Khotbah tabligh dan dakwah
Download
1 / 11

KHOTBAH, TABLIGH, DAN DAKWAH - PowerPoint PPT Presentation


 • 392 Views
 • Uploaded on

KHOTBAH, TABLIGH, DAN DAKWAH. Anggota Kelompok : M Adjie Topik Hidayat Sani Gustiana Zamaludin Abdulah. Pengertian Khutbah , Tabligh , dan Dakwah. Khotbah

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KHOTBAH, TABLIGH, DAN DAKWAH' - suchin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Khotbah tabligh dan dakwah

KHOTBAH, TABLIGH, DAN DAKWAH

AnggotaKelompok:M AdjieTopikHidayatSaniGustianaZamaludinAbdulah


PengertianKhutbah, Tabligh, danDakwah

 • Khotbah

  Khotbahberasaldaribahasa Arab “Khutbah” (خطبة) danmerupakankatadasar (masdar) darikatakerja (خطب - يخطب) yang artinyapidatoatauceramah, yang isinyatentangkeagamaan.

  Khotbah yang diisyaratkandalam Islam:

 • KhotbahJumat

 • KhotbahIdulAdha

 • KhotbahKhusuf (padasaatgerhanaBulan)

 • KhotbahpadagerhanaMatahari

 • Khatbahpadashalatistisqa

 • KhatbahNikah

 • Dan Khatbahtakalawukufdi Padang Arafah


 • Tabligh

  Tablighberasaldarikatakerjaballaga – Yuballiguyang artinyamenyampaikan.

  MenurutIstilahartiTabligadalahmenyampaikanajaran-ajaran (Islam) yang diterima Allah SWT kepadaumatmanusia agar dijadikanpedomanhidupsupayamemperolehkebahagiandiduniadanakherat.

  Orang yang bertabligdisebutMubalig (laki-laki) danMubaligah (perempuan).


 • Dakwah

  Katadakwahsecarabahasaberasaldarikarabahasa Arab danmerupakankatadasar (masdar) darikatakerjada’a – yad’uyang artinyamemanggil, menyeruataumenjenguk.

  Orang yang menyampaikandakwahdisebutda’I (jurudakwah)

  MenurutIstilahSyara’ dakwahadalahkegiatan yang bersifatmenyeru, mengajak, danmemanggiloranguntukberimandantaatkepada Allah SWT, sesuaidenganajaran Islam.

  Sedangkanorang yang menerimaseruandakwah, menjadiorang yang berimandantaatkepada Allah SWT, tentuakanmeraihkesejahteraandiduniadandiakhirat.


KetentuanKhotbah, tablighdanDakwah

 • KhatibJum’at

  Syarat-syaratduaKhatbah:

 • Khatibhendaknyasucidarihadatsdannajis, sertatertutupauratnya.

 • Khatbahdilaksanakansetelahmataharitergelincir (masukwaktuzuhur)

 • Ketikakhotbah, hendaknyaKhatibberdirijikamampu

 • Khatibhendaknyadudukdiantaraduakhatbah.

 • Khatbahdiucapkandengansuara yang keras, supayaterdenganolehjamaahjum’at.

 • Tertibdalamrukunnyamaupunantarakhutbahpertamadankedua.


a

 • RukunKhutbah

 • Membacahamdalah

 • Membacasyahadatain, (SyahadattauhiddanRosul)

 • MembacaShalawatkepadaNabi Muhammad SAW

 • Berwasiatataumemberinasihattentangtakwadanmenyampaikanajaranakidah, ibadah, danakhlak.

 • Membacaayat al-Qur’an padasalahsatudariduakhutbah

  Rosulullah SAW bersabda:

  “Dari Jabir danSamurah, katanya, “Rasulullah SAW berkhutbahberdiri, beliaududukantarakeduanya, membacaayat-ayat al-Qur’an, mengingatkandanmemperingatkankabartakutkepdamanusia”.

 • Berdoapadakhutbahkedua agar kaummusliminmemperolehampunandosadanrahmat Allah SWT.


 • SunahKhutbahJumat

  SunahKhutbahJumatadalahsebagaiberikut:

 • Khatibhendaknyaberdiridiatasmimbaratautempat yang tinggi

 • Khatibhendaknyamengawalikhutbahnyadenganmemberisalam

 • Khotbahhendaknyajelasmudahdifahami, tidakterlalupanjang, dantidakterlalupendek.

 • Khatib, didalamkhatbahnyahendaknyamenghadapkepadajamaahJumatdanjanganberputar-putarkarenatidakdisyariatkan

 • Membacasurah al-Ikhlassewaktududukdiantaraduakhutbah

 • HukumMendengarkanKhutbah:

 • Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang berbicarapadahariJum’atdiwaktu imam berkhutbah, makaiasepertikeledai yang memikulkitab, sedangkanorang yang mengingatkanorangitudengandiam, makatidaksempurnaJumatnya (H.R. Ahmad)


TablighdanDakwah

KetentuanataucaraberdakwahRosulullah SAW, yanhharusdilaksanakansetiapmuslim. Salahsatukewajibannyaadalahsebagaiberikut:

 • Tablighataudakwahhendaknyadomulaidaridirimubalighatauda’Isendiri.

  Maksudnyasebelumseseorangmubaligh (da’i) mengajakorang lain untukberimandanbertakwa, makaterlebihdahulumubaligatauda’Iitumenjadiorang yang berimandanbertakwa.

 • SeorangMubaligatauDa’Idalamberdakwahseharusnyamenggunakanpola yang kebijaksanaan.

  Maksudnyaberbicarasesuaiataubertabligkepadamanusiamenurutkadardankemampuanakalmereka.

 • Dakwahdapatdilakukandengan “bi al-hal” yaitumelaluiperbuatanbaik yang diridhai Allah SWT agar diteladaniorang lain. Dakwahini yang dilakukanolehRasulullah SAW (QS. Al-Ahzab, 33:21)


 • Dakwahdapatdilaksanakanmelaluiucapanlisandantulisan, baikperoranganataupunkepadamasyarakatumum.

 • Dalamberdakwahhendaknyamenggunakanmetodedakwah yang telahdijelaskan Allah SWT dalam al-Qur’an QS. An-Nahl, 16; 125 yaitu:

 • Metodeal-Hikmahyang artinyapenyampaiandakwahterlebihdahulumengetahuitujuannyadansaranadakwahnya.

 • MetodeAl-Mauizah al-Hasanahyaitumemberikankepuasankepadaorangataumasyarakat yang menjadisasaranDakwahdengancarasepertimemberikannasihat, pengajaran, danteladan yang baik.

 • MetodeMujadalah bi al-LatiHiyaAhsanialahbertukarfikiran “berdiskusi” dengancara-cara yang terbaik. Metodeinitepatdigunakanbagiorang-orang yang berfikirkritisdankaumbterpelajar.


PerbedaanKhotbahJumatdanadakwah

 • WaktuPelaksanaan

  Sesuaisyara’ waktupelaksanakanKhotbahjumatdilaksanakankapansajayaitusesudahMataharitergelincir (masukWaktuZuhur)

  Sedangkandakwahbisadilaksanakankapansaja.

 • KhatibJum’atdanJurudakwah

 • KhotbahJumatharuslaki-lakisedangkanJurudakwahbolehjugawanita

 • KhotibdalammelaksanakanKhotbahharusbebasdarihadatsdannajis. Sedangkandaitidakharusbebasdarihadatsdannajis.

 • Para PendenganKhotbahJumatdanDakwah

  Para pendengarkhotbahJumatbiasanyaterdiridarilaki-lakisedangkanPendengarDakwahbisakaumperempuanjuga.

 • KetentuanSyara’ dalamberkhotbahdanDakwah

  BagiseorangkhatibJumatdalammelaksanakanKhotbahnyaharusmembacabasmalah, syahadatain, shalawat, wasiattakwa, membaca Al-Qur’an dando’a. Sedangkanbagiseorangda’Itidakdiwajibkan.


SekianPersentasidarikamimohonmaafbilaadakesalahanAssalamualaikumwr. Wb;) ting ah


ad