Základy FARMAKOKINETIKY
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

MUDr. Zoltán Kállay , CSc. Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LFUK, Bratislava PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základy FARMAKOKINETIKY. Absorpcia. Eliminácia. Koncentrácia. AUC. Čas (t). MUDr. Zoltán Kállay , CSc. Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LFUK, Bratislava. Základy farmakokinetiky. Farmakokinetika – súčasť farmakológie

Download Presentation

MUDr. Zoltán Kállay , CSc. Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LFUK, Bratislava

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Základy FARMAKOKINETIKY

Absorpcia

Eliminácia

Koncentrácia

AUC

Čas (t)

MUDr.Zoltán Kállay,CSc.

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie

LFUK, Bratislava


Základy farmakokinetiky

Farmakokinetika

– súčasť farmakológie

– skúma liečivá z hľadiska ich pohybu a osudu v organizme

- kinetikos κινητικός

- kinein κινειν


Základy farmakokinetiky


Základy farmakokinetiky


Základy farmakokinetiky


Základy farmakokinetiky

 • Farmakokinetika– skúma

 • časový priebeh koncentrácie liečiva - prípadne jeho metabolitov - v organizme

 • prisipieva k optimalizácii farmakoterapie:

 • vhodná dávka

 • vhodný dávkovací režim

 • vhodná lieková forma


Základy farmakokinetiky

Eliminácia


Základy farmakokinetiky

A

Predpoklady pohybu liečiva v organizme

B

Vybrané farmakokinetické parametre, význam, výpočet


Základy farmakokinetiky

A Predpoklady pohybu liečiva v organizme

1. krvný obeh (cirkulácia)

KRV -

frakcia liečiva:

- viazaná

- voľná

Plazma (55%)

Le, TC (<1%)

ER (44%)


Základy farmakokinetiky

A Predpoklady pohybu liečiva v organizme

1. krvný obeh (cirkulácia)

2. prechod cez biologické membrány


Základy farmakokinetiky

2. prechod cez biologické membrány

„iba voľná frakcia“

Fyzikálno-chemické vlastnosti molekuly liečiva:

- molekulová hmotnosť, - charakter - hydrofilita, lipofilita, - ionizovateľnosť – acidobázické vlastnosti


Základy farmakokinetiky

2. prechod cez biologické membrány

transportné mechanizmy

Pasívne Aktívne

(a) (c)

(b)


Základy farmakokinetiky


Základy farmakokinetiky

2. prechod cez biologické membrány

transportné mechanizmy

Pasívne Aktívne

Pinocytóza


Základy farmakokinetiky

- ionizovateľnosť – acidobázické vlastnosti

Kyselina acetylsalicylová : pKa = 3,4

Membrána

Žalúdok; pH 1,4

AH (1)

A- + H+ (0,001)

Krv; pH 7,4

AH (1)

A- + H+ (1000)


Základy farmakokinetiky


Základy farmakokinetiky

B

Vybrané farmakokinetické parametre, význam, výpočet


Základy farmakokinetiky

 • Farmakokinetické parametre

 • PRIMÁRNE:

 • distribučný objem

 • klírens

 • biologická dostupnosť

 • SEKUNDÁRNE:

 • polčas eliminácie

 • plocha pod krivkou koncentrácie

 • koncentrácia v ustálenom stave, atď.


Základy farmakokinetiky


Základy farmakokinetiky

Distribučný objem (Vd)

Dávka D = 300 mg

Koncentrácia C = 10 ng/ml

Distribučný objem Vd = 30 l

... úmernosť medzi podanou dávkou a koncentráciou

300 mg


Základy farmakokinetiky

Apparent volume of distribution Vd

(l; 70 kg)

Warfarin 9

Gentamicin 17

Phenytoin 44

Diazepam 77

Digoxin490

Amitriptyline990

ZDANLIVÝ distribučný objem


Základy farmakokinetiky

Liečivo A

200 mg

Liečivo B

200 mg

Liečivo C

200 mg

Cievneriečisko

Tkanivá

Koncentrácia

20 mg/l

200 mg/l

2 mg/l

Distribučnýobjem

1 liter

100 litrov

10 litrov


Základy farmakokinetiky

 • Farmakokinetické parametre

 • PRIMÁRNE:

 • distribučný objem

 • klírens, clearance

 • biologická dostupnosť


Základy farmakokinetiky

Clearance, klírens

Súvisí s „odstraňovaním“ liečiva z organizmu

Eliminácia = biotransformácia + exkrécia

ml/min

http://pdfreedownload.com/pdf/pharmacokinetics-lkask-fakulta-9025037.html


Základy farmakokinetiky

Priebeh koncentrácie liečiva v čase

Lineárny graf

t1/2 polčas poklesu koncentrácie


Základy farmakokinetiky

Priebeh koncentrácie liečiva v čase

Lineárny graf

Semilogaritmický graf

k = eliminačná

konštanta

= sklon priamky


Základy farmakokinetiky

Za časový interval je eliminované množstvo úmerné východzej

(predchádzajúcej) hodnote


Základy farmakokinetiky

Za časový interval je eliminované množstvo KONŠTANTNÉ


Základy farmakokinetiky

Cl = k × Vd k = Cl/Vd


Základy farmakokinetiky

 • Farmakokinetické parametre

 • PRIMÁRNE:

 • distribučný objem

 • klírens, clearance

 • biologická dostupnosť


Základy farmakokinetiky

Biologická dostupnosť, F

Fenomén prvého prechodu pečeňou

„Biologicky dostupná frakcia“ liečiva

„Absorbovaná frakcia“ liečiva


Základy farmakokinetiky

Plocha pod krivkou priebehu koncentrácie, AUC

Výpočet AUC:

1. metóda lichobežníkov

2. (iba iv)

AUC = C0/k

AUC reflektuje expozíciu liečivu

mg×min/ml


Základy farmakokinetiky

AUCiv

= 100 %

F = AUCpo/ AUCiv

F = frakcia dávky absorbovaná do systémovej cirkulácie


Základy farmakokinetiky

Opakované podávanie; rovnovážny stav, steady state

„Steady state

199,2

198,4

196,9

193,8

187,5

z praktickéhopohľadu nastáva po 4 – 5 polčasoch eliminácie

175

150

99,6

96,9

98,4

99,2

93,8

87,5

100

75

50

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. t1/2

Time

Koncentrácia v rovnovážnom stave:

 = interval podávania (napr. 8 hod)


Základy farmakokinetiky

A D M E

metabolizácia  biotransformácia

.... čo organizmus robí s liečivom

všeobecný proces pre :

živiny, aminokyseliny, toxíny ... LIEČIVÁ

xenobiotiká = cudzorodé látky


Základy farmakokinetiky

Metabolizmus liečiv = biochemická modifikácia

... výsledné molekuly sa ľahšie – ochotnejšie vylučujú

Biochemické deje:

Fáza I. oxidácia, redukcia, hydrolýza ... –

výsledná molekula býva hydrofilnejšia

Fáza II. konjugácia s kys. glukurónovou,

k. sírovou, s glutatiónom, glycínom – výsledná molekula má vyššiu molekulovú hmotnosť


Základy farmakokinetiky

Možné scenáre:

aktívne liečivo  neaktívny metabolit

aktívne liečivo  aktívny metabolit

neaktívne liečivo = „prodrug“  aktívny metabolit

aktívne liečivo  toxický metabolit


Základy farmakokinetiky

Paracetamol B. Brodie

Biotransformácia = fylogeneticky staré enzýmové systémy

Miesto: koža, obličky, GIT, pľúca... a hlavne PEČEŇ


Základy farmakokinetiky

Reakcie Fázy I. – mikrozómy (hladké ER)

Reakcie Fázy II. – hlavne cytozol

_____________________________________

F I.: monooxygenázový systém zastúpený hl. cytochrómom P450

CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2 ...


Základy farmakokinetiky

 • Ďalšie oxidázy F I.:

 • - flavín obsahujúce monooxygenázy

 • - alkohol-dehydrogenáza

 • - aldehyd-dehydrogenáza

 • - peroxidázy

 • Reduktázy F I.:

 • NADPH-cytochróm P450 reduktáza

 • Hydrolázy F I.:

 • esterázy a amidázy

 • epoxid hydroláza


Základy farmakokinetiky

Faktory ovplyvňujúce biotransformáciu:

A) genetický polymorfizmus: acetylácia,CYP2D


Základy farmakokinetiky

Faktory ovplyvňujúce biotransformáciu:

B) indukcia – zvýšená syntéza = zvýšená biotransformácia

warfarín, karbamazepín...

C) inhibícia - naopak

cimetidín, ketokonazol, grapefruit...

........... CYP3A4, CYP1A


Základy farmakokinetiky


Základy farmakokinetiky


Základy farmakokinetiky


 • Login