“OKULLAR HAYAT OLSUN” PROJESİ KAPSAMINDA - PowerPoint PPT Presentation

Okullar hayat olsun projes kapsaminda
Download
1 / 25

 • 261 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

“OKULLAR HAYAT OLSUN” PROJESİ KAPSAMINDA. “OKULLAR AİLELERLE BULUŞUYOR”. ALT PROJESİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER Bir Konuşmasında Velilere;.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

“OKULLAR HAYAT OLSUN” PROJESİ KAPSAMINDA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Okullar hayat olsun projes kapsaminda

“OKULLAR HAYAT OLSUN” PROJESİ KAPSAMINDA

“OKULLAR AİLELERLE BULUŞUYOR”

ALT PROJESİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ


Milli e itim bakan m z say n mer d n er bir konu mas nda velilere

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER Bir Konuşmasında Velilere;

“…Çocuklarınızı okullara teslim edip, dönüp eve gitmenizi değil, çocuklarınıza rehber olmanızı, destek olmanızı, eğitimle ilgili süreçlerde daha aktif olarak yer almanızı bekliyoruz.” demektedir.

Bu bağlamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak “Okullar Ailelerle Buluşuyor” adlı bir proje hazırlanmıştır.


Bu konuda uzmanlar taraf ndan yap lan de erlendirmeler

Bu Konuda Uzmanlar Tarafından Yapılan Değerlendirmeler;

 • Diaz (1989) tarafından yapılan bir araştırmada; akademik başarısı düşük ve sınıfta kalma riski taşıyan öğrencileri diğer öğrencilerden ayıran en önemli etkenin, anne-baba desteği ve ilgisinden yoksunluk olduğu, anne-babanın katılık, tutarsızlık ve geçimsizliğinin de düşük okul başarısında önemli bir risk faktörü oluşturduğu görülmüştür.

 • Eastman (1988) eğitim açısından destekleyici yaklaşım içerisinde olan ailelerin çocuklarında, okul başarısının daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır.

 • Jencks ve arkadaşları (Malkoç, 1991) tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre aile özellikleri, öğrencinin okul başarısındaki en önemli çevre faktörünü oluşturmaktadır.

  Bu araştırmalardan elde edilen bulgulara göre, okul başarısının yarıdan çoğunun, ailenin katkısıyla gerçekleştiğini söylemek mümkündür.


Projenin amac

Projenin Amacı;

Okul-aile dayanışmasının öğrenci başarısı üzerindeki etkisini, bu konuda yapılan araştırma ve inceleme bulguları ışığında ele alarak, okul-aile işbirliğinin sağlanmasına yönelik öneriler geliştirmek, aile bütünlüğünün çocuk üzerindeki olumlu etkilerini göstermektir.


Projenin hedefi

Projenin Hedefi;

Okulun izlediği eğitim yaklaşımları, öğrenciye uygulanan sınıf içi öğretim etkinlikleri konusunda, velilerle iletişim kurulması, ayrıca; okul-aile yardımlaşması ve bu çerçevede çocuğun eğitimi konusunda, etkin işbirliğinin sağlanabilmesi amacı ile velilerin eğitilmesidir.

Velilerin eğitimi çerçevesinde; öğrencilerin uyum, gelişim problemleri, ilgi ihtiyaçları, ailelerinden beklentileri ve yetenekleri konusunda velilerin bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.


Y l uygulanacak proje kapsam nda

Üç Yıl Uygulanacak Proje Kapsamında;

Velilerin;

 • 2012 yılında % 20’sine,

 • 2013 yılında % 20’sine,

 • 2014 yılında % 20’sine olmak üzere toplamda bütün velilerin % 60’ına ulaşılması hedeflenmektedir.


Sonu olarak

Sonuç Olarak;

İnsan kişiliğinin gelişimsel temellerinin 0-6 yaş döneminde atıldığı, yine bu dönemde zeka gelişiminin %70’ini tamamladığı göz önüne alındığında, eğitsel kimliğin belirlenmesinde anne-baba rolünün önemi daha da iyi anlaşılmış olur. Çocuğun aile içerisinde edindiği statü, kazandığı değer ve geliştirdiği kimlik; onun giderek toplum içerisinde kazanacağı kimliğin, statünün ve değerin belirleyicisi olmaktadır.


Okullar hayat olsun projes kapsaminda

“Okullar Ailelerle Buluşuyor” Projesi; İLBAP ve Değerler Eğitimi Projelerine paralel olarak “Okullar Hayat Olsun” Projesinin içinde bütün eğitim kurumları ile halk eğitim merkezleri işbirliği içinde yürütülecek bir çalışmadır.


Ne yapmak stiyoruz

Ne Yapmak İstiyoruz;

 • Proje kapsamında ailelerin eğitim seminerleri yoluyla eğitilmesi,

 • Ailelerin eğitim öğretim sistemi içindeki rolünün aktif hale getirilmesi,

 • Ailelerin çocukları ile sağlıklı iletişim kurmalarının sağlanması,

 • Eğitim kalitesinin arttırılması düşünülmektedir.


Projenin lem basamaklar

Projenin İşlem Basamakları


Okullar hayat olsun projes kapsaminda

İl Yürütme Kurulu;1 Şube Müdürü1 Ar-Ge Görevlisi1 RAM Müdürü1 Halk Eğitim Merkezi Müdürü 1 Okul Öncesi Müdürü1 İlköğretim Müdürü1 Ortaöğretim Müdüründen oluşturulmuştur.


L y r tme kurulunun g revleri

İl Yürütme Kurulunun Görevleri;

 • Proje onaylarını almak,

 • Eğitim program tanıtım CD’lerini hazırlamak,

 • Aile eğitimlerinde görev alacak eğiticilere eğitim CD’nin sunumunu yapmak,

 • Gerektiğinde bakanlıktan, AÇEV’ den ve üniversitelerden destek almak,

 • Veri tabanının oluşturulması,

 • Projeyi izlemek ve değerlendirmek.


Proje tan t m ve e itim ekibi

Proje Tanıtım ve Eğitim Ekibi;

Kepez Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenleri,

Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi aile eğitimi öğretmenleri,

Kamile Çömlekçi İ.Ö.O. aile eğitimi öğretmenleri,

Hurma Yarbay Pınar İ.Ö.O. aile eğitimi öğretmeni,

Muratpaşa RAM aile eğitimi il koordinatöründen oluşmuştur.


Proje tan t m ve e itim ekibinin g revleri

Proje Tanıtım ve Eğitim Ekibinin Görevleri;

Proje eğitim CD’lerinin hazırlanması

Eğitim CD’lerinin tanıtılması

İhtiyaç olduğunda ilçelerde veya okullarda eğitim ekibi kurmak ve eğitimini vermek.


L e y r tme kurulunun olu turulmas

İlçe Yürütme Kurulunun Oluşturulması;

1 Şube Müdürü,

1 Halk Eğitim Merkezi Müdürü,

1 Okul Öncesi Müdürü,

1 İlköğretim Müdürü,

1 Ortaöğretim Müdürü,

1 Rehber Öğretmen’den

oluşturulmuştur.


L e y r tme kurulunun g revleri

İlçe Yürütme Kurulunun Görevleri;

 • Okul yönetimlerinin, rehber öğretmenlerin ve diğer eğitici öğretmenlerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi için gerekli seminerlerin düzenlenmesi,

 • Projenin okullardaki uygulamasının takibinin yapılması,

 • Eksikliklerin ve karşılaşılan sorunların il yürütme kuruluna bildirilmesi.


Okul y r tme kurulu

Okul Yürütme Kurulu;

 • 1 Okul Müdür Yardımcısı,

 • 1 Rehber Öğretmen,

 • 1 Öğretmen’den oluşacak.


Okul y r tme kurulu g revleri

Okul Yürütme Kurulu Görevleri;

 • Öncelikli olarak seminerlerin yapılacağı ortamı hazırlamak,

 • Öğrenci aileleri ile iletişime geçerek, onların seminerlere katılımını sağlamak,

 • Yapılan çalışmaların kontrolünü yapmak,

 • Katılımcıların imza sirkülerini almak,

 • Seminer sonunda velilere katılımcı belgesi düzenleyerek vermek.


Rehber retmenler ve di er e itici retmenler taraf ndan yap lacak ve lemler

Rehber Öğretmenler ve Diğer Eğitici Öğretmenler Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler;

 • Ailelere yönelik seminerlerin planlarının hazırlanması,

 • Eğitim planlarının bir örneğinin ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesi,

 • Ailelere; velisi oldukları öğrencilerin yaş gruplarına uygun seminerin verilmesi,

 • Seminer sonunda, hazırlanan anketlerin uygulanması,

 • Seminer sonunda rapor hazırlanması,

 • Elde edilen verilerin veri tabanına girilmesi.


Okullar a lelerle bulu uyor projes kapsaminda d zenlenen a le sem nerler katilimci anket

“OKULLAR AİLELERLE BULUŞUYOR” PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN AİLE SEMİNERLERİ KATILIMCI ANKETİ

1. Seminer çalışmalarımızdan memnun kaldınız mı? Evet Kısmen Hayır

2. Burada edindiğiniz bilgileri hayatınıza uygulamayı düşünüyor musunuz? Evet Kısmen Hayır

3. Bu seminerlerden daha kapsamlı, ücretsiz bir seminere daha katılmak ister misiniz? Evet Hayır

Cevabınız evet ise size ulaşabileceğimiz telefon numarasını yazınız. 0.5…..………..Varsa önerilerinizi bizimle paylaşır mısınız?……………………………………


Kat ld n z in hepinize te ekk r ederim

Katıldığınız İçin Hepinize Teşekkür Ederim


 • Login