KHOTBAH, TABLIGH, DAN DAKWAH - PowerPoint PPT Presentation

Khotbah tabligh dan dakwah
Download
1 / 11

 • 364 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KHOTBAH, TABLIGH, DAN DAKWAH. Anggota Kelompok : M Adjie Topik Hidayat Sani Gustiana Zamaludin Abdulah. Pengertian Khutbah , Tabligh , dan Dakwah. Khotbah

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KHOTBAH, TABLIGH, DAN DAKWAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Khotbah tabligh dan dakwah

KHOTBAH, TABLIGH, DAN DAKWAH

AnggotaKelompok:M AdjieTopikHidayatSaniGustianaZamaludinAbdulah


Khotbah tabligh dan dakwah

PengertianKhutbah, Tabligh, danDakwah

 • Khotbah

  Khotbahberasaldaribahasa Arab “Khutbah” (خطبة) danmerupakankatadasar (masdar) darikatakerja (خطب - يخطب) yang artinyapidatoatauceramah, yang isinyatentangkeagamaan.

  Khotbah yang diisyaratkandalam Islam:

 • KhotbahJumat

 • KhotbahIdulAdha

 • KhotbahKhusuf (padasaatgerhanaBulan)

 • KhotbahpadagerhanaMatahari

 • Khatbahpadashalatistisqa

 • KhatbahNikah

 • Dan Khatbahtakalawukufdi Padang Arafah


Khotbah tabligh dan dakwah

 • Tabligh

  Tablighberasaldarikatakerjaballaga – Yuballiguyang artinyamenyampaikan.

  MenurutIstilahartiTabligadalahmenyampaikanajaran-ajaran (Islam) yang diterima Allah SWT kepadaumatmanusia agar dijadikanpedomanhidupsupayamemperolehkebahagiandiduniadanakherat.

  Orang yang bertabligdisebutMubalig (laki-laki) danMubaligah (perempuan).


Khotbah tabligh dan dakwah

 • Dakwah

  Katadakwahsecarabahasaberasaldarikarabahasa Arab danmerupakankatadasar (masdar) darikatakerjada’a – yad’uyang artinyamemanggil, menyeruataumenjenguk.

  Orang yang menyampaikandakwahdisebutda’I (jurudakwah)

  MenurutIstilahSyara’ dakwahadalahkegiatan yang bersifatmenyeru, mengajak, danmemanggiloranguntukberimandantaatkepada Allah SWT, sesuaidenganajaran Islam.

  Sedangkanorang yang menerimaseruandakwah, menjadiorang yang berimandantaatkepada Allah SWT, tentuakanmeraihkesejahteraandiduniadandiakhirat.


Khotbah tabligh dan dakwah

KetentuanKhotbah, tablighdanDakwah

 • KhatibJum’at

  Syarat-syaratduaKhatbah:

 • Khatibhendaknyasucidarihadatsdannajis, sertatertutupauratnya.

 • Khatbahdilaksanakansetelahmataharitergelincir (masukwaktuzuhur)

 • Ketikakhotbah, hendaknyaKhatibberdirijikamampu

 • Khatibhendaknyadudukdiantaraduakhatbah.

 • Khatbahdiucapkandengansuara yang keras, supayaterdenganolehjamaahjum’at.

 • Tertibdalamrukunnyamaupunantarakhutbahpertamadankedua.


Khotbah tabligh dan dakwah

a

 • RukunKhutbah

 • Membacahamdalah

 • Membacasyahadatain, (SyahadattauhiddanRosul)

 • MembacaShalawatkepadaNabi Muhammad SAW

 • Berwasiatataumemberinasihattentangtakwadanmenyampaikanajaranakidah, ibadah, danakhlak.

 • Membacaayat al-Qur’an padasalahsatudariduakhutbah

  Rosulullah SAW bersabda:

  “Dari Jabir danSamurah, katanya, “Rasulullah SAW berkhutbahberdiri, beliaududukantarakeduanya, membacaayat-ayat al-Qur’an, mengingatkandanmemperingatkankabartakutkepdamanusia”.

 • Berdoapadakhutbahkedua agar kaummusliminmemperolehampunandosadanrahmat Allah SWT.


Khotbah tabligh dan dakwah

 • SunahKhutbahJumat

  SunahKhutbahJumatadalahsebagaiberikut:

 • Khatibhendaknyaberdiridiatasmimbaratautempat yang tinggi

 • Khatibhendaknyamengawalikhutbahnyadenganmemberisalam

 • Khotbahhendaknyajelasmudahdifahami, tidakterlalupanjang, dantidakterlalupendek.

 • Khatib, didalamkhatbahnyahendaknyamenghadapkepadajamaahJumatdanjanganberputar-putarkarenatidakdisyariatkan

 • Membacasurah al-Ikhlassewaktududukdiantaraduakhutbah

 • HukumMendengarkanKhutbah:

 • Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang berbicarapadahariJum’atdiwaktu imam berkhutbah, makaiasepertikeledai yang memikulkitab, sedangkanorang yang mengingatkanorangitudengandiam, makatidaksempurnaJumatnya (H.R. Ahmad)


Khotbah tabligh dan dakwah

TablighdanDakwah

KetentuanataucaraberdakwahRosulullah SAW, yanhharusdilaksanakansetiapmuslim. Salahsatukewajibannyaadalahsebagaiberikut:

 • Tablighataudakwahhendaknyadomulaidaridirimubalighatauda’Isendiri.

  Maksudnyasebelumseseorangmubaligh (da’i) mengajakorang lain untukberimandanbertakwa, makaterlebihdahulumubaligatauda’Iitumenjadiorang yang berimandanbertakwa.

 • SeorangMubaligatauDa’Idalamberdakwahseharusnyamenggunakanpola yang kebijaksanaan.

  Maksudnyaberbicarasesuaiataubertabligkepadamanusiamenurutkadardankemampuanakalmereka.

 • Dakwahdapatdilakukandengan “bi al-hal” yaitumelaluiperbuatanbaik yang diridhai Allah SWT agar diteladaniorang lain. Dakwahini yang dilakukanolehRasulullah SAW (QS. Al-Ahzab, 33:21)


Khotbah tabligh dan dakwah

 • Dakwahdapatdilaksanakanmelaluiucapanlisandantulisan, baikperoranganataupunkepadamasyarakatumum.

 • Dalamberdakwahhendaknyamenggunakanmetodedakwah yang telahdijelaskan Allah SWT dalam al-Qur’an QS. An-Nahl, 16; 125 yaitu:

 • Metodeal-Hikmahyang artinyapenyampaiandakwahterlebihdahulumengetahuitujuannyadansaranadakwahnya.

 • MetodeAl-Mauizah al-Hasanahyaitumemberikankepuasankepadaorangataumasyarakat yang menjadisasaranDakwahdengancarasepertimemberikannasihat, pengajaran, danteladan yang baik.

 • MetodeMujadalah bi al-LatiHiyaAhsanialahbertukarfikiran “berdiskusi” dengancara-cara yang terbaik. Metodeinitepatdigunakanbagiorang-orang yang berfikirkritisdankaumbterpelajar.


Khotbah tabligh dan dakwah

PerbedaanKhotbahJumatdanadakwah

 • WaktuPelaksanaan

  Sesuaisyara’ waktupelaksanakanKhotbahjumatdilaksanakankapansajayaitusesudahMataharitergelincir (masukWaktuZuhur)

  Sedangkandakwahbisadilaksanakankapansaja.

 • KhatibJum’atdanJurudakwah

 • KhotbahJumatharuslaki-lakisedangkanJurudakwahbolehjugawanita

 • KhotibdalammelaksanakanKhotbahharusbebasdarihadatsdannajis. Sedangkandaitidakharusbebasdarihadatsdannajis.

 • Para PendenganKhotbahJumatdanDakwah

  Para pendengarkhotbahJumatbiasanyaterdiridarilaki-lakisedangkanPendengarDakwahbisakaumperempuanjuga.

 • KetentuanSyara’ dalamberkhotbahdanDakwah

  BagiseorangkhatibJumatdalammelaksanakanKhotbahnyaharusmembacabasmalah, syahadatain, shalawat, wasiattakwa, membaca Al-Qur’an dando’a. Sedangkanbagiseorangda’Itidakdiwajibkan.


Khotbah tabligh dan dakwah

SekianPersentasidarikamimohonmaafbilaadakesalahanAssalamualaikumwr. Wb;) ting ah


 • Login