بسمه تعالی
Download
1 / 19

بسمه تعالی - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

بسمه تعالی. خروج. سازمان بازنشستگی کشوری تقدیم می کند. ازکارافتادگی. چنانچه مستخدم رسمی بعلت بیماری یا به دلیل حاد ثه یی که منجر به نقص عضو ویا معلولیت وی شده ، قادر به ادامه خدمت نباشد ، دراین حالت مستخدم ازکارافتاده تلقی وحقوقی تحت عنوان حقوق وظیفه ازکارافتادگی درباره اوبرقرارمی گردد.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' بسمه تعالی' - suelita-ypina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

بسمه تعالی

خروج

سازمان بازنشستگی کشوری تقدیم می کند


ازکارافتادگی

چنانچه مستخدم رسمی بعلت بیماری یا به دلیل حاد ثه یی که منجر به نقص عضو ویا معلولیت وی شده ، قادر به ادامه خدمت نباشد ، دراین حالت مستخدم ازکارافتاده تلقی وحقوقی تحت عنوان حقوق وظیفه ازکارافتادگی درباره اوبرقرارمی گردد.

ازکارافتادگی دونوع است :

غیر ناشی ازکار

ناشی ازکار


ازکارافتادگی غیرناشی ازکار

به موجب ماده 79(اصلاحی)قانون استخدام کشوری هرگاه مستخدم رسمی علیل یابعلت حادثه ای ناقص شود به نحویکه ازکارکردن بازبماند حقوق وظیفه ای برابر بایک ،سیم معدل تمامی حقوق ومزایا ی دریافتی که ملاک کسوربازنشستگی است دردوسال آخرخدمت بااعمال ضریب حقوق سال ازکارافتادگی ضربدر سنوات خدمت قابل قبول دریافت خواهدکرد.


2 1 9 1367
تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و......مصوب 1/9/1367

 • لازم بذکراست که باستناد ماده 84 قانون استخدام کشوری ،مراتب ازکارافتادگی مستخدم میبایست به تصویب شورای اموراداری واستخدامی برسدوبموجب تبصره ذیل همین ماده اعاده به خدمت مستخدمین ازکارافتاده درصورتیکه بهبودی حاصل نمایند وتوانائی اشتغال داشته باشند قبل ازرسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است./

 • به استناد قانون مذکورسه سال به سنوات خدمت مستخدمین موضوع ماده 79قانون فوق الذکربدون پرداخت کسوربازنشستگی وصرفا” ازلحاظ محاسبه حقوق وظیفه ازکارافتادگی اضافه خواهدشد ودرصورتیکه باارفاق مذکور خدمت این قبیل افراد ازپانزده سال کمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظورخواهدشد.


نحوه محاسبه حقوق وظیفه ازکارافتادگی غیر ناشی ازکار

 • بارعایت مقررات موضوعه عینا نظیر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بوده و مقررات و ضوابطی که در محاسبه حقوق بازنشستگی رعایت می گردد(محاسبه معدل ، سنوات خدمت قابل قبول ،حداقل حقوق بازنشستگی و......)عینا” درمحاسبه حقوق وظیفه ازکارافتادگی (غیر ناشی ازکار)نیز اعمال ورعایت می شود./


ازکارافتادگی ناشی ازکار ازکارافتادگی غیر ناشی ازکار

 • باستناد مواد80(اصلاحی) و84قانون استخدام کشوری هرگاه مستخدم رسمی بعلت حادثه ای ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحویکه ازکارکردن بازبماند ومراتب به تصویب شورای اموراداری واستخدامی برسد،حقوق وظیفه درباره وی برقرارمی گرددو به موجب تبصره 84قانون مذکور اعاده به خدمت چنین مستخدمی درصورتیکه بهبودی حاصل نماید وتوانائی اشتغال یافته باشد قبل ازرسیدن به سن شصت سالگی بلامانع می باشد./


نحوه محاسبه حقوق وظیفه ازکارافتادگی ناشی ازکار

 • بموجب ماده 80 (اصلاحی)قانون استخدام کشوری وماده 8قانون اصلاح پاره ای ازمقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ،بانوان شاغل و........مصوب 13/2/79چنانچه مستخدمی به سبب انجام وظیفه ازکارافتاده شده یابشود ،حقوق وظیفه وی عبارتست از:

  تمامی آخرین حقوق ومزایای مستخدم که مشمول کسوربازنشستگی است با احتساب دوگروه بالاتر وبااعمال ضریب حقوق سال ازکارافتادگی


((نکات مهم)) ازکارافتادگی ناشی ازکار

1-درتعیین حقوق وظیفه ازکارافتادگی ناشی ازکارتمامی آخرین حقوق ومزایای مستخدم که مشمول کسوربازنشستگی است بااحتساب دوگروه بالاتر وبااعمال ضریب حقوق سال ازکارافتادگی وبدون توجه به سنوات خدمت مستخدم درباره وی برقرار می گردد./

2-دراجرای ماده 8قانون اصلاح پاره ای ازمقرات مربوط به حقوق بازنشستگی .....وباتوجه به مفاد ماده 9آئین نامه اجرائی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ...مصوب جلسه مورخ 13/6/73 هیات وزیران چنانچه مستخدمین موضوع ماده 80(اصلاحی) قانون استخدام کشوری درزمان اشتغال یک یا دو گروه تشویقی برخوردار شده باشند دراین صورت درزمان برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی حسب مورد ازگروه بالاتری برخوردار نشده یا آنکه صرفا” ازیک گروه بالاتربرخوردارخواهند شد.ضمنا “افزایش سنواتی آنان درهنگام برقراری حقوق وظیفه بدون اعمال دوگروه یا یک گروه بالاتر لحاظ خواهدشد./


محاسبه عملی حقوق وظیفه ازکارافتادگی ناشی ازکار (ازکارافتادگی)مشخصات فردی واستخدامی:


تغییرات حقوق ومزایادردوسال آخرخدمت براساس احکام کارگزینی


ادامه جدول تغییرات حقوق آخرخدمت براساس احکام کارگزینی


تغییرات حقوق ومزایادردوسال آخرخدمت بااعمال ضریب حقوق وظیفه ازکارافتادگی


ادامه جدول تغییرضریب آخرخدمت بااعمال ضریب حقوق وظیفه ازکارافتادگی


محاسبه وتعیین حقوق وظیفه ازکارافتادگی

+(90ضربدر1260912)+(270ضربدر1183769)+(75ضربدر1161644)

(285ضربدر1420843)

(720)

1284949 =

(8737 )ضربدر1284949

10800

حقوق وظیفه ازکارافتادگی (عادی): 1039500


محاسبه عملی حقوق ازکارافتادگی (ازکارافتادگی)مشخصات استخدامی:


آخرین حقوق ومزایای مشمول کسور بازنشستگی مستخدم قبل از تاریخ ازکارافتادگی (ناشی ازکار)


محاسبه وتعیین حقوق وظیفه ازکارافتادگی درحالات زیر:(بدون دوگروه)

 • الف-بافرض اینکه مستخدم درزمان اشتغال ازدوگروه تشویقی منتفع شده است . دراین حالت تمامی آخرین حقوق ومزایای مشمول کسوربازنسشتگی قبل از تاریخ ازکار افتادگی مستخدم بعنوان حقوق وظیفه ازکارافتادگی درباره وی برقرار وپرداخت خواهدشد.

  600003+474150+132832+316100

  حقوق وظیفه ازکارافتادگی 0ناشی ازکار)1523085 =


محاسبه وتعیین حقوق وظیفه ازکارافتادگی باافزایش یک گروه

 • به فرض اینکه مستخدم درزمان اشتغال ازیک گروه تشویقی منتفع شده است .دراین حالت اخرین حقوق ومزایا مشمول کسوربازنشستگی قبل از تاریخ ازکارافتادگی مستخدم بااعمال یک گروه بالاتر وبراساس ضریب حقوق سال ازکارافتادگی مستخدم تعیین وتمامی این حقوق ومزایا بعنوان حقوق وظیفه ازکارافتادگی به وی پرداخت خواهدشد.

  =632991+504600+132832+336400

  حقوق وظیفه ازکارافتادگی1606823


محاسبه وتعیین حقوق وظیفه ازکارافتادگی باافزایش دو گروه

 • به فرض اینکه مستخدم درزمان اشتغال تشویقی منتفع نشده است .دراین حالت آخرین حقوق ومزایا مشمول کسوربازنشستگی قبل از تاریخ ازکارافتادگی مستخدم بااعمال دوگروه بالاتر وبراساس ضریب حقوق سال ازکارافتادگی مستخدم تعیین وتمامی این حقوق ومزایا بعنوان حقوق وظیفه ازکارافتادگی به وی پرداخت خواهدشد.

  =665978+535050+132832+356700

  حقوق وظیفه ازکارافتادگی1690560

خروج


ad