MANAGEMENT E3007 - PowerPoint PPT Presentation

MANAGEMENT
Download
1 / 18

 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MANAGEMENT E3007. UNIT 8. UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PENGENALAN Sebelum kita memahami keperluan peningkatan kemahiran dan latihan dalam pengurusan sumber manusia , kita perlulah terlebih dahulu mengetahui dan memahami perkataan Latihan dan kemahiran itu sendiri .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MANAGEMENT E3007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Management e3007

MANAGEMENT

E3007

UNIT 8


Unit 8 pengurusan sumber manusia

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PENGENALAN

Sebelumkitamemahamikeperluan

peningkatankemahirandanlatihandalam

pengurusansumbermanusia, kitaperlulah

terlebihdahulumengetahuidanmemahami

perkataanLatihandankemahiranitusendiri.

Apaitulatihan ?

Latihanmerupakansatuprosesmemberidan

menambahkanpengetahuanuntuk

meningkatkankualitisumbermanusia.


Unit 8 pengurusan sumber manusia1

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Terdapatbeberapacarauntukmengenalpasti

keperluanlatihanuntukpekerjasesebuah

organisasidiantaranya :

 • penilaianprestasi

 • analisiskeataskeperluanpekerja

 • analisisorganisasi

 • pandanganpekerja


Unit 8 pengurusan sumber manusia2

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Apa yang andatahutentang

kemahiran ?

Kemahiranialahkebolehan yang

khususdidalamsesuatubidang.

Kemahiranbolehdikategorikan

kepadaduabentukiaitu:


Unit 8 pengurusan sumber manusia3

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Kemahiranteknik

  sepertikemahirandalambidangkejuruteraan, pengeluaran, kewangandanpemasaran yang manabidanginimemerlukanlatihansebelumdapatmenjalankanpekerjaan.


Unit 8 pengurusan sumber manusia4

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Kemahiranpengurusan

  adalahkebolehanmengurus yang berkaitandenganprosespengarahan, penyelarasandanpengawasanpekerjaanorang lain.


Unit 8 pengurusan sumber manusia5

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KEPERLUAN PENINGKATAN KEMAHIRAN DAN LATIHAN

Kenapakitaperlukanpeningkatankemahiran

danlatihan ?

Sebenarnyalatihandankemahirandapat

mempengaruhiataumerubahgelagatpekerja

menjadilebihproduktifdanseterusnyadapat

memberisumbangankearahpencapaian

matlamatorganisasi .

Disampingitu , iajugadapat

meningkatkankemahiranataukebolehanseseorang

pekerja.


Unit 8 pengurusan sumber manusia6

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Sebelumsesuatulatihandiadakan, pihak

pengurusanmestilahmenentukanbidang

kemahiran yang perluditerapkankepadapekerja

didalamorganisasi.

Contohnya :

 • NikkeymerupakanpekerjabarusebagaiPembantuTeknikdisebuahsyarikatpemasanganbarang-barangelektrik , perludiberikursusataulatihan yang berkaitansupayabeliaudapatmemahamiorganisasidanperjalanansyarikatdantugas-tugasnyasebagaiPembantuTeknik .


Unit 8 pengurusan sumber manusia7

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Keperluanlatihanbukanhanyapentinguntuk

pekerja-pekerjabaru, malahianyaperlu

berterusan agar kecekapandankeberkesanan

kerjadapatdipertingkatkan.

Contohnya :

 • ShidatelahberkhidmatsebagaikeraniakaundengansyarikatO’connorsselama 5 tahundanpadaperingkatitu, beliauperlumemahirkandirinyadalampengguanaankomputeruntukmeningkatkanprestasikerjaselarasperkembangan IT yang sedangmeningkat.


Unit 8 pengurusan sumber manusia8

Rumusan

Latihan

prosesmemberidanmenambahkanpengetahuan

Kemahiran

kebolehan yang khususdidalamsesuatubidang

Kemahiranteknik

BentukKemahiran

Kemahiranpengurusan

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


Unit 8 pengurusan sumber manusia9

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

CARA-CARA MENGENALPASTI KEPERLUAN LATIHAN

Setelahkitamengenalpastikeperluankeperluan

latihandalamsumberpengurusanmanusia

seperti yang dinyatakandiatas, kitaakan

menghuraikannyacara-caramengenalpasti

keperluanlatihantersebut.


Unit 8 pengurusan sumber manusia10

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PenilaianPrestasi

 • Apa yang andatahutentangpenilaianprestasi ? Iamerupakanproses yang sistematikbagimenilaikekuatandankelemahanpekerjadalammelakukankerjanya.

 • Daripadapenilaianprestasi yang dijalankan, kitaakandapatmengambillangkah-langkah yang bolehmeningkatkanprestasikerja


Unit 8 pengurusan sumber manusia11

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • AnalisiskeatasKeperluanPekerjaan

 • Kenapakitaperlumembuatanalisiskeperluanpekerjaan ? Analisisiniperludilaksanakanuntukmemastikankemahirandankebolehan yang adapadasetiappekerjabersesuaiandengantugas yang diberikankepadanya. Jikatidak, latihanperludiberikankepadapekerjatersebutbagimeningkatkankemahirandandapatmelaksanakantugasdenganlebihberkesan.


Unit 8 pengurusan sumber manusia12

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • AnalisisOrganisasi

 • Pihakatasanbolehmenentukankeperluanlatihandenganmengambilkiraperancanganjangkapanjangorganisasi yang telahdibuat.

 • Contohnya :-

 • Sebuahsyarikatminumankordialmempunyaistrategiuntukmengeluarkanprodukbaruiaitumakananbijianberasaskankacangtanahdalammasa 3 tahundarisekarang, pengurusansyarikattersebutsudahpastiakanmengkajiataumengenalpastikemahiran yang diperlukanolehpekerja yang terlibatdalampengeluaranproduktersebut. Oleh yang demikianlatihan yang berkaitanbolehdirangkadandiberikankepadapekerja yang berkenaan.


Unit 8 pengurusan sumber manusia13

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • PandanganPekerja

 • Organisasibolehmendapatmaklumbalasdaripadapekerjadenganlebihjelastentangjenis-jenislatihan yang diperlukanuntukmenghasilkankerjadenganlebihberkesan.

 • Contohnya :-

 • PegawaiEksekutif A bolehmemaklumkankepadapihakatasantentangkeperluannyaterhadapkemahiranmenggunakankomputerataukemahirankomunikasi


Unit 8 pengurusan sumber manusia14

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

JENIS-JENIS LATIHAN

 • Selepasmengenalpastisiapakah yang patutmenerimalatihan, penguruskemudiannyaperlumenentukanbentuk-bentuklatihan yang sesuaidengankeperluanindividudanpekerjaan.


Unit 8 pengurusan sumber manusia15

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Terdapatbeberapajenislatihan yang biasadilaksanakan:-

  • Latihansambilbekerja (On Job Training)

  • Latihan yang dibuatdiluartempatkerjasepertidipusatpengajian, bengkel/seminar anjuranorganisasiatauorganisasi lain.

  • Latihanintensif yang dilaksanakandisatutempat yang berhampirandengantempatkerja.

  • Latihanpenginstitusian yang dikendalikanolehprofesionaldariinstitusikhususuntuk program latihan.


Unit 8 pengurusan sumber manusia16

Rumusan

Analisis Keperluan Pekerjaan

Cara mengenalpastiperlunyalatihan

Penilaian Prestasi

Analisis Organisasi

Pandangan Pekerja

On Job Training

JenisLatihan

Latihan di luar tempat kerja

Latihan intensif

Latihan

penginstitusian

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


 • Login