2557 58
Download
1 / 32

โปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 - PowerPoint PPT Presentation


 • 596 Views
 • Uploaded on

โปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58. กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 มิถุนายน 2557. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่. เจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อ 1 ชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน แบ่งระดับผู้ใช้งานเป็น 5 ระดับ คือ - ส่วนกลาง : ดูรายงาน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' โปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58' - sun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2557 58

โปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58

กลุ่มทะเบียนเกษตรกร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 มิถุนายน 2557


ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่

 • เจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อ 1 ชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน

 • แบ่งระดับผู้ใช้งานเป็น 5 ระดับ คือ

 • - ส่วนกลาง : ดูรายงาน

 • - เขต : ดูรายงาน

 • - จังหวัด : ดูรายงาน

 • - เกษตรจังหวัดหรือผู้ที่เกษตรจังหวัดมอบหมาย : แก้ไขข้อมูลหลังออกใบรับรอง

 • - อำเภอ : บันทึก / แก้ไขข้อมูล ก่อนออกใบรับรอง

การเข้าใช้งานระบบโปรแกรม


ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่

 • ศสท. ได้แจกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ให้ หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์ ในการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2557 โดยแจกให้จังหวัดละ 2 ชื่อ และ อำเภอละ 2 ชื่อ

 • ชื่อผู้ใช้งานของเขตและเกษตรจังหวัด จะมีหนังสือนำส่งต่อไป

 • จังหวัด/อำเภอสามารถสร้างชื่อผู้ใช้งานเพิ่มเติมได้ โดย - เขตจะเป็นผู้สร้างชื่อผู้ใช้งานเพิ่มให้จังหวัด - จังหวัดจะเป็นผู้สร้างชื่อผู้ใช้งานเพิ่มให้อำเภอ

การเข้าใช้งานระบบโปรแกรม


การลงทะเบียนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่การลงทะเบียนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่

 • เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกร www.farmer-new.doae.go.thหากเป็นการใช้งานในครั้งแรกระบบจะแสดงหน้าจอให้ลงทะเบียนการใช้งาน

การเข้าใช้งานระบบโปรแกรม


สรุปการใช้งานชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสรุปการใช้งานชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

 • ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 57 โดยจะแสดงเมนูของทะเบียนเกษตรกร สมุดทะเบียนเกษตรกรการขึ้นทะเบียนข้าว ขึ้นทะเบียนยาง

 • ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิม จะไม่แสดงเมนูการขึ้นทะเบียนข้าว โดยจะปิดการใช้งานชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิมในวันที่ 1 ส.ค. 57 ดังนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่อำเภอที่ต้องใช้งานโปรแกรมแจ้งขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากสำนักงานเกษตรจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว

 • การเข้าใช้งานระบบ ทพศ. เดิม www.ecoplant.doae.go.thให้ใช้ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิม

การเข้าใช้งานระบบโปรแกรม


การเข้าระบบสรุปการใช้งานชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

 • เข้าใช้งานระบบที่เว็บไซต์ www.farmer-new.doae.go.thโดยโครงการขึ้นทะเบียนข้าวจะอยู่ในเมนู รับแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2557/58

การเข้าใช้งานระบบโปรแกรม


การบันทึกข้อมูล

ระบบจะตรวจสอบข้อมูลแล้วแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลที่แตกต่างกันไป

ตามสถานะของเกษตรกรรายเดิม/รายใหม่


เกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิม (1)

 • ถ้าเป็นเกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิมระบบจะแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2556/57 เพื่อให้ยืนยันข้อมูล คลิ้กเลือก ยืนยันข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลการปลูกในปี 2557/58 ในแปลงเดิม

การบันทึกข้อมูล


เกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิม (2)

 • ระบบจะแสดงข้อความ อ้างอิงแปลงที่ – ปีการเพาะปลูก 2556/57ให้บันทึกข้อมูลการเพาะปลูกของปี 2557/58 ได้แก่ ชนิด , พันธุ์ , เนื้อที่เพาะปลูก , วันที่เพาะปลูก , วันที่เก็บเกี่ยว และคลิ้กบันทึกข้อมูล

การบันทึกข้อมูล


เกษตรกรรายเดิม/แปลงเดิม (3)

 • ระบบจะแสดงข้อมูลที่บันทึก เป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58

การบันทึกข้อมูล


เกษตรกรรายเดิม/แปลงใหม่ (1)

 • ถ้าเป็นเกษตรกรรายเดิม/แปลงใหม่ ให้กรอกข้อมูลที่ตั้งแปลงและข้อมูลการเพาะปลูกของแปลงใหม่ แล้วคลิ้ก บันทึกข้อมูล

การบันทึกข้อมูล


เกษตรกรรายเดิม/แปลงใหม่ (2)

 • ระบบจะแสดงข้อมูลที่บันทึกแปลงใหม่ เป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58

การบันทึกข้อมูล


เกษตรกรรายใหม่/แปลงใหม่ (1)

 • ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่/แปลงใหม่ ให้กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน

การบันทึกข้อมูล


เกษตรกรรายใหม่/แปลงใหม่ (2)

 • กรอกข้อมูลที่ตั้งแปลงและข้อมูลการเพาะปลูกแล้วคลิ้ก บันทึกข้อมูล

การบันทึกข้อมูล


เกษตรกรรายใหม่/แปลงใหม่ (3)

 • ระบบจะแสดงข้อมูลที่บันทึกแปลงใหม่ เป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58

การบันทึกข้อมูล


การพิมพ์แบบยืนยันข้อมูล


ตัวอย่างแบบยืนยันข้อมูลตัวอย่างแบบยืนยันข้อมูล


การพิมพ์ผลการแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่


 • กรอกข้อมูลวันที่ , ที่ตั้งแปลง , ประเภทการตรวจสอบแปลง

 • - หากเป็นเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิม เลือกประเภทการตรวจสอบแปลงเป็นแปลงเดิมจากปี 2556/57 - หากเป็นเกษตรกรรายเดิมแปลงใหม่ หรือ รายใหม่แปลงใหม่ เลือกประเภทการตรวจสอบแปลงเป็น แปลงใหม่ แล้วคลิ้กปุ่ม แสดง ระบบจะแสดงข้อมูลให้คลิ้ก บันทึก เพื่อบันทึกชุดข้อมูลติดประกาศ/ตรวจสอบแปลง

การพิมพ์ผลการแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่


การพิมพ์ผลการแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่


ตัวอย่างแบบติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่จริงตัวอย่างแบบติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่จริง

การพิมพ์ผลการแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่


การบันทึกผลการติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่


 • เมื่อคลิ้กสัญลักษณ์ จะแสดงชื่อเกษตรกรเพื่อให้บันทึกผล ผ่าน ไม่ผ่าน ยกเลิกแล้วคลิ้กบันทึกผลการติดประกาศ/ตรวจสอบ

การบันทึกผลการติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่

บันทึกผลการติดประกาศ/ตรวจสอบ


การออกใบรับรอง


 • ระบบจะแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ของเกษตรกรรายนั้นๆ ให้คลิ้ก checkbox เพื่อยืนยันก่อนออกหนังสือรับรอง แล้วจึงจะคลิ้กออกหนังสือรับรองได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถคลิ้กปุ่มแสดงตัวอย่างหนังสือรับรองเพื่อตรวจสอบก่อนออกหนังสือรับรองได้

การออกใบรับรอง


ตัวอย่างใบรับรอง


การตรวจ ติดตาม ในพื้นที่จริง


 • กรอกวันที่ / ที่ตั้งแปลง ระบบจะแสดงข้อมูลเกษตรกรในหมู่นั้น ให้คลิ้กแสดงแล้วบันทึกการตรวจสอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดชุดและเลือกรายชื่อไปสุ่มตรวจ ร้อยละ 50

การตรวจ ติดตาม ในพื้นที่จริง


การตรวจ ติดตาม ในพื้นที่จริง


การตรวจ ติดตาม ในพื้นที่จริง


ตัวอย่างรายงานการจัดชุดตรวจ ติดตาม ในพื้นที่จริง

การตรวจ ติดตาม ในพื้นที่จริง


ตอบปัญหา ติดตาม ในพื้นที่จริงและแนวทางแก้ไข


ad