Proces y
Download
1 / 39

Proces y - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

Proces y. Proces - pojem Proces - p l á n ovanie Oper ácie na Proces och Medziprocesorová komunikácia ( Interprocess Communication - IPC) Príklady IPC s yst émov K omuni kác i a v K lient-Server Syst éme. Proces - p o j e m. O pera čný syst é m vykonáva rozmanité program y :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Proces y' - sumayah-buthainah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Proces y
Procesy

 • Proces - pojem

 • Proces - plánovanie

 • Operácie na Procesoch

 • Medziprocesorová komunikácia (Interprocess Communication - IPC)

 • Príklady IPC systémov

 • Komunikácia v Klient-Server Systéme


Proces p o j e m
Proces - pojem

 • Operačný systém vykonávarozmanité programy:

  • Dávkové systémy – joby

  • Systémy zdieľania času (Time-shared systems) – používateľské programy alebo úlohy

 • Učebnicepoužívajú výrazyjob a procestakmerzameniteľne

 • Proces – program ktorý sa vykonáva; vykonávanie procesu sa vyvíja sekvenčným spôsobom

 • Proces zahrňuje:

  • Počítadlo inštrukcií (program counter)

  • Zásobník procesu (stack)

  • Dátovú sekciu (data section)


Proces v pam ti
Proces vPamäti


Pl nova e schedulers
Plánovače (Schedulers)

 • Dlhodobý plánovač (Long-term scheduler)(alebo plánovač úloh)

 • Krátkodobý plánovač (Short-term scheduler)(aleboCPU plánovač)


Pl nova e
Plánovače

 • Krátkodobý plánovačje vyvolávaný veľmi často (millisekundy)  (musí byť rýchly)

 • Dlhodobý plánovač je vyvolávaný nie často (sekundy, minúty)  (smie byť pomalý)

 • Dlhodobý plánovač riadi stupeň multiprogramovania

 • Proces môže byť opísaný ako:

  • V/V-zviazaný proces– míňaviac času na vykonávanieV/Vnež na výpočty, veľa krátkych CPU vykonávaní

  • CPU-zviazaný proces– míňa viac času na vykonávanie výpočtov; málo veľmi dlhých CPU vykonávaní


Prep nanie k ontext u
Prepínanie kontextu

 • Keď CPU prepína na ďalší proces, systém musíuchovať (uložiť) stav starého procesu a zaviesťuchovaný stavpre nový procesprostredníctvom prepnutia kontextu (context switch)

 • Kontextprocesuje reprezentovaný prostredníctvom PCB

 • Čas prepínania kontextu je réžia; systém nerobí užitočnú prácu keď prepína

 • Časovo závislý na hardvérovej podpore


Vytvorenie proces u
Vytvorenie Procesu

 • Rodičovskýproces vytvorídetsképrocesy, ktoré, podľa poradia vytvárajú ďalšie procesy, vytvárajúc strom procesov

 • Vo všeobecnosti, procesje jednoznačne identifikovaný a spravovaný prostredníctvom identifikátora procesu -a process identifier (pid)

 • Zdroje zdieľania

  • Rodič a dieťa zdieľajú všetky zdroje

  • Dieťa zdieľa podmnožinu rodičovských zdrojov

  • Rodič a dieťa nezdieľajú zdroje

 • Vykonávanie

  • Rodičia a detivykonávajú činnosť (bežia) súbežne

  • Rodič čaká dovtedy pokiaľdieťa skončí


Vytvorenie proces u1
Vytvorenie Procesu

 • Adresový priestor

  • Potomkový proces je duplikátom rodiča

  • Potomkový proces sa vykonáva nad iným programom

 • UNIX- ovské príklady

  • Systémové volanieforkvytvára nový proces

  • Systémové volanie execje použité po syst.volaníforks cieľom nahradiť pamäťový priestor procesu novým programom


Tvorba proces u
Tvorba Procesu


C program
C Program

int main()

{

pid_t pid;

/* fork another process */

pid = fork();

if (pid < 0) { /* error occurred */

fprintf(stderr, "Fork Failed");

exit(-1);

}

else if (pid == 0) { /* child process */

execlp("/bin/ls", "ls", NULL);

}

else { /* parent process */

/* parent will wait for the child to complete */

wait (NULL);

printf ("Child Complete");

exit(0);

}

}


Dokon enie proces u
Dokončenie Procesu

 • Proces vykonáva posledný stav a žiada operačný systém, aby ho zrušil (exit)

  • Výstupné dátaz potomka na rodiča (cezwait)

  • Zdroje procesu súuvoľnené operačným systémom

 • Rodič môže ukončiť vykonávanie procesu potomka (abort)

  • Potomok (dieťa)prekročilo pridelené zdroje

  • Úloha pridelená potomkovi už viac nie je požadovaná

  • Ak rodič skončí

   • Niektoré operačné systémy nedovoľujú potomkovi pokračovať ak ich rodič je ukončený (skončil svoju činnosť)

 • Všetky deti (potomkovia) sú ukončené – kaskádové ukončenie


Komunik cia medzi procesmi
Komunikácia medzi procesmi

 • Procesy v systéme môžu byťnezávisléalebospolupracujúce (kooperujúce)

 • Spolupracujúci proces môže ovplyvniť alebo byťovplyvnený inými procesmi,zahrňujúc zdieľané dáta

 • Dôvody pre spolupracujúce procesy:

  • Zdieľanie informácií

  • Rýchlosť výpočtu

  • Modularita

  • Výhoda

 • Spolupracujúce procesypotrebujúinterprocess communication (IPC), t.j. medziprocesorovú komunikáciu

 • Dva modely IPC

  • Zdieľaná pamäť

  • Posielanie správMessage passing


K omuni ka n model y
Komunikačné Modely


Spolup ra cuj ce proces y
Spolupracujúce Procesy

 • Nezávislý proces nemôže ovplyvniť alebo byť ovplyvnený inými procesmi vykonávanými v systéme

 • Spolupracujúci(kooperujúci) proces môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnený inými procesmi vykonávanými v systéme

 • Výhody spolupráce procesov

  • Zdieľanie informácie

  • Zrýchlenie výpočtov

  • Modularita

  • Pohodlie


Produce nt k on z ume nt problem
Producent-Konzument Problem

 • Paradigma pre spolupracujúce procesy, producent proces produkuje informáciu,ktorá je konzumovanáprocesom konzument

  • Neohraničený bufernemá žiadny limit na svoju veľkosť

  • Ohraničený bufer predpokladá fixnú veľkosť bufra


Ohrani en b ufer rie enie pou it m zdie anej pam te
Ohraničený bufer – riešenie použitím zdieľanej pamäte

 • Zdieľané dáta

  #define BUFFER_SIZE 10

  typedef struct {

  . . .

  } item;

  item buffer[BUFFER_SIZE];

  int in = 0;

  int out = 0;

 • Riešenie jesprávne, ale môže použiť len BUFFER_SIZE-1 prvkov


Ohrani en b ufer produce nt
Ohraničený bufer – Producent

while (true) { /* Produce an item */

while (((in = (in + 1) % BUFFER SIZE count) == out)

; /* do nothing -- no free buffers */

buffer[in] = item;

in = (in + 1) % BUFFER SIZE;

}


Ohrani en b ufer k on z ume nt
Ohraničený bufer – Konzument

while (true) {

while (in == out)

; // do nothing -- nothing to consume

// remove an item from the buffer

item = buffer[out];

out = (out + 1) % BUFFER SIZE;

return item;

}


Medziprocesorov komunik cia
Medziprocesorová komunikácia

 • Mechanizmuspre procesy kvôli komunikácii a synchronizácii ich činností

 • Systém správ – procesy komunikujú navzájom medzi sebou bez použitia zdieľaných premenných

 • IPC možnosti poskytujúdve operácie:

  • send(správa) – veľkosť správy je fixná alebo premenlivá

  • receive(správa)

 • AkP a Qchcú komunikovať, potrebujú:

  • zriadiťkomunikačnúlinkumedzi sebou

  • vymeniť správy prostredníctvom send/receive

 • Implementáciakomunikačnej linky

  • fyzikálna (napr., zdieľaná pamäť, hardwerovázbernica

  • logická (napr., logické vlastnosti)


Implement a n ot zky
Implementačné otázky

 • Ako nadviazať spojenie?

 • Môžu sa k linke pripojiť viac ako dva procesy?

 • Koľko liniek môže existovať medzi každým párom komunikujúcich procesov?

 • Aká je kapacita linky?

 • Je dĺžka správy pevne daná (fixná) alebo premenlivá?

 • Je linka jednosmerná alebo obojsmerná?


Priama k omuni k cia
Priamakomunikácia

 • Procesy sa musia navzájom explicitne pomenovať:

  • send (P, správa) – pošli procesu P správu

  • receive(Q, správa) – prijmi od procesu Q správu

 • Vlastnosti komunikačnej linky

  • Spojenie sa nadviaže automaticky

  • Spojenie je umožnené presne dvom procesom

  • Medzi každou dvojicou procesov existuje práve jedno spojenie

  • Linka môže byť jednosmerná, ale zvyčajne je obojsmerná


Nepriama k omuni k cia
Nepriama komunikácia

 • Správy sú posielané a prijímané z poštových schránok - mailboxov (tiežnazývaných porty)

  • Každý mailbox má jedinečnú identifikáciuid

  • Procesymôžu komunikovať len ak zdieľajú mailbox

 • Vlastnosti komunikačnej linky

  • Spojenie je zavedené len ak procesyzdieľajú spoločný mailbox

  • Spojenie môže byť asociované s viacerými procesmi

  • Každá dvojica procesov môže zdieľať niekoľko komunikačných liniek

  • Linka môže byť jednosmerná alebo obojsmerná


Nepriama k omuni k cia1
Nepriamakomunikácia

 • Zdieľanie Mailboxu

  • P1, P2, a P3zdieľajú mailbox A

  • P1, posiela správu do A; P2a P3prijímajú z A

  • Ktorý proces prijme správu poslanú od A?

 • Riešenia

  • Dovoliť spojenie asociované s najviac dvoma procesmi

  • Dovoliť najviac jednému procesu v danom čase vykonávať operáciu receive

  • Dovoliť systému rozhodnúť, ktorý proces sa stane prijímateľom správy. Nebudú to oba procesy naraz.


Nepriama k omuni k cia2
Nepriama komunikácia

 • Činnosti

  • Vytvor nový mailbox

  • Pošli a príjmi správy cez mailbox

  • Odstráň mailbox

 • Definujeme operácie:

  send(A, správa) – pošli správu do mailbox-u A

  receive(A, správa) – príjmi správu z mailbox-u A


Synchroniz cia
Synchronizácia

 • Odovzdávanie správ môže byť buď blokované alebo neblokované

 • Blokovanieuvažované akosynchrónne

  • Blokovanie odosielania– posielajúci proces je zablokovaný pokiaľ nie je prijatá správa

  • Blokovanie prijímania– prijímateľ je blokovaný pokiaľ nie je správa k dispozícii

 • Neblokovanie jeuvažované ako asynchrónne

  • Neblokovanéposielanie – posielajúci proces pošle správu a pokračuje v činnosti

  • Neblokované prijímanie – prijímateľ prijme buď platnú správu alebo„nič“l


Buf rovanie
Bufrovanie

 • Front správ pripojených k linke, implementovaný je troma spôsobmi:

  1.Nulová kapacita – 0 správ vo fronteOdosielateľ musí čakať na príjemcu správy (rendezvous)

  2.Ohraničená kapacita – konečná dĺžkansprávOdosielateľ musí čakať ak je front plný

  3.Neobmedzená kapacita – nekonečná dĺžkaOdosielateľ nikdy nečaká


Pr klady ipc s yst mov posix
Príklady IPC systémov POSIX

 • POSIX Zdieľaná pamäť

  • Proces najprv vytvorí segment zdieľanej pamäte

   segment id = shmget(IPC PRIVATE, size, S IRUSR | S IWUSR);

  • Proces ak chce mať prístup k tejto zdieľanej pamäti, musí sa k nej pripojiť

   shared memory = (char *) shmat(id, NULL, 0);

  • Teraz môže proces zapisovať do zdieľanej pamäte

   sprintf(shared memory, "Writing to shared memory");

  • Keď daný proces sa má oddeliť od zdieľanej pamäte, z jej adresného priestoru

   shmdt(shared memory);


Pr klady ipc s yst mu mach
Príklady IPC systému - Mach

 • Mach komunikácia je správa založená na

  • Každý systém volá všetky správy

  • Každá úloha dostane dva mailboxypri vytvorení - Kernel a oznámenie (Notify)

  • Iba tri systémové volania potrebné pre prenos správy

   msg_send(), msg_receive(), msg_rpc()

  • Mailboxypotrebné pre komunikáciu, vytvorené prostredníctvom

   port_allocate()


Pr klady ipc s yst mov windows xp
Príklady IPC systémov – Windows XP

 • Správa-možnosť prechodu cezlokálne volanie procedúry(LPC)

  • Pracuje len medzi procesmi v tom istom systéme

  • Užívateľské porty (ako mailboxy) na zriadenie a udržiavanie (podporovanie) komunikačných kanálov

  • Komunikácia pracuje nasledovne:

   • Klient otvoríprácu spojovacieho portu subsystému objektu

   • Klient posiela požiadavku na spojenie

   • Server vytvorí dva privátne komunikačné porty a vrátinarábanie (prácu) jednému z nich (ku klientovi)

   • Klient a server používajú zodpovedajúci port pre posielanie správ alebo spätné volania(volania naspäť) a „počúva“ odpovede


L ok l ne volanie p roced r vo windows xp
Lokálnevolanie procedúr vo Windows XP


K omuni k cie v k lient s erver s yst me
Komunikácievklient-server systéme

 • Sokety

 • Vzdialené volanie procedúr(Remote Procedure Calls)

 • Rúry (Pipes)

 • Vzdialené volanie metód (Java)


Soket y
Sokety

 • Soket je definovaný ako koncový bod komunikácie

 • Je vytvorený z IP adresy zreťazenej s číslom portu

 • Soket 161.25.19.8:1625vzťahujúci sa na port 1625 na hostiteľovi161.25.19.8

 • Dvojica procesov komunikuje cez sieť používajúc dvojicu soketov – jeden soket pre každý proces


Soket ov k omuni k cia
Soketovákomunikácia


Volanie vzdialenej proced ry
Volanie vzdialenej procedúry

 • Volanie vzdialenej procedúry (Remote procedure call - RPC) používa sa často v distribuovaných aplikáciách klient-server. Procesy takejto aplikácie sa vykonávajú na rôznych uzloch siete a komunikujú pomocou zasielania správ.

 • Stubs – „client-side proxy“pre aktuálnu procedúru na serveri

 • „client-side stub“ lokalizuje server a zoraďuje parametre

 • „server-side stub“prijme túto správu, rozbalí zoradené parametre a vykoná procedúruna serveriR ry p ipes
Rúry - Pipes

 • Najstarší a najjednoduchší mechanizmus komunikácie medzi procesmi

 • Otázky

  • Je komunikácia jednosmerná alebo obojsmerná?

  • V prípadedvojsmernej (obojsmernej)komunikácieje to polovičný alebo plný duplex?

  • Musí tu existovať vzťah (t.j.rodič - potomok) medzi komunikujúcimi procesmi?

  • Môžu byť rúry použité v sieti?


Rúry

 • ObyčajnéRúrydovoľujúkomunikáciuštandardným spôsobomproducent-konzument

 • Producent zapisuje na jeden koniec (zapisovací koniecrúry)

 • Konzumentčítaz druhého konca (čítací koniec rúry)

 • Obyčajnérúry sú preto jednosmerné

 • Požadujú vzťah rodič – potomok medzi komunikujúcimi procesmi


O by ajn r ry
ObyčajnéRúry


Pomenovan r ry named pipes
Pomenované rúry - Named Pipes

 • Pomenované rúry sú výkonnejšie ako obyčajné rúry

 • Komunikácia je obojsmerná

 • Vzťah rodič – potomok (dieťa) nie je potrebný v procese komunikácie

 • Niekoľko procesovmôže použiť pomenované rúry pre komunikáciu

 • Poskytujú ich rovnako UNIX-ovské aj Windows-ovské systémy


ad