μακροσκοπικός και μικροσκοπικός προσδιορισμός ιζηματογενών πετρωμάτων - PowerPoint PPT Presentation

Slide1 l.jpg
Download
1 / 17

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Μακροσκοπικός και μικροσκοπικός προσδιορισμός ιζηματογενών πετρωμάτων. Ιζηματογενή πετρώματα που θα μελετηθούν στο μικροσκόπιο. Παραλιακοί ψαμμίτες Ψαμμίτης 1, 2, 3

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Μακροσκοπικός και μικροσκοπικός προσδιορισμός ιζηματογενών πετρωμάτων

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

Μακροσκοπικός και μικροσκοπικός προσδιορισμός ιζηματογενών πετρωμάτων


Slide2 l.jpg

Ιζηματογενή πετρώματα που θα μελετηθούν στο μικροσκόπιο

 • Παραλιακοί ψαμμίτες

 • Ψαμμίτης 1, 2, 3

 • Ασβεστόλιθος (και σε αντιδιαστολή με αυτόν, μελέτη μαρμάρου. Το μάρμαρο είναι μεταμορφωμένο πέτρωμα και αποτελείται, κυρίως, από κρυστάλλους ασβεστίτη. Προέρχεται από τη μεταμόρφωση του ασβεστόλιθου.)

 • Αρκόζη

 • Βωξίτες


Slide3 l.jpg

Παραλιακοί ψαμμίτες

Αδρόκοκκα κλαστικά ιζήματα με πολύ χαλαρή σύνδεση και πολύ μεγάλο πορώδες. Οι κόκκοι είναι συνήθως θραύσματα πετρωμάτων και μεμονωμένων ορυκτών. Το συνδετικό υλικό (cement) είναι συνήθως μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης, ο οποίος περιβάλλει τους κόκκους.

Οι κόκκοι είναι κυρίως θραύσματα από μεταμορφωμένα πετρώματα, όπως σχιστόλιθοι, σιπολινικά μάρμαρα, συσσωματώματα από φυλλάρια μοσχοβίτη, βιοτίτη, κ.ά. Επίσης, υπάρχουν θραύσματα ορυκτών, όπως χαλαζίας.


Slide4 l.jpg

Μικροσκοπική περιγραφή παραλιακών ψαμμιτών

Παράλληλα Nicols

Κάθετα Nicols

Cal

Qtz

Οι σκοτεινές περιοχές είναι κενά ή πόροι.

Συγκολλημένοι κόκκοι ορυκτών και πετρωμάτων με λεπτοκρυσταλλική συγκολλητική ύλη (ασβεστίτης). Παρατηρούνται κρύσταλλοι αδιαφανών ορυκτών, χαλαζία, βιοτίτη, μοσχοβίτη, πλαγιοκλάστων, καθώς και τεμάχη πετρωμάτων (π.χ. σχιστόλιθοι).

Το συνδετικό υλικό (cement) είναι συνήθως μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης (κατακρημνίστηκε από το υδατικό διάλυμα, και συγκόλλησε τους κόκκους), ο οποίος περιβάλλει τους κόκκους.


1 2 3 l.jpg

Ψαμμίτης 1, 2, 3

Μεσόκοκκος ψαμμίτης με θραύσματα χαλαζία, αστρίων, ασβεστίτη, φυλλάρια μοσχοβίτη και συνδετικό υλικό από λεπτοκρυσταλλικό ασβεστίτη.


Slide6 l.jpg

Μικροσκοπική περιγραφή ψαμμίτη 1

Παράλληλα Nicols

Κάθετα Nicols

Cal

Qtz

Μοιάζει με τον παραλιακό ψαμμίτη, με τη διαφορά ότι τα κενά μεταξύ των κόκκων είναι λιγότερα. Η συγκολλητική ύλη είναι και πάλι μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης.


Slide7 l.jpg

Μικροσκοπική περιγραφή ψαμμίτη 2

Παράλληλα Nicols

Κάθετα Nicols

Ψαμμίτης με μικρότερους κόκκους ορυκτών και πετρωμάτων, καθώς και με λιγότερα κενά μεταξύ αυτών. Η συγκολλητική ύλη είναι και πάλι μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης.


Slide8 l.jpg

Μικροσκοπική περιγραφή ψαμμίτη 3

Παράλληλα Nicols

Κάθετα Nicols

Ψαμμίτης με μικρότερους κόκκους ορυκτών και πετρωμάτων, καθώς και με λιγότερα κενά μεταξύ αυτών. Η συγκολλητική ύλη είναι και πάλι μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης.


Slide9 l.jpg

Ασβεστόλιθος

Μικριτικός ασβεστόλιθος. Είναι χημικό ιζηματογενές πέτρωμα. Αποτελείται από μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη. Αρκετές διακλάσεις τέμνουν όλη τη μάζα του πετρώματος και είναι πληρωμένες δευτερογενώς από ασβεστίτη μεγαλύτερου μεγέθους από την κύρια μάζα (matrix). Σε αρκετές τομές υπάρχουν απολιθώματα χαρακτηριστικής ηλικίας για αυτό το πέτρωμα.


Slide10 l.jpg

Μικροσκοπική περιγραφήαπολιθωματοφόρου ασβεστόλιθου

Παράλληλα Nicols

Κάθετα Nicols

Μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης

Χαρακτηριστικά απολιθώματα (για το συγκεκριμένο πέτρωμα)


Slide11 l.jpg

Μικροσκοπική περιγραφήασβεστόλιθου (μικριτικού)

Παράλληλα Nicols

Κάθετα Nicols

Μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης


Slide12 l.jpg

(Μάρμαρο) – (σε αντιδιαστολή με τον ασβεστόλιθο)

Κάθετα Nicols

Παράλληλα Nicols

Μεγάλοι ευδιάκριτοι κρύσταλλοι ασβεστίτη. Στα κάθετα Nicols διακρίνεται η πολυδυμία του ασβεστίτη.


Slide13 l.jpg

Αρκόζη

Είναι ψαμμίτης πλούσιος σε άστριους και χαλαζία. Περιέχει συνήθως και μαρμαρυγίες. Σχηματίζεται από την αποσάθρωση πετρωμάτων, που είναι πλούσια σε άστριους, όπως π.χ. ο γρανίτης και ο γνεύσιος.

Αντιπροσωπευτική ορυκτολογική σύσταση της αρκόζης

Άστριοι35-64%

Χαλαζίας57-28%

Λοιπά8%


Slide14 l.jpg

Μικροσκοπική περιγραφή αρκόζης

Παράλληλα Nicols

Κάθετα Nicols

χαλαζίας

άστριος

Είναι ψαμμίτης πλούσιος σε άστριους και χαλαζία. Μερικές φορές περιέχει και μαρμαρυγίες. Σχηματίζεται από την αποσάθρωση συνήθως γρανιτών και γνευσίων.


Slide15 l.jpg

Βωξίτες

 • Πρόκειται κυρίως για υπολειμματικούς σχηματισμούς (εδάφη) που προκύπτουν από την χημική αποσάθρωση των πετρωμάτων κάτω από συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες (υγρά και θερμά κλίματα).

 • Είναι προϊόντα λατεριτικής αποσάθρωσης που περιέχουν υψηλά ποσοστά Al (αργιλίου) και Fe (σιδήρου).

 • Όσον αφορά στην ορυκτολογική τους σύσταση, αποτελούνται από υδροξείδια του αργιλίου (γιββσίτη, βαιμίτη, διάσπορο), οξείδια του σιδήρου (γκαιτίτη, αιματίτη) και οξείδια του τιτανίου (ανατάση).

 • Διακρίνονται σε πισσολιθικούς (μεγάλα σφαιρίδια με συγκεντρικούς φλοιούς) και συμπαγείς βωξίτες.

 • Τα κοιτάσματά τους είναι σημαντικά λόγω του οικονομικού χαρακτήρα που αυτά παρουσιάζουν (Παραγωγή αλουμίνας – αλουμινίου).


Slide16 l.jpg

Βωξίτες

Τυπικές μορφές κοιτασμάτων:

 • Συνήθως, μικρού πάχους καλύμματα, οριζόντια ή σχεδόνοριζόντια, στην επιφάνεια της Γης.

 • Θύλακες κυρίως σε καρστικά έγκοιλα με κυμαινόμενο πάχος.

 • Στρώματα ή φακοί σε ιζηματογενείς ακολουθίες.


Slide17 l.jpg

Μικροσκοπική περιγραφή βωξιτών

Παράλληλα Nicols

Κάθετα Nicols

Εικόνα τομής πισσολιθικού βωξίτη – διακρίνονται τα σφαιρίδια με τους συγκεντρικούς φλοιούς.


 • Login