Valsts fondēto pensiju shēma (VFPS) un priekšlikumi to izmaiņām - PowerPoint PPT Presentation

Valsts fond to pensiju sh ma vfps un priek likumi to izmai m
Download
1 / 30

 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Valsts fondēto pensiju shēma (VFPS) un priekšlikumi to izmaiņām. 2013.gada 20.novembris. VFPS dalībnieku struktūra. Līdz 30.06.13 VFPS bija pievienojušies 1 208 685 dalībnieki, t.sk. 59% bija pievienojušies obligātā kārtā

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Valsts fondēto pensiju shēma (VFPS) un priekšlikumi to izmaiņām

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Valsts fond to pensiju sh ma vfps un priek likumi to izmai m

Valsts fondēto pensiju shēma (VFPS) un priekšlikumi to izmaiņām

2013.gada 20.novembris


Vfps dal bnieku strukt ra

VFPS dalībnieku struktūra

 • Līdz 30.06.13 VFPS bija pievienojušies 1 208 685 dalībnieki, t.sk. 59% bija pievienojušies obligātā kārtā

 • 2013. gada I pusgadā 103 023 jeb 8.5% no visiem VFPS dalībniekiem bija mainījuši ieguldījumu plānus (2012.gadā – 17.5%)


Vfps p rvald ana

VFPS pārvaldīšana

 • VFPS līdzekļus pārvalda privātie līdzekļu pārvaldītāji – ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kam izsniegta speciāla licence

 • Pašlaik VFPS līdzekļus pārvalda 9 privātie pārvaldītāji, kas piedāvā 23 ieguldījumu plānus


Ieguld jumu pl nu p rvald anas izdevumi

Ieguldījumu plānu pārvaldīšanas izdevumi

 • Ieguldījumu plāna (IP) pārvaldīšanas izdevumi veidojas no atlīdzības līdzekļu pārvaldītājam, atlīdzības turētājbankai un pārējiem IP izdevumiem (atlīdzība revidentam, brokeru komisijas u.c.)

 • Maksimālie IP izdevumi noteikti prospektā


Izmai as valsts fond to pensiju likum

Izmaiņas Valsts fondēto pensiju likumā


Informat vais zi ojums mk par valsts fond to pensiju sh mas darb bas izv rt jumu 09 10 2012

Informatīvais ziņojums MK “Par valsts fondēto pensiju shēmas darbības izvērtējumu” (09.10.2012)


Valsts fond to pensiju sh ma vfps un priek likumi to izmai m

MK uzdevums (09.10.2012), kas tapis uz ziņojuma bāzes, paredz izstrādāt sekojošus grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā


B tisk ko likumdo anas izmai u kopsavilkums

Būtiskāko likumdošanas izmaiņu kopsavilkums


Riska mazin anas meh nismi

Riska mazināšanas mehānismi

 • Dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošana

 • Pienākums atlīdzināt dalībniekiem zaudējumus, kas radušies līdzekļu pārvaldītājam pārkāpjot ieguldījumu noteikumus

 • Pienākums atpirkt ieguldījumu plāna ieguldījumus par to patieso vērtību, ja šie aktīvi jāpārdod ieguldījumu ierobežojumu pārkāpumu novēršanai vai naudas plūsmas nodrošināšanai


Ieguld t jiem paredz t s pamatinform cijas sagatavo ana

Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošana

 • Līdzekļu pārvaldītājssagatavo dalībniekiem paredzēto pamatinformāciju vienkāršā un saprotamā valodā

 • Standartizēts informācijas formāts (vienas A4 lapas apjomā) atvieglos dalībniekiem salīdzināšanas iespēju ar citu plānu noteikumiem

 • Komisija izstrādās noteikumus līdz 01.01.2015.


Pien kums atl dzin t dal bniekiem zaud jumus

Pienākums atlīdzināt dalībniekiem zaudējumus

 • Ieguldījumu noteikumu pārkāpumi var rasties līdzekļu pārvaldītājam:

  1) veicot ieguldījumus likumā vai plāna prospektā neatļautos ieguldījumos

  2) pārsniedzot likumā vai plāna prospektā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus

 • Zaudējumu kompensācijas mehānisms gadījumos, kad ieguldījumu plāna ieguldījumu realizācija pārkāpumu novēršanai radījusi zaudējumus


Valsts fond to pensiju sh ma vfps un priek likumi to izmai m

Pienākums atpirkt ieguldījumu plāna ieguldījumus ieguldījumu ierobežojumu pārkāpumu novēršanai vai naudas plūsmas nodrošināšanai

 • Līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums kā profesionālam ieguldītājam rūpēties par to, lai tiktu ievērotas likumā un ieguldījumu plānā noteiktās prasības, kā arī atbilstoša naudas plūsma ieguldījumu plāna saistību izpildei.

 • Piedāvātais mehānisms paredz aizsargāt ieguldījumu plāna dalībniekus no neparedzētiem izdevumiem, kas var rasties, ja šos aktīvus nav iespējams atbilstoši realizēt, lai:

  1) novērstu radušos ieguldījumu noteikumu pārkāpumus (ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana vai ieguldījumi neatļautos ieguldījumos)

  2) lai nodrošinātu ieguldījumu plānam nepieciešamo naudas plūsmu.


Kapit la pras bas eur

Kapitāla prasības (EUR)


Kapit la pras bu noteik ana

Kapitāla prasību noteikšana

 • Līdzekļu pārvaldītājam ir jābūt pieejamiem pietiekošiem līdzekļiem, kas nodrošinās atbilstošu riska mazināšanas mehānismu sekmīgu darbību. Līdz ar to likumprojektā tiek noteiktas kapitāla prasības līdzekļu pārvaldītājiem atkarībā no pārvaldē esošo līdzekļu apjoma, sākot no 500 000 euro līdz 3 000 000 euro.

 • Ieviešot kapitāla prasības ir nepieciešams precizēt arī likuma 11.3pantu, kas nosaka līdzekļu pārvaldītāju reģistrācijas kārtību

 • Papildus likumprojektā ir noteikts pārejas periods, kurā līdzekļu pārvaldītājiem ir jānodrošina kapitāla prasības, tas ir, līdz 01.01.2015. noteiktais kapitāls jānodrošina 50% apmērā, no 01.01.2016. – 100% apmērā.


Pakalpojumu dele anas k rt bas preciz ana

Pakalpojumu deleģēšanas kārtības precizēšana

 • Pašreizējais regulējums rada dažādas interpretācijas un neskaidrības tirgus dalībniekiem, un ir grūti piemērojams neskaidro atsauču dēļ

 • Lai novērstu piemērošanas trūkumus, likumprojektā ir iekļauts regulējums, kas nosakakādi pakalpojumi ietilpst ieguldījumu plāna līdzekļu pārvaldīšanā

 • Precizētas atsauces uz Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu saistībā ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldes pakalpojumu deleģēšanu


Uzlabojumi sabiedr bas inform an

Uzlabojumi sabiedrības informēšanā

 • www.manapensija.lv mājas lapas pārveide un modernizēšana;

 • Latvijas Komercbanku Asociācija sagatavo un publicē ceturkšņa ziņojumu par ieguldījumu plānu rezultātiem;

 • Uz ceturkšņa bāzes ir pieejama informācija par visiem ieguldījumu plānu ieguldījumiem;

 • Panākta vienošanās, ka 10 gadus pirms pensionēšanas plāna dalībnieki tiek aicināti apsvērt iespēju pāriet ko aktīvajiem ieguldījumu plāniem un konservatīvajiem.

http://www.bankasoc.lv/lv/petijumi/pensiju-fondu-apskats.html


Riska kapit la ieguld jumu piem rs primekss

Riska kapitāla ieguldījumu piemērs – Primekss

 • 2010. gadā tika izveidots “BaltCap LatviaVentureCapitalFund K.S.”

 • Swedbank, Citadele, SEB un Finasta pensiju plāni ieguldīja līdzekļus fondā kopā ar Eiropas Investīciju Fondu un citiem ieguldītājiem

 • BaltCap finansēja uzņēmuma “Primekss” apgrozāmos līdzekļus 2010. gadā, lai veicinātu straujākus izaugsmes tempus eksporta tirgos

Pirms ieguldījuma

Šodien

 • Dibināts 1997. gadā

 • Vadošais industriālo grīdu betonētājs Baltijā

 • Unikāla, patentēta tehnoloģija, kas ļauj samazināt izmaksas līdz pat 40%

 • 8 m EUR apgrozījums, bet strādā ar zaudējumiem

 • Eksportē 90% no apgrozījuma (galvenokārt uz Skandināvijas valstīm)

 • Plānotais 2013.g. apgrozījums 24m EUR (+200% pret 2010.g.)

  • Deviņu mēnešu apgrozījums 17m EUR

  • Palielināta tirgus daļa Skandināvijā

  • Noslēgti pirmie kontrakti jaunos noieta tirgos (piem., Izraēlā, Krievijā, Dienvidāfrikā)

  • Nodibināts kopuzņēmums ASV licenzēšanas biznesa attīstīšanai

 • Plānotā 2013.g. peļņa 1m EUR (2010.g. darbojās ar zaudējumiem)

 • Trijos gados samaksātie nodokļi (izņ. PVN) pieauguši par ~2m EUR

 • Radītas vairāk kā 100 jaunas darbavietas


Ko no likumdo anas izmai m ieg s pensiju pl na dal bnieks

Ko no likumdošanas izmaiņām iegūs pensiju plāna dalībnieks?

 • Pilnīgāka informācija par pensiju sistēmu un ieguldījumu plānu darbību un ienesīgumu

 • Zemākas komisijas

 • Augstāks ienesīguma potenciāls, palielinot ieguldījumus riska kapitālā un piesaistot komisijas ienesīgumam

  • ERAB riska kapitāla vid. 10 gadu ienesīgums gadā uz 31.12.2011 +14.0%

  • Eiropas riska kapitāla fondu vid. ienesīgums gadā +5.6%

  • Eiropas akciju indeksa ienesīgums gadā+0.5%

 • Tautsaimniecības attīstība


Riska kapit la limitu izmai u ietekmes piem rs uz 1 dal bnieku

Riska kapitāla limitu izmaiņu ietekmes piemērs uz 1 dalībnieku

 • Pieņēmums A: Riska kapitāla limits tiek palielināts no 5% uz 10% un proporcionāli tie palielināts arī ieguldījumu īpatsvars

 • Pieņēmums B: Riska kapitāla ienesīgums par 5% punktiem pārsniedz akciju ienesīgumu

 • Ietekme uz dalībnieka gala ienesīgumu

  • 5%*5% punkti = 0.25% punkti gadā jeb

  • 30 gadu laikā +7.8%

 • Pie uzkrājuma 10 000 euro, 7.8% veido 780 euro.


K d veid izmai as stimul s fondu veido anu piem rs

Kādā veidā izmaiņas stimulēs fondu veidošanu? Piemērs

 • Pašlaik vienam ieguldījumu plānam var piederēt tikai 10% no fonda

 • Tas nozīmē, ka ir nepieciešami 10 ieguldījumu plāni, lai izveidotu fondu (piemēram, meža ieguldījumiem vai infrastruktūrai)

  • Latvijā ir tikai 7 pensiju pārvaldītāji

  • 10 aktīvie pensiju plāni

  • Tikai 3 no tiem aktīvi pārsniedz EUR 100 miljonus

 • Pie pašreizējiem nosacījumiem iespēja izveidot fondu, balstoties tikai uz Latvijas pensiju plānu līdzekļiem, ir ļoti zema.

 • Mainot ierobežojumu no 10% uz 30%, pietiek ar 4 pensiju plāniem (iepriekš 10 vietā), lai izveidotu fondu.

 • Citās valstīs pensiju plānam var piederēt pat 100% no fonda


Atl dz bas saska o ana ar rezult tu

Atlīdzības saskaņošana ar rezultātu

 • Atlīdzība tiek sadalīta 2 daļās:

  • Fiksētā: nemainīga maksa, kas daļēji sedz pārvaldīšanas izdevumus

  • Mainīgā: papildus atlīdzība par labiem ienesīguma rādītājiem (saņem, ja ienesīgums pārsniedz 3 mēnešu EURIBOR starpbanku naudas likmes indeksu)

 • Ierobežojumi:

  • Konservatīvajiem plāniem maksimālā kopējā atlīdzība samazināta no 2% uz 1,5%

  • Aktīvajiem plāniem maksimālā kopējā atlīdzība saglabāta 2%

   ! Stiprinās motivācija rūpēties par augstu ienesīgumu un zaudējumu samazināšanu !

Fiksētā

+

Mainīgā

=

Kopējā


Komisiju izmai u ietekme uz dal bnieku

Komisiju izmaiņu ietekme uz dalībnieku

 • Vēsturisko datu analīzes rezultāti norāda, ka vidējās komisijas saruks par aptuveni 0.3% punktiem.

 • Gados ar negatīvu ienesīgumu, komisijas aktīvajiem plāniem saruks par, aptuveni, 0.7% punktiem, kamēr konservatīvajiem – par 0.2% punktiem.

 • Gados ar negatīvu ienesīgumu komisijas (gan līdzekļu pārvaldītājam, gan turētājbankai) kopā nevarēs pārsniegt 1% (pašlaik limits ir 2%).

 • Konservatīvo plānu maksimālā komisija tiks samazināta no 2% uz 1.5%


Ko ieg s latvijas tautsaimniec ba

Ko iegūs Latvijas tautsaimniecība?

 • Iespēja attīstīt uzņēmējdarbību, radīt darba vietas un kāpināt nodokļu ieņēmumus.

 • Radīti priekšnoteikumi sekmīgākai līdzekļu piesaistei no ieguldījumu plāniem veidojot jaunus ieguldījumu fondus tautsaimniecībai svarīgās jomās:

  • Riska kapitāls

  • Meža zemes

  • Energoefektivitāte

  • Infrastruktūra u.c.

 • Iespēja piesaistīt vairāk līdzekļu un iespēja vienkāršāk izveidot fondu.

  ! Svarīgi: konkurētspējīgs ienesīgums un valsts līdzdarbība ieguldīšanas instrumentu veidošanā!


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!


 • Login