Hur fungerar innovationsupphandling med hänsyn till LOU? - PowerPoint PPT Presentation

Hur fungerar innovationsupphandling med h nsyn till lou
Download
1 / 20

 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hur fungerar innovationsupphandling med hänsyn till LOU?. Konkurrensverkets mål för det upphandlingsstödjande arbetet. Stärka upphandlingens strategiska betydelse Underlätta för små och medelstora företag att deltaga i upphandling Förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hur fungerar innovationsupphandling med hänsyn till LOU?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hur fungerar innovationsupphandling med h nsyn till lou

Hur fungerar innovationsupphandling med hänsyn till LOU?


Konkurrensverkets m l f r det upphandlingsst djande arbetet

Konkurrensverkets mål för det upphandlingsstödjande arbetet

 • Stärka upphandlingens strategiska betydelse

 • Underlätta för små och medelstora företag att deltaga i upphandling

 • Förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling

 • Bidra till hållbar utveckling

 • Uppmuntra innovationsfrämjande upphandling

 • Främja frivillig förbättring av näringslivets och offentliga sektorns miljöarbete (från 1 juli 2014)


Prioriterade uppgifter inom t illsyn respektive s t d

Prioriterade uppgifter inom tillsyn respektive stöd

 • Otillåtna direktupphandlingar ska vara i fokus, och särskild vikt ska läggas vid talan om upphandlingsskadeavgift.

 • Vidta åtgärder för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.

 • Stöd, information och vägledning om offentlig upphandling, inklusive innovationsupphandling, miljöhänsyn och sociala hänsyn ska koncentreras, förbättras och förstärkas.


Rapportering 1 oktober 2014 om upphandlingsst det 1 2

Rapportering 1 oktober 2014 om upphandlingsstödet (1/2)

 • Hur vi arbetat med inordnandet av metodstöd m.m. inom områdena innovation, hållbarhet (miljö och sociala hänsyn), underlätta för SME i upphandling samt upphandlingsjuridik och ekonomi.

 • Visa på åtgärder för att hantera uppdrag angående MSR och beskriva arbetet med att vidareutveckla kriterier för miljökrav i offentlig upphandling.


Rapportering 1 oktober 2014 om upphandlingsst det 2 2

Rapportering 1 oktober 2014 om upphandlingsstödet (2/2)

 • Särskild handlingsplan för samarbetet med Vinnova med målsättningen att verka för mer innovationsupphandling.

 • Presentera förslag till hur upphandlingsstödet kan utvecklas, förbättras och förstärkas samt hur stödet kan synliggöras och tydliggöras.


Varf r innovationsupphandling

Varför innovationsupphandling?

 • Drivkraft för utveckling och förnyelse inom den offentliga sektorn och den privata sektorn.

 • Kan leda till kostnadsbesparingar för den upphandlande myndigheten.

 • Kan leda till näringslivsutveckling och tillväxt.


F ruts ttningar f r innovationsupphandling

Förutsättningar för innovationsupphandling?

 • Stöd från ledningen.

 • Stöd från verksamheten.

 • Kunskap.

 • Relevans.


Hur kan innovationsupphandling genomf ras

Hur kan innovationsupphandling genomföras?

 • Behovsidentifiering – kan vi upphandla färdiga lösningar eller behövs nya lösningar?

 • Behovsanalys – Vad har verksamheten för behov av färdiga lösningar eller nya lösningar?

 • Marknadsanalys – Vilka lösningar finns på marknaden?

 • Behovsverifiering – Är behoven väl definierade och kan de tillfredsställas?

 • Möjlighetsanalys – Är innovationsupphandling ett möjligt verktyg?

 • Genomförandeplanering – Val av innovationsupphandlingsmetod


Vilka metoder och f rfaranden kan anv ndas inom lou

Vilka metoder och förfaranden kan användas inom LOU

 • Funktionskrav/funktionsupphandling.

 • Projekttävling.

 • Anbud med alternativa utföranden.

 • Förhandlat förfarande.

 • Konkurrenspräglad dialog.


F rhandlat f rfarande

Förhandlat förfarande

 • Förhandlat förfarande med föregående annonsering får endast användas undantagsvis.

 • Upphandlande myndighet ska förhandla med anbudsgivarna för att anpassa anbuden till de krav som ställts.

 • Förhandling kan äga rum i successiva steg.

 • Kommer att bli möjlighet att använda förfarandet i utökad grad vid bl.a följande situationer:

 • om upphandlande myndighetens behov ej kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar

 • Om produkten inbegriper formgivning eller innovativa lösningar


Konkurrenspr glad dialog

Konkurrenspräglad dialog

 • Får användas vid särskilt komplicerade kontrakt.

 • Utgångspunkten är den upphandlande myndighetens behov.

 • Dialogen kan äga rum i successiva steg.

 • Tilldelning sker enligt det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

 • Kommer att bli möjlighet att använda förfarandet i utökad grad vid bl.a följande situationer:

 • om upphandlande myndighetens behov ej kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar

 • Om produkten inbegriper formgivning eller innovativa lösningar


Vilka metoder och f rfaranden kan anv ndas utanf r lou luf

Vilka metoder och förfaranden kan användas utanför LOU/LUF

 • Innovationstävlingar.

 • Avsiktsförklaringar avseende kommande upphandlingar.

 • Förkommersiell upphandling.


F rkommersiell upphandling

Förkommersiell upphandling

 • Bygger på två juridiska undantag

 • FoU – undantaget.

 • Tolkningen av statsstödsreglerna.


Hur fungerar innovationsupphandling med h nsyn till lou

Förkommersiell upphandling

LOU/ LUF-upphandling

Leverantör A

Anbud A

Projekt A

Leverantör B

Anbud leverantör B

Anbud B

Projekt B

Projekt B Projekt B

Leverantör C

Anbud C

Projekt C

Leverantör D

Projekt D Projekt D

Anbud leverantör D

Anbud D

Projekt D

Leverantör E

Möjlighet att avbryta

(om prototyp ej är tillfredsställande)

Anbud E

Projekt E

Leverantör F

Anbud leverantör X

Anbud F

Leverantör X

Anbuds-period

Fas 1 utveckling av koncept/idé

Fas 2prototyper & testserier(kan även vara separata faser)

Upphandlingi enlighet med upphandlingslagarna

Tilldelning av kontrakt fas 1

Anbuds-förfrågan

Tilldelning av kontrakt fas 2

Baserat på figur från EU-kommissionen


Innovationspartnerskap

Innovationspartnerskap

 • Nytt förfarande - implementeras i svensk lagstiftning 2016.

 • Upphandlande myndighet får inrätta partnerskap med en eller flera partner för att utveckla och sedan upphandla innovativa produkter.

 • Partnerskapen ska delas upp i successiva etapper.

 • Upphandlande myndighet kan avsluta partnerskapet efter varje avslutad etapp.

 • Upphandlande myndighet ska förhandla med anbudsgivarna.


Hur fungerar innovationsupphandling med h nsyn till lou

Innovationspartnerskap

Leverantör A

Anbud A

Projekt A

Leverans från leverantör B

Leverantör B

Anbud B

Projekt B

Projekt B Projekt B

Leverantör C

Anbud C

Projekt C

Leverantör D

Projekt D Projekt D

Anbud D

Projekt D

Leverantör E

Anbud E

Projekt E

Leverantör F

Anbud F

Leverantör X

Anbuds-period

Fas 1 utveckling av koncept/idé

Fas 2prototyper & testserier

Leveransfas

Tilldelning av kontrakt fas 1

Anbuds-förfrågan

Tilldelning av kontrakt fas 2 och leverans


Teknikupphandling

Teknikupphandling

Katalytisk upphandling, katalytisk innovationsupphandling

Stimulera till att sprida nya lösningar – ej för eget bruk

Produkt/tjänst- inkrementellt slag

Företag utvecklar produkterna på egen bekostnad (utanför LOU/LUF)


Processen fram

Processen fram..


Hur fungerar innovationsupphandling med h nsyn till lou

TACK!

Niklas TideklevLinaGroth

niklas.tideklev@kkv.selina.groth@energimyndigheten.se

08 - 700 16 16016 - 544 24 07


 • Login