Advertisement
/ 19 []

Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania - ppt slideshow


Do czego potrzebne jest powietrze?. Powietrze jest niezbedne do oddychania, jest rwniez surowcem potrzebnym we wszelkiego rodzaju dzialalnosci czlowieka, jego produkcji przemyslowej i rolnej. Problem niedoboru lub deficytu powietrza nie istnieje. Z tej strony nie zachodzi obawa ograniczania rozwoj

Download Presentation

Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania

Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania

 • Powietrze, którego zasoby oceniane są na 4,5 * 1015 t, jest mieszaniną gazów, odznaczającą się w normalnych warunkach jednakowym składem. Dominują w nim dwa pierwiastki: azot i t tlen, dwutlenek węgla i inne gazy szlachetne.


Do czego potrzebne jest powietrze

Do czego potrzebne jest powietrze?

Powietrze jest niezbędne do oddychania, jestrównieżsurowcempotrzebnym we wszelkiego rodzaju działalności człowieka, jego produkcji przemysłowej i rolnej. Problem niedoboru lub deficytu powietrza nie istnieje. Z tej strony nie zachodzi obawa ograniczania rozwoju gospodarki ludzkiej. Występuje natomiast problem jakości powietrza.

Jakość powietrza oznacza stopień zanieczyszczenia powietrza, rozumiany w ten sposób, że jakość powietrza jest wysoka, jeśli zawartość zanieczyszczeń jest mała. Jakość powietrza może być definiowana na podstawie pomiarów specjalistycznych, szacowana na podstawie oceny estetycznej lub według szkodliwości w aspekcie medycznym, botanicznym lub fizycznym .


Transgraniczne przenoszenie zanieczyszcze

TRANSGRANICZNE PRZENOSZENIE ZANIECZYSZCZEŃ

Zanieczyszczenia atmosfery mogą być przenoszone na długie odległości, nawet ponad granicami państw. Około 50 % zanieczyszczeń w Polsce pochodzi z innych krajów.


Rodzaje zanieczyszcze

RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ


Zanieczyszczenia naturalne

ZANIECZYSZCZENIA NATURALNE

Powietrze może być zanieczyszczaneprzez zjawiska naturalne (wybuchy wulkanów, pożary lasów).

Nasilenie zanieczyszczeń w Polsce

Wybuch Wezuwiusza


Zanieczyszczenia emitowane przez cz owieka

ZANIECZYSZCZENIA EMITOWANE PRZEZ CZŁOWIEKA

 • Zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania paliw

 • Opad pyłu, którego źródłem jest przemysł hutniczy, elektrownie, cementownie i gospodarstwa domowe

 • Pył zawieszony w powietrzu

 • Wzrost stężenia tlenków siarki, azotu, tlenku i dwutlenku węgla

 • Zanieczyszczenia spowodowane chemizacją rolnictwa i leśnictwa

 • Zanieczyszczenia radioaktywne pochodzące z np. elektrowni jądrowych

Zanieczyszczenia z elektrowni


Skutki zanieczyszcze

Skutki zanieczyszczeń!


Dziura ozonowa

Dziura ozonowa

Zdjęcie satelitarne dziury ozonowej (niebieska plama)

Rozrzedzenie ozonowe zmienia warunki życia w biosferze.

Ozon tworzy wokół Ziemi warstwę, która pochłania promieniowanie ultrafioletowe.

Największa dziura ozonowa znajduje się nad Antarktydą, co widać na zdjęciu.


W arstwa ozonu zmniejsza się, bo rozkładają go gazy-freony, używane w lodówkach i areozolach.


W miejscach silnego rozrzedzenia łatwiej przenikają promienie ultrafioletowe . Powodują one u ludzi wzrost zachorowań na raka skóry, przyspieszenie procesu starzenia, choroby wzroku, oparzenia.

Zmiany skóry spowodowane promieniowaniem ultrafioletowym.


Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany


Spowodowany jest on wzrostem dwutlenku węgla w powietrzu. Warstwa tego gazu działa jak dach szklarni, przepuszcza promienie słoneczne, a niezużyta część promieniowania nie wychodzi poza atmosferę.


W skutek gromadzenia się promieniowania cieplnego zmienia się klimat . Następuje jego ocieplenie , co prowadzić może do topnienia lodowców , a w przyszłości zatopienia niektórych lądów i wyginięcia wielu gatunków .


Kwa ne deszcze

KWAŚNE DESZCZE


Kwaśne deszcze, to opady, zawierające trujące metale (glin, cynk, kadm, rtęć, ołów).Spadając na ziemię powodują duże zmiany w środowisku naturalnym. Niszczą przyrodę.


SMOG


 • Zanieczyszczenia atmosfery ciągną za sobą inne niebezpieczeństwa.Jest nim smog-zanieczyszczenie powietrza znajdujące się nad dużymi aglomeracjami miejskimi .Smog powstaje w wyniku zanieczyszczenia powietrza , w warunkach inwersji temperatury, gdy brak jest cyrkulacji powietrza .

 • Wyróżniamy :

 • Smog kwaśny, który tworzy się w powietrzu wilgotnym , silnie zanieczyszczonym, głównie dwutlenkiem siarki i węgla, pyłem.Smog kwaśny w Londynie , w 1952 roku był bezpośrednią lub pośrednią przyczyną śmierci 4000 osób.

 • Smog fotochemiczny powstaje w upalne dni .Spowodowany jest wzrostem stężenia tlenków azotu, węglowodorów i innych składników, głównie spalin samochodowych.


Wska niki biologiczne

WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE

Bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza są porosty. Ich powierzchnia jest gąbczasta, wchłania wodę, a także zanieczyszczenia. Obecność porostów mówi o niewielkim zanieczyszczeniu.


Zwalczanie zanieczyszcze

ZWALCZANIE ZANIECZYSZCZEŃ

 • Modernizacja zakładów przemysłowych i zastosowaniu mniej szkodliwych dla środowiska i energooszczędnych technologii,

 • Ograniczenie strat energii w przemyśle i sektorze mieszkaniowym, stosując ocieplanie budynków,

 • Likwidacja indywidualnych palenisk domowych i małych kotłowni opalanych węglem, stosując ogrzewanie gazowe,

 • Ograniczanie emisji dwutlenku siarki z elektrowni poprzez budowę urządzeń do odsiarczania spalin

 • Konstruowanie silników zużywających mniej paliwa ,

 • Zmniejszenie toksyczności spalin samochodowych,

 • Budowa obwodnic.