( ร่าง ) แผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553 – 2556 ( ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555) - PowerPoint PPT Presentation

เอกสาร
Download
1 / 26

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

เอกสาร “( ร่าง ) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 ( ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555) ”. ( ร่าง ) แผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553 – 2556 ( ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555) เสนอ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2554 วัน เสาร์ที่ 30 เมษายน 2554.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

( ร่าง ) แผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553 – 2556 ( ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2553 2556 3 2555

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”

(ร่าง)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2553 – 2556

(ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555)

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ในการประชุม ครั้งที่ 5/2554 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554


2553 2556 3 2555

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่สากล


2553 2556 3 2555

พันธกิจ

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา

2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

3.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

4. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

6.พัฒนาศักยภาพของชุมชน


2553 2556 3 2555

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”

 • ประเมินสภาพแวดล้อม

 • ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์

 • ระบุเป้าประสงค์

 • กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย

 • กำหนดกลยุทธ์

 • กำหนดแผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

 • เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 19 เมย.54


2553 2556 3 2555

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1บัณฑิตมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ มีคุณธรรม มีอัตตลักษณ์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประชาชนทุกวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่อง

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1บัณฑิตมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ มีคุณธรรม มีอัตตลักษณ์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประชาชนทุกวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่อง

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 นักศึกษา บุคลากร และชุมชน เกิดความรู้ และเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีไทย สามารถนำองค์ความรู้สู่สาธารณชนและสากล

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากล

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 6 ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


2553 2556 3 2555

12 แผนงาน

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


 • Login