valmisolek uuele riiklikule ppekavale leminekuks valga vene g mnaasiumis
Download
Skip this Video
Download Presentation
VALMISOLEK UUELE RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE ÜLEMINEKUKS VALGA VENE GÜMNAASIUMIS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

VALMISOLEK UUELE RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE ÜLEMINEKUKS VALGA VENE GÜMNAASIUMIS - PowerPoint PPT Presentation


  • 149 Views
  • Uploaded on

VALMISOLEK UUELE RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE ÜLEMINEKUKS VALGA VENE GÜMNAASIUMIS. Koostaja: Valga Vene Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Eneli Värnik. SISSEJUHATUS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VALMISOLEK UUELE RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE ÜLEMINEKUKS VALGA VENE GÜMNAASIUMIS' - sutton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
valmisolek uuele riiklikule ppekavale leminekuks valga vene g mnaasiumis

VALMISOLEK UUELE RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE ÜLEMINEKUKS VALGA VENE GÜMNAASIUMIS

Koostaja: Valga Vene Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja EneliVärnik

sissejuhatus
SISSEJUHATUS

Valga Vene Gümnaasium on kakskeelne kool, kus õpivad õpilased 1.-12. kl. 1.-9. klassini on kaks paralleeli, millest üks on tavaklass ehk vene õppekeelega ja teine paralleel on keelekümblusklass ( eestikeelne).

.

slide3

10.-12.kl õpilased peavad 2013ks aastaks õppima 60% kursustest eesti keeles, mis muudab gümnaasiumi osa eestikeelseks. Kooli õppetöö on paljus suunatud Eesti riigi ja rahva sümboolika ning traditsioonide õpetamisele ja omaksvõtmisele ning oma keele ja rahvusliku identiteedi säilitamisele.

slide4

Pannes last Valga Vene Gümnaasiumi 1. klassi, on lapsevanemal võimalus valida, kas tema laps jätkab õpinguid tava- või keelekümblusklassis. Õpilasel avaneb seega võimalus õppida keelekümblusklassis riigikeelt seostades võimalikult paljude erinevate õppeainetega või tavaklassis, kus keeleõpe on kui täiesti omaette seisev nähtus…

slide5

Õnneks oleme aru saanud, et ühtki last niisama keelt õppima sundida ei saa ning meile riigikeele õpetajatele on antud tähtis ülesanne, teha õpitav aine kõigile õpilasetele võimetekohaseks. Seoses sellega on senisest rohkem tõusnud esile eesti keele sotsiaalpedagoogiline tähendus.

slide6

Eesti keele kursuse sotsiaalpedagoogilise aspekti esiletõstmine peaks võimaldama rakendada hulgaliselt aktiivõppemeetodeid, mis omakorda aitaksid õpilastel valutumalt üle minna 60% eesti- ja 40% venekeelsele õppekavale.

aidata kujuneda isiksusel
Aidata kujuneda isiksusel
  • Tuleb toime elu ja tööga
  • Arendab ennast
  • Aitab kaasa ühiskonna arengule
  • Määratleb end oma rahva liikme ja kodanikuna
slide10

Eesti keelekümblus-programmi eesmärgiks on luua programmis osalevatele vene õppekeelega koolide õpilastele tingimused, et nad:

slide11

omandaksid eesti keele hea funktsionaalse oskuse (kuuldust arusaamisel, rääkimisel, lugemisel ja kirjutamisel);

slide12

valdaksid vene keelt eakohasel tasemel (kuuldust arusaamisel, rääkimisel, lugemisel ja kirjutamisel);

slide15

omandaksid kolmanda keele funktsionaalse oskuse (kuuldust arusaamisel, rääkimisel, lugemisel ja kirjutamisel).

slide16

Seda kõike võimaldab õpetaja pädevus teostada oma tundides lõimitud aine ja keeleõpet ( LAK-õpet).

Õpetaja, kes soovib, et tema tundides toimuks ainetevaheline seos, võiks endale esitada järgnevad küsimused:

slide22

Varase keelekümblusprogrammi alusel alustas 2000-2001. õppeaastal tööd Valga linna lasteaed Pääsuke, samal õppeaastal liitus varase keelekümblusega Valga Vene Gümnaasium.

slide24

Suvised keelelaagrid, kus osalevad Valga Vene Gümnaasium, Valga Gümnaasium ja Valga Põhikool- on igal suvel väga populaarsed õpilaste seas.

slide25

Meie õpetajad osalevad lasteaedade ja koolide metoodilistel päevadel, aitavad kaasa lahtiste uste päevade korraldamisele.

ppe ekskursioon hiiumaale
ÕPPE-EKSKURSIOON HIIUMAALE

PROJEKT “MAATUNDMINE”

ppe ekskursioon hiiumaale1
ÕPPE-EKSKURSIOON HIIUMAALE

PROJEKT “SAAME LOODUSEGA SÕBRAKS”

slide30

Metoodilises töös loovad õpetajad keelekümblustundide ja -ürituste töölehti, plaanis on koostada nendest kogumik.

slide31

Toimub koostöö kohaliku omavalitsusega, linna raamatukogu, muuseumi ning Kultuuri- ja Huvialakeskusega. Meil on tihe koostöö keelekümbluskeskusega, kes toetavad meid õppematerjalidega. Tänu MEIS-ile on Valga Vene Gümnaasiumi õpetajatel olnud suurepärane võimalus osaleda tasuta paljudel uut õppekava puudutavatel kursustel.

slide32

Eriti kasulikuks on osutunud LAK-õppe kursused, milles osalesid nii eesti kui vene õpetajad. Haridusministeerium eraldas meie koolile 2010-2011. aastal LAK-õppe toetuseks raha. Tänu sellele on õpilastele korraldatud keelelaagreid, õppeekskursioone ja täiustus kooli õppemateriaalne baas interaktiivse tahvli ja sõnaraamatute näol.

slide33

Meie kooli arengukava näeb ette keelekümblusprogrammi kajastamist kohalikus meedias: ajalehes Valgamaalane; Raadio Ruut, vabariiklikus meedias jne.

slide34

Esimesed keelekümblejad on tänaseks lõpetanud 9. klassi ja jõudnud gümnaasiumiõpilaste ridadesse.. Riigikeele eksami tulemused keelekümblusklassis on võrreldes tavaklassidega väga head.

t leht noorema kooliastme keelek mblusklassis
TÖÖLEHT NOOREMA KOOLIASTME KEELEKÜMBLUSKLASSIS

1.Kirjuta vajadusel puuduv täht.

Seal, kus nüüd on jõelodu,

asus …alli…undi kodu,

seitse sahvrit, seitse salve-

hunt sõi sinki seitse talve.

Endal kambrid kraami täis,

aga külas vargil käis,

…undinui oli kaelas tal,

kui saaki tassis hõlma all.

slide41
2.Leia luuletusest lihtminevikus olevad tegusõnad, Kirjuta need punktiirjoonele ning taha nende verbide olevikuvorm.

asus- asub

2)………………………………………..

3) ………………………………………..

4)………………………………………..

5)………………………………………..

6)……………………………………….

7)………………………………………..

8)……………………………………….

9)……………………………………….

kujuta ette et oled hallhunt mida sa enda kohta tahaksid kirjutada pealkirjasta tekst
Kujuta ette, et oled hallhunt, mida sa enda kohta tahaksid kirjutada. Pealkirjasta tekst.

……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

slide45

Oma töös sooviksin enam tähelepanu pöörata tavaklasside hetkeolukorrale Valga Vene Gümnaasiumis. Kui keelekümblejatele riigikeeles ainete õppimine 10. klassis üldjuhul raskusi ei valmista, siis tavaklasside õpilased näevad sellega kahjuks suurt vaeva.

slide46

Siin ei aita üksnes õpilaspoolsetest pingutustest. Kujutage ette näiteks olukorda, kus õpilane peaks hakkama uuest õppeaastast omandama 60% ainetest riigikeeles, kebapiisav keeleoskus ei võimalda tal seda teha.

slide47

Loomulikult pole LAK-õpe ainus päästerõngas neile õpilastele, kelle riigikeeles suhtlemine piirdub vaid tundides õppimisega, ent siiski on see üks võimalustest, et tekkiks eelkõige huvi õpitava vastu.

slide48

LAK- õppe kasutamine aitaks õpilastel paremini mõista riigikeele tähtsust ning võimaldaks kasutada ka erinevaid aktiivõppemeetodeid, mis omakorda tõstavad õpilastes õpimotivatsiooni.

slide49

Aastaks 2007 pidid muukeelsetes koolides esimesed ettevalmistused uuele õppeprogrammile üleminekuks olema tehtud.

Võin julgelt öelda, et ka Valga Vene Gümnaasium täidab riigi poolt esitatud tingimusi.

slide51

Gümnaasiumiastme õpilastel on kohustuslike riigikeelsete kursuste (eesti ajalugu, ühiskonnaõpetus, eesti kirjandus, muusika, kehaline kasvatus) kõrval võimalik võtta valikainetena palju teisi huvitavaid eestikeelseid kursusi- turism, riigikaitse, sotsiaaloskuste trenn ja karjääriõpetus.

slide57

2013. aastaks peavad muukeelsed koolid korraldama õppetöö gümnaasiumiastmes 60% riigi- ja 40% venekeelses aineõppes.

Kuigi hetkel on 10. klassi õpilaste seas märgata kahtlusi ja mõningast kartust, on see täiesti normaalne, sest uue suhtes ollaksegi umbuslikud.

slide58

Toetudes eelnevate andmete analüüsile, võime järeldada, et meie õpilased saavad riigikeeles õppimisega hakkama. Kuid äärmiselt valusaks mureküsimuseks on õpetajate kaader.

slide59

Ühest küljest peaks õpetaja lisaks ainepädevusele oskama riigikeelt kõrgtasemel, samas peaks ta mõistma, et muukeelses koolis toimiv metoodika on mõneti erinev eesti koolides kasutatavast.

võime öelda, nii õpetajad kui kool tervikuna on valmis uuele õppekavale üle minema.

ad