Attiecin m s izmaksas un iesniedzamie dokumenti
Download
1 / 21

Attiecināmās izmaksas un Iesniedzamie dokumenti - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Attiecināmās izmaksas un Iesniedzamie dokumenti. “INTERREG III programmas finansēto projektu 1.līmeņa finanšu kontrole Latvijā” Rīga, 19.12.2006 Jānis Riežnieks. Informācija par projekta ieviešanas principiem un normatīvā bāze. Sagatavojot projekta progresa pārskatu jāievēro:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Attiecināmās izmaksas un Iesniedzamie dokumenti ' - sugar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Attiecin m s izmaksas un iesniedzamie dokumenti

Attiecināmās izmaksas unIesniedzamie dokumenti

“INTERREG III programmas finansēto projektu 1.līmeņa finanšu kontrole Latvijā”

Rīga, 19.12.2006

Jānis Riežnieks


Inform cija par projekta ievie anas principiem un normat v b ze
Informācija par projekta ieviešanas principiem un normatīvā bāze

Sagatavojot projekta progresa pārskatu jāievēro:

1. Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības (Regulas).

2. INTERREG programmas vadlīnijas (Programm Manual).

www.bsrinterreg3a.net

www.bsrinterreg.net

www.interreg3c.net

3. LR likumu un MK noteikumi.

www.nais.lvNormat v b ze
Normatīvā bāze normatīvā bāze

 • Padomes Regula (EC) Nr. 1260/1999 – par struktūrfondiem

 • Eiropas Komisijas regula Nr. 448/2004 – par attiecināmajiem izdevumiem

 • Eiropas Komisijas regula Nr. 1159/2000 – par informēšanu un publicitāti

 • Apvienotā sekretariāta izstrādātās Interreg programmas rokasgrāmatas (Programm Manual)

 • LR likumi un MK noteikumi (grāmatvedības uzskaiti, iepirkuma procedūru, darba kārtību u.c. jomu regulējošie normatīvie akti)
Attiecin m s izmaksas
Attiecināmās izmaksas normatīvā bāze

 • Tās ir notikušas (maksājumi ir veikti)

 • Tās ir radušās projekta pieteikumā norādītajiem partneriem

 • Tās ir radušās noteiktajā atskaites periodā

 • Tās ir attiecināmas uz precēm vai pakalpojumiem, kas ir piegādāti vai veikti

 • Tās nedrīkst atšķirties no projekta pieteikuma formā noteiktā


Attiecin m s izmaksas1
Attiecināmās izmaksas normatīvā bāze

 • Tās ir tieši saistītas ar projekta ieviešanu (projekta aktivitātēm)

 • Projekta gaitā gūtie ieņēmumi (dalības maksa semināros, ieņēmumi no bukletu pārdošanas u.c.) ir atskaitīti no attiecināmajām izmaksām un tiek atspoguļoti ar mīnuss zīmi

 • Tās nav ietvertas iepriekš iesniegtajā vai citā ES finansētās programmas finanšu pārskatā

 • Tās ir pamatotas ar attaisnojuma dokumentiem

 • Tās ir lietderīgas un ekonomiski pamatotas


Neattiecin m s izmaksas
Neattiecināmās izmaksas normatīvā bāze

 • PVN un citi nodokļi un nodevas, ja tie ir likumīgi atgūstami (Latvijas gadījumā nav izstrādāti PVN atgūšanas noteikumi EK iniciatīvas INTERREG programmai

 • Jebkuras izmaksas, kas veiktas ārpus projekta īstenošanas laika perioda (noteikts Finansējuma līgumā (Subsidy Agreement)

 • Izmaksas, kas jau tiek atbalstītas no Eiropas vai jebkura cita starptautiska finansējuma

 • Maksājumi par politiskas dabas aktivitātēm


Neattiecin m s izmaksas1
Neattiecināmās izmaksas normatīvā bāze

 • Personāla izmaksas, kas nav saistītas ar projekta aktivitātēm

 • Aizņēmumu izdevumi, debeta procenti, finanšu darījumu izmaksas, valūtas maiņas komisijas maksa un zaudējumi un citi finansiāli izdevumi

 • Līgumsodi, finanšu sodi un tiesāšanās izmaksas

 • Parādi


Iepirkuma proced ras
Iepirkuma procedūras normatīvā bāze

Jāievēro, ka visām institūcijām kas piedalās kā projektu partneris INTERREG programmas ietvaros ir jāpiemēro LR “Publiskā iepirkuma likums”

www.iub.lv


Publicit tes un inform cijas noteikumi
Publicitātes un informācijas noteikumi normatīvā bāze

 • Visiem ERAF atbalstītajiem projektiem jāatbilst EK regulas Nr. 1159/2000 noteiktajiem publicitātes un informācijas noteikumiem

 • ES simbola lietošana uz visiem informācijas materiāliem un līdzekļiem, kas tiek izveidoti projekta ietvaros, ir obligāta

 • ES simbolam jābūt vismaz tāda paša izmēra kā citiem lietotajiem simboliem (kā prioritāšu vai paša projekta logo)


Publicit tes un inform cijas noteikumi1
Publicitātes un informācijas noteikumi normatīvā bāze

 • Interreg programmas logo ir jālieto visos gadījumos, kad tiek lietots Eiropas Kopienas simbols vai Eiropas karogs

 • Arī ar projektu saistītajās interneta lapās jābūt norādei uz Eiropas Savienības un ERAF investīciju un hipersaitēm uz citām saistītajām Komisijas interneta lapām


Publicitātes un informācijas noteikumi - Paraugs normatīvā bāze

Pareizs

publicitātes

piemērsPapildus inform cija iesniedzot atskaiti
Papildus informācija iesniedzot atskaiti veikšanu

 • Kontaktinformāciju par personām, kuras sadarbosies ar kontrolieriem.

 • projekta ieņēmumu-izdevumu pārskatu par atskaites periodu (izdruka no grāmatvedības sistēmas)

 • Informāciju (izziņu) par izmantoto valūtas kursu un tā pielietošanas metodi, ir trīs izvēles iespējas:

  • Aprēķināšana katru dienu (maksājuma datuma kurss)

  • Vidējais kurss pārskata posma laikā

  • Noteikti datumi (t.i., pārskata posma pēdējais datums)

 • Zaudējumi no valūtas kursa starpībām nav attiecināmi uz projektu

 • Valūtas kursa pielietošanas veids nevar tikt mainīts projekta īstenošanas laikā

 • Informāciju (izziņu) par PVN attiecināšanu vai neattiecināšanu uz projekta izdevumiem.


Inform ciju izzi u par pvn attiecin anu vai neattiecin anu uz projekta izdevumiem
Informāciju (izziņu) par PVN attiecināšanu vai neattiecināšanu uz projekta izdevumiem.


Iek j s kontroles nov rt anas anketa
Iekšējās kontroles novērtēšanas anketa neattiecināšanu uz projekta izdevumiem.


Ieteikumi
Ieteikumi neattiecināšanu uz projekta izdevumiem.

 • Rūpīgi iepazīties ar ES likumdošanu, INTERREG programmas rokasgrāmatu (Programme Manual), kā arī ar LR un normatīvajiem aktiem.

 • Ja vēl joprojām ir neskaidrības, tad laicīgi sazināties ar atbildīgo INTERREG sekretariāta pārstāvi vai finanšu kontrolieri.

 • Par jebkādām izmaiņām juridiskajos datos, projektā, kontaktinformācijā u.c. informācijā rakstiski informēt VRAA.

 • Iesniegt laicīgi kontrolei nepieciešamos dokumentus.


Paldies par uzman bu j su jaut jumi

Paldies par uzmanību! neattiecināšanu uz projekta izdevumiem.Jūsu jautājumi...........


Valsts reģionālās attīstības aģentūra neattiecināšanu uz projekta izdevumiem.Pārrobežu projektu kontroles nodaļaElizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 LatvijaE-pasts: [email protected]: 7079022Fax: 7079001

Gints PīpiķisFinanšu ekspertse-pasts: [email protected]

Jānis RiežnieksFinanšu ekspertse-pasts: [email protected]: 7079018

Žanna SidorčikaFinanšu ekspertee-pasts: [email protected]