ประชาคมอาเซียน - PowerPoint PPT Presentation

    ประชาคมอาเซียน
Download
1 / 10

 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ประชาคมอาเซียน. ความเป็นมา. กรกฎาคม 2504 : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกฉียงใต้ สิงหาคม 2510 : ปฏิญญากรุงเทพฯ : ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 : ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 12 ครั้งที่ 13. สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ประชาคมอาเซียน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3948983

ประชาคมอาเซียน


3948983

ความเป็นมา

กรกฎาคม 2504:

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกฉียงใต้

สิงหาคม 2510:

ปฏิญญากรุงเทพฯ

:

ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2

:

ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 12 ครั้งที่ 13


3948983

สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ไทย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์

6. บรูไน

เวียตนาม

พม่า

9. ลาว

10. กัมพูชา


3948983

ปฏิญญาอาเซียน:ปฏิญญากรุงเทพฯASEAN Declaration: Bangkok Declaration

8 สิงหาคม 2510

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์

การบริหาร

 • ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค

 • เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรม


3948983

วัตถุประสงค์ปฏิญญาอาเซียน

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

5. ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบการฝึกอบรม วิจัย

ส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร อุตสาหกรรม

ขยายการค้า ปรับปรุงการขนส่ง คมนาคม

เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศภายนอก


3948983

ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ

ในอาเซียนฉบับที่ 2ปี 2546

Declaration of ASEAN Concord II :

Bali Concord II:เพื่อประกาศจัดตั้ง

 • ประชาคมอาเซียน ASEAN Community ภายในปี 2563

 • ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ASEAN Political Security Community (APSC)


3948983

ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ

ในอาเซียนฉบับที่ 2ปี 2546

Declaration of ASEAN Concord II :

Bali Concord II:เพื่อประกาศจัดตั้ง

 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ASEAN Economic Community (AEC)

 • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Socio - Cultural Community (ASCC)


3948983

ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

ครั้งที่ 12ปี 2550 ที่เซบู

 • ให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ASEAN Community ให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2558

 • จัดโครงสร้างองค์กรของอาเซียน รองรับภารกิจ

 • พันธกิจ เป็นนิติบุคคล เป็นหลักการไปร่าง

 • “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) ที่ทำหน้าที่

 • เป็น “ธรรมนูญ” การบริหารปกครอง

 • กลุ่มประเทศอาเซียน


3948983

ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

ครั้งที่ 13ปี 2550 ที่สิงคโปร์

 • ผู้นำอาเซียนลงนามในกฎบัตรอาเซียน

 • ทำให้อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เคารพกฎกติกา ในการทำงานมากขึ้น

 • เป็นนิติบุคคล เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล

 • Intergovernmental Organization


3948983

3 เสาหลัก

1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน

ASEAN Security Community - ASC

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ASEAN Economic Community - AEC

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC


 • Login