slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
MANAGEMENT E3007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

MANAGEMENT E3007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

MANAGEMENT E3007. UNIT 8. UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PENGENALAN Sebelum kita memahami keperluan peningkatan kemahiran dan latihan dalam pengurusan sumber manusia , kita perlulah terlebih dahulu mengetahui dan memahami perkataan Latihan dan kemahiran itu sendiri .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MANAGEMENT E3007' - sue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MANAGEMENT

E3007

UNIT 8

unit 8 pengurusan sumber manusia
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PENGENALAN

Sebelumkitamemahamikeperluan

peningkatankemahirandanlatihandalam

pengurusansumbermanusia, kitaperlulah

terlebihdahulumengetahuidanmemahami

perkataanLatihandankemahiranitusendiri.

Apaitulatihan ?

Latihanmerupakansatuprosesmemberidan

menambahkanpengetahuanuntuk

meningkatkankualitisumbermanusia.

unit 8 pengurusan sumber manusia1
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Terdapatbeberapacarauntukmengenalpasti

keperluanlatihanuntukpekerjasesebuah

organisasidiantaranya :

 • penilaianprestasi
 • analisiskeataskeperluanpekerja
 • analisisorganisasi
 • pandanganpekerja
unit 8 pengurusan sumber manusia2
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Apa yang andatahutentang

kemahiran ?

Kemahiranialahkebolehan yang

khususdidalamsesuatubidang.

Kemahiranbolehdikategorikan

kepadaduabentukiaitu:

unit 8 pengurusan sumber manusia3
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 • Kemahiranteknik

sepertikemahirandalambidangkejuruteraan, pengeluaran, kewangandanpemasaran yang manabidanginimemerlukanlatihansebelumdapatmenjalankanpekerjaan.

unit 8 pengurusan sumber manusia4
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 • Kemahiranpengurusan

adalahkebolehanmengurus yang berkaitandenganprosespengarahan, penyelarasandanpengawasanpekerjaanorang lain.

unit 8 pengurusan sumber manusia5
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KEPERLUAN PENINGKATAN KEMAHIRAN DAN LATIHAN

Kenapakitaperlukanpeningkatankemahiran

danlatihan ?

Sebenarnyalatihandankemahirandapat

mempengaruhiataumerubahgelagatpekerja

menjadilebihproduktifdanseterusnyadapat

memberisumbangankearahpencapaian

matlamatorganisasi .

Disampingitu , iajugadapat

meningkatkankemahiranataukebolehanseseorang

pekerja.

unit 8 pengurusan sumber manusia6
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Sebelumsesuatulatihandiadakan, pihak

pengurusanmestilahmenentukanbidang

kemahiran yang perluditerapkankepadapekerja

didalamorganisasi.

Contohnya :

 • NikkeymerupakanpekerjabarusebagaiPembantuTeknikdisebuahsyarikatpemasanganbarang-barangelektrik , perludiberikursusataulatihan yang berkaitansupayabeliaudapatmemahamiorganisasidanperjalanansyarikatdantugas-tugasnyasebagaiPembantuTeknik .
unit 8 pengurusan sumber manusia7
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Keperluanlatihanbukanhanyapentinguntuk

pekerja-pekerjabaru, malahianyaperlu

berterusan agar kecekapandankeberkesanan

kerjadapatdipertingkatkan.

Contohnya :

 • ShidatelahberkhidmatsebagaikeraniakaundengansyarikatO’connorsselama 5 tahundanpadaperingkatitu, beliauperlumemahirkandirinyadalampengguanaankomputeruntukmeningkatkanprestasikerjaselarasperkembangan IT yang sedangmeningkat.
unit 8 pengurusan sumber manusia8

Rumusan

Latihan

prosesmemberidanmenambahkanpengetahuan

Kemahiran

kebolehan yang khususdidalamsesuatubidang

Kemahiranteknik

BentukKemahiran

Kemahiranpengurusan

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
unit 8 pengurusan sumber manusia9
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

CARA-CARA MENGENALPASTI KEPERLUAN LATIHAN

Setelahkitamengenalpastikeperluankeperluan

latihandalamsumberpengurusanmanusia

seperti yang dinyatakandiatas, kitaakan

menghuraikannyacara-caramengenalpasti

keperluanlatihantersebut.

unit 8 pengurusan sumber manusia10
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PenilaianPrestasi

 • Apa yang andatahutentangpenilaianprestasi ? Iamerupakanproses yang sistematikbagimenilaikekuatandankelemahanpekerjadalammelakukankerjanya.
 • Daripadapenilaianprestasi yang dijalankan, kitaakandapatmengambillangkah-langkah yang bolehmeningkatkanprestasikerja
unit 8 pengurusan sumber manusia11
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 • AnalisiskeatasKeperluanPekerjaan
 • Kenapakitaperlumembuatanalisiskeperluanpekerjaan ? Analisisiniperludilaksanakanuntukmemastikankemahirandankebolehan yang adapadasetiappekerjabersesuaiandengantugas yang diberikankepadanya. Jikatidak, latihanperludiberikankepadapekerjatersebutbagimeningkatkankemahirandandapatmelaksanakantugasdenganlebihberkesan.
unit 8 pengurusan sumber manusia12
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 • AnalisisOrganisasi
 • Pihakatasanbolehmenentukankeperluanlatihandenganmengambilkiraperancanganjangkapanjangorganisasi yang telahdibuat.
 • Contohnya :-
 • Sebuahsyarikatminumankordialmempunyaistrategiuntukmengeluarkanprodukbaruiaitumakananbijianberasaskankacangtanahdalammasa 3 tahundarisekarang, pengurusansyarikattersebutsudahpastiakanmengkajiataumengenalpastikemahiran yang diperlukanolehpekerja yang terlibatdalampengeluaranproduktersebut. Oleh yang demikianlatihan yang berkaitanbolehdirangkadandiberikankepadapekerja yang berkenaan.
unit 8 pengurusan sumber manusia13
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 • PandanganPekerja
 • Organisasibolehmendapatmaklumbalasdaripadapekerjadenganlebihjelastentangjenis-jenislatihan yang diperlukanuntukmenghasilkankerjadenganlebihberkesan.
 • Contohnya :-
 • PegawaiEksekutif A bolehmemaklumkankepadapihakatasantentangkeperluannyaterhadapkemahiranmenggunakankomputerataukemahirankomunikasi
unit 8 pengurusan sumber manusia14
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

JENIS-JENIS LATIHAN

 • Selepasmengenalpastisiapakah yang patutmenerimalatihan, penguruskemudiannyaperlumenentukanbentuk-bentuklatihan yang sesuaidengankeperluanindividudanpekerjaan.
unit 8 pengurusan sumber manusia15
UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 • Terdapatbeberapajenislatihan yang biasadilaksanakan:-
  • Latihansambilbekerja (On Job Training)
  • Latihan yang dibuatdiluartempatkerjasepertidipusatpengajian, bengkel/seminar anjuranorganisasiatauorganisasi lain.
  • Latihanintensif yang dilaksanakandisatutempat yang berhampirandengantempatkerja.
  • Latihanpenginstitusian yang dikendalikanolehprofesionaldariinstitusikhususuntuk program latihan.
unit 8 pengurusan sumber manusia16

Rumusan

Analisis Keperluan Pekerjaan

Cara mengenalpastiperlunyalatihan

Penilaian Prestasi

Analisis Organisasi

Pandangan Pekerja

On Job Training

JenisLatihan

Latihan di luar tempat kerja

Latihan intensif

Latihan

penginstitusian

UNIT 8: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
ad