Hydrobiologia formacje ekologiczne
Advertisement
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 77

Hydrobiologia Formacje ekologiczne PowerPoint PPT Presentation


 • 440 Views
 • Uploaded on 03-11-2012
 • Presentation posted in: General

Hydrobiologia Formacje ekologiczne . Plankton Nekton Neuston Pleuston Bentos . Formacja ekologiczna Definicja. Formacja ekologiczna obejmuje gatunki i ich stadia rozwojowe charakteryzujące się podobieństwem w przystosowaniach w biologii do zasiedlanego środowiska . - PowerPoint PPT Presentation

Download Presentation

Hydrobiologia Formacje ekologiczne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hydrobiologia formacje ekologiczne

HydrobiologiaFormacje ekologiczne

Plankton

Nekton

Neuston

Pleuston

Bentos


Formacja ekologiczna definicja

Formacja ekologicznaDefinicja

 • Formacja ekologiczna obejmuje gatunki i ich stadia rozwojowe charakteryzujące się podobieństwem w przystosowaniach w biologii do zasiedlanego środowiska.

 • Wyróżnia się pięć formacji ekologicznych: dwie bytujące w toni wodnej - plankton i nekton, dwie związane z warstwą styku woda-atmosfera - neuston i pleuston, oraz jedną zasiedlającą dno - bentos.


Plankton charakterystyka

Plankton - charakterystyka

 • Nazwę planktonu wprowadził do nauki Hensen w 1887 roku. Pochodzi ona od słowa greckiego planktos (tzn. błąkający się)

 • Są to organizmy roślinne i zwierzęce unoszące się swobodnie w wodzie, przeważnie o drobnych rozmiarach ciała.

 • Organizmy te albo nie mają wcale narządów ruchu, albo narządy te są na tyle słabe, że nie pozwalają na przeciwstawianie się silniejszym ruchom wody i uniemożliwiają poruszanie się pod prąd.


Kategorie planktonu i kryterium podzia u sk ad

Kategorie planktonu Ikryterium podziału: skład

 • Fitoplankton - plankton roślinny,

 • Zooplankton - plankton zwierzęcy.

 • Niektórzy autorzy wyróżniają jeszcze jedną grupę obejmującą bakterie planktonowe, czyli bakterioplankton.


Kategorie planktonu ii kryterium podzia u wielko

Kategorie planktonu IIkryterium podziału: wielkość

 • - megaloplankton, który obejmuje duże formy zwierzęce, o wielkości powyżej 1 cm, - makroplankton, o wielkości 1-10 mm,

 • - mezoplankton, - od 500 m do 1 mm,

 • - mikroplankton, - 60-500 m,

 • - nannoplankton - 5-60 m;

 • - ultraplankton - mniejszy niż 5 m.


Kategorie planktonu iii kryterium podzia u typ zbiornika

Kategorie planktonu IIIkryterium podziału: typ zbiornika

 • - haliplankton - plankton mórz;

 • - hyphalmiroplankton - plankton słonawych ujść rzecznych lub mórz o słabym zasoleniu;

 • - salinoplankton - plankton śródlądowych wód słonych;

 • - limnoplankton - plankton wód słodkich.


Kategorie planktonu iv podzia limnoplanktonu

Kategorie planktonu IVpodział limnoplanktonu

 • eulimnoplankton (z greckiego limne jezioro) - plankton jezior,

 • heleoplankton (gr. helos - moczar, staw) -plankton stawów,

 • potamoplankton (gr. potamos - rzeka) - plankton rzek,

 • krenoplankton (gr. krene - źródło) - plankton źródeł,

 • telmatoplankton (gr. telma - kałuża) - plankton kałuż i innych krótkotrwałych zbiorników.


Kategorie planktonu v kryterium podzia u stopie zwi zania z formacj planktonu

Kategorie planktonu Vkryterium podziału: stopień związania z formacją planktonu

 • - Euplankton - plankton właściwy = gatunki, które prawie cały cykl życiowy spędzają zawieszone w toni wodnej.

 • - Meroplankton - gatunki, które zasadniczy cykl swojego życia spędzają jako osiadłe, a jedynie w pewnym stadium są planktonowe.

 • - Tychoplankton - gatunki przypadkowe w planktonie, normalnie żyją na dnie lub jako przytwierdzone do innych.


Czynniki wp ywaj ce na sk ad ilo i rozmieszczenie planktonu i

Czynniki wpływające na skład, ilość i rozmieszczenie planktonu I

 • Czynniki środowiskoweoddziałujące mechanicznie na organizmy:

 • Położenie zbiornika wodnego w stosunku do oddziaływania wiatrów;.

 • Zmienność stanów wody;

 • Ruchu wody w samym zbiorniku;

 • Obecność pokrywy lodowej;

 • Wykształcenie uwarstwienia termicznego;

 • Stosunki gęstościowe w zbiorniku.


Czynniki wp ywaj ce na sk ad ilo i rozmieszczenie planktonu ii

Czynniki wpływające na skład, ilość i rozmieszczenie planktonu II

 • Druga grupa czynników, to te które wpływają na biologię organizmów planktonowych, czyli o oddziaływaniu ekologicznym.

 • Są nimi temperatura, światło, biogeny oraz materia organiczna, a w wielu przypadkach ścieki organiczne o różnym stopniu mineralizacji.


Fitoplankton sk ad

Fitoplankton - skład

 • W skład fitoplanktonu wchodzą sinice oraz kilku grup glonów:

 • eugleniny, tobołki, złotowiciowce, okrzemki, różnowiciowce, zielenice.

 • W fitoplanktonie morskim obecne są jedynie niektóre grupy, a przede wszystkim okrzemki, z tobołków bruzdnice, zaś spośród wiciowców - wapienne i krzemionkowe


Fitoplankton zr nicowanie w wyst powaniu

Fitoplanktonzróżnicowanie w występowaniu

 • W przeżyźnionych i dobrze nagrzanych stawach dominują sinice,

 • W głębokich i ubogich jeziorach liczne są bruzdnice,

 • W bogatszych w sole biogenne dominują okrzemki,

 • W zbiornikach humusowych przeważają zielenice-desmidie.


Wsp czynniki fitoplanktonowe nygaarda im warto wska nika jest wi ksza tym zbiornik jest y niejszy

Współczynniki fitoplanktonowe NygaardaIm wartość wskaźnika jest większa, tym zbiornik jest żyźniejszy.


Zooplankton sk ad taksonomiczny

Zooplanktonskład taksonomiczny

 • Kilka grup taksonomicznych: pierwotniaki, wrotki, jamochłony, żebropławy, pierścienice, strzałki i stawonogi;

 • stadia larwalne mięczaków i szkarłupni, a także proste formy kręgowców oraz ikra i stadia młodociane ryb.

 • Dla zooplanktonu słodkowodnego typowe są heterotroficzne pierwotniaki, wrotki oraz skorupiaki.


Zooplankton specyfika biologii

Zooplankton specyfika biologii

 • Odżywianie;

 • Rozmnażanie i rozwój;

 • Wędrówki pionowe;

 • Cyklomorfoza.


Zooplankton od ywianie

Zooplankton - odżywianie

 • Odżywianie zooplanktonu odbywa się drogą sedymentacji czynnej lub filtracji.

 • W niezbyt dużej liczbie gatunków notuje się drapieżnictwo


Zooplankton rozmna anie i rozw j

Zooplanktonrozmnażanie i rozwój

 • W rozwoju obecność kilku stadiów rozwojowych np. widłonogi (Copepoda)

 • Duża intensywność namnażania, bo jest:

 • krótki okres rozwoju zarodkowego jaj,

 • skrócony rozwoju postembrionalnego,

 • szybkie następstwo pokoleń (kilka w jednym roku)),

 • zdolność rozrodu partenogenetycznego.


Stadia rozwojowe wid onog w a nauplialne b kopepoditowe

Stadia rozwojowe widłonogówa- nauplialne, b - kopepoditowe


Zooplankton w dr wki pionowe cztery fazy

Zooplanktonwędrówki pionowe - cztery fazy

 • - energiczne przemieszczanie się w dół po wschodzie słońca;

 • - zaleganie na poziomie najniższym dla danego gatunku w ciągu godzin rannych i południowych;

 • - stopniowe wydźwiganie się ku górze w godzinach popołudniowych, z osiągniętym maksimum pod powierzchnią wieczorem;

 • - stopniowe opuszczanie się w dół nocą, co robi wrażenie równomiernego rozmieszczenia w pionie.


Zooplankton cyklomorfoza u wio larki daphnia cucullata zmianom ulega kszta t g owy

Zooplankton - cyklomorfozau wioślarki Daphnia cucullatazmianom ulega kształt głowy.


Bakterioplankton sk ad

Bakterioplankton - skład

 • Obecne prawie wszystkie rzędy z gromady Bacteria.

 • Morfologicznie fprmy: kuliste, cylindryczne lub śrubowate, nitkowate i stylikowate.

 • Nitki są pojedyncze, nierozgałęzione lub rozgałęzione, albo skupione w wiązki.

 • Nienitkowate formy mogą tworzyć skupienia kuliste, owalne, gwiaździste, płytkowate.


Bakteriolpankton wyst powanie i

Bakteriolpankton - występowanie I

 • W jeziorach dobrze użyźnioych dominują nieprzetrwalnikujące pałeczki.

 • W czystych jeziorach równoważą je bakterie przetrwalnikujące.

 • W jeziorach dystroficznych mogą przeważać bakterie przetrwalnikujących.

 • W rzekach ilość bakterii uzależniona jest od intensywności spływu wody z dorzecza.


Bakteriolpankton wyst powanie ii

Bakteriolpankton - występowanieII

 • W większości jezior przeważają bakterie gramujemne.

 • Większość bakterii morskich to również bakterie gramujemne.

 • Zasadniczo bakterie morskie są halofilami, którym do optymalnego rozwoju potrzebny jest w środowisku chlorek sodu.


Bakteriolpankton wyst powanie iii

Bakteriolpankton - występowanieIII

 • Obok bakterii heterotroficznych, które w wodach naturalnych przeważają nad innymi typami, notuje się bakterie foto- i chemoautotroficzne.

 • Bakterie fotoautotroficzne występują głównie w dostatecznie naświetlonych rejonach, gdzie obecny jest siarkowodór, zaś chemoautotroficzne także w warstwach głębszych.


Bakteriolpankton wyst powanie iv

Bakteriolpankton - występowanieIV

 • Stosunki liczebności bakterii heterotroficznych w wodzie ściśle korelują z zawartością materii organicznej.

 • W rozkładzie pionowym maksimum bakterii przypada w warstwie podpowierzchniowej, nieco poniżej maksimum biomasy fitoplanktonu.

 • W cyklu rocznym zmienność liczebności bakterii heterotroficznych taż współgra ze szczytami rozwojowymi fitoplanktonu.


R ne typy siatek planktonowych oraz sploty gazy m ynarskiej

Różne typy siatek planktonowych oraz sploty gazy młynarskiej

 • Mankamenty siatek:

 • drobne formy przeni-kają przez oka sieci,

 • duże uciekają przed wlotem do siatki,

 • trudność z dokładnym określeniem objętości wody przesączonej.


Czerpacze wody batometry

Czerpacze wody (batometry)

 • a - flaszka Meyera,

 • b - czerpacz Ruttnera,

 • c - czerpacz Patalasa


Nekton definicja

Nekton - definicja

 • Nekton, w odróżnieniu od planktonu, obejmuje organizmy, które dzięki dobrze rozwiniętym narządom ruchu mogą dowolnie zmieniać miejsce przebywania, przemieszczając się w pionie i w poziomie.

 • Zdolne są także do pływania pod prąd.


Nekton sk ad

Nekton - skład

 • W skład nektonu wchodzą ryby i niektóre skorupiaki, a w morzach oprócz tych dwóch grup dochodzą głowonogi, delfiny, kaszaloty, walenie.


Nekton przystosowania anatomiczne

Nekton - przystosowania anatomiczne

 • Specyficzne przystosowania anatomiczne ułatwiają poruszanie się w wodzie poprzez zmniejszanie tarcia.

 • Są to:

 • opływowy kształt ciała,

 • gładkapowierzchnia,

 • ciało pokryte śluzem lub tłuszczem.


Nekton frakcje siedliskowe

Nekton - frakcje siedliskowe

 • limnonekton - nekton wód stojących,

 • potamonekton - nekton potoków i rzek;

 • nekton morski, dzieli się na:

 • nekton pelagiczny, zasiedlający toń wodną otwartej przestrzeni,

 • nekton nerytyczny związany z płytkimi wodami przybrzeżnymi.


Kategorie ryb jeziornych kryterium rejon zasiedlenia oraz rodzaj pokarmu

Kategorie ryb jeziornychkryterium: rejon zasiedlenia oraz rodzaj pokarmu

 • Pelagiczne + planktonożerne (sielawa, stynka, ukleja) i drapieżne (sandacz, troć);

 • Głębinowo-denne (sieja, leszcz, brzana);

 • Przybrzeżno-denne + wszystkożerne (karp) i drapieżne (węgorz, okoń);

 • Przybrzeżne + roślinożerne (płoć, lin, karaś) i drapieżne (szczupak, miętus).


Kategorie ryb rzecznych kryterium odcinek biegu rzeki

Kategorie ryb rzecznychkryterium: odcinek biegu rzeki

 • W odcinku źródlanym dominują łososiowate z pstrągiem na czele.

 • Odcinek potokowy określa się mianem krainy brzany.

 • Rzeka niżowa to kraina leszcza.


Podzia ryb ze wzgl du na stopie przywi zania do rodowiska

Podział ryb ze względu na stopień przywiązania do środowiska

 • ryby dwuśrodowiskowe (amfibiotyczne), odbywające odległe wędrówki rozrodczo-żerowiskowe, przebywające w ich trakcie w środowisku morskim i słodkowodnym,

 • ryby jednośrodowiskowe (monobiotyczne), związane całe życie z jednym typem środowiska.


Kategorie ryb dwu rodowiskowych

Kategorie ryb dwuśrodowiskowych

 • - potamotoca (anadromiczne), żerujące w morzu, a rozradzające się w wodach śródlądowych, (łosoś na tarło wędruje w górę rzeki do jej źródła);

 • - thalassotoca (katadromiczne), żerujące w rzekach i jeziorach a rozradzające się w morzu, (węgorz, który, na tarło wędruje do Morza Sargassowego, tam ginie, a młode węgorzyki w postaci larw unoszonych biernie przemierzają Atlantyk, aby po dwóch latach dotrzeć do brzegów Europy).


Kategorie ryb jedno rodowiskowych

Kategorie ryb jednośrodowiskowych

 • Ryby jednośrodowiskowe mogą być albo słodkowodne, albo morskie.

 • Morskie dzieli się na osiadłe, praktycznie nie wędrujące, jedynie nieco przemieszczające się (np. flądry), oraz na wykonujące dość znaczne wędrówki sezonowe o charakterze tarliskowo-żerowiskowym (np. śledzie w Morzu Norweskim).


Nekton metody po owu

Nekton - metody połowu

 • Przykłady przyrządów służących do połowu nektonu:

 • a - sieć pławnica,

 • b - włok,

 • c - okrężnica.


Neuston definicja

Neuston - definicja

 • Drobne organizmy zasiedlające warstwę styku wody i atmosfery.

 • Zbiorowiska neustonowe tworzą się przy spokojnej, bezwietrznej pogodzie w postaci błoniastego filmu, niekiedy zabarwionego na kolor zielony, żółty, brunatny lub fioletowy.


Neuston sk ad

Neuston - skład

 • Zbiorowiska neustonu tworzą:

 • bakterie,

 • grzyby (workowce, a przede wszystkim glonowce),

 • glonów okrzemki, różnowiciowce, zielenice, eugleniny,

 • bezbarwne wiciowce oraz pierwotniaki


Neuston przystosowania do rodowiska niekorzystne promieniowanie i szybkie zmiany temperatury

Neuston - przystosowania do środowiskaniekorzystne promieniowanie i szybkie zmiany temperatury

 • Grube ściany komórki lub ochronne domki.

 • Adaptacja chromatyczna. Zmiana intensywności promieniowania powoduje niekiedy zmianę rozmieszczenia barwników, np. przy silnym naświetlaniu na górnej powierzchni komórki będzie występował barwnik czerwony, natomiast przy słabym - zielony.

 • Czasami zabarwienie osłonki powierzchni pochodzić może od pyłów i sadzy kominowej (trypto-neuston).


Kategorie neustonu

Kategorie neustonu

 • Epineuston: ponad błonką napięcia powierzchniowego;

 • Hyponeuston:pod nią

 • Wyróżnia się (skład): fitoneuston - roślin; zooneuston -zwierząt.


Zbieranie organizm w neustonowych

Zbieranieorganizmów neustonowych

 • Zbiera się je na szkiełka nakrywkowe lub inne podobne. Trzymane w szczypcach szkiełko kładzie się ostrożnie na powierzchni błonki, a następnie nieco skośnym ruchem ostrożnie podnosi się je .

 • Można je również zbierać używając wygiętej nieco ezy mikrobiologicznej.

 • Próbę neustonu utrwala się parami kwasu osmowego lub parami jodu.


Pleuston definicja sk ad

Pleuston - definicjaSkład

 • Pleuston - nie zakorzenione, pływające pod powierzchnią rośliny. Niektórzy autorzy wliczają do tej formacji również zwierzęta, np. owady poruszające się po powierzchni ruchem ślizgowym, a w morzu rurkopławy powierzchniowe (np. żeglarz portugalski i żagielek).

 • Skład gatunkowy -podstawę stanowią rośliny, które częściowo (szczególnie pędy kwiatowe) wystają ponad wodę, zaś system korzeniowy zwisa swobodnie w wodzie.


Pleuston ekologia

Pleuston - ekologia

 • Biernie przesuwane przez wiatr.

 • Mogą niekiedy tworzyć wyspy pływające lub zbite darnie, odcinając przez to dopływ promieniowania i hamując rozwój fitoplanktonu w wodzie.

 • Przystosowania służące do utrzymania się na powierzchni wody - zmniejszenie masy właściwej ciała poprzez wykształcenie dużych przestworów powietrznych.


Kategorie pleustonu

Kategorie pleustonu

 • Pleuston właściwy - gatunki rzęs, ponadto żabiściek, rogatek itp. (W zbiornikach klimatu tropikalnego różnorodność gatunkowa pleustonu jest znacznie większa).

 • Pleuston okresowy - meropleuston. Są nim oderwane części roślin zakorzenionych, np. gałązki moczarki, wywłócznika i różnych gatunków rdestnic.


Wyst powanie pleustonu

Występowanie pleustonu

 • Zbiorowisko pleustonowe najbardziej rozwija się w małych, zacisznych zbiornikach.

 • Szczególnie licznie występuje w płytkich zatokach jeziornych, starorzeczach i dołach potorfowych


Metody zbioru pleustonu

Metody zbioru pleustonu

 • Do zbierania roślin pleustonowych stosuje się proste przyrządy, takie jak kotwiczki lub specjalnie przystosowane do tego celu grabie.


Bentos definicja

Bentos - definicja

 • Bentos to organizmy, które w swoim zasadniczym okresie rozwoju, jako formy dorosłe, żyją osadzone na dnie lub innym podłożu, lub są z dnem ściśle związane.

 • Ze względu na skład wyróżnia się bentos roślinny - fitobentos i zwierzęcy - zoobentos.


Kategorie bentosu kryterium tryb ycia i stopie zwi zania z pod em

Kategorie bentosukryterium: tryb życia i stopień związania z podłżem

 • rhizobentos,

 • haptobentos,

 • herpobentos,

 • nektobentos.


Rhizobentos charakterystyka

Rhizobentos - charakterystyka

 • Rhizobentos - to zakorzenione rośliny naczyniowe, a więc makrofity.

 • Rejon występowania to litoral, gdzie zachodzi fotosynteza.

 • Rhizobentos wykształcony jest w zbiornikach jeziornych, zaś w rzekach zależy od intensywności przepływu wody.

 • W morzu roślin naczyniowych jest niewiele.


Rhizobentos specyficzne przystosowania do rodowiska

Rhizobentosspecyficzne przystosowania do środowiska

 • Rozległe systemy kłączy i korzeni, co uniemożliwia ich łatwe wyrwanie;

 • Wiotkie pędy dlatego są elastyczne;

 • Duże przestwory międzykomórkowe w łodygach i liściach, gdzie jest powietrze. Zmagazynowane tam gazy są wykorzystywane w procesach życiowych, w fotosyntezie i oddychaniu. Ponadto nadają liściom lekkość i pływalność. Dzięki tym przestworom liście pływające grążeli i innych roślin nie toną.


Form yciowe u makrofit w 1 amfifity

Form życiowe u makrofitów:1. amfifity

 • Rośliny ziemnowodne, bytujące w strefie przejściowej między lądem a wodą;

 • Zalicza się do nich wiele traw, turzyc, jaskrów itp


Form yciowe u makrofit w 2 helofity

Form życiowe u makrofitów:2. helofity

 • Rośliny bagienne, zakorzenione w podłożu stale zalanym, natomiast części zielone i kwiaty są wynurzone;

 • Do nich zalicza się m.in. trzcinę, pałkę, sit, tatarak;


Formy yciowe u makrofit w 3 nimfeidy

Formy życiowe u makrofitów:3. nimfeidy

 • Rośliny o liściach pływających na powierzchni wody.

 • Do grupy tej należy przede wszystkim lilia wodna i grążel.


Formy yciowe u makrofit w 4 elodeiy

Formy życiowe u makrofitów:4. elodeiy

 • Rośliny całe zanurzone pod powierzchnią wody.

 • Takie jak moczarka kanadyjska, wywłócznik i gatunki rdestnic.

 • W niektórych typach zbiorników wodnych ważną rolę odgrywają ramienice, a z mchów Fontinalis.


Limnologiczne wska niki ro linne

Limnologiczne wskaźniki roślinne

 • W limnologii są uproszczone systemy klasyfikacji makrofitów.

 • Służą one do opisu różnych typów jezior z uwzględnieniem poszczególnych gatunków makrofitów jako wskaźników


Kategorie ro linno ci w limnologii rybackiej

Kategorie roślinności w limnologii rybackiej

 • Roślinność twarda, czyli wynurzona (helofity) zarastająca zbiorniki wodne.

 • Roślinność miękka, czyli zanurzona - jest miejscem schronienia dla wielu drobnych zwierząt, które na niej żerują, stając się jednocześnie pożywieniem dla ryb. Ponadto jest dogodna do rozrodu zwierząt, w tym również miejscem tarliskowym dla ryb.


Haptobentos definicja

Haptobentos - definicja

 • Organizmy nie związane z dnem, wymagające jednak stałego podłoża.

 • Stanowić je może element dna, np. pale, umocnienia, duże głazy, wraki łodzi lub statków, albo też element żywy jak rośliny, czy zwierzęta denne.

 • Frakcję tę tworzą rośliny lub zwierzęta, które przylegają bądź przyczepiają się do podłoża.


Haptobentos sk ad

Haptobentos - skład

 • Do haptobentosu zalicza się wiciowce roślinne, osiadłe okrzemki, a przede wszystkim glony nitkowate, zaś ze zwierząt głównie gąbki i mszywioły oraz osiadłe pierwotniaki i wrotki.

 • Te drobne organizmy rosnące na wolnej powierzchni obiektów zanurzonych w wodzie określane są przez wielu autorów nazwą peryfitonu.


Haptobentos ekologia

Haptobentos - ekologia

 • Mikrocenoza z powiązaniami troficznymi.

 • Producenci-glony.

 • Reducenci: bakterie.

 • Konsumenci- korzenionóżki, osiadłe i pływające wrotki, nicienie, brzuchorzęski, skąposzczety, także wioślarki i larwy ochotek, a nawet młode larwy jętek.


Haptobentos morski

Haptobentos morski

 • W morskiej faunie osiadłej spotyka się przedstawicieli koralowców, pierścienic, czułkowców i osłonic. Również osiadły tryb życia, spośród skorupiaków, prowadzą wąsonogi, np. pąkle i kaczenice. Do tych morskich porośli zalicza się także niektóre małże, np. omułka i ostrygę.


Biocenozy peryfitonu struktura pi trowa

Biocenozy peryfitonustruktura piętrowa

 • Pierwszą warstwę tworzą glony nitkowate chwytnikami przytwierdzone do podłoża.

 • Drugą również glony nitkowate, ale bez chwytników - oplatają one poprzednie.

 • Trzecie piętro to okrzemki, które osadzają się na poprzednich.

 • Czwarte to zwierzęta i glony nie przytwierdzone, przemieszczające się między poprzednimi piętrami.


Haptobentos wyst powanie

Haptobentos - występowanie

 • Skład gatunkowy zbiorowisk peryfitonowych zależy od chemizmu wody, a nie jest związany z gatunkiem rośliny, czy zwierzęcia.

 • Charakter mechaniczny podłoża może jednak warunkować wytworzenie się peryfitonu. Na powierzchni gładkiej pokrytej śluzem tworzy się on trudniej niż na powierzchni chropowatej.


Herpobentos definicja

Herpobentos - definicja

 • Herpobentos, określany nazwą bentosu właściwego (eubentos),

 • obejmuje organizmy zwierzęce, żyjące na dnie lub w dnie,

 • mogące się po nim lub w nim przemieszczać


Herpobentos sk ad

Herpobentos - skład

 • Tworzą tę formację gatunki należące do wielu grup taksonomicznych, poczynając od pierowtniaków do najbardziej uorganizowanych bezkręgowców włącznie.


Herpobentos kategorie wielko ciowe

Herpobentoskategorie wielkościowe

 • Makrobentos, wielkość powyżej 2 mm,

 • Mezobentos (lub meiofauna), w zakresie wielkości 0,2 (0,1) - 2 mm,

 • Mikrobentos poniżej 0,1 (0,2) mm.

 • Dolna granica wymiarów meiofauny jest niejednolita i różna według różnych autorów, od 0,1 do 0,5 mm.


Herpobentos przystosowania do rodowiska

Herpobentos przystosowania do środowiska

 • Zaopatrzone w ciężkie szkielety wapienne; (chityna jako budulec szkieletu jest zwykle przesycona wapniem).

 • Wapienne szkielety występują u licznych małży, ślimaków, szkarłupni i skorupiaków, szczególnie wtedy, gdy są wystawione na niszczące działanie fal.

 • Wiele form ma zdolność wnikania w dno, co daje im daleko idące zabezpieczenie.


Katerorie herpobentosu kryterium formy yciowe

Katerorie herpobentosukryterium: formy życiowe

 • Osiadłe - sessilne:

 • Zagrzebujące się

 • Budujące domki

 • Drążące w dnie

 • Ruchome - wagilne:

 • Poruszające się swobodnie po dnie


Formy zagrzebuj ce si

Formy zagrzebujące się

 • Zalicza się tu liczne gatunki z wielu grup taksonomicznych, przede wszystkim spośród małży, krabów i robaków


Formy buduj ce domki

Formy budujące domki

 • Do fauny bytującej na osadach miękkich należy sporo gatunków wytwarzających z mułu i wydzielanego przez siebie śluzu domki w formie rurek. W wodach słodkich typowym przykładem są rureczniki (Tubifex). W morzach takie domki tworzą liczne wieloszczety, obunogi oraz wiele innych mieszkańców strefy przybrz


Formy dr ce

Formy drążące

 • Wiele gatunków osiadłych ma zdolność przenikania w twarde podłoże. Jedne z nich, np. niektóre małże (skałotocze), używają ostrego brzegu skorupy jako swoistego świdra, względnie trawią podłoże, zwykle wapienne, za pomocą wydzielanych przez siebie kwasów. Inne, np. świdrak okrętowy, znany niszczyciel drewnianych okrętów, budowli i umocnień portowych, ma muszlę skręconą na kształt prawdziwego świdra


Formy denne ruchome

Formy denne ruchome

 • Formy te trybem życia są ściśle związane z dnem, jednak mogą się swobodnie poruszać po jego powierzchni. Bentos wagilny tworzą przedstawiciele licznych grup zwierzęcych: jamochłonów, robaków, pierścienic, stawonogów, mięczaków, szkarłupni itp.


Kategorie herpobentosu kryterium charakter dna

Kategorie herpobentosukryterium: charakter dna

 • Liton: wykształca się na dnie kamienistym i składa się ze zwierząt mających zdolność silnego przywarcia do podłoża.

 • Psammon: biocenoza dna piaszczystego. Zwierzęta tej biocenozy muszą być przystosowane do sypkości podłoża.

 • Pelon: obejmuje zbiorowiska zwierząt żyjących na dnie mulistym (osady drobne mineralne lub organiczne).


Nektobentos definicja

Nektobentos - definicja

 • Są to organizmy związane z dnem , mogą nawet przebywać na nim przysypane piaskiem, jednakże cechą specyficzną dla nich jest możliwość swobodnego pływania, co prawda tylko tuż ponad dnem, ale dzięki temu mogą się łatwiej przemieszczać i zmieniać miejsce pobytu.


Nektobentos sk ad

Nektobentos - skład

 • Do tej formacji należą larwy wodzieni (Chaoborus) oraz ryby płaskie, płazy itp.


Metody badania bentosu

Metody badania bentosu

 • Analiza jakościowa: draga.

 • Analiza ilościowa: czerpacze dna (typy: Ekman Petersen; na dnie piaszczysto-mulistym i mulistym czerpacze rurowe).

 • Ponadto stosuje się metody fotograficzne i telewizyjne, zaś niezawodne badania bentosu można prowadzić metodą swobodnego nurkowania lub obserwacji z batyskafu.


Przyrz dy do zbioru bentosu

Przyrządy do zbioru bentosu

 • Draga

 • Czerpacz Ekmana

 • Czerpacz Petersena


 • Login